திருப்புகழ் 267 கூர்வேல் பழித்த  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 267 kUrvElpazhiththa  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 267 kUrvElpazhiththa - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானா தனத்ததன தானா தனத்ததன
     தானா தனத்ததன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கூர்வேல் பழித்தவிழி யாலே மருட்டிமுலை
     கோடா லழைத்துமல ...... ரணைமீதே

கோபா விதழ்ப்பருக மார்போ டணைத்துகணை
     கோல்போல் சுழற்றியிடை ...... யுடைநாணக்

கார்போல் குழற்சரிய வேவா யதட்டியிரு
     காதோ லையிற்றுவிழ ...... விளையாடுங்

காமா மயர்க்கியர்க ளூடே களித்துநம
     கானூ ருறைக்கலக ...... மொழியாதோ

வீரா ணம்வெற்றிமுர சோடே தவிற்றிமிலை
     வேதா கமத்தொலிகள் ...... கடல்போல

வீறாய் முழக்கவரு சூரா ரிறக்கவிடும்
     வேலா திருத்தணியி ...... லுறைவோனே

மாரோ னிறக்கநகை தாதா திருச்செவியில்
     மாபோ தகத்தையருள் ...... குருநாதா

மாலோ னளித்தவளி யார்மால் களிப்பவெகு
     மாலோ டணைத்துமகிழ் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கூர் வேல் பழித்த விழியாலே மருட்டி முலை கோடால்
அழைத்து மலர் அணை மீதே
... கூர்மையான வேலாயுதத்தைப்
பழித்து வென்ற கண்களாலே வருபவரை மயக்குவித்து, மலை போன்ற
மார்பால் வரவழைத்து, மலர்ப் படுக்கை மேல்

கோபா இதழ்ப் பருக மார்போடு அணைத்து க(ண்)ணை
கோல் போல் சுழற்றி இடை உடை நாணக் கார் போல் குழல்
சரியவே
... தம்பலப் பூச்சி போலச் சிவந்த வாயிதழ் ஊறலை
உண்ணும்படி மார்புறத் தழுவி, கண்ணை அம்பு போலச் சுழற்றி,
இடையில் உள்ள ஆடை நெகிழவும், மேகம் போல் கருப்பான கூந்தல்
சரியவும்,

வாய் அதட்டி இரு காதோலை இற்று விழ விளையாடும்
காமா மயக்கியர்கள் ஊடே களித்து நம(ன்) கான் ஊர்
உறைக் கலகம் ஒழியாதோ
... வாய் அதட்டும் சொற்களைப்
பேசவும், இரண்டு காதுகளில் உள்ள ஓலைகளும் கழன்று விழவும்,
லீலைகளைச் செய்து காம மயக்கத்தை ஊட்டுகின்ற பொது
மகளிருடன் மகிழ்வுற்று, யமனுடைய நரகில் சேர்ந்து
இருக்கும்படியான குழப்பம் என்னை விட்டு அகலாதோ?

வீராணம் வெற்றி முரசோடே தவில் திமிலை வேத
ஆகமத்து ஒலிகள் கடல் போல வீறாய் முழக்க வரு(ம்)
சூரார் இறக்க விடும் வேலா திருத்தணியில் உறைவோனே
...
வீராணம் என்னும் பெரிய பறை, வெற்றி முரசாகிய ஜய பேரிகை,
மேள வகை, திமிலை என்ற பறை, வேதாகம ஒலிகள் இவையெல்லாம்
கடல் போல மிக்க சிறப்புடன் முழக்கம் செய்ய, எதிர்த்து வந்த சூரர்கள்
இறக்கும்படி செலுத்திய வேலாயுதனே, திருத்தணிகைப் பதியில்
வீற்றிருப்பவனே,

மாரோன் இறக்க நகை தாதா திரு செவியில் மா
போதகத்தை அருள் குரு நாதா
... மன்மதன் இறக்கும்படி சிரித்த
தந்தையின் காதுகளில் சிறந்த ஞானோபதேசத்தை அருளிய குரு நாதனே,

மாலோன் அளித்த வ(ள்)ளியார் மால் களிப்ப வெகு
மாலோடு அணைத்து மகிழ் பெருமாளே.
... திருமால் பெற்ற
வள்ளி அம்மை மிக்க மகிழ்ச்சிகொள்ள, அதிக ஆசையுடன்
அவளை அணைத்து மகிழ்ந்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.697  pg 1.698 
 WIKI_urai Song number: 288 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 267 - kUrvEl pazhiththa (thiruththaNigai)

kUrvEl pazhiththavizhi yAlE maruttimulai
     kOdA lazhaiththumala ...... raNaimeethE

kOpA vithazhpparuka mArpO daNaiththukaNai
     kOlpOl suzhatRiyidai ...... yudainANak

kArpOl kuzhaRchariya vEvA yathattiyiru
     kAthO laiyitRuvizha ...... viLaiyAdum

kAmA mayarkkiyarka LUdE kaLiththunama
     kAnU ruRaikkalaka ...... mozhiyAthO

veerA NamvetRimura sOdE thavitRimilai
     vEthA kamaththolikaL ...... kadalpOla

veeRAy muzhakkavaru cUrA riRakkavidum
     vElA thiruththaNiyi ...... luRaivOnE

mArO niRakkanakai thAthA thiruchcheviyil
     mApO thakaththaiyaruL ...... gurunAthA

mAlO naLiththavaLi yArmAl kaLippaveku
     mAlO daNaiththumakizh ...... perumALE.

......... Meaning .........

kUr vEl pazhiththa vizhiyAlE marutti mulai kOdAl azhaiththu malar aNai meethE: With their eyes that surpass the spear in sharpness, they entice their suitors and invite them, gesturing with their mountain-like bosom, to their flowery bed;

kOpA ithazhp paruka mArpOdu aNaiththu ka(N)Nai kOl pOl suzhatRi idai udai nANak kAr pOl kuzhal sariyavE: they hug so tightly with their chest as to (make their suitors) imbibe the saliva oozing from their lips, red as the cochineal insect; they roll their arrow-like eyes, slacken the attire wrapped around their waist and loosen their dark cloud-like hair letting it fall freely;

vAy athatti iru kAthOlai itRu vizha viLaiyAdum kAmA mayakkiyarkaL UdE kaLiththu nama(n) kAn Ur uRaik kalakam ozhiyAthO: words of reprimand emanate from their mouth, and the studs in their ears get unhooked and fall off while they are in the act of making love; when will my confusion of revelling in the company of such delusory whores, equivalent to remaining in the hell of Yaman (God of Death), cease?

veerANam vetRi murasOdE thavil thimilai vEtha Akamaththu olikaL kadal pOla veeRAy muzhakka varu(m) cUrAr iRakka vidum vElA thiruththaNiyil uRaivOnE: The big drum called veerANam, the victory drum (PErikai), all kinds of percussion instruments including the drum called thimilai and the sound of VEdic chanting were making a great noise like the roaring sea when You wielded Your spear to kill the confronting demons, Oh Lord! You are seated in this place, ThiruththaNigai!

mArOn iRakka nakai thAthA thiru seviyil mA pOthakaththai aruL kuru nAthA: His mere laugh was enough to destroy Manmathan (God of Love); into the ears of that Lord SivA, Your Father, You graciously preached the great lesson on True Knowledge, Oh Great Master!

mAlOn aLiththa va(L)LiyAr mAl kaLippa veku mAlOdu aNaiththu makizh perumALE.: To the elation of VaLLi, the daughter of Lord VishNu, You happily hugged her with intense love, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 267 kUrvEl pazhiththa - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]