Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
Kandhar AnubUdhi 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்)   PDF வடிவத்தில் 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 51 verses (with audio)  in PDF format 
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 
 Sri AruNagirinAthar's Kandhar AnubUdhi
transliteration in English
courtesy of Ms. N. Lalitha Sri Ram (Kuala Lumpur, Malaysia)
(please click on verse number for meanings by Prof. Singaravelu Sachithanantham)
 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
5.98mb
 to download 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
14.16mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
25.2mb
 to download 
 
 kAppu - VinAyagar vAzhththu     MP3 

nenjak kanakallu negizhn dhurugath
thanjaththaruL shaNmuganuk kiyalsEr
senchoR punaimAlai siRandhidavE
panjak karavAnai padham paNivAm.


 1     MP3 

Aadum parivEl aNisEval enap
pAdum paNiyE paNiyAi aruLvAi
thEdum kayamA muganaich cheruvil
sAdum thaniyAnai sagOdharanE.


 2     MP3 

ullAsa nirAgula yOga vidhach
challAba vinOdhanum nee yalaiyO
ellAmaRa ennai izhandha nalam
sollAi murugA surabhU pathiyE.


 3     MP3 

vAnO punal pAr kanal mArudhamO
nyAnO dhayamO navilnAn maRaiyO
yAnO manamO yenaiyANda idam
thAnO poruLAvadhu shaNmuganE.


 4     MP3 

vaLaipatta kaim mAdhodu makkaLenum
thaLaipat tazhiyath thagumO thagumO
kiLaipat tezhusUr uramum giriyum
thoLaipat turuvath thodu vElavanE.


 5*     MP3 

magamAyai kaLaindhida vallapirAn
mugamARu mozhindhu mozhindhilanE
agamAdai madandhaiyar endRayarum
jegamAyaiyuL nindRu thayanguvadhE.


 6     MP3 

thiNiyAna manOsilaimeedhu unathAL
aNiyAr aruvindham arumbhumadhO
paNiyA vena vaLLi padham paNiyum
thaNiyA vadhimOga dhayAparanE.


 7     MP3 

keduvAi mananE gadhikEL karavA
thiduvAi vadivEl iRaithAL ninaivAi
suduvAi neduvEdhanai thUL padavE
viduvAi viduvAi vinai yAvaiyumE.


 8     MP3 

amarum padhikEL agamAm enumip
pimarangkeda meipporuL pEsiyavA
kumaran girirAsa kumAri magan
samaram poru dhAnava nAsaganE.


 9*     MP3 

mattUrkuzhal manggaiyar maiyal valaip
pattUsal padum parisendRozhivEn
thattUdaRa vEl sayilath theRiyum
nittUra nirAgula nirppayanE.


 10     MP3 

kArmAmisai kAlan varil kalabath
thErmAmisai vandhedhirap paduvAi
thArmArba valAri thalAri enum
sUrmA madiyath thodu vElavanE.


 11     MP3 

kUgA enaen kiLaikUdi azhap
pOgAvagai meipporuL pEsiyavA
nAgAsala vElva nAlukavith
thyAgA suralOga sigAmaNiyE.


 12     MP3 

semmAn magaLaith thirudum thirudan
pemmAn murugan piRavAn iRavAn
summA iru sollaRa endRalumE
ammA poruL ondRum aRindhilanE.


 13     MP3 

murugan thanivEl muninam guruvendRu
aruLkoNdu aRiyAr aRiyum tharamO
uruvandRu aruvandRu uLadhandRu iladhandRu
iruLandRu oLiyandRu enanindRa dhuvE.


 14     MP3 

kaivAi kathirvEl murugan kazhalpetRu
uivAi mananE ozhivAi ozhivAi
meivAi vizhinAsi yodum seviyAm
aivAi vazhi sellum avAvinaiyE.


 15     MP3 

murugan kumaran guhanendRu mozhindhu
urugum seyalthandhu uNarvendRu aruLvAi
poru punggavarum puviyum paravum
gurupunggava eNguna panjaranE.


 16     MP3 

pErAsai enum piNiyil piNipattu
OrA vinaiyEn uzhalath thagumO
veerA mudhusUr padavEl eRiyum
sUrA suralOga thurandharanE.


