Murugan Temple GopuramKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

உலகளாவிய
முருகன் ஆலயங்கள்

Worldwide
Murugan Temples

Sri Kaumara Chellam
Arulmigu Subramanya Swamy Koil Indiaஅருள்மிகு சுப்ரமண்ய சுவாமி கோயில்
திருத்தணி தமிழ் நாடு இந்தியா

Flag of India  Arulmigu Subramanya Swamy Koil
Thiruthani Tamil Nadu India

பாடல்பெற்ற ஆலயம்
history address timings special events previous-other names location map thiruppugazh for this venue

இணைய ஆசிரியர்களின் குறிப்பு:
'கௌமாரம்.காம்' இணையத் தளத்திலுள்ள விவரங்களுக்கு நாங்கள் பொருப்பல்ல
என பணிவன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி.

Webmasters' note:
Please be advised that we are not responsible for the accuracy of details
given in Kaumaram.com. Thank You.இத்தலத்தின் முன்னாள்/மற்ற பெயர்கள்
Previous-Other names of this Venue

தணிகாசலன்
ThaNigAsalan

ஆலயத்தைப் பற்றி
About the temple


Thiruththani
  (article courtesy of Mr. Suresh)

One of the most sacred and most beautiful shrines on a hill about 700 feet high, the Fifth among the Six Padai Veedu shrines, Tiruttani, rightly called the abode of peace (Shanti Puri) gives solace to the devotees either for their physical needs or for their spiritual pursuits. None less than Sri Rama, an Incarnation of the Lord Narayana, is said to have worshipped Subrahmanya here.

The most graceful language Tamil had its origin here when Lord Muruga revealed it to the seer Agasthyar. Situated on the Tiruttani (or Tiruttanikai malai) hill, 84 km from Chennai, the temple is reached by a flight of 365 steps.

After a prolonged and fierce fight with asuras, the anger of Muruga was cooled down as He reached Tiruttani. At nearby Vallimalai, Muruga married Valli, the tribal girl who worshipped him and later he came to Tiruttani.

The prayer of two maidens

Amrita (Amuda) Valli and Sundara Valli were the two daughters of the great God Maha Vishnu. They desired to marry Subrahmanya. With this desire in their minds, they went to Saravana Poikai, a lake where Muruga was born and engaged in intense austerities. Pleased with their tapas, the Lord Subrahmanya appeared before them and granted their wishes, which He promised will be fulfilled in their later births. In due time, Amrita Valli was born as Indra’s foster-daughter Devasena.

The amazing story of Valli

Valli’s story is somewhat strange, but romantic. Nambi Rajah, the tribal chieftain of Chittoor had seven sons, but no daughter. He wished intensely to have one. As an ardent devotee of Muruga, he started some penances for this.

Siva Muni was a sage living in the same forest. Once, while he was walking in the forest, he happened to see a deer. As inevitable turn of fate would have it, by the mere sight of the Seer, the deer conceived a female human child.

Nambi, who was hunting in the forest with his sons was surprised to see a cute baby girl in the wilderness. The kind tribal king was, however glad and considered he had been blessed by the Lord Himself with this precious child. With tender care, he took the baby and brought her up. Since she was found among the creepers (valli), she was named Valli.

Due to the impressions left of her past life, Valli developed a deep devotion to Muruga from her young age. When she was a beautiful young woman, her whole mind was occupied with the thoughts of Muruga and she decided that she will marry him alone and none else.

As his foster daughter now approached the age of marriage, Nambi sent her to perform ‘tinaippunam’, a custom among the tribals. The girl, as per this custom, had to sit in a rostrum high above the ground and scare away birds and other animals that tried to destroy the crops till the harvest time.

Narada, the divine sage knew the past, present and future. The clever Seer came to Valli and told her that she should marry Muruga and none else. The words of the sage were like nectar to the innocent girl, but she didn’t know how to find her bridegroom.

Narada, the creator of destiny for many a divine event, lost no time and met Muruga who was relaxing at Tiruttani after his long battle with the asura Soorapadman at Tiruchendur. The sage reminded Muruga of his promise to the two maidens Amruta Valli and Sundara Valli and added that Sundara Valli was now living at Vallimalai as a tribal maiden Valli. He told the young god that the beautiful girl was living only to get married to Him and this was right time to seek her hand in marriage.

Muruga sensed it was time for Him to honour his promise and soon started to Vallimalai. He appeared before Valli as a hunter. The girl’s mind was absorbed in Muruga and failed to recognize the disguised hunter! At this time, Nambi came there, and it was quick for Muruga to transform himself into a venkai tree.

