ArumugaKaumaram dot com - Dedicated Website for Lord Muruga and His Devotees

புலவர் பெருமான் நக்கீரர்
அருளிய
திருமுருகாற்றுப்படை

ThirumurugAtruppadai
by Poet Nakkeerar

Kaumara Chellam
திருமுருகாற்றுப்படை - முழுப்பாடல்
ThirumurugAtruppadai - complete
thirumurugatruppadai1 Thirupparangkundram 2 ThiruchcheeralaivAi (ThiruchchendhUr)
3 ThiruAvinankudi (Pazhani) 4 Thiru Eragam (SwAmimalai)
5 KundruthOrAdal 6 PazhamuthirchOlai
nErisai veNpAs

 முகப்பு   அட்டவணை   முன்னுரை   நன்றி   தேடல்   முழுப்பாடல் 
 home   contents  PDF தமிழில் search
select previous page
select next page

தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் எழுதியது
பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)

Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)

Dr. Singaravelu Sachithanantham  


Part 1 - Thirupparangundram   meanings

" ulagam uvappa valan Erbu thiritharu - - - - - - - - - 1
palarpugazh njAyiRu kadalkaN dA-angku
O-aRa imaikkum sENviLangku aviroLi
uRunarth thAngkiya madhan udai nOn-thAL
seRunarth thEyththa sel uRazh thadakkai
maRu il kaRpin vALnudhal kaNavan ... " - - - - - - - - - 6 - - - meanings

" kArkOL mugandha kamam sUl mAmazhai - - - - - - - - - 7
vALpOzh visumbil vaL-uRai sidhaRi
thalaippeyal thalai-iya thaN-naRung kAnaththu
iruLpadap podhuLiya parArai marA-aththu
uruLpUn thaN-dhAr puraLum mArbinan ... " - - - - - - - - - 11 - - - meanings

" mAlvarai nivandha sEN-uyar veRpil - - - - - - - - - 12
kiNkiNi kaivai aya oNsenj seeRadi
kaNaikkAl vAngkiya nusuppin paNaiththOL
kObaththu anna thOyAp pUndhugil - - - - - - - - - 15
palkAsu niraiththa sil-kAzh al-kul
kaipunaindhu iyatrAk kavinpeRu vanappin
nAvalodu peyariya polampunai avir-izhai
sEN-igandhu viLangkum seyir-theer mEni ... " - - - - - - - - - 19 - - - meanings

" thuNaiyOr Aindha iNai-eer Odhich - - - - - - - - - 20
sengkAl vetchich cheeRidhazh idai-idupu
paindhAL kuvaLaith thU-idhazh kiLLi
dheyva uththiyodu valamburi vayinvaiththu
thilagam thai-iya thEm-kamazh thirunudhal
magarap paguvAi thAzhamaN NuRuththu - - - - - - - - - 25
thuvar mudiththa thugaL-aRum uchchip
perundhaN saNbagam seree-i karundhakattu
uLaippU marudhin oL-iNar atti
kiLaikkavindru ezhudharu keezhneerch chevvarumbu
iNaippuRu piNaiyal vaLai-i ... " - - - - - - - - - 30 - - - meanings

" ... thuNaiththaga
vaN-kAdhu niRaindha piNdi oN-dhaLir - - - - - - - - - 31
nuN-pUN Agam thiLaippath thiNkAzh
naRungkuRadu urinjiya pUngkEzhth dhEyvai
thEmkamazh marudhu iNar-kaduppak kOngkin
kuvimugizh iLamulaik kotti virimalar - - - - - - - - - 35
vEngkai nuN-thAdhu appik kANvara
veLLil kuRumuRi kiLLubu theriyA
kOzhi Ongkiya vendru-adu viRalkodi
vAzhiya peridhu endru Eththip palarudan
seer-thikazh silambu agam silambap pAdi
sUrara magaLir Adum sOlai ... " - - - - - - - - - 41 - - - meanings

" mandhiyum aRiyA maran-payil adukkaththu - - - - - - - - - 42
surumbum mU-sAch sudarppUng kAndhaL
perundhaN kaNNi milaindha senniyan
pArmudhir panikkadal kalangka uLpukku
sUrmudhal thadindha sudar-ilai neduvEl ... " - - - - - - - - - 46 - - - meanings

