Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
52-101 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
52-101 verses

Sri Kaumara Chellam
Kandhar AnubUdhi 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்)   PDF வடிவத்தில் 
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses (with audio)  in PDF format 

 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 
 Sri AruNagirinAthar's Kandhar AnubUdhi (verses 52-101)
(transliteration in English)
 
 
52. MP3 
kANA vizhiyung karudhA manamum
veeNAi vidamun vidhiyO vidhiyO
pUNAL kuRamin punamum vanamum
nANA dhunadan thidunA yaganE.

53. MP3 
UNE poruLA yuzhaluR RadiyEn
veeNE kedamun vidhiyO vidhiyO
pUNE yimaiyOr pugazhE migayAn
sENE peRavEl vidudhE siganE.

54. MP3 
kazhuvA rayilvEl karuNaik kadalin
muzhugAr kuRugAr muLarik kaikkoN
dozhugAr vinaiyU duzhalvA ravarO
azhugAr thozhunO yadhipA thagarE.

55. MP3 
viNNAr padhamum virineer pudaisUzh
maNNAr padhamum magazhEn magizhEn
thaNNA ramudhE sayilap pagaiyE
kaNNA ramudhE kaniyaip peRinE.

56. MP3 
unaiyE yaladhOr paramuN denavE
niniyE nenaiyUzh vinainee dumadhO
kanaiyEzh kadalpOl varugAr samaNar
munaiyE dheRusaN mugavE lavanE.

57. MP3 
iravum pagalun thudhisei thiruthAL
paravum parisE parisin RaruLvAi
karavuN dezhusUr kaLaiyak kadhirpOl
viravunj sudarvEl vidusE vaganE.

58. MP3 
ilagun thudinE ridaiyAr vizhikU
ralagam penavE yaRiyA dhazhigO
kalagan tharusUr kadhaRap porudhE
zhulagam pugazhpeR RidumO dhayanE.

59. MP3 
mAdhO malamA yaimayak kavarunj
sUdhO venamei thuNiyA venaiyin
REdhO viruLsei dhuniRain dhiduvAr
theedhO davaruL sivadhE siganE.

60. MP3 
kaLavum padiRung kadhamum padumen
naLavung kadhirkoN daruLsErn dhidumO
iLagung kuRamin nirudhOL mulaiyum
puLagam paravap puNarvE lavanE.

61. MP3 
vAzhaik kanimA mAdhurach chuLaiyE
Ezhaik karidhen RiduvA ruLarO
pAzhaip payiRsei dhidusiR paraiyin
pEzhaip poruLA kiyavE lavanE.

62. MP3 
sadhikoN damadan dhaiyartham mayaliR
kudhikoN damanath thanenak kuRiyEl
madhikoN danudhaR kuRamang kaiguyan
thudhikoN dumaNan dharuL thUyavanE.

63. MP3 
thAyE yenaiyA danivE larasE
kAyE poruLAi kanigai vidumO
pEyE nidaiyen peRavan dheLidhAi
neeyE maRavA neRithan dhadhuvE.

64. MP3 
sinnanj siRiyEn sidhaivE seyinum
ponnam periyOr pizhaisei guvarO
kannang kariyOn marugA kazhaRath
thannan thaniyen RanaiyAN davanE.

65. MP3 
thudipat tamadan dhaiyarsU RaiyilE
kudipat tidumen kuRaikat taRUmO
vedipat tezhusUr kiLaivE rodusen
Radipat tidaven Ramarum padhiyE.

66. MP3 
kallEi manamung kaNaiyEi vizhiyum
villEi nudhalum peRumel liyarvAich
chollE padhamAith thudipat dazhiya
vallE nalanyAn mayilvA gananE.

67. MP3 
kalaikaR kinumen kavipA dinumen
nilaigaR kinumen ninaivan dhuNarAk
kolaigaR RiduvOr koduvanj chagamA
malaigat taRaven RaruLvAi guhanE.