Soon he understood he had to be cautious. This time he transformed himself into an old man and approached Valli. “I am hungry, give me some food”, asked the old man. The kind girl offered him some flour mixed with honey. “Will you marry me?” asked the old man. It was too much for poor Valli. She wanted Muruga and here was an old man proposing to her! She turned away.

Muruga now knew he had to change tactics. He asked his brother Ganesh to help. Hearing his brother’s pleading for help, Ganapati soon appeared there as a huge elephant and began to chase the frightened Valli. Soon she had to go to Muruga disguised as the old man and she fell into his arms. Valli promised the old man that she will give him anything he wanted if he would save her from the wild elephant. Muruga now asked her hand in marriage. Understanding who the old man really was, Valli agreed.

The matter was soon informed to the kurava king Nambi and his sons. They all agreed to this holy union. Muruga soon married Valli at Vallimalai.

இவ்வாலயத்தின் திருப்புகழ் பாடல்(கள்)

Thiruppugazh Song(s) for this Temple


with mp3 audio  amaivutRu adaiya Green 0239 - அமைவுற்று அடைய  with mp3 audio
with mp3 audio  aragara sivan ari Green 0240 - அரகர சிவன் அரி  with mp3 audio
 arukki meththena Red 0241 - அருக்கி மெத்தென 
with mp3 audio  iruppaval thiruppugazh Red 0242 - இருப்பவல் திருப்புகழ்  with mp3 audio
with mp3 audio  irumalu rOga Green 0243 - இருமலு ரோக  with mp3 audio
with mp3 audio  udali nUdu Green 0244 - உடலி னூடு  with mp3 audio
with mp3 audio  udaiyavargaL Evar Green 0245 - உடையவர்கள் ஏவர்  with mp3 audio
with mp3 audio  uyyagnAnaththu neRi Green 0246 - உய்யஞானத்து நெறி  with mp3 audio
with mp3 audio  eththanai kalAdhi Green 0247 - எத்தனை கலாதி  with mp3 audio
with mp3 audio  enakkena yAvum Green 0249 - எனக்கென யாவும்  with mp3 audio
with mp3 audio  enai adaindha Green 0250 - எனை அடைந்த  with mp3 audio
with mp3 audio  eluppu nAdigaL Red 0248 - எலுப்பு நாடிகள்  with mp3 audio
with mp3 audio  Edhu budhdhi Green 0251 - ஏது புத்தி  with mp3 audio
 Olai itta Red 0252 - ஓலை இட்ட 
 kachchaNi iLamulai Red 0253 - கச்சணி இளமுலை 
 kadaRsegath thadakki Red 0254 - கடற்செகத் தடக்கி 
 ganaththa aRa Red 0258 - கனத்த அற 
with mp3 audio  kanaiththu adhirkkum Blue 0259 - கனைத்து அதிர்க்கும்  with mp3 audio
 karikkuzhal viriththum Red 0255 - கரிக்குழல் விரித்தும் 
with mp3 audio  kalai madavArtham Blue 0256 - கலை மடவார்தம்  with mp3 audio
with mp3 audio  kavadutRa siththar Green 0257 - கவடுற்ற சித்தர்  with mp3 audio
 giri ulAviya Red 0260 - கிரி உலாவிய 
 giRi mozhi Green 0261 - கிறி மொழி 
 kuyil ondRu Blue 0262 - குயில் ஒன்று 
 kuruvi ena Red 0263 - குருவி என 
 kulaiththu mayir Red 0264 - குலைத்து மயிர் 
 kuvaLaik kaNai Blue 0265 - குவளைக் கணை 
 kUndhal avizhththu Red 0266 - கூந்தல் அவிழ்த்து 
 kUrvEl pazhiththa Red 0267 - கூர்வேல் பழித்த 
with mp3 audio  kondhuvAr kuravadi Green 0268 - கொந்துவார் குரவடி  with mp3 audio
with mp3 audio  sinath thilath thinai Red 0270 - சினத் திலத் தினை  with mp3 audio
with mp3 audio  sinaththavar mudikkum Green 0269 - சினத்தவர் முடிக்கும்  with mp3 audio
 soriyum mugilai Green 0271 - சொரியும் முகிலை 
with mp3 audio  thAkku amarukku Green 0272 - தாக்கு அமருக்கு  with mp3 audio
 thiruttu nArigaL Red 0273 - திருட்டு நாரிகள் 
with mp3 audio  thup pAr appu Green 0274 - துப் பார் அப்பு  with mp3 audio
with mp3 audio  thokkaRAk kudil Green 0275 - தொக்கறாக் குடில்  with mp3 audio
 thodaththuLakkigaL Red 0276 - தொடத்துளக்கிகள் 
with mp3 audio  ninaiththadhu eththanai Green 0278 - நினைத்தது எத்தனை  with mp3 audio
with mp3 audio  nilaiyAdha samuththira Green 0277 - நிலையாத சமுத்திர  with mp3 audio
with mp3 audio  pagal irAvinum Green 0279 - பகல் இராவினும்  with mp3 audio
with mp3 audio  paruththapaR siraththinai Green 0280 - பருத்தபற் சிரத்தினை  with mp3 audio
 pazhamai seppiya Red 0281 - பழமை செப்பிய 
 puruva neRiththu Red 0282 - புருவ நெறித்து 
 pUsalittu Red 0283 - பூசலிட்டு 
 perukka ubAyam Red 0284 - பெருக்க உபாயம் 
 poriyap poriya Blue 0285 - பொரியப் பொரிய 
 poruvik kandhodu Blue 0286 - பொருவிக் கந்தொடு 
with mp3 audio  poR padhaththinai Green 0288 - பொற் பதத்தினை  with mp3 audio
 poRtkudam oththa Red 0287 - பொற்குடம் ஒத்த 
 marukkula mEvum Red 0289 - மருக்குல மேவும் 
 malai mulaichchiyar Red 0290 - மலை முலைச்சியர் 
 mugaththai minukki Red 0291 - முகத்தை மினுக்கி 
 mugilum iraviyum Green 0292 - முகிலும் இரவியும் 
 mudiththa kuzhalinar Red 0293 - முடித்த குழலினர் 
with mp3 audio  muththuth theRikka Blue 0294 - முத்துத் தெறிக்க  with mp3 audio
 mulaipuLagam ezha Red 0295 - முலைபுளகம் எழ 
 mogumogu ena Red 0296 - மொகுமொகு என 
 vangkam peRu Blue 0297 - வங்கம் பெறு 
with mp3 audio  vatta vAL thana Green 0298 - வட்ட வாள் தன  with mp3 audio
with mp3 audio  varik kalaiyin Red 0299 - வரிக் கலையின்  with mp3 audio
 vAr utRu ezhum Red 0300 - வார் உற்று எழும் 
with mp3 audio  vinaikku inamAgum Red 0301 - வினைக்கு இனமாகும்  with mp3 audio
with mp3 audio  vetRi seyavutRa Blue 0302 - வெற்றி செயவுற்ற  with mp3 audio
ஆலயத்தின் சிறப்பு விழாக்கள்

