திருப்புகழ் 130 கரிய மேகமதோ  (பழநி)
Thiruppugazh 130 kariyamEgamathO  (pazhani)
Thiruppugazh - 130 kariyamEgamathO - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தானன தானன தானன
     தனன தானன தானன தானன
          தனன தானன தானன தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கரிய மேகம தோஇரு ளோகுழல்
     அரிய பூரண மாமதி யோமுகம்
          கணைகொ லோஅயில் வேலது வோவிழி ...... யிதழ்பாகோ

கமுகு தானிக ரோவளை யோகளம்
     அரிய மாமல ரோதுளி ரோகரம்
          கனக மேரது வோகுட மோமுலை ...... மொழிதேனோ

கருணை மால்துயி லாலிலை யோவயி
     றிடைய தீரொரு நூலது வோவென
          கனக மாமயில் போல்மட வாருடன் ...... மிகநாடி

கசட னாய்வய தாயொரு நூறுசெல்
     வதனின் மேலென தாவியை நீயிரு
          கமல மீதினி லேவர வேயருள் ...... புரிவாயே

திரிபு ராதிகள் நீறெழ வேமிக
     மதனை யேவிழி யால்விழ வேசெயும்
          சிவசொ ரூபம கேசுர னீடிய ...... தனயோனே

சினம தாய்வரு சூரர்கள் வேரற
     அமரர் வானவர் வாடிடு தேவர்கள்
          சிறைகள் மீளவு மேவடி வேல்விடு ...... முருகோனே

பரிவு சேர்கம லாலய சீதன
     மருவு வார்திரு மாலரி நாரணர்
          பழைய மாயவர் மாதவ னார்திரு ...... மருகோனே

பனக மாமணி தேவிக்ரு பாகரி
     குமர னேபதி னாலுல கோர்புகழ்
          பழநி மாமலை மீதினி லேயுறை ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கரிய மேகமதோ இருளோ குழல் ... கூந்தல் கரு நிறமான மேகமோ,
இருள் படலமோ?

அரிய பூரண மாமதியோ முகம் ... முகம் அருமையான சிறந்த முழு
நிலவோ?

கணை கொலோ அயில் வேல் அதுவோ விழி இதழ் பாகோ ...
கண்கள் அம்போ, கூர்மையான வேல்தானோ? உதடுகள் சர்க்கரைப்
பாகோ?

கமுகு தான் நிகரோ வளையோ களம் ... கழுத்து பாக்கு மரத்தை
நிகரானதோ, சங்கோ?

அரிய மாமலரோ துளிரோ கரம் ... கை அருமையான சிறந்த
தாமரை மலரோ, இளந்தளிரோ?

கனக மேரு அதுவோ குடமோ முலை மொழி தேனோ ...
மார்பகம் பொன் நிறமான மேரு மலையோ, பொற் குடமோ? பேச்சு
தேனோ?

கருணை மால் துயில் ஆல் இலையோ வயிறு ... வயிறு,
கருணாமூர்த்தி திருமால் துயில் கொள்ளும் ஆலிலையோ?

இடை அது ஈர் ஒரு நூல் அதுவோ என ... இடுப்பு ஆனது
ஈர்க்குச்சியோ, ஒரு நூலோ? என்று சொல்லுமாறு உள்ள

கனக மாமயில் போல் மடவாருடன் மிக நாடி ... பொன்
நிறத்து அழகிய மயில் போன்ற விலைமாதர்களை மிகவும் விரும்பி,

கசடனாய் வயதாய் ஒரு நூறு செல்வதனின் மேல் எனது
ஆவியை
... குற்றமுள்ளவனாய் வயது ஏறி ஒரு நூறு வருடத்துக்கு மேல்
வாழ்வதைக் காட்டிலும் மேலானது (என்னவென்றால்) எனது உயிரை

நீ இரு கமல மீதினிலே வரவே அருள் புரிவாயே ... நீ
இப்போது உன்னுடைய இரண்டு தாமரை போன்ற திருவடிகளில்
சேரும்படி அருள் புரிவதுதான்.

திரி புராதிகள் நீறு எழவே மிக மதனையே விழியால்
விழவே செ(ய்)யும்
... திரிபுரத்தில் உள்ளவர்கள் வெந்து
சாம்பராகுமாறும், மிக்கு வந்த மன்மதனை நெற்றிக் கண்ணால்
(எரித்து) மாண்டு வீழுமாறும் செய்த

சிவ சொரூப மகேசுரன் நீடிய தனயோனே ... சிவ சொரூபனான
மகேஸ்வரனின் பெருமை மிக்க மகனே,

சினமதாய் வரு சூரர்கள் வேர் அற அமரர் வானவர் வாடிடு
தேவர்கள் சிறைகள் மீளவுமே வடிவேல் விடு(ம்)
முருகோனே
... கோபத்துடன் வந்த அசுரர்கள் வேர் அறும்படியும்,
அமரரும், விண்ணோர்களும், வாட்டம் உற்று இருந்த தேவர்களும்*
சிறையினின்று மீளும்படியும் கூரிய வேலைச் செலுத்திய முருகோனே,

பரிவு சேர் கமல ஆலய சீ தனம் மருவுவார் திரு மால் அரி
நாரணர் பழைய மாயவர் மாதவனார் திரு மருகோனே
...
அன்பு கொண்டு தாமரைக் கோயிலில் வாழ்கின்ற லக்ஷ்மியின்
மார்பைத் தழுவுகின்றவராகிய திருமால், பாவங்களைப் போக்கும்
நாராயணர், பழமை வாய்ந்த, மாயையில் வல்லவரும், பெரிய
தவத்துக்கு உரியவரும் ஆகிய திருமாலின் அழகிய மருகனே.