" ulaRiya kadhuppin piRazhpal pEzhvAi - - - - - - - - - 47
suzhalvizhip pasungkaN sUrththa nOkkin
kazhalkaN kUgaiyodu kadumpAmbu thUngkap
perumulai alaikkum kAdhin piNarmOttu - - - - - - - - - 50
urugezhu selavin anjuvaru pEy-magaL
kurudhi-Adiya kUr-ugirk kodu viral
kaN-thottu uNda kazhimudaik karundhalai
oNdhodith thadakkaiyin Endhi veruvara
vendru adu viRalkaLam pAdith thOLpeyarA
niNamdhin vAyaL thuNangkai thUngka ... " - - - - - - - - - 56 - - - meanings

" irupEr uruvin orupEr yAkkai - - - - - - - - - 57
aRuvERu vagaiyin anjuvara maNdi
avuNar nalvalam adangkak kavizh-iNar
mAmudhal thadindha maRu-il kotraththu
eyyA nal-isai sevvEl sE-ey ... " - - - - - - - - - 61 - - - meanings

" sEvadi padarum semmal uLLamodu - - - - - - - - - 62
nalamburi koLgaip pulam-pirindhu uRaiyum
selavu-nee nayandhanai Ayin pala-udan
nannar nenjaththu innasai vAippa - - - - - - - - - 65
innE peRudhi nee-munniya vinaiyE
serup pugandru-eduththa sEN-uyar nedungkodi
varippunai pandhodu pAvai thUngka
porunarth thEyththa pOr aruvAyil
thiruveetrirundha theedhutheer niyamaththu - - - - - - - - - 70
mAdam malimaRugin kUdal kudavayin
irunjEtru agalvayal-virindhu vAi-avizhndha
muL-thAL thAmaraith thunji vaigaRaik
kaL-kamazh neydhal Udhi elpadak
kaNpOl malarndha kAmaru sunaimalar - - - - - - - - - 75
anjiRai vaNdin arikkaNam olikkum
kundru amarndhu uRaidhalum uriyan, adhAndru ... " - - - - - - - - - 77 - - - meanings

Part 2 - ThiruchcheeralaivAi (ThiruchchendhUr)   meanings

" vain-nudhi porudha vadu-Azh vari-nudhal - - - - - - - - - 78
vAdA mAlai Odaiyodu thuyalvara
padumaNi irattum marungkin kadunadai - - - - - - - - - 80
kUtrath thanna mAtra-aru moimbin
kAl kiLarndhanna vEzham mElkoNdu
ai-vERu uruvin seyvinai mutriya
mudiyodu viLangkiya muraNmigu thirumaNi
min-uRazh imaippin sennip poRpa - - - - - - - - - 85
nagai-dhAzhbu thuyalvarU-um vagai-amai polangkuzhai
sENviLangku iyaRkai vALmadhi kavai-i
agalA meenin avirvana imaippa
thA-il koLgaith tham-thozhil mudimAr
manan-nErbu ezhudharu vAL niRamuganE ... " - - - - - - - - - 90 - - - meanings

" mA-iruL njAlam maRu-indri viLangka - - - - - - - - - 91
palkadhir virindhandru orumugam;
orumugam - Arvalar Eththa amarndhu inidhu ozhugi
kAdhalin uvandhu varam koduththandrE;
orumugam - mandhira vidhiyin marabuLi vazhA-a - - - - - - - - - 95
andhaNar vELvi OrkkummE;
orumugam - enjiya poruLgaLai EmuRa nAdith
thingaL-pOlath thisai viLakkummE;
orumugam - seRunarth thEyththuch chel-samam murukki
kaRuvukoL nenjamodu kaLamvEttandrE; - - - - - - - - - 100
orumugam - kuRavar madamagaL kodipOl nusuppin
madavaral vaLLiyodu nagai amarndhandrE ... " - - - - - - - - - 102 - - - meanings