68. MP3 
sanagA dhiyaruk karivAi thamiyA
yenakA raNamA kavirum pinainee
kanagA salavil ligaLik kavaru
manakA valamA vamarar padhiyE.

69. MP3 
kallE nayalAr kaviyaip poruLAip
pullE navarvAzh vupurin dharuLvAi
vallE yinivan dharuLA yaNiyA
nillE niRainenj choduvE larasE.

70. MP3 
manjjaip puraiyAr madhithOn RudhalAl
panjjaip payildhE varodim pargaLi
nenjjaip piriyAi nigazhmA madhiyin
pinjjaip punaiyum perumAn mahanE.

71. MP3 
vidhivan dhanaisei vimalan kazhalE
gadhiyen RadaivAr kadanA vadhuvE
padhikaN paNiyO dazhinal guravum
madhisanj chalamum maNNAi vidumE.

72. MP3 
ennE ramunin naruthAN malaraip
ponnE yenayAn punaiyap peRumO
annE yamudhE yayilvE larasE
konnE piRavik kuRaipER RidinE.

73. MP3 
aruLaith tharunin nadiyiR paNiyAr
maruLaich sidhaiyAr madhiket tavarthAm
kuruLaith thasaiyiR guruvA vinavum
poruLaith theLiyap pugaRE siganE.

74. MP3 
thoNdA giyanan thuyarthee rumarun
thuNdA giyumen RulaivAi mananE
vaNdAr kuzalvaL LimaNan dharuLum
thaNdA yudhavEL saraNan thudhiyE.

75. MP3 
azhiyA nilaithan dharuLsE valanE
vizhiyA luNarvAr vidhamE pugalvAi
pazhiyAr pugazhAr pazhinaN bigazhA
rozhiyA rozhiyA rulagiyA vaiyumE.

76. MP3 
thuninA LumvidA dhuthodarn thapala
nininA naNugA maiyiyam binanAl
paninAN madhisU dipaNin dhuthozhum
thaninA yahanA giyasaN muhanE.

77. MP3 
njAnan thanainin Runadath thavidA
mOnan dhanaiyen Rumozhin dhidumO
Aanan dhanadath thanaLith tharuLum
mAnan thanivEl mayilvA hananE.

78. MP3 
madhamunj chinamum vaLarun dharuvE
sadhamen RuNarunj chananuk keLidhO
kadhamun dhiyaruL kanivith thiduvEl
padhamunj churamum padhamE peRalE.

79. MP3 
aiyA mudalUN mayamA yuLadhAl
aiyA RaRu maRivith tharuLvAi
seiyA murugA thigazhvE larasE
aiyA kumarA aruLA garanE.

80. MP3 
naviyen RidukaN madavAr nanikEL
seviyen RayilvEL pugazhsen RiladhO
kaviyen RavanvAr kazhalpeR RiladhO
raviyen RavanvAzh puviyan RiyadhE.

81. MP3 
periyO reninum pulaiyO reninunj
chiriyO reninun theLivO ravarO
kuRiyO reninung guruvA varuLvA
neRiyO dozhugum nilaipeR RidinE.

82. MP3 
bakthik kayalE naninin padhamunj
chiththik kayalE nenaRiN NamadhE
pudhthik kadalE poruvE larasE
muththik kaniyE munipung gavanE.

83. MP3 
pEyA gilunan Radhilum piRidhen
REyA thanaivan dhadimaith thozhilkoN
dOyA dhenainee yozhiyath thagumO
vAyA ramudhE mayilvA hananE.

84. MP3 
migavung kodiyEn vidhikun Ridavan
thigamum paramum peRaven RisaivAi
sugamunj chugamun thodarvEl kodumuch
chagamun thanigAth tharuLsaN muhanE.

