Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
52-101 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
52-101 verses

Sri Kaumara Chellam
Kandhar AnubUdhi 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்   PDF வடிவத்தில் 
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   in PDF format 

 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  (52 - 101 செய்யுட்கள்)

Sri AruNagirinAthar's Kandhar AnubUdhi  (verses 52 - 101)
 
 
52. காணா விழியும்
(சலக்கரை பெற)

காணா விழியுங் கருதா மனமும்
வீணாய் விடமுன் விதியோ விதியோ
பூணாள் குறமின் புனமும் வனமும்
நாணா துநடந் திடுநா யகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
52.
kANA vizhiyung karudhA manamum
veeNAi vidamun vidhiyO vidhiyO
pUNAL kuRamin punamum vanamum
nANA dhunadan thidunA yaganE.
go to top
 
 
53. ஊணே பொருளா
(இழந்ததைப் பெற)

ஊணே பொருளா யுழலுற் றடியேன்
வீணே கெடமுன் விதியோ விதியோ
பூணே யிமையோர் புகழே மிகயான்
சேணே பெறவேல் விடுதே சிகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.53mb
 to download 
 
53.
UNE poruLA yuzhaluR RadiyEn
veeNE kedamun vidhiyO vidhiyO
pUNE yimaiyOr pugazhE migayAn
sENE peRavEl vidudhE siganE.
go to top
 
 
54. கழுவார் அயில்வேல்
(நோய் தீர)

கழுவா ரயில்வேல் கருணைக் கடலின்
முழுகார் குறுகார் முளரிக் கைக்கொண்
டொழுகார் வினையூ டுழல்வா ரவரோ
அழுகார் தொழுநோ யதிபா தகரே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.45mb
 to download 
 
54.
kazhuvA rayilvEl karuNaik kadalin
muzhugAr kuRugAr muLarik kaikkoN
dozhugAr vinaiyU duzhalvA ravarO
azhugAr thozhunO yadhipA thagarE.
go to top
 
 
55. விண்ணார் பதமும்
(மோக்ஷ சாதனம் பெற)

விண்ணார் பதமும் விரிநீர் புடைசூழ்
மண்ணார் பதமும் மகழேன் மகிழேன்
தண்ணா ரமுதே சயிலப் பகையே
கண்ணா ரமுதே கனியைப் பெறினே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.48mb
 to download 
 
55.
viNNAr padhamum virineer pudaisUzh
maNNAr padhamum magazhEn magizhEn
thaNNA ramudhE sayilap pagaiyE
kaNNA ramudhE kaniyaip peRinE.
go to top
 
 
56. உனையே யலதோர்
(உச்சாடனஞ் செய்ய)

உனையே யலதோர் பரமுண் டெனவே
நினையே னெனையூழ் வினைநீ டுமதோ
கனையேழ் கடல்போல் வருகார் சமணர்
முனையே தெறுசண் முகவே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
56.
unaiyE yaladhOr paramuN denavE
niniyE nenaiyUzh vinainee dumadhO
kanaiyEzh kadalpOl varugAr samaNar
munaiyE dheRusaN mugavE lavanE.
go to top
 
 
57. இரவும் பகலும்
(சத்துருவைச் சங்கரிக்க)

இரவும் பகலுந் துதிசெய் திருதாள்
பரவும் பரிசே பரிசின் றருள்வாய்
கரவுண் டெழுசூர் களையக் கதிர்போல்
விரவுஞ் சுடர்வேல் விடுசே வகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.46mb
 to download 
 
57.
iravum pagalun thudhisei thiruthAL
paravum parisE parisin RaruLvAi
karavuN dezhusUr kaLaiyak kadhirpOl
viravunj sudarvEl vidusE vaganE.
go to top
 
 
58. இலகுந் துடி
(புகழ் பெற)

இலகுந் துடிநே ரிடையார் விழிகூ
ரலகம் பெனவே யறியா தழிகோ
கலகந் தருசூர் கதறப் பொருதே
ழுலகம் புகழ்பெற் றிடுமோ தயனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.47mb
 to download 
 
