திருப்புகழ் 131 கரியிணை கோடென  (பழநி)
Thiruppugazh 131 kariyiNaikOdena  (pazhani)
Thiruppugazh - 131 kariyiNaikOdena - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனத் தானனத் தனதனத் தானனத்
     தனதனத் தானனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கரியிணைக் கோடெனத் தனமசைத் தாடிநற்
     கயல்விழிப் பார்வையிற் ...... பொருள்பேசிக்

கலையிழுத் தேகுலுக் கெனநகைத் தேமயற்
     கலதியிட் டேயழைத் ...... தணையூடே

செருமிவித் தாரசிற் றிடைதுடித் தாடமற்
     றிறமளித் தேபொருட் ...... பறிமாதர்

செயலிழுக் காமலிக் கலியுகத் தேபுகழ்ச்
     சிவபதத் தேபதித் ...... தருள்வாயே

திரிபுரக் கோலவெற் பழல்கொளச் சீர்நகைச்
     சிறிதருட் டேவருட் ...... புதல்வோனே

திரைகடற் கோவெனக் குவடுகட் டூள்படத்
     திருடர்கெட் டோடவிட் ...... டிடும்வேலா

பரிமளப் பாகலிற் கனிகளைப் பீறிநற்
     படியினிட் டேகுரக் ...... கினமாடும்

பழநியிற் சீருறப் புகழ்குறப் பாவையைப்
     பரிவுறச் சேர்மணப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கரி இணைக் கோடு எனத் தனம் அசைத்து ஆடி நல் கயல்
விழிப் பார்வையில் பொருள் பேசி
... யானைகளின் இரு
கொம்புகள் என்னும்படி உள்ள மார்பகங்களை அசைத்து ஆடி, நல்ல
கயல் மீன் போன்ற கண்களின் பார்வை கொண்டே (தமக்குக் கொடுக்க
வேண்டிய) பொருள் அளவைப் பேசி,

கலை இழுத்தே குலுக்கென நகைத்தே மயல் கலதி இட்டே
அழைத்து அணை ஊடே செருமி
... ஆடையை இழுத்துவிட்டும்,
குலுக் என்ற ஒலியுடன் சிரித்து மயக்கமாகிய குழப்பத்தினைத் தந்தும்,
(வந்தவரை) அழைத்துப் படுக்கையில் நெருங்கியும்,

வித்தார சிற்றிடை துடித்து ஆட மல் திறம் அளித்தே பொருள்
பறி மாதர் செயல் இழுக்காமல் இக் கலி யுகத்தே புகழ்ச் சிவ
பதத்தே பதித்து அருள்வாயே
... அலங்கரித்த சிற்றிடை துடித்து
அசைய, நிரம்பத் தங்கள் திறமைகளைக் காட்டி, பொருளைப் பறிக்கின்ற
விலைமாதர்களின் சூழ்ச்சிகள் என்னைக் கவராத வண்ணம், இந்தக் கலி
யுகத்தில் புகழப்படுகின்ற சிவ பதவியில் என்னைப் பொருந்த வைத்து
அருள்வாயாக.

திரி புரக் கோல வெற்பு அழல் கொளச் சீர் நகை சிறிது அருள்
தே(வு) அருள் புதல்வோனே
... திரிபுரம் எனப்படும் அழகிய மலை
போன்ற நகரங்கள் எரியும்படி, அருமையான புன்னகையைச் சிறிது
அருளிய தேவராகிய சிவபெருமான் பெற்ற மகனே,

திரை கடல் கோ எனக் குவடுகள் தூள்படத் திருடர் கெட்டு
ஓட விட்டிடும் வேலா
... அலைகடல் கோவென்று கதற, கிரவுஞ்ச
மலையும் குலமலைகள் ஏழும் தூளாகும்படியும், கள்வர்களாகிய அசுரர்கள்
அழிந்து எங்கெங்கும் ஓடும்படியும் வேலை விட்டு எய்த வேலனே,