" Angku ammU-irumuganum muRai-navindru ozhugalin - - - - - - - - - 103
Aram thAzhndha ampagattu mArbin
sempoRi vAngkiya moimbin sudarvidubu
vaNpugazh niRaindhu vasindhu-vAngku nimir-dhOL
viNselal marabin aiyarkku Endhiyadhu orukai;
ukkam sErththiyadhu orukai;
nalampeRu kalingkaththuk kuRangkinmisai asai-iyadhu orukai;
angkusam kadAva orukai; - - - - - - - - - 110
irukai - ai-iru vattamodu egh-kuvalam thirippa;
orukai - mArbodu viLangka;
orukai - thArodu poliya;
orukai - keezhveezh thodiyodu meemisaik kotpa;
orukai - pAdu-in padumaNi iratta; - - - - - - - - - 115
orukai - neelniRa visumbin mali-thuLi pozhiya;
orukai - vAn-ara magaLirkku vadhuvai sUtta
Angku appanniru-kaiyum pARpada iyatri
andharap-palliyam kaRangkath thiNkAzh;
vayir-ezhundhu isaippa vAlvaLai njarala - - - - - - - - - 120
uram thalaikkoNda urum-idi murasamodu
palpoRi manjjai velkodi agava
visumbu ARu-Aga viraiselal munni
ulagam pugazhndha ongu-uyar vizhuchcheer
alaivAich chERalum nilai-iyapaNpE, adhAndru ... " - - - - - - - - - 125 - - - meanings

Part 3 - ThiruAvinankudi (Pazhani)   meanings

" seerai thai-iya udukkaiyar seerodu - - - - - - - - - 126
vamburi puraiyum vAl-narai mudiyinar
mAsu-aRa imaikkum uruvinar mAnin
urivai thai-iya Unkedu mArbin
enbu-ezhundhu iyangkum yAkkaiyar nanpagal - - - - - - - - - 130
pala-udan kazhindha uNdiyar igalodu
setram neekkiya manaththinar yAvadhum
katrOr aRiyA aRivinar katrOrkkuth
thAm-varampu Agiya thalaimaiyar kAmamodu
kadumsinam kadindha kAtchiyar idumbai - - - - - - - - - 135
yAvadhum aRiyA iyalbinar mEvarath
thuni-il kAtchi munivar munpuga ... " - - - - - - - - - 137 - - - meanings

" pugai mugandhanna mAsu-il thU-udai - - - - - - - - - 138
mugai-vAi avizhndha thagaisUzh Agaththu
sevinErbu vaiththa seyvuRu thivavin
nalyAzh navindra nayanudai nenjin
menmozhi mEvalar, innarambu uLara ... " - - - - - - - - - 142 - - - meanings

" nOi-indru iyandra yAkkaiyar mAvin - - - - - - - - - 143
avir-thaLir puraiyum mEniyar avir-thoRum
ponnurai kadukkum thidhalaiyar innagaip
parumam thAngkiya paNindhu-Endhu alkul
mAsu-il magaLirodu maRu-indri viLanga ... " - - - - - - - - - 147 - - - meanings

" kaduvodu odungkiya thUmbudai vAl-eyitru - - - - - - - - - 148
azhal-ena uyirkkum anjuvaru kadunthiRal
pAmbu-padap pudaikkum palvarik kodunjiRaip
puL-aNi neeLkodich chelvanum ... " - - - - - - - - - pt151 - - - meanings

" ... veL ERu - - - - - - - - - pt151
valam-vayin uyariya palarpugazh thiNidhOL
umai-amarndhu viLangkum imaiyA mukkaN
mU-eyil murukkiya muraNmigu selvanum ... " - - - - - - - - - 154 - - - meanings

nUtrup-paththu adukkiya nAttaththu nURupal - - - - - - - - - 155
vELvi mutriya vendru-adu kotraththu
eer-iraNdu Endhiya maruppin ezhilnadai
thAzh-perun thadakkai uyarththa yAnai
eruththam ERiya thirukkiLar selvanum ... " - - - - - - - - - 159 - - - meanings

" nARperun dheivaththu nalnagar nilai-iya - - - - - - - - - 160
ulagam kAkkum ondrupuri koLgaip
palarpugazh mUvarum thalaivar Aga
EmuRu njAlam thannil thOndri
thAmaraip bayandha thA-il Uzhi
nAnmuga oruvaR sutti ... " - - - - - - - - - pt165 - - - meanings

" ... kANvara - - - - - - - - - 165
pagalil thOndrum ikal-il kAtchi
nAlvERu iyaRkaip padhinoru mUvarodu
onpadhitru iratti uyarnilai peReeiyar
meenpUththanna thOndralar meensErpu
vaLi-kiLarndhanna selavinar vaLiyidaidh - - - - - - - - - 170
thee-ezhundhanna thiRalinar theeppada
urum-idith thanna kuralinar vizhumiya
uRukuRai marungkil thampeRu muRaikoNmAr
andharak kotpinar vandhu udan-kANa
thA-il koLgai madandhaiyodu silnAl
Avinankudi asaidhalum uriyan, adhAndru ... " - - - - - - - - - 176 - - - meanings