58.
ilagun thudinE ridaiyAr vizhikU
ralagam penavE yaRiyA dhazhigO
kalagan tharusUr kadhaRap porudhE
zhulagam pugazhpeR RidumO dhayanE.
go to top
 
 
59.. மாதோ மலமாயை
(உலகநடை அறிய)

மாதோ மலமா யைமயக் கவருஞ்
சூதோ வெனமெய் துணியா வெனையின்
றேதோ விருள்செய் துநிறைந் திடுவார்
தீதோ டவருள் சிவதே சிகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.50mb
 to download 
 
59.
mAdhO malamA yaimayak kavarunj
sUdhO venamei thuNiyA venaiyin
REdhO viruLsei dhuniRain dhiduvAr
theedhO davaruL sivadhE siganE.
go to top
 
 
60. களவும் படிறும்
(தேர்ந்து கோள்ள)

களவும் படிறுங் கதமும் படுமென்
னளவுங் கதிர்கொண் டருள்சேர்ந் திடுமோ
இளகுங் குறமின் னிருதோள் முலையும்
புளகம் பரவப் புணர்வே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.51mb
 to download 
 
60.
kaLavum padiRung kadhamum padumen
naLavung kadhirkoN daruLsErn dhidumO
iLagung kuRamin nirudhOL mulaiyum
puLagam paravap puNarvE lavanE.
go to top
 
 
61. வாழைக் கனி
(தேசம் செழிக்க)

வாழைக் கனிமா மாதுரச் சுளையே
ஏழைக் கரிதென் றிடுவா ருளரோ
பாழைப் பயிற்செய் திடுசிற் பரையின்
பேழைப் பொருளா கியவே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
61.
vAzhaik kanimA mAdhurach chuLaiyE
Ezhaik karidhen RiduvA ruLarO
pAzhaip payiRsei dhidusiR paraiyin
pEzhaip poruLA kiyavE lavanE.
go to top
 
 
62.. சதிகொண்ட
(செங்கோல் செலுத்த)

சதிகொண் டமடந் தையர்தம் மயலிற்
குதிகொண் டமனத் தனெனக் குறியேல்
மதிகொண் டநுதற் குறமங் கைகுயந்
துதிகொண் டுமணந் தருள் தூயவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
62.
sadhikoN damadan dhaiyartham mayaliR
kudhikoN damanath thanenak kuRiyEl
madhikoN danudhaR kuRamang kaiguyan
thudhikoN dumaNan dharuL thUyavanE.
go to top
 
 
63. தாயே எனை
(செங்கோல் நடக்க)

தாயே யெனையா டனிவே லரசே
காயே பொருளாய் கனிகை விடுமோ
பேயே னிடையென் பெறவந் தெளிதாய்
நீயே மறவா நெறிதந் ததுவே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
63.
thAyE yenaiyA danivE larasE
kAyE poruLAi kanigai vidumO
pEyE nidaiyen peRavan dheLidhAi
neeyE maRavA neRithan dhadhuvE.
go to top
 
 
64. சின்னஞ் சிறியேன்
(நகரி சோதிக்க)

சின்னஞ் சிறியேன் சிதைவே செயினும்
பொன்னம் பெரியோர் பிழைசெய் குவரோ
கன்னங் கரியோன் மருகா கழறத்
தன்னந் தனியென் றனையாண் டவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
64.
sinnanj siRiyEn sidhaivE seyinum
ponnam periyOr pizhaisei guvarO
kannang kariyOn marugA kazhaRath
thannan thaniyen RanaiyAN davanE.
go to top
 
 
65.. துடிபட்ட மடந்தையர்
(படை வெல்ல)

துடிபட் டமடந் தையர்சூ றையிலே
குடிபட் டிடுமென் குறைகட் டறுமோ
வெடிபட் டெழுசூர் கிளைவே ரொடுசென்
றடிபட் டிடவென் றமரும் பதியே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.42mb
 to download 
 
65.
thudipat tamadan dhaiyarsU RaiyilE
kudipat tidumen kuRaikat taRUmO
vedipat tezhusUr kiLaivE rodusen
Radipat tidaven Ramarum padhiyE.
go to top
 
 
66.. கல்லேய் மனமும்
(எதிரி முறிய)