 17     MP3 

yAmOdhiya kalviyum emmaRivum
thAmEpeRa vElavar thandhadhanAl
pUmEl mayalpOi aRameip puNarveer
nAmEl nadaveer nadaveer iniyE.


 18     MP3 

udhiyA mariyA uNarA maRavA
vidhimAl aRiyA vimalan pudhalvA
adhigA anagA abhayA amarA
padhi kAvala sUra bhayangaranE.


 19     MP3 

vadivum dhanamum manamum guNamum
kudiyum kulamum kudi pOgiyavA
adiyandham ilA ayilvEl arasE
midi endRoru pAvi veLippadinE.


 20     MP3 

aridhAgiya meipporuLukku adiyEn
uridhA upadEsam uNarthiyavA
viridhAraNa vikrama vELimaiyOr
purithAraga nAga purandharanE.


 21     MP3 

karudhA maRavA neRikANa enakku
iruthAL vanasanthara endRu isaivAi
varadhA murugA mayil vAgananE
viradhA surasUra vipAdaNanE.


 22     MP3 

kALaik kumarEsan enak karudhi
thALaip paNiyath dhavam yeidhiyavA
pALaikkuzhal vaLLi padham paNiyum
vELai surabhUpadhi mEruvaiyE.


 23     MP3 

adiyaik kuRiyAdhu aRiyAmaiyinAn
mudiyak kedavO muRaiyO muRaiyO
vadivikkrama vEl magipA kuRamin
kodiyaip puNarum guNa bhUdharanE.


 24*     MP3 

kUrvElvizhi manggaiyar konggaiyilEe
sErvEn aruL sEravum eNNumadhO
sUrvErodu kundRu thoLaiththa nedum
pOrvEla purandhara bhUpadhiyE.


 25     MP3 

meiyEyena vevvinai vAzhvai ugandhu
aiyyO adiyEn alayath thagumO
kaiyO ayilO kazhalO muzhudhum
seiyOy mayilERiya sEvaganE.


 26     MP3 

AadhAramilEn aruLaip peRavE
needhAn orusattRum ninaindhilaiyE
vEdhAgama gnAna vinOdhamanO
theethA suralOga sigAmaNiyE.


 27     MP3 

minnEnigar vAzhvai virumbiya yAn
EnnEvidhiyin payaningu idhuvO
ponnEmaNiyE poruLE aruLE
mannEmayilERiya vAnavanE.


 28     MP3 

AanA amudhE ayilvEl arasE
gnAnAkaranE navilath thagumO
yAnAgiya ennai vizhungi veRum
thAnAi nilai nindRadhu thaRparamE.


 29     MP3 

yillE enum mAyaiyil ittanai nee
pollEn aRiyAmai poRuththilaiyE
mallEpuri panniru vAguvil en
sollE punaiyum sudar vElavanE.


 30     MP3 

sevvA-nuruvil thigazh vElavan andRu
ovvAdhadhena uNarviththa dhuthAn
avvARu aRivAr aRigindRadhu alAl
evvARu oruvaRkku isaivippadhuvE.


 31     MP3 

pAzhvAzhvu enum ippadu mAyaiyilE
veezhvAi ena ennai vidhiththanaiyE
thAzhvAnavai seidhanathAm uLavO
vAzhvAi ininee mayilvAgananE.


 32     MP3 

kalaiyE padhaRik kadhaRith thalaiyUdu
alaiyE padumARu adhuvAi vidavO
kolaiyEpuri vEdarkulap pidithOi
malaiyE malaikURidu vAgaiyanE.


 33     MP3 

sinthAkula illodu selvamenum
vinthAdavi endRu vidappeRuvEn
mandhAkini thandha varOdhyanE
kandhA murugA karunAgaranE.


 34*     MP3 

singgAra madandhaiyar theeneRi pOi
manggAmal enakku varam tharuvAi
sankrAma sighAvala shaNmuganE
ganggAnadhi bAla krupAgaranE.


 35     MP3 

vidhikANum udambai vidA vinaiyEn
gadhikAna malarkkazhal endRu aruLvAi
madhivAnudhaL vaLLiyai alladhupin
thudhiyA viradhA surabhUpadhiyE.