பனகமாம் அணி தேவி க்ருபை ஆகரி குமரனே ... பாம்பாகிய
அணிகலத்தை உடைய தேவியும், கருணைக்கு உறைவிடம்
ஆனவளும் ஆகிய பார்வதி அம்மையின் குமாரனே,

பதி நாலு உலகோர் புகழ் பழநி மா மலை மீதினிலே உறை
பெருமாளே.
... பதினான்கு உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும்
போற்றும் பழனி மலை மேல் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* அமரர் = அமுதம் உண்டு சாவா நிலை பெற்றவர்.
  வானவர் = புண்ணிய மிகுதியால் வான் உலகில் வாழ்பவர்.
  தேவர் = எட்டு வசுக்கள், பன்னிரு ஆதித்தர்கள், பதினொரு ருத்திரர்கள்,
      இரு அச்வனிகள் என்ற முப்பத்தி முத்தேவர்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.408  pg 1.409  pg 1.410  pg 1.411 
 WIKI_urai Song number: 170 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 130 - kariya mEgamathO (pazhani)

kariya mEkama thOiru LOkuzhal
     ariya pUraNa mAmathi yOmukam
          kaNaiko lOayil vElathu vOvizhi ...... yithazhpAkO

kamuku thAnika rOvaLai yOkaLam
     ariya mAmala rOthuLi rOkaram
          kanaka mErathu vOkuda mOmulai ...... mozhithEnO

karuNai mAlthuyi lAlilai yOvayi
     Ridaiya theeroru nUlathu vOvena
          kanaka mAmayil pOlmada vArudan ...... mikanAdi

kasada nAyvaya thAyoru nURusel
     vathanin mElena thAviyai neeyiru
          kamala meethini lEvara vEyaruL ...... purivAyE

thiripu rAthikaL neeRezha vEmika
     mathanai yEvizhi yAlvizha vEseyum
          sivaso rUpama kEsura neediya ...... thanayOnE

sinama thAyvaru cUrarkaL vEraRa
     amarar vAnavar vAdidu thEvarkaL
          siRaikaL meeLavu mEvadi vElvidu ...... murukOnE

parivu sErkama lAlaya seethana
     maruvu vArthiru mAlari nAraNar
          pazhaiya mAyavar mAdhava nArthiru ...... marukOnE

panaka mAmaNi thEvikru pAkari
     kumara nEpathi nAlula kOrpukazh
          pazhani mAmalai meethini lEyuRai ...... perumALE.

......... Meaning .........

kariya mEkamathO iruLO kuzhal: "Is their hair black cloud or a mass of darkness?

ariya pUraNa mAmathiyO mukam: Is their face a rare full moon?

kaNai kolO ayil vEl athuvO vizhi ithazh pAkO: Are their eyes arrows or sharp spears? Are the lips molten sugar?

kamuku thAn nikarO vaLaiyO kaLam: Is their neck like the betel-nut tree or the conch-shell?

ariya mAmalarO thuLirO karam: Is their hand a rare and grand flower or blossoming leaf?

kanaka mEru athuvO kudamO mulai mozhi thEnO: Are their breasts golden mount MEru or golden pots? Is their speech like honey?

karuNai mAl thuyil Al ilaiyO vayiRu: Is their belly the banyan leaf on which the compassionate Lord VishNu slumbered?

idai athu eer oru nUl athuvO ena kanaka mAmayil pOl madavArudan mika nAdi: Is their waist the slender twig or the twine?" - so on and so forth describing the golden, beautiful and peacock-like whores and hankering after them,

kasadanAy vayathAy oru nURu selvathanin mEl enathu Aviyai nee iru kamala meethinilE varavE aruL purivAyE: and aging, with a feeling of guilt, I do not wish to live for over a hundred years; I would rather wish that You graciously take charge of my life, right away, and place it on Your two hallowed lotus feet!

thiri purAthikaL neeRu ezhavE mika mathanaiyE vizhiyAl vizhavE se(y)yum: He burnt down those in Thiripuram and the confronting God of Love (Manmathan) with His fiery eye;

siva sorUpa makEsuran neediya thanayOnE: He is the Great Lord MahEswaran, in the form of SivA; and You are His famous son, Oh Lord!

sinamathAy varu cUrarkaL vEr aRa amarar vAnavar vAdidu thEvarkaL siRaikaL meeLavumE vadivEl vidu(m) murukOnE: The demons who charged forward in rage were all annihilated roots and branches and the amarAs, the celestials and the disheartened DEvAs* were freed from their prisons when You wielded Your sharp spear, Oh Lord MurugA!

parivu sEr kamala Alaya see thanam maruvuvAr thiru mAl ari nAraNar pazhaiya mAyavar mAdhavanAr thiru marukOnE: He is Lord VishNu hugging with love the hallowed chest of Goddess Lakshmi who has Her temple-like seat on the lotus; He is NArAyaNar who washes away all sins; He is primordial, mystical and has performed great sacrificial penances; You are the handsome nephew of that Lord VishNu!

panakamAm aNi thEvi krupai Akari kumaranE: She wears the serpent as an ornament; She is the repository of compassion; and You are the son of that Goddess PArvathi DEvi!

pathi nAlu ulakOr pukazh pazhani mA malai meethinilE uRai perumALE.: People of the fourteen worlds praise this great Mount Pazhani, which is Your abode, Oh Great One!


* amarar = the immortals who achieved that status by imbibing divine nectar;
  celestials = those who find their final resting place in the heaven through good deeds;
  DEvAs = thirty-three special celestials, comprising 8 vasus, 12 AdhithyAs, 11 RudrAs
      and two aswini DEvathAs.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 130 kariya mEgamathO - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 



Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]