கல்லேய் மனமுங் கணையேய் விழியும்
வில்லேய் நுதலும் பெறுமெல் லியர்வாய்ச்
சொல்லே பதமாய்த் துடிபட் டழிய
வல்லே னலன்யான் மயில்வா கனனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.51mb
 to download 
 
66.
kallEi manamung kaNaiyEi vizhiyum
villEi nudhalum peRumel liyarvAich
chollE padhamAith thudipat dazhiya
vallE nalanyAn mayilvA gananE.
go to top
 
 
67. கலை கற்கினும்
(கொலை களவு வஞ்சம்தீர)

கலைகற் கினுமென் கவிபா டினுமென்
நிலைகற் கினுமென் னினைவந் துணராக்
கொலைகற் றிடுவோர் கொடுவஞ் சகமா
மலைகட் டறவென் றருள்வாய் குகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.43mb
 to download 
 
67.
kalaikaR kinumen kavipA dinumen
nilaigaR kinumen ninaivan dhuNarAk
kolaigaR RiduvOr koduvanj chagamA
malaigat taRaven RaruLvAi guhanE.
go to top
 
 
68. சனகாதியர்
(அபசாரம் வரமலிருக்க)

சனகா தியருக் கரியாய் தமியா
யெனகா ரணமா கவிரும் பினைநீ
கனகா சலவில் லிகளிக் கவரு
மனகா வலமா வமரர் பதியே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.49mb
 to download 
 
68.
sanagA dhiyaruk karivAi thamiyA
yenakA raNamA kavirum pinainee
kanagA salavil ligaLik kavaru
manakA valamA vamarar padhiyE.
go to top
 
 
69. கல்லேனயலார்
(அற்பரை நீங்க)

கல்லே னயலார் கவியைப் பொருளாய்ப்
புல்லே னவர்வாழ் வுபுரிந் தருள்வாய்
வல்லே யினிவந் தருளா யணியா
நில்லே னிறைநெஞ் சொடுவே லரசே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
69.
kallE nayalAr kaviyaip poruLAip
pullE navarvAzh vupurin dharuLvAi
vallE yinivan dharuLA yaNiyA
nillE niRainenj choduvE larasE.
go to top
 
 
70. மஞ்சைப் புரையார்
(மறுதெய்வந் தொழாதிருக்க)

மஞ்சைப் புரையார் மதிதோன் றுதலால்
பஞ்சைப் பயில்தே வரொடிம் பர்களி
னெஞ்சைப் பிரியாய் நிகழ்மா மதியின்
பிஞ்சைப் புனையும் பெருமான் மகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.49mb
 to download 
 
70.
manjjaip puraiyAr madhithOn RudhalAl
panjjaip payildhE varodim pargaLi
nenjjaip piriyAi nigazhmA madhiyin
pinjjaip punaiyum perumAn mahanE.
go to top
 
 
71. விதிவந் தனை
(விதிப்படி பணிவிடை செய்ய)

விதிவந் தனைசெய் விமலன் கழலே
கதியென் றடைவார் கடனா வதுவே
பதிகண் பணியோ டழிநல் குரவும்
மதிசஞ் சலமும் மண்ணாய் விடுமே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
71.
vidhivan dhanaisei vimalan kazhalE
gadhiyen RadaivAr kadanA vadhuvE
padhikaN paNiyO dazhinal guravum
madhisanj chalamum maNNAi vidumE.
go to top
 
 
72. என்னே ரமுநின்
(குருவுக்குப் பணிவிடை செய்ய)

என்னே ரமுநின் னருதாண் மலரைப்
பொன்னே யெனயான் புனையப் பெறுமோ
அன்னே யமுதே யயில்வே லரசே
கொன்னே பிறவிக் குறைபெற் றிடினே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
72.
ennE ramunin naruthAN malaraip
ponnE yenayAn punaiyap peRumO
annE yamudhE yayilvE larasE
konnE piRavik kuRaipER RidinE.
go to top
 
 
73. அருளைத் தரு
(குருவுக்கு விதிப்படி பணிவிடை செய்ய)

