திருப்புகழ் 241 அருக்கி மெத்தென  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 241 arukkimeththena  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 241 arukkimeththena - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத்
     தனத்தனத் தனத்தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

அருக்கிமெத் தெனச்சிரித் துருக்கியிட் டுளக்கருத்
     தழித்தறக் கறுத்தகட் ...... பயிலாலே

அழைத்தகப் படுத்தியொட் டறப்பொருட் பறிப்பவர்க்
     கடுத்தபத் தமுற்றுவித் ...... தகர்போலத்

தரிக்கும்வித் தரிக்குமிக் கதத்துவப் ப்ரசித்தியெத்
     தலத்துமற் றிலைப்பிறர்க் ...... கெனஞானம்

சமைத்துரைத் திமைப்பினிற் சடக்கெனப் படுத்தெழச்
     சறுக்குமிப் பிறப்புபெற் ...... றிடலாமோ

பொருக்கெழக் கடற்பரப் பரக்கர்கொத் திறப்புறப்
     பொருப்பினிற் பெருக்கவுற் ...... றிடுமாயம்

புடைத்திடித் தடற்கரத் துறப்பிடித் தகற்பகப்
     புரிக்கிரக் கம்வைத்தபொற் ...... கதிர்வேலா

திருத்தமுத் தமிழ்க்கவிக் கொருத்தமைக் குறத்தியைத்
     தினைப்புனக் கிரித்தலத் ...... திடைதோயுஞ்

சிவத்தகுக் குடக்கொடிச் செருக்கவுற் பலச்சுனைச்
     சிறப்புடைத் திருத்தணிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அருக்கி மெத்தெனச் சிரித்து உருக்கி இட்டு உ(ள்)ளக்
கருத்து அழித்து அறக் கறுத்த கண் பயிலாலே
... சுருக்கமாகவும்,
அமைதியுடனும் சிரித்து, காண்பவர்களின் மனதை உருக்கி உள்ளக்
கருத்தை அழித்து, மிகவும் கருநிறமுள்ள கண்களின் குறிப்புகளால்,

அழைத்து அகப் படுத்தி ஒட்டற பொருள் பறிப்பவர்க்கு
அடுத்து அபத்தம் உற்று
... அழைத்து தம் வலைக்குள் அகப்பட
வைத்து, ஒன்றையும் விடாமல் பொருளைப் பறிக்கும் வேசியர்களிடம்
செல்கின்ற தவறைச் செய்தும்,

வித்தகர் போலத் தரிக்கும் வித்தரிக்கும் ... அறிவாளி போல்
நடித்தும், விரிவாகப் பேசியும்,

மிக்க தத்துவ ப்ரசித்தி எத்தலத்து மற்று இலை பிறர்க்கு என
ஞானம் சமைத்து உரைத்து
... மேலான உண்மைகளை எடுத்துப்
பேசும் கீர்த்தி (தன்னைப் போல்) எந்த ஊரிலும் வேறு யார்க்கும்
கிடையாது என்று சொல்லும்படி ஞானப் பேச்சுகளை புதிதாகப்
படைத்துப் பேசியும்,

இமைப்பினில் சடக்கெனப் படுத்து எழச் சறுக்கும் இப் பிறப்பு
பெற்றிடலாமோ
... ஒரு இமைப் பொழுதில் வேகத்துடன் படுத்து
எழுதல் போல நழுவி ஒழியும் இந்த நிலையாப் பிறவியைப் பெற்றிடல்
நன்றோ?

பொருக்கு எழக் கடல் பரப்பு அரக்கர் கொத்து இறப்பு உற ...
வறண்டு உலர்ந்த காட்சி எழும்படி கடல் வற்றவும், அசுரர்களின்
கூட்டம் மடிந்து ஒழியவும்,

பொருப்பினில் பெருக்க உற்றிடு மாயம் புடைத்து இடித்து
அடல் கரத்து உறப் பிடித்த
... கிரெளஞ்ச மலையில் நிரம்ப இருந்த
மாயம் உடைந்து அழியவும், வலிமையான திருக்கரத்தில் தங்கும்படி
பிடித்த (வேலனே),

கற்பகப் புரிக்கு இரக்கம் வைத்த பொன் கதிர் வேலா ... கற்பக
புரியாகிய தேவநாட்டின் மீது அருள் வைத்த அழகிய கதிர் வேலனே,

