Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 5  மகமாயை
 
Kandhar Anuboothi maga mAyai with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 5 ... மக மாயை

(மாயை அற)

மக மாயை களைந்திட வல்ல பிரான்
முகம் ஆறும் மொழிந் தொழிந்திலனே
அகம் மாடை, மடந்தையர் என்(று) அயரும்
சகமாயையுள் நின்று தயங்குவதே.

......... பதவுரை .........

மக மாயை ... வல்லமை மிக்க பெரிய மாயைகளை எல்லாம்,

களைந்திட வல்ல ... நீக்க வல்லவராகிய,

பிரான் ... உயிர்களைவிட்டு பிரியாதவராகிய முருகப் பிரான்,

முகம் ஆறும் ... தன் வாயினால் வழிகளை (உபதேசங்களை),

மொழிந்தும் ... தந்து அருளிய போதிலும்,

அகம் ... வீடு,

மாடு ... பொன் (செல்வம்),

மடந்தையர் என்று ... மாதர் என்று இவைகளை சதா நினைத்து,

அயரும் ... சோர்வு அடையச் செய்கிற,

சக மாயை உள் நின்று ... உலக மாயைக்குள் கிடந்து,

தயங்குவது ஒழிந்திலனே ... கலங்குவதை நான் விடவில்லையே.

......... விளக்கவுரை .........

இந்தப் பாட்டிற்கு பெரும்பான்மையோர் கூறியிருக்கும் உரைகளை
இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். இவ்விரு உரைகளும் ஏற்புடையதாக
இல்லை.

முருகன் ஆறு முகங்களுடன் வந்தருளி உபதேசம் செய்தும் நான்
உலக மாயையில் நின்று தயங்குகிறேனே என்கிறது ஓர் உரை.

முருகன் தன்னுடைய திருவாக்கால் ஷடாச்சர உபதேசம் செய்தும்
நான் தேற வில்லையே என்கிறது மற்றுமொரு உரை.

இவ்விரு உரைகளையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் முருகனுடைய
பரிபூரண குருதத்துவம் குறைந்துவிடும். முருகன் ஆறு
திருமுகங்களுடன் எழுந்தருளி ஞானோபதேசம் செய்தும் எனக்கு
சம்சார மாயை நீங்கவில்லையே என பொருள் கொண்டால்
முருகனின் பரதத்துவத்திற்கு இழுக்கு ஏற்படும்.

உபதேசம் செய்தவர் எப்படிப்பட்டவர், செய்த உபதேசம்
எப்படிப்பட்டது என்பதின் தரமே குறைந்துவிடும். ஆறு என்பதை
எண் வரிசை எனக் கொண்டதினால் வந்த குழப்பம் இது.

தமிழ் செம்மொழியில் ஆறு என்பதற்கு, வழி .. மார்க்கம் என்றும்
பொருள். சகலவற்றிக்கும் முதல் காரணமாய் இறைவனின்
ஐந்தொழில்களுக்கும் (ஆக்கல், காத்தல் அழித்தல், மறைத்தல்,
அருளுதல்) ஏதுவாயிருக்கும் மகமாயை குடிலை, குண்டலிணி,
விந்து எனப்படும். இறைவனின் ஆற்றல் அவனுடன் ஒன்றி
இருக்கும் வரை அதற்கு சக்தி எனப்படும். பிரிந்து இருக்கும்
நிலைதான் மகா மாயை. குயவன் மண்ணைக் கொண்டு
சக்கரத்தினால் மட்பாண்டங்களை படைப்பதுபோல் இறைவன்,
சக்தி என்கிற சக்கரத்தின் உதவியுடன் மகா மாயை என்கிற
மண்ணிலிருந்து பிரபஞ்சத்திலுள்ள சகலவற்றையும்
தோற்றுவிக்கிறான். சர்வ சங்கார காலத்தில் பிரபஞ்சம் யாவும்
மகா மாயைக்குள் ஒடுங்கும். மாயை சக்தியில் ஒடுங்க, சக்தி
இறைவனிடம் ஐக்கியமாகிவிடும்.

இப்படிப்பட்ட மகா மாயையை அடக்கி ஒடுக்க வல்ல முருகன்
தன் வாயால் ஆன்மாக்கள் உய்யும் வழியை 18 வகைகளாக
நிர்மாணித்து இருக்கிறான்.

அவை ...

   வேதங்கள் .. 4,
   சாத்தரங்கள் .. 6,
   புராணங்கள் கந்தர்வம் வித்தை .. 8.

   ஆக .. 18.

இந்த அஷ்டதச வித்தைகளை நமக்காக இறைவன்
படைத்திருந்தும் நாம் அவற்றைக் கடைபிடிக்காமல் பிரபஞ்ச
மாயையின் சொரூபமான பொன், பெண், மண் என்கிற மோக
வலையில் சிக்கி தவிக்கிறோமே என நமக்காக அருணை
முனிவர் இரங்குகிறார்.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.638  pg 4.639 
 WIKI_urai Song number: 5 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.11mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.28mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.40mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 5 maga mAyai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]