அருளைத் தருநின் னடியிற் பணியார்
மருளைச் சிதையார் மதிகெட் டவர்தாம்
குருளைத் தசையிற் குருவா வினவும்
பொருளைத் தெளியப் புகறே சிகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
73.
aruLaith tharunin nadiyiR paNiyAr
maruLaich sidhaiyAr madhiket tavarthAm
kuruLaith thasaiyiR guruvA vinavum
poruLaith theLiyap pugaRE siganE.
go to top
 
 
74. தொண்டாகிய
(தொண்டராக)

தொண்டா கியநந் துயர்தீ ருமருந்
துண்டா கியுமென் றுலைவாய் மனனே
வண்டார் குழல்வள் ளிமணந் தருளும்
தண்டா யுதவேள் சரணந் துதியே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
74.
thoNdA giyanan thuyarthee rumarun
thuNdA giyumen RulaivAi mananE
vaNdAr kuzalvaL LimaNan dharuLum
thaNdA yudhavEL saraNan thudhiyE.
go to top
 
 
75. அழியா நிலை
(கிருபையால் பதம்பெற)

அழியா நிலைதந் தருள்சே வலனே
விழியா லுணர்வார் விதமே புகல்வாய்
பழியார் புகழார் பழிநண் பிகழா
ரொழியா ரொழியா ருலகியா வையுமே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.42mb
 to download 
 
75.
azhiyA nilaithan dharuLsE valanE
vizhiyA luNarvAr vidhamE pugalvAi
pazhiyAr pugazhAr pazhinaN bigazhA
rozhiyA rozhiyA rulagiyA vaiyumE.
go to top
 
 
76. துனிநாளும் விடாது
(தெய்வ நீதியாக)

துனிநா ளும்விடா துதொடர்ந் தபல
னினிநா னணுகா மையியம் பினனால்
பனிநாண் மதிசூ டிபணிந் துதொழும்
தனிநா யகனா கியசண் முகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.61mb
 to download 
 
76.
thuninA LumvidA dhuthodarn thapala
nininA naNugA maiyiyam binanAl
paninAN madhisU dipaNin dhuthozhum
thaninA yahanA giyasaN muhanE.
go to top
 
 
77. ஞானந் தனை
(ஞானம் பெற)

ஞானந் தனைநின் றுநடத் தவிடா
மோனந் தனையென் றுமொழிந் திடுமோ
ஆனந் தநடத் தனளித் தருளும்
மானந் தனிவேல் மயில்வா கனனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.43mb
 to download 
 
77.
njAnan thanainin Runadath thavidA
mOnan dhanaiyen Rumozhin dhidumO
Aanan dhanadath thanaLith tharuLum
mAnan thanivEl mayilvA hananE.
go to top
 
 
78. மதமுஞ் சினமும்
(பரமார்த்த மடைய)

மதமுஞ் சினமும் வளருந் தருவே
சதமென் றுணருஞ் சனனுக் கெளிதோ
கதமுந் தியருள் கனிவித் திடுவேல்
பதமுஞ் சுரமும் பதமே பெறலே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.43mb
 to download 
 
78.
madhamunj chinamum vaLarun dharuvE
sadhamen RuNarunj chananuk keLidhO
kadhamun dhiyaruL kanivith thiduvEl
padhamunj churamum padhamE peRalE.
go to top
 
 
79. அய்யா முடல்
(பஞ்சபூதங்களை அறிய)

அய்யா முடலூண் மயமா யுளதால்
அய்யா றாறு மறிவித் தருள்வாய்
செய்யா முருகா திகழ்வே லரசே
அய்யா குமரா அருளா கரனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.46mb
 to download 
 
79.
aiyA mudalUN mayamA yuLadhAl
aiyA RaRu maRivith tharuLvAi
seiyA murugA thigazhvE larasE
aiyA kumarA aruLA garanE.
go to top
 
 
80.. நவியென் றிடு
(குருவாக)

நவியென் றிடுகண் மடவார் நனிகேள்
செவியென் றயில்வேள் புகழ்சென் றிலதோ
கவியென் றவன்வார் கழல்பெற் றிலதோ
ரவியென் றவன்வாழ் புவியன் றியதே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.52mb
 to download 
 