திருத்த முத்தமிழ் கவிக்கு ஒருத்த ... செப்பிய முத்தமிழ்ப் பாடலுக்கு
ஒப்பற்றவனாய் நிற்பவனே,

மைக் குறத்தியைத் தினைப் புனக் கிரித் தலத்து இடை
தோயும்
... மை தீட்டிய கண்களை உடைய வள்ளியை தினைப் புனம்
உள்ள வள்ளிமலை நாட்டில் அணைந்தவனே,

சிவத்த குக்குடக் கொடிச் செருக்க உற்பலச் சுனைச்
சிறப்புடைத் திருத்தணிப் பெருமாளே.
... சிவப்பு நிறம் கொண்ட
சேவற்கொடி பெருமிதம் அடைய, நீலோற்பலம் மலர்கின்ற சுனையை
உடைய சிறப்புள்ள திருத்தணிகையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.605  pg 1.606  pg 1.607  pg 1.608 
 WIKI_urai Song number: 252 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 241 - arukki meththena (ThiruthaNigai)

arukkimeth thenacchirith thurukkiyit tuLakkaruth
     thazhiththaRak kaRuththakat ...... payilAlE

azhaiththakap paduththiyot taRapporut paRippavark
     kaduththapath thamutRuvith ...... thakarpOlath

tharikkumvith tharikkumik kathaththuvap prasiththiyeth
     thalaththumat RilaippiRark ...... kenanjAnam

samaiththuraith thimaippiniR chadakkenap paduththezhac
     chaRukkumip piRappupet ...... RidalAmO

porukkezhak kadaRparap parakkarkoth thiRappuRap
     poruppiniR perukkavut ...... RidumAyam

pudaiththidith thadaRkarath thuRappidith thakaRpakap
     purikkirak kamvaiththapoR ...... kathirvElA

thiruththamuth thamizhkkavik koruththamaik kuRaththiyaith
     thinaippunak kiriththalath ...... thidaithOyum

sivaththakuk kudakkodic cherukkavuR palacchunaic
     chiRappudaith thiruththaNip ...... perumALE.

......... Meaning .........

arukki meththenac chiriththu urukki ittu u(L)Lak karuththu azhiththu aRak kaRuththa kaN payilAlE: With a brief and soft smile, they simply melt the mind of the suitors destroying their inner thought; with the signs emanating from their pitch dark eyes,

azhaiththu akap paduththi ottaRa poruL paRippavarkku aduththu apaththam utRu: they invite their guests ensnaring them in their net and take away all their belongings; making the blunder of visiting such whores,

viththakar pOlath tharikkum viththarikkum: pretending to be wise men, talking nonsense extensively,

mikka thaththuva prasiththi eththalaththu matRu ilai piRarkku ena njAnam samaiththu uraiththu: wise-cracking with newly coined words and boasting that no one in any town is famous like them in speaking lofty truths,

imaippinil sadakkenap paduththu ezhac chaRukkum ip piRappu petRidalAmO: these men disappear in a flash of a second like someone quickly lies down and gets up; is this sort of birth worthwhile at all?

porukku ezhak kadal parappu arakkar koththu iRappu uRa: The sea dried up revealing the parched basin; the multitude of demons was annihilated;

poruppinil perukka utRidu mAyam pudaiththu idiththu adal karaththu uRap pidiththa: and the magical spell that had gripped the mount Krouncha was broken and destroyed when You held the spear in Your strong hand, Oh Lord!

kaRpakap purikku irakkam vaiththa pon kathir vElA: You graciously looked after the celestial land of the KaRpaga trees, Oh Lord with the beautiful dazzling spear!

thiruththa muththamizh kavikku oruththa: You stand as the matchless testimony of all poems composed in the three branches of Tamil!

maik kuRaththiyaith thinaip punak kirith thalaththu idai thOyum: In the millet-field of hilly VaLLimalai, You embraced VaLLi, whose eyes were embellished with black pigment, Oh Lord!

sivaththa kukkudak kodic cherukka uRpalac chunaic chiRappudaith thiruththaNip perumALE.: As Your reddish staff of Rooster was beaming with pride, You took Your seat in ThiruththaNigai, famous for its pond where blue lily blossoms, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 241 arukki meththena - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]