special occasions at templeஆலய நேரங்கள்

temple timings

5:45 AM -
- 8:45 PM


ஆலயத்தின் முகவரி

Address of temple

Sri Subramaniaswami Temple,
Tiruthanigai,
Tiruvallur district,
Tamil Nadu,
INDIA
Postcode: 631 209
Telephone: +91-44 2788 5303
Telephone: +91-4545 27885247

Mailing Address:

Joint Commission / Executive Officer,
Arulmigu Subramanya Swami Kovil,
Tiruttani, Tiruvallur district,
Tamil Nadu,
INDIA
Postcode: 631 209

Official Temple Website:  http:// www.tirutanigaimurugan.tnhrce.in/ 


ஆலயம் இருக்கும் இடம்   (கூகள் மேப்ஸ்க்கு நன்றி)
temple location   (courtesy of Google Maps)
13.171749, 79.603676For help in making this:  PC  -  Android  -  IPHONE & IPAD 
இந்த ஆலயத்தைப்பற்றி மேலும் விவரங்கள் தங்களுக்கு தெரிந்தால் தயவுசெய்து
அவற்றை எங்களுக்கு அனுப்பிவைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
மிக்க நன்றி ... இணைய ஆசிரியர்கள்.
send note to Kaumaram Webmasters

A kind request from the Webmasters of Kaumaram.com
Please send us other details about this temple.
Thank You.
மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தியா மொரீஷஸ் இலங்கை ஐரோப்பா மற்ற நாடுகள்
Malaysia Singapore India Mauritius Sri Lanka Europe Other Countries

Worldwide Murugan temples and temples with Murugan Sannithis
Arulmigu Subramanya Swamy Koil - Thiruthani, Tamil Nadu, India
(kdcinb79)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   கௌமாரம் அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   Kaumaram contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]