80.
naviyen RidukaN madavAr nanikEL
seviyen RayilvEL pugazhsen RiladhO
kaviyen RavanvAr kazhalpeR RiladhO
raviyen RavanvAzh puviyan RiyadhE.
go to top
 
 
81. பெரியோ ரெனினும்
(தானே குருவா யிருக்க)

பெரியோ ரெனினும் புலையோ ரெனினுஞ்
சிறியோ ரெனினுந் தெளிவோ ரவரோ
குறியோ ரெனினுங் குருவா வருள்வா
னெறியோ டொழுகும் நிலைபெற் றிடினே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.40mb
 to download 
 
81.
periyO reninum pulaiyO reninunj
chiriyO reninun theLivO ravarO
kuRiyO reninung guruvA varuLvA
neRiyO dozhugum nilaipeR RidinE.
go to top
 
 
82. பக்திக் கயலே
(பக்தி செய்ய)

பக்திக் கயலே னனிநின் பதமுஞ்
சித்திக் கயலே னெனறிண் ணமதே
புத்திக் கடலே பொருவே லரசே
முத்திக் கனியே முனிபுங் கவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.39mb
 to download 
 
82.
bakthik kayalE naninin padhamunj
chiththik kayalE nenaRiN NamadhE
pudhthik kadalE poruvE larasE
muththik kaniyE munipung gavanE.
go to top
 
 
83. பேயா கிலு
(மகா தேசிகனாக)

பேயா கிலுநன் றதிலும் பிறிதென்
றேயா தனைவந் தடிமைத் தொழில்கொண்
டோயா தெனைநீ யொழியத் தகுமோ
வாயா ரமுதே மயில்வா கனனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
83.
pEyA gilunan Radhilum piRidhen
REyA thanaivan dhadimaith thozhilkoN
dOyA dhenainee yozhiyath thagumO
vAyA ramudhE mayilvA hananE.
go to top
 
 
84. மிகவுங் கொடியேன்
(கடவுள் துணையாயிருக்க)

மிகவுங் கொடியேன் விதிகுன் றிடவந்
திகமும் பரமும் பெறவென் றிசைவாய்
சுகமுஞ் சுகமுந் தொடர்வேல் கொடுமுச்
சகமுந் தனிகாத் தருள்சண் முகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.47mb
 to download 
 
84.
migavung kodiyEn vidhikun Ridavan
thigamum paramum peRaven RisaivAi
sugamunj chugamun thodarvEl kodumuch
chagamun thanigAth tharuLsaN muhanE.
go to top
 
 
85. நசையன் பிலர்
(கடவுளை ஏவல்கொள்ள)

நசையன் பிலர்பா னயவா தொழியின்
வசையுண் டெனுமவ் வழிநின் றருள்வாய்
விசையம் பெறுசூர் வெருவப் பொருதெண்
டிசையும் புகழத் திகழ்வே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
85.
nasaiyan bilarpA nayavA dhozhiyin
vasaiyuN denumav vazhinin RaruLvAi
visaiyam peRusUr veruvap porudheN
disaiyum pugazhath thigazhvE lavanE.
go to top
 
 
86. உருகற் பகமென்
(கற்பகத்தரு பெற)

உருகற் பகமென் றுனையே யடைவே
னிறுகற் பகைவற் கிதமோ துவனோ
தெறுகற் சிலைகொண் டெயில்செற் றிடுபூண்
டறுகட் பணியன் தருபுத் திரனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.40mb
 to download 
 
86.
urukaR pagamen RunaiyE yadaivE
niRugaR pagaivaR kithamO dhuvanO
theRugaR chilaikoN deyilseR RidupUN
daRugat paNiyan tharuputh thiranE.
go to top
 
 
87.. கள்ளம் படு
(கவடுதீர, சுவாமி பார்யாயிருக்க)

கள்ளம் படுகட் கடையார் கடைதே
ருள்ளம் படலென் றகலக் களைவாய்
பள்ளம் படுநீ ரெனவே பரிவின்
வெள்ளம் படுநல் வழிவே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.40mb
 to download 
 
87.
kaLLam padugat kadaiyAr kadaidhE
ruLLam padalen Ragalak kaLaivAi
paLLam padunee renavE parivin
veLLam padunal vazhivE lavanE.
go to top
 