Part 4 - Thiru Eragam (SwAmimalai)   meanings

" iru mUndru eydhiya iyalbinin vazhA-adhu - - - - - - - - - 177
iruvarch chuttiya palvERu tholkudi
aRu nAngku iratti iLaimai-nal yANdu
ARinil kazhippiya aRan-navil koLgai - - - - - - - - - 180
mUndruvagaik kuRiththa muththeech chelvaththu
irupiRappALar pozhudhu aRindhu nuvala
onbadhu koNda mUndrupuri nuN-njAN
pularAk kAzhagam pular udee-i
uchchikkUppiya kaiyinar thaRpugazhndhu - - - - - - - - - 185
ARu-ezhuththu adakkiya arumaRaik kELvi
nA-iyal marungkil navilap pAdi
virai-uRu naRumalar Endhi peridh-uvandhu
Eragaththu uRaidhalum uriyan, adhAndru ... " - - - - - - - - - 189 - - - meanings

Part 5 - KundruthOrAdal   meanings

" paingkodi naRaikkAi idai-idubu vElan - - - - - - - - - 190
ambbodhip puttil virai-i kuLaviyodu
veNkU thALam thoduththa kaNNiyan
naRunj-chAndhu aNindha kEzhkiLar mArbin
kodun-thozhil valvil kolai-iya kAnavar
needu-amai viLaindha thEkkaL thERal - - - - - - - - - 195
kundragach siRu-kudik kiLaiyudan magizhndhu
thoNdagach siRupaRaik kuravai ayara ... " - - - - - - - - - 197 - - - meanings

" viral-uLarppu avizhndha vERupadu naRungkAn - - - - - - - - - 198
kuNdu-sunai pUththa vaNdupadu kaNNi
iNaiththa kOdhai aNaiththa kUndhal - - - - - - - - - 200
mudiththa kullai ilaiyudai naRum-pU
sengAl marA-aththa vAl-iNar idai-idubu
surumbu-uNath thoduththa perundhaN mAththazhai
thirundhu-kAzh alkul thiLaippa udee-i
mayil-kaN danna madanadai magaLirodu ... " - - - - - - - - - 205 - - - meanings

" seyyan sivandha Adaiyan sevvaraich - - - - - - - - - 206
seyalaith thaN-thaLir thuyalvarum kAdhinan
kachchinan kazhalinan sechchaik kaNNiyan
kuzhalan kOttan kuRumbal liyaththan
dhagaran manj-njaiyan pugar-il sEval-am - - - - - - - - - 210
kodiyan nediyan thodi-aNi thOLan
narambu Arththanna in-kural thogudhiyodu
kuRumpoRik koNda naRundhaN sAyal
marungkil kattiya nilan-nErbu thugilinan
muzhavu-uRazh thadakkaiyin iyala Endhi - - - - - - - - - 215
mendhOL pal-piNai thazhee-i thalaiththandhu
kundrudhoRu Adalum-nindra thanpaNbE, adhAndru ... " - - - - - - - - - 217 - - - meanings

Part 6 - PazhamuthirchOlai   meanings

" siRu-thinai malarodu virai-i maRi-aRuththu - - - - - - - - - 218
vAraNak-kodiyodu vayiRpada niRee-i
Ur-Ur koNda seergezhu vizhavinum - - - - - - - - - 220
Arvalar Eththa mEvaru nilaiyinum
vElan thai-iya veRi-ayar kaLanum
kAdum kAvum kavinpeRu thuruththiyum
yARum kuLanum vERupal vaippum
sadhukkamum sandhiyum pudhuppUng kadambum
mandramum podhiyilum kandhudai nilaiyinum ... " - - - - - - - - - 226 - - - meanings