 36     MP3 

nAthA kumarA namaendRu aranAr
OdhAi ena Odhiyadhu epporuLthAn
vEdhAmudhal viNNavar sUdumalar
pAdhA kuRamin padhasEgaranE.


 37     MP3 

girivAi vidu vikrama vEl iRaiyOn
parivAram enum padham mEvalaiyE
purivAi mananE poRaiyAm aRivAl
arivAi adiyOdum agandhaiyaiyE.


 38     MP3 

AadhALiyai ondRu aRiyEnai aRath
theedhALiyai AaNdadhu seppumathO
kUdhALa kirAtha kulikku iRaivA
vEdhALa gaNam pugazh vElavanE.


 39     MP3 

mAvEzh sananam keda mAyaividA
mUvEdanai endRu mudindhidumO
kOvE kuRamin kOdithOL puNarum
dhEvE sivasankara dhEsiganE.


 40     MP3 

vinaiyOda vidum kathirvEl maRavEn
manaiyOdu thiyanggi mayanggidavO
sunaiyOdu aruvith thuRaiyOdu pasum
thinaiyOdu ithaNOdu thirindhavanE.


 41     MP3 

sAgA dhenaiyE saraNanggaLilE
kAkA namanAr kalagam seyunAl
vAgA murugA mayil vAgananE
yOgA sivagnAna ubadhEsiganE.


 42     MP3 

kuRiyaik kuRiyAthu kuRithhu aRiyum
neRiyaith thani vElai nigazhth thidalum
seRivattRu ulagOdu uRaisindhaiyum attRu
aRivattRu aRiyAmaiyum attRadhuvE.


 43     MP3 

thUsA maNiyum thugilum punaivAL
nesA murugA ninadhu anbaruLAl
AasA nigaLam thugaLAyina pin
pEsA anubhUdhi piRandhadhuvE.


 44     MP3 

sAdum thanivEl murugan saraNam
sUdumpadi thandhadhu sollumadhO
veedum surarmAmudi vEdhamum vem
kAdum punamum kamazhum kazhalE.


 45     MP3 

karavAgiya kalviyuLAr kadai sendRu
iravAvagai meipporuL eeguvaiyO
kuravA kumarA kulisAyudha kun
jaravA sivayOga dhayAparanE.


 46     MP3 

enthAyum enakkaruL thandhaiyum nee
sinthAkula mAnavai theerthenai AaL
kandhA kadhir vElavanE umaiyAL
maindhA kumarA maRainAyaganE.


 47     MP3 

AaR AaRaiyum neeththu adhanmEl nilaiyaip
pERA adiyEn peRumARu uLadhO
seeRAvarusUr sidhaiviththu imaiyOr
kUrA ulagam kuLirviththavanE.


 48     MP3 

aRivondRaRa nindRu aRivAr aRivil
piRivondRaRa nindRa pirAn alaiyO
seRivondRaRa vandhu iruLE sidhaiya
veRi vendRavarOdu uRum vElavanE.


 49     MP3 

thannanthani nindRadhu thAn aRiya
innam oruvarkku isaivippadhuvO
minnum kadhir - vEl vigirthA ninaivAr
kinnam kaLaiyum krubaisUzh sudarE.


 50     MP3 

madhikettu aRavAdi mayanggi aRak
gadhikettu avamE kedavO kadavEn
nadhipuththira gnAnasugAdhibavath
thidhi puththirar veeRadu sEvaganE.


 51     MP3 

uruvAi aruvAi uLadhAi iladhAi
maruvAi malarAi maNiyAi oLiyAi
karuvAi uyirAi gathiyAi vidhiyAi
guruvAi varuvAi aruLvAi guganE.


vAzhththu

AaRiru thadanthoL vAzhga
AaRumugam vAzhga veRppai
kUru sei thanivEl vAzhga
kukkudam vAzhga sevvEL
yERiya manjai vAzhga
Aanai than aNanggu vAzhga
mARila vaLLi vAzhga
vAzhga seer adiyAr yellAm.

...... end ......
go to top
 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்)   PDF வடிவத்தில் 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 51 verses (with audio)  in PDF format 
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - English Transliteration of verses 1 to 51

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]