 
88.. வள்ளைக் குழை
(பெண்ணாசை தீர)

வள்ளைக் குழைமங் கையர்சிங் கியிலே
கொள்ளைப் படுமென் குறைதீ ருமதோ
வெள்ளைத் தனிமால் விடையன் புகழும்
பிள்ளைப் பெருமா ளெனும்பெற் றியனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.39mb
 to download 
 
88.
vaLLaik kuzhaimang gaiyarsing giyilE
koLLaip padumen kuRainee rumadhO
veLLaith thanimAl vidaiyan pugazhum
piLLaip perumA LenumpeR RiyanE.
go to top
 
 
89. வளையுஞ் சகமாயை
(தன்னையடுத்தோர் மாயை யகல)

வளையுஞ் சகமா யைமயக் கில்விழுந்
துளையுந் துயரின் னுமுணர்ந் திலையே
வளைகொண்ட பிரான் மருகா வடுசூர்
களையுஞ் சினவெங் கதிர்வே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
89.
vaLaiyunj chagamA yaimayak kilvizhun
dhuLaiyun thuyarin numuNarn dhilayE
vaLaikoN pirAn marugA vadusUr
kaLaiyunj chinaveng gadhirvE lavanE.
go to top
 
 
90. பண்டே தொடர்
(பழவினை நீக்க)

பண்டே தொடர்பற் றொடுசுற் றமெனும்
வெண்டே ரைமகிழ்ந் துவிழித் திடவோ
கண்டே குறமங் கைதனைக் களவில்
கொண்டே கடிதே கியகொற் றவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.42mb
 to download 
 
90.
paNdE thodarpaR RodusuR Ramenum
veNdE raimagizhn thuvizhith thidavO
kaNdE kuRamang gaidhanaik kaLavil
koNdE kadidhE giyakoR RavanE.
go to top
 
 
91. பொன்னா வல்
(சர்வமும் நன்றாயிருக்க)

பொன்னா வல்கெடப் பொழியும் புகழோ
ரின்னா ரினியா ரெனவெண் ணுவரோ
துன்னார் கிளைவே ரறவே தொடுவேல்
மன்னா பொதுவாய் மழையும் பெயுமே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
91.
ponnA valkedap pozhiyum pugazhO
rinnA riniyA renaveN NuvarO
thunnAr kiLaivE raRavE thoduvEl
mannA podhuvAi mazhaiyum peyumE.
go to top
 
 
92. பொறியும் புலனும்
(சர்வமும் மொன்றாய்க் காண)

பொறியும் புலனும் புதிதும் முதிதும்
குறியுங் குணமுங் குலமுங் குடியும்
நெறியும் பரிசொன் றுமிலா நிலையா
னறியுந் தரமோ வயில்வே லவனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.50mb
 to download 
 
92.
poRiyum pulanum pudhidhum mudhidhum
kuRiyung guNamung kulamung kudiyum
neRiyum parison RumilA nilaiyA
naRiyun dharamO vayilvE lavanE.
go to top
 
 
93. என்னே ரமதோ
(அடைக்கலம் பெற)

என்னே ரமதோ தெரியா திறனாம்
அன்னே ரமதொன் றாகா தெனமுன்
சொன்னேன் மனனே துவலோ துவலோ
தன்னேர் குகனற் சலசச் சரணே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.42mb
 to download 
 
93.
ennE ramadhO theriyA thiranAm
annE ramadhon RAgA dhenamun
sonnEn mananE thuvalO thuvalO
thannEr guhanaR salasach charaNE.
go to top
 
 
94. தெரியத் தெரிய
(பெரியோராக)

தெரியத் தெரியச் செயலுற் றிடுமுன்
துரியப் பொருளைச் சொலுநா ளுளதோ
கரிபெற் றிடுமின் கணவா குறமின்
பரியப் பெரிதும் பணியுத் தமனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
94.
theriyath theriyach cheyaluR Ridumun
thuriyap poruLaich cholunA LuLadhO
karipeR Ridumin kaNavA kuRamin
pariyap peridhum paNiyuth thamanE.
go to top
 
 
95. மடிமைப் படினும்
(தடுத்தாட்கொள்ள)