பரிமளப் பாகலின் கனிகளைப் பீறி நல் படியினில் இட்டே
குரக்கினம் ஆடும்
... வாசனை வீசும் பலாப் பழங்களைக் கீறி, நல்ல
(மலைப்) படிகளில் போட்டு குரங்கின் கூட்டங்கள் விளையாடும்

பழநியில் சீர் உறப் புகழ் குறப் பாவையை பரிவு உறச் சேர்
மணப் பெருமாளே.
... பழனியில் சிறப்பாக விளங்கி, புகழப்படும்
குறப் பெண்ணாகிய வள்ளியை அன்புடன் தழுவிய மணவாளப்
பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.410  pg 1.411  pg 1.412  pg 1.413 
 WIKI_urai Song number: 171 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 131 - kariyiNai kOdu (pazhani)

kariyiNaik kOdenath thanamasaith thAdinaR
     kayalvizhip pArvaiyiR ...... poruLpEsik

kalaiyizhuth thEkuluk kenanakaith thEmayaR
     kalathiyit tEyazhaith ...... thaNaiyUdE

serumivith thArasit Ridaithudith thAdamat
     RiRamaLith thEporut ...... paRimAthar

seyalizhuk kAmalik kaliyukath thEpukazhc
     chivapathath thEpathith ...... tharuLvAyE

thiripurak kOlaveR pazhalkoLac cheernakaic
     chiRitharut tEvarut ...... puthalvOnE

thiraikadaR kOvenak kuvadukat tULpadath
     thirudarket tOdavit ...... tidumvElA

parimaLap pAkaliR kanikaLaip peeRinaR
     padiyinit tEkurak ...... kinamAdum

pazhaniyiR cheeruRap pukazhkuRap pAvaiyaip
     parivuRac chErmaNap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kari iNaik kOdu enath thanam asaiththu Adi nal kayal vizhip pArvaiyil poruL pEsi: Moving their breasts that look like the twin tusks of the elephant, they dance, and with the mere gesture of their eyes, that resemble the choicest kayal fish, they negotiate the money (due to them);

kalai izhuththE kulukkena nakaiththE mayal kalathi ittE azhaiththu aNai UdE serumi: by loosening their attire, causing a delusory confusion with their laugh with a chuckling sound, beckoning (their suitors) to the bed and cuddling up,

viththAra sitRidai thudiththu Ada mal thiRam aLiththE poruL paRi mAthar seyal izhukkAmal ik kali yukaththE pukazhc chiva pathaththE pathiththu aruLvAyE: and their well-adorned and slender waist moving with a quiver, these whores prove their capabilities fully and grab the belongings (of the suitors); lest their maneuvres entice me, kindly bless me so that I am elevated to the famous and coveted pedestal of SivA in this kali aeon!

thiri purak kOla veRpu azhal koLac cheer nakai siRithu aruL thE(vu) aruL puthalvOnE: He graciously flashed His unique smile that burnt away Thiripuram, the three beautiful mountain-like cities; and You are the son of that Lord SivA!

thirai kadal kO enak kuvadukaL thULpadath thirudar kettu Oda vittidum vElA: The wavy seas roared loudly; Mount Krouncha and the seven protective mountains were shattered to pieces; and the crooked demons, running hither and thither, were destroyed when You wielded Your Spear, Oh Lord!

parimaLap pAkalin kanikaLaip peeRi nal padiyinil ittE kurakkinam Adum: Tearing apart the sweet-smelling jack fruits and throwing the pieces on the hallowed mountain-steps, bunches of monkeys are having fun in

pazhaniyil seer uRap pukazh kuRap pAvaiyai parivu uRac chEr maNap perumALE.: Mount Pazhani, which is Your abode, Oh Lord! You are the Consort of VaLLi, the damsel of the KuRavAs, whom You hug with love, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 131 kariyiNai kOdena - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]