" mAN-thalaik kodiyodu maNNi amaivara - - - - - - - - - 227
neyyOdu aiyavi appi aidhu-uraiththu
kudandhampattu kozhu malar sidhaRi
muraN-koL uruvin iraNdu-udan udee-i - - - - - - - - - 230
sennUl yAththu veNpoRi sidhaRi
madhavali nilai-iya mAththAL kozhuvidaik
kurudhiyodu virai-iya thUveL arisi
sil-palich cheydhu palpirappu iree-i
siRupasu manjaLodu naRuvirai theLiththu - - - - - - - - - 235
perundhaN kaNaveera naRundhaN mAlai
thuNai-aRa aRuththuth thUngka nAtri
naLimalaich silambil nalnagar vAzhththi
naRumpugai eduththu kuRinji pAdi
imizh-isai aruviyodu in-iyam kaRanga - - - - - - - - - 240
uruvap palpUth thU-uy veruvarak
kurudhich chendhinaip parappi kuRamagaL
murugu-iyam niRuththu muraNinar utka
murugu-Atruppaduththa urugezhu viyalnagar ... " - - - - - - - - - 244 - - - meanings

" AdukaLam silambap pAdi palavudan - - - - - - - - - 245
kOdu vAivaiththu kodumaNi iyakki
OdAp pUtkaip piNimugam vAzhththi
vENdunar vENdiyAngku eydhinar vazhipada
ANdu-ANdu uRaidhalum aRindha vARE ... " - - - - - - - - - 249 - - - meanings

" ANdu ANdu Ayinum-Aga kAN-thaga - - - - - - - - - 250
mundhu-nee kaNduzhi mugan-amarndhu Eththi
kaithozhU-up paravi kAluRa vaNangki
nedumperunj chimaiyaththu neelappainj-chunai
aivaruL oruvan angkai ERpa
aRuvar bayandha ARu-amar selva - - - - - - - - - 255
Algezhu-kadavuL pudhalva mAlvarai
malaimagaL maganE mAtrOr kUtrE
vetri vel-pOrk kotravai siRuva
izhaiyaNi siRappin pazhaiyOL kuzhavi
vAnOr vaNangku vil thAnaith-thalaiva - - - - - - - - - 260
mAlai mArba nUl-aRi pulava
seruvil oruva poruviRal maLLa
andhaNar veRukkai aRindhOr solmalai
mangkaiyar kaNava maindhar ERE
vElgezhu thadakkaich chAlperunj chelva - - - - - - - - - 265
kundram kondra kundrAk kotraththu
viNporu neduvaraik kuRinjik-kizhava
palarpugazh nanmozhip pulavar ERE
arumpeRal marabin perumpeyar muruga
nasaiyu-narkku Arththum isaipEr ALa - - - - - - - - - 270
alandhOrkku aLikkum polampUN sE-ey
maNdu-amar kadandha-nin vendru-Adu agalaththu
parisilarth thAngkum urugezhu neduvE-eL
periyOr Eththum perumpeyar iya-vuL
sUr marungu aRuththa moimbin madhavali - - - - - - - - - 275
pOrmigu poruna kurisil enappala
yAn-aRi aLavaiyin Eththi AnAdhu ... " - - - - - - - - - 277 - - - meanings

" nin-aLandhu aRidhal man-uyirkku arumaiyin - - - - - - - - - 278
nin-adi uLLi vandhanen ninnodu
puraiyu-nar illAp pulamaiyOi enak - - - - - - - - - 280
kuRiththadhu mozhiyA aLavaiyin kuRiththu-udan
vERupal uruvin kuRumbal kULiyar
sARu-ayar kaLaththu veeRupeRath thOndri
aLiyan thAnE mudhuvAi iravalan
vandhOn peruma nin vaNpugazh nayandhu ena
iniyavum nallavum nanipala Eththi ... " - - - - - - - - - 286 - - - meanings

dheivam-sAndra thiRal-viLangku uruvin - - - - - - - - - 287
vAn-thOi nivappin thAnvandhu eydhi
aNangkusAl uyarnilai thazhee-i paNdaiththan
maNangkamazh dheivaththu iLanalam kAtti - - - - - - - - - 290
anjal Ompumadhi aRival-nin varavu ena
anbudai nalmozhi aLai-i viLivu-indru
iruLniRa munneer vaLaiiya ulakaththu
orunee Agith thOndra vizhumiya
peRal arum parisil nalgumadhi palavudan ... " - - - - - - - - - 295 - - - meanings