மடிமைப் படினும் மயலுற் றிடினும்
அடிமைக் குரியா ரருள்சே ருவரே
குடிமைக் கிலதோர் கொடிவெற் பிணையிற்
படிமைப் புயலே பரிவா யினியே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.45mb
 to download 
 
95.
madimaip padinum mayaluR Ridinum
adimaik kuriyA raruLsE ruvarE
kudimaik kiladhOr kodiveR piNaiyiR
padimaip puyalE parivA yiniyE.
go to top
 
 
96.. வரிவேல் விழி
(பாசம் அண்டாமல் வேடங்கொள்ள)

வரிவேல் விழியாம் வலுவீ சுமினார்
புரிவே ளையிலே பொருதிக் களைவாய்
பரிவே டஞ்சூழ்ந் ததுபோ லவுணர்த்
தெரிவேன் முனைமே லெறிசே வகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
96.
varivEl vizhiyAm valuvee suminAr
purivE LaiyilE porudhik kaLaivAi
parivE danjcUzhn dhadhupO lavuNarth
therivEn munaimE leRisE vahanE.
go to top
 
 
97. நனவிற் படு
(விதியை வெல்ல)

நனவிற் படுநல் லுலகத் தனையும்
கனவிற் பொருளாய்க் கருதா வெனைநீ
வினவிச் சொலுநா ளுளதோ விதியைச்
சினவிச் சிறையிட் டருதே சிகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 
97.
nanaviR padunal lulagath thanaiyum
kanaviR poruLAik karudhA venainee
vinavich cholunA LuLadhO vidhiyaich
chinavich chiRaiyit tarudhE sihanE.
go to top
 
 
98. காடும் மலையும்
(சகல பாசமுமற)

காடும் மலையுங் கடலும் முருளச்
சாடுந் தனிவே லுடையாய் சரணம்
ஆடும் மயில்வே லரசே சரணம்
பாடும் வரதற் பரனே சரணம்.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.40mb
 to download 
 
98.
kAdum malaiyung kadalum muruLach
chAdun thanivE ludaiyAi saraNam
Aadum mayilvE larasE saraNam
pAdum varadhaR paranE saraNam.
go to top
 
 
99.. அனியா யமிதென்
(இருவரும் ஒன்றாயிருக்க)

அனியா யமிதென் றவரே மடவார்
துனியார் பவமுந் துயருங் களைவார்
கனியார் முருகன் கழல்பெற் றிடுவா
ரினியா ரினியா ரிவருக் கிணையே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.40mb
 to download 
 
99.
aniyA yamidhen RavarE madavAr
thuniyAr bavamun thuyarung kaLaivAr
kaniyAr murugan kazhalpeR RiduvA
riniyA riniyA rivaruk kiNaiyE.
go to top
 
 
100. ஆளா யயில்வே
(சிவசாயுச்சியம் பெற)

ஆளா யயில்வே ளடியிற் பணிவார்
கோளாற் பிறரைக் குறிசெய் தழியார்
மாளார் சமனால் மறுகார் பகையால்
மீளார் வினையால் வெருவா ரவமே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 
100.
AaLA yayilvE LadiyiR paNivAr
kOLAR piRaRaik kuRisei dhazhiyAr
mALAr samanAl maRugAr pagaiyAl
meeLAr vinaiyAl veruvA ravamE.
go to top
 
 
101. வாழ்வா ருறவாய்
(வாழ்த்து)

வாழ்வா ருறவாய் மகிழ்வார் பலருந்
தாழ்வார்க் கருளுத் தமனீ யலையோ
பேழ்வா யரவும் பிறைவெள் ளிறகுஞ்
சூழ்வார் சடையார் தொழுதே சிகனே.

 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
101.
vAzhvA ruRavAi magizhvAr palarun
thAzhvArk karuLuth thamanee yalaiyO
pEzhvA yaravum piRaiveL LiRagunj
chUzhvAr sadiyAr thozhudhE sihanE.
go to top
 
 * * * கந்தர் அநுபூதி முற்றிற்று * * *  
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்   PDF வடிவத்தில் 
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   in PDF format 

 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verses 52 to 101 with audio

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]