திருப்புகழ் 249 எனக்கென யாவும்  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 249 enakkenayAvum  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 249 enakkenayAvum - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தன தானம் தனத்தன தானம்
     தனத்தன தானம் ...... தனதான

......... பாடல் .........

எனக்கென யாவும் படைத்திட நாளும்
     இளைப்பொடு காலந் ...... தனிலோயா

எடுத்திடு காயந் தனைக்கொடு மாயும்
     இலச்சையி லாதென் ...... பவமாற

உனைப்பல நாளுந் திருப்புக ழாலும்
     உரைத்திடு வார்தங் ...... குளிமேவி

உணர்த்திய போதந் தனைப்பிரி யாதொண்
     பொலச்சர ணானுந் ...... தொழுவேனோ

வினைத்திற மோடன் றெதிர்த்திடும் வீரன்
     விழக்கொடு வேள்கொன் ...... றவனீயே

விளப்பென மேலென் றிடக்கய னாரும்
     விருப்புற வேதம் ...... புகல்வோனே

சினத்தொடு சூரன் தனைக்கொடு வேலின்
     சிரத்தினை மாறும் ...... முருகோனே

தினைப்புன மோவுங் குறக்கொடி யோடுந்
     திருத்தணி மேவும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

எனக்கென யாவும் படைத்திட ... எனக்கென்றே எல்லாம் சேகரிக்க
வேண்டி

நாளும் இளைப்பொடு ... தினந்தோறும் இளைப்பு உண்டாகும்படியாக

காலந் தனிலோயா ... பலகாலமாய் ஓய்ச்சல் இல்லாமல்

எடுத்திடு காயத் தனைக்கொடு ... எடுக்கின்ற தேகங்களுடன்
பிறந்து

மாயும் ... (பின்னர் அவை) இறந்து போகும்

இலச்சை இலாதென் பவமாற ... வெட்கம் இல்லாத என் பிறப்பு
ஓய்வு பெற,

உனைப்பல நாளுந் திருப்புகழாலும் உரைத்திடுவார் ... உன்னை
பலகாலமும் திருப்புகழ் பாடிப் புகழ்கின்றவர்கள்

தங் குளிமேவி ... அவர்களது இருப்பிடம் சென்றடைந்து

உணர்த்திய போதந் தனைப்பிரியாது ... விளக்கும் அறிவுரையை
விட்டுவிலகாது

ஒண்பொலச் சரண் நானுந் தொழுவேனோ? ... ஒளி பொருந்திய
உன் திருவடியை நான் தொழும் பாக்கியம் பெறுவேனோ?

வினைத்திறமோடு அன்று எதிர்த்திடும் வீரன் ... தன் தொழிலில்
திறமையுடன் அன்றொருநாள் எதிர்த்துவந்து அம்பு எய்த வீரனாம்
(மன்மதன்)

விழக்கொடு வேள் கொன்றவன் ... வெந்து விழும்படி அந்த
மன்மதனைக் கொன்றவனாகிய சிவன்

நீயே விளப்பென மேலென்றிட ... நீயே (பிரணவப் பொருளை)
இனி உரைப்பாயாக என்று கூறிட

அயனாரும் விருப்புற வேதம் புகல்வோனே ... பிரமனும் விரும்பி
மகிழ, வேதப் பொருளை உரைத்தவனே

சினத்தொடு சூரன் தனைக்கொடு வேலின் ... கோபத்துடன்
சூரனைக் கடுமைகொண்ட வேலால்

சிரத்தினை மாறும் முருகோனே ... (அவனது) சிரத்தை அறுத்த
முருகோனே

தினைப்புன மேவுங் குறக்கொடி யோடுந் ... தினைப்புனத்தில்
வாசம் செய்த குறப்பெண் வள்ளியுடன்

திருத்தணி மேவும் பெருமாளே. ... திருத்தணிகையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.615  pg 1.616 
 WIKI_urai Song number: 256 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 249 - enakkena yAvum (thiruththaNigai)

enakkena yAvum padaiththida nALum
     iLaippodu kAlath ...... thanilOyA

eduththidu kAyath thanaikkodu mAyum
     ilaccchai ilAthen ...... bavamARa,

unaippala nALun thiruppugazAlum
     uraiththidu vArthang ...... kuLimEvi

uNarththiya pOthth thanappiri yAthoN
     polacchara NAnun ...... thozhuvEnO?

vinaiththiRa mOdan Rethirththidum veeran
     vizhakkodu vELkon ...... RavaneeyE

viLappena mElen Ridakkaya nArum
     viruppuRa vEtham ...... pukalvOnE

cinaththodu cUran thanaikkodu vElin
     ciraththinai mARum ...... murugOnE

thinaippuna mEvung kuRakkodi yOdun
     thiruththaNi mEvum ...... perumALE.

......... Meaning .........

Enakkena yAvum padaiththida: In pursuit of gathering everything for myself

nALum iLaippodu kAlath thanilOyA: toiled everyday for years on end restlessly,

eduththidu kAyath thanaikkodu mAyum: being born into several bodies and dying later,

ilaccai ilAthen bavamARa,: the shameless cycle of mine has to end,

unaippala nALun thiruppugazAlum uraiththidu vArthang kuLimEvi: I should reach the abode of those who praise You for several days by singing Thiruppugazh (Your Glory).

uNarththiya pOthth thanappiri yAthu: I should never deviate from their teachings.

oNpolacchara NAnun thozhuvEnO?: Will I be able to have the honour of prostrating at Your bright holy feet?

vinaiththiRa mOdan Rethirththidum veeran: Once Manmatha, who knew his archery, shot an arrow on

vizhakkodu vEL konRavan: SivA, who burnt Manmatha and brought him down;

neeyE viLappena mElenRida: (That SivA) asked You to explain (the meaning of OM)

ayanArum viruppuRa vEtham pukalvOnE: then, You explained the meaning of Veda which even BrahmA listened to with great pleasure.

cinaththodu cUran thanaikkodu vElin: With a rage You let go Your strong Spear on SUran, the Demon,

ciraththinai mARum murugOnE: and beheaded him, Oh MurugA!

thinaippuna mEvung kuRakkodi yOdun: With VaLLi, of KuRavas, who was guarding the millet fields,

thiruththaNi mEvum perumALE.: You are seated at ThiruththaNigai, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 249 enakkena yAvum - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]