திருப்புகழ் 1042 வாராய் பேதாய்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1042 vArAipEdhAi  (common)
Thiruppugazh - 1042 vArAipEdhAi - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானா தானா தானா தானா
     தானா தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

வாராய் பேதாய் கேளாய் நீதாய்
     மானார் மோகத் ...... துடனாசை

மாசூ டாடா தூடே பாராய்
     மாறா ஞானச் ...... சுடர்தானின்

றாரா யாதே யாராய் பேறாம்
     ஆனா வேதப் ...... பொருள்காணென்

றாள்வாய் நீதா னாதா பார்மீ
     தார்வே றாள்கைக் ...... குரியார்தாம்

தோரா வானோர் சேனா தாரா
     சூரா சாரற் ...... புனமாது

தோள்தோய் தோளீ ராறா மாசூர்
     தூளாய் வீழச் ...... சிறுதாரைச்

சீரா வாலே வாளா லேவே
     லாலே சேதித் ...... திடும்வீரா

சேயே வேளே பூவே கோவே
     தேவே தேவப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வாராய் பேதாய் கேளாய் ... ஏ பேதை மனமே, வருவாயாக, நான்
சொல்லுவதைக் கேட்பாயாக.

நீ தாய் மான் ஆர் மோகத்துடன் ஆசை மாசு ஊடாடாது
ஊடே பாராய்
... நீ தாவித் தாவி மாதர்கள் மீது கொண்டுள்ள
மோகத்துடன், காம ஆசை என்னும் குற்றத்தினுள் வீழ்ந்து அலையாமல்,
உனக்குள்ளேயே ஆராய்ந்து பார்ப்பாயாக.

மாறா ஞானச் சுடர் தான் நின்று ஆராயாதே ஆராய் ... மாறாத
ஞான ஒளியில் மனம் நிலைத்து நின்று, மற்றப் பொருட்களை
ஆராய்வதுபோல் ஆராயாமல், அறிவால் ஆராய்ந்து பார்ப்பாயாக.

பேறாம் ஆனா வேதப் பொருள் காண் என்று ஆள்வாய் ...
பெறத்தக்க அரும் பொருளாகியும், அழிவில்லாததுமான வேதப்
பொருளைக் கண்டு கொள் என்று எனக்கு உணர்த்தி என்னை
ஆள்வாயாக.

நீ தான் நாதா பார் மீது ஆர் வேறு ஆள்கைக்கு உரியார்
தாம்
... நீ தான் என் தலைவனே, இந்தப் பூமியில் உன்னை அன்றி
வேறு யார் தான் என்னை ஆளுதற்கு உளர்?

தோரா வானோர் சேனை ஆதாரா ... தோல்வியே அறியாதவனும்,
தேவர் சேனைக்குப் பற்றுக் கோடானவனுமான சேனாதிபதியே,

சூரா சாரல் புனம் மாது தோள் தோய் தோள் ஈராறா ...
சூரனே, (வள்ளி) மலையில் தினைப் புனத்தில் இருந்த வள்ளியின்
தோளை அணைந்த, பன்னிரு தோள்களை உடையவனே,

மா சூர் தூளாய் வீழச் சிறு தாரைச் சீராவாலே வாளாலே
வேலாலே சேதித்திடும் வீரா
... பெரிய சூரன் பொடிபட்டு விழ,
சிறியதும், கூர்மையானதுமான உடை வாளாலும், பெரிய
வாளாயுதத்தாலும், வேலாயுதத்தாலும் அழித்த வீரனே,

சேயே வேளே பூவே கோவே ... சிவபெருமானின் குழந்தையே,
செவ்வேள் முருகனே, அழகனே, அரசனே,

தேவே தேவப் பெருமாளே. ... தேவனே, தேவர்களுக்கெல்லாம்
பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.122  pg 3.123  pg 3.124  pg 3.125 
 WIKI_urai Song number: 1045 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1042 - vArAi pEdhAi (common)

vArAy pEthAy kELAy neethAy
     mAnAr mOkath ...... thudanAsai

mAcU dAdA thUdE pArAy
     mARA njAnac ...... cudarthAnin

RArA yAthE yArAy pERAm
     AnA vEthap ...... poruLkANen

RALvAy neethA nAthA pArmee
     thArvE RALkaik ...... kuriyArthAm

thOrA vAnOr sEnA thArA
     cUrA sAraR ...... punamAthu

thOLthOy thOLee rARA mAcUr
     thULAy veezhac ...... ciRuthArai

seerA vAlE vALA lEvE
     lAlE sEthith ...... thidumveerA

sEyE vELE pUvE kOvE
     thEvE thEvap ...... perumALE.

......... Meaning .........

vArAy pEthAy kELAy: Come on, my ignorant mind, listen to me.

nee thAy mAn Ar mOkaththudan Asai mAsu UdAdAthu UdE pArAy: Do not hop around hankering after women, falling into the sinful pit of lust; look deep into yourself.

mARA njAnac cudar thAn ninRu ArAyAthE ArAy: Standing steadily in the unwavering light of true knowledge, delve into it using your intellect unlike anything else you have researched.

pERAm AnA vEthap poruL kAN enRu ALvAy: Conquer me by showing that this rarest subtance worth achieving is the quintessence of immortal scriptures!

nee thAn nAthA pAr meethu Ar vERu ALkaikku uriyAr thAm: You are my master; who else is there in this world who could conquer me like this?

thOrA vAnOr sEnai AthArA: You do not know what defeat is, Oh Lord; You are the mainstay and the commander-in-chief of the army of the celestials!

sUrA sAral punam mAthu thOL thOy thOL eerARA: Oh Mighty One, with Your twelve shoulders You hugged the shoulders of VaLLi, who lived in the millet-field of VaLLimalai!

mA sUr thULAy veezhac ciRu thAraic ceerAvAlE vALAlE vElAlE sEthiththidum veerA: The huge demon SUran was smashed to pieces when You wielded the small and sharp dagger, the large sword and the powerful spear, Oh valorous One!

sEyE vELE pUvE kOvE: You are the child of Lord SivA! You are the reddish Murugan! You are the handsome king!

thEvE thEvap perumALE.: Oh Lord, You are the God of all the Celestials, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1042 vArAi pEdhAi - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]