" vERupal thugilin nudangki agil sumandhu - - - - - - - - - 296
Ara muzhumudhal urutti vEral
pUvudai alangku sinaipulamba vErkeeNdu
viNporu neduvaraip paridhiyin thoduththa
thaN-kamazh alar-iRAl sidhaiya nanpala - - - - - - - - - 300
Asini mudhusuLai kalAva meemisai
nAga naRumalar udhira yUgamodu
mAmuga musukkalai panippap pUnudhal
irumbidi kuLirppa veesip perungkaLitru
muththudai vAn-kOdu thazhee-i thaththutru - - - - - - - - - 305
nanpon maNiniRam kiLara pon-kozhiyA
vAzhai muzhumudhal thumiyath thAzhai
iLaneer vizhukkulai udhirath thAkki
kaRikkodik karundhuNar sAyap poRippuRa
madanadai manj-njai palavudan veree-i - - - - - - - - - 310
kOzhi vayappedai iriya kEzhalodu
irumpanai veLitrin punsAi anna
kurU-umayir yAkkaik kudA-adi uLiyam
perungkal vidar-aLaich cheRiyak karungkOttu
AmA nal-ERu silaippach chEN-nindru - - - - - - - - - 315
izhumena izhidharum aruvi
pazhamudhir sOlai malai-kizha vOnE. " - - - - - - - - - 317 - - - meanings

ThirumurugAtruppadai - nErisai veNpAs   meanings

  "kundram eRindhAi! kuraikadalil sUr-thadindhAi!
     pundhalaiyap bUdhapporu padaiyAi - endrum
        iLaiyAi! azhagiyAi! ERuUrndhAn ERE!
           uLaiyAi! en uLLaththu uRai." - - - - - - - - - - - - 1

  "kundram eRindhadhuvum kundrappOr seydhadhuvum
     andru-angu amarar idar theerththadhuvum - indru ennaik
        kaividA nindradhuvum kaRpodhumbil kAththadhuvum
           meyvidA veeran-kai vEl!" - - - - - - - - - - - - 2

  veeravEl thAraivEl viNNOr siRaimeetta
     theeravEl sevvEL thirukkaivEl - vAri
        kuLiththavEl kotravEl sUr-mArbum kundrum
           thuLaiththavEl uNdE thuNai." - - - - - - - - - - - - 3

  innam orugAl enadhu idumbaik kundrukkum
     kolnavil vElsUr thadindha kotravA! - munnam
        panivEynedung kundrampattu uruvath thotta
           thani vElai vAngkath thagum." - - - - - - - - - - - - 4

  unnai ozhiya oruvaraiyum nambugilEn
     pinnai oruvaraiyAn pinsellEn - panniru-kaik
        kOlappA! vAnOr kodiyavinai theerththaruLum
           vElappA! sendhil vAzhvE!" - - - - - - - - - - - - 5

  anjumugam thOndrin ARumugam thOndrum
     venjamaril 'anjal!' enavEl thOndrum - nenjil
        orugAl ninaikkin iru-kAlum thOndrum
           'murugA!' endru OdhuvAr mun." - - - - - - - - - - - - 6

  muruganE! sendhil mudhalvanE! mAyOn
     maruganE! eesan maganE! oru-kai mugan
        thambiyE! ninnudaiya thaNdaikkAl eppozhudhum
           nambiyE kai-thozhuvEn nAn." - - - - - - - - - - - - 7

  kAkka kadaviya-nee kAvAdhu irundhakkAl
     Arkkup paramAm aRumugavA! - pUkkum
        kadampA! murugA! kadhirvElA! nalla
           idam-kAN irangkAi ini!" - - - - - - - - - - - - 8

  parangkundril panniru-kaik kOmAn-than pAdham
     karam-kUppi kaN-kuLirakkaNdu - surungkAmal
        AsaiyAl nenjE! aNimurugu Atruppadaiyaip
           pUsaiyAk koNdE pugal." - - - - - - - - - - - - 9

  nakkeerar-thAm uraiththa nalmurugu Atruppadaiyai
     thaRkOla nAL-thORum sAtrinAl - mun-kOla
        mAmurugan vandhu manakkavalai theerththaruLi
           thAn ninaiththa ellAm tharum." - - - - - - - - - - - - 10

திருமுருகாற்றுப்படை - முழுப்பாடல்
ThirumurugAtruppadai - complete
1 Thirupparangkundram 2 ThiruchcheeralaivAi (ThiruchchendhUr)
3 ThiruAvinankudi (Pazhani) 4 Thiru Eragam (SwAmimalai)
5 KundruthOrAdal 6 PazhamuthirchOlai
nErisai veNpAs

 முன்னுரை   நன்றி   முழுப்பாடல் 
PDF தமிழில்
select previous page
select next page

ThirumurugAtruppadai - complete

Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]