85. MP3 
nasaiyan bilarpA nayavA dhozhiyin
vasaiyuN denumav vazhinin RaruLvAi
visaiyam peRusUr veruvap porudheN
disaiyum pugazhath thigazhvE lavanE.

86. MP3 
urukaR pagamen RunaiyE yadaivE
niRugaR pagaivaR kithamO dhuvanO
theRugaR chilaikoN deyilseR RidupUN
daRugat paNiyan tharuputh thiranE.

87. MP3 
kaLLam padugat kadaiyAr kadaidhE
ruLLam padalen Ragalak kaLaivAi
paLLam padunee renavE parivin
veLLam padunal vazhivE lavanE.

88. MP3 
vaLLaik kuzhaimang gaiyarsing giyilE
koLLaip padumen kuRainee rumadhO
veLLaith thanimAl vidaiyan pugazhum
piLLaip perumA LenumpeR RiyanE.

89. MP3 
vaLaiyunj chagamA yaimayak kilvizhun
dhuLaiyun thuyarin numuNarn dhilayE
vaLaikoN pirAn marugA vadusUr
kaLaiyunj chinaveng gadhirvE lavanE.

90. MP3 
paNdE thodarpaR RodusuR Ramenum
veNdE raimagizhn thuvizhith thidavO
kaNdE kuRamang gaidhanaik kaLavil
koNdE kadidhE giyakoR RavanE.

91. MP3 
ponnA valkedap pozhiyum pugazhO
rinnA riniyA renaveN NuvarO
thunnAr kiLaivE raRavE thoduvEl
mannA podhuvAi mazhaiyum peyumE.

92. MP3 
poRiyum pulanum pudhidhum mudhidhum
kuRiyung guNamung kulamung kudiyum
neRiyum parison RumilA nilaiyA
naRiyun dharamO vayilvE lavanE.

93. MP3 
ennE ramadhO theriyA thiranAm
annE ramadhon RAgA dhenamun
sonnEn mananE thuvalO thuvalO
thannEr guhanaR salasach charaNE.

94. MP3 
theriyath theriyach cheyaluR Ridumun
thuriyap poruLaich cholunA LuLadhO
karipeR Ridumin kaNavA kuRamin
pariyap peridhum paNiyuth thamanE.

95. MP3 
madimaip padinum mayaluR Ridinum
adimaik kuriyA raruLsE ruvarE
kudimaik kiladhOr kodiveR piNaiyiR
padimaip puyalE parivA yiniyE.

96. MP3 
varivEl vizhiyAm valuvee suminAr
purivE LaiyilE porudhik kaLaivAi
parivE danjcUzhn dhadhupO lavuNarth
therivEn munaimE leRisE vahanE.

97. MP3 
nanaviR padunal lulagath thanaiyum
kanaviR poruLAik karudhA venainee
vinavich cholunA LuLadhO vidhiyaich
chinavich chiRaiyit tarudhE sihanE.

98. MP3 
kAdum malaiyung kadalum muruLach
chAdun thanivE ludaiyAi saraNam
Aadum mayilvE larasE saraNam
pAdum varadhaR paranE saraNam.

99. MP3 
aniyA yamidhen RavarE madavAr
thuniyAr bavamun thuyarung kaLaivAr
kaniyAr murugan kazhalpeR RiduvA
riniyA riniyA rivaruk kiNaiyE.

100. MP3 
AaLA yayilvE LadiyiR paNivAr
kOLAR piRaRaik kuRisei dhazhiyAr
mALAr samanAl maRugAr pagaiyAl
meeLAr vinaiyAl veruvA ravamE.

101. MP3 
vAzhvA ruRavAi magizhvAr palarun
thAzhvArk karuLuth thamanee yalaiyO
pEzhvA yaravum piRaiveL LiRagunj
chUzhvAr sadiyAr thozhudhE sihanE.
go to top
 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்)   PDF வடிவத்தில் 
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses (with audio)  in PDF format 

 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - English Transliteration of verses 52 to 101

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]