திருப்புகழ் 132 கருகி அகன்று  (பழநி)
Thiruppugazh 132 karugiagandRu  (pazhani)
Thiruppugazh - 132 karugiagandRu - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தந்த தனதன தந்த
     தனதன தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

கருகிய கன்று வரிசெறி கண்கள்
     கயல்நிக ரென்று ...... துதிபேசிக்

கலைசுரு ளொன்று மிடைபடு கின்ற
     கடிவிட முண்டு ...... பலநாளும்

விரகுறு சண்ட வினையுடல் கொண்டு
     விதிவழி நின்று ...... தளராதே

விரைகமழ் தொங்கல் மருவிய துங்க
     விதபத மென்று ...... பெறுவேனோ

முருகக டம்ப குறமகள் பங்க
     முறையென அண்டர் ...... முறைபேச

முதுதிரை யொன்ற வருதிறல் வஞ்ச
     முரணசுர் வென்ற ...... வடிவேலா

பரிமள இன்ப மரகத துங்க
     பகடித வென்றி ...... மயில்வீரா

பறிதலை குண்டர் கழுநிரை கண்டு
     பழநிய மர்ந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கருகி அகன்று வரி செறி கண்கள் கயல் நிகர் என்று துதி
பேசி
... கருமை நிறம் படைத்து அகன்று, ரேகைகள் நிறைந்த கண்கள்
கயல் மீன்களுக்கு ஒப்பானது என்று புகழ்ச்சிப் பேச்சுக்களைப் பேசி,

கலை சுருள் ஒன்று(ம்) மிடைபடுகின்ற கடி விடம் உண்டு ...
(விலைமாதரின்) புடவையின் சுருளின் இடையில் அகப்பட்டு,
கொடுமையான வாயூறல் என்னும் விஷத்தை உண்டு அனுபவித்து,

பல நாளும் விரகு உறு சண்ட வினை உடல் கொண்டு விதி
வழி நின்று தளராதே
... பல நாட்கள் வஞ்சனையைச் செய்யும் கொடிய
வினையாலாகிய உடம்பைச் சுமந்து, விதி போகின்ற வழியே நின்று நான்
தளர்ந்து விடாமல்,

விரை கமழ் தொங்கல் மருவிய துங்க இத பதம் என்று
பெறுவேனோ
... வாசனை வீசுகின்ற மாலைகள் பொருந்திய
பரிசுத்தமான, நன்மை செய்யும் திருவடியை என்று பெறுவேனோ?

முருக கடம்ப குறமகள் பங்க முறை என அண்டர் முறை
பேச
... முருகனே, கடம்பனே, குற மகள் வள்ளியின் பங்கனே என்று
ஓலம் செய்து தேவர்கள் முறையிட,

முது திரை ஒன்ற வரு திறல் வஞ்ச முரண் அசுர் வென்ற
வடிவேலா
... பழைய கடல் போல பரந்து வருகின்ற, வலிமையும்
வஞ்சகமும் கொண்ட பகைவர்களாகிய அசுரர்களை வெற்றி
கொண்ட வடிவேலனே,

பரிமள இன்ப மரகத துங்க பகடு இதம் வென்றி மயில் வீரா ...
நறுமணம் போல் இன்பத்தைத் தருவதும், பச்சை நிறமானதும்,
பரிசுத்தமானதும், வலிமையும் நன்மையும் உடையதும் ஆகிய,
வெற்றி கொண்ட மயில் மீது அமர்ந்த வீரனே,

பறி தலை குண்டர் கழு நிரை கண்டு பழநி அமர்ந்த
பெருமாளே.
... தலை மயிரைப் பறிக்கின்ற இழிந்தோராகிய
சமணர்களை (திருஞானசம்பந்தராக வந்து) கழு ஏறச் செய்து,
பழனி மலையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.412  pg 1.413  pg 1.414  pg 1.415 
 WIKI_urai Song number: 172 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 132 - karugi agandRu (pazhani)

karukiya kanRu variseRi kaNkaL
     kayalnika renRu ...... thuthipEsik

kalaisuru LonRu midaipadu kinRa
     kadivida muNdu ...... palanALum

virakuRu saNda vinaiyudal koNdu
     vithivazhi ninRu ...... thaLarAthE

viraikamazh thongal maruviya thunga
     vithapatha menRu ...... peRuvEnO

murukaka dampa kuRamakaL panga
     muRaiyena aNdar ...... muRaipEsa

muthuthirai yonRa varuthiRal vanja
     muraNasur venRa ...... vadivElA

parimaLa inpa marakatha thunga
     pakaditha venRi ...... mayilveerA

paRithalai kuNdar kazhunirai kaNdu
     pazhaniya marntha ...... perumALE.

......... Meaning .........

karuki akanRu vari seRi kaNkaL kayal nikar enRu thuthi pEsi: Praising their dark and wide eyes, with thin lines running across those eyes, and comparing them to the kayal fish,

kalai suruL onRu(m) midaipadukinRa kadi vidam uNdu: I was caught within the folds of the whores' sari, and I imbibed the highly poisonous saliva from their lips;

pala nALum viraku uRu saNda vinai udal koNdu vithi vazhi ninRu thaLarAthE: I do not wish to suffer, for days together, carrying the burden of this body, created by my treacherous past deeds, and moving along the path where my destiny takes me;

virai kamazh thongal maruviya thunga itha patham enRu peRuvEnO: when will I be able attain Your benevolent, unblemished and hallowed feet adorned with fragrant garlands?

muruka kadampa kuRamakaL panga muRai ena aNdar muRai pEsa: When the celestials shrieked and beseeched for Your help, praying "Oh MurugA, Oh KadambA, You are the consort of VaLLi, the damsel of the KuRavAs!",

muthu thirai onRa varu thiRal vanja muraN asur venRa vadivElA: You conquered with Your spear the strong and treacherous enemies, namely the demons, who came charging like the wide old sea!

parimaLa inpa marakatha thunga pakadu itham venRi mayil veerA: Your peacock is pleasantly fragrant, with an emerald-green complexion; it is pure, strong and munificent; You mount that triumphant peacock, Oh valorous One!

paRi thalai kuNdar kazhu nirai kaNdu pazhani amarntha perumALE.: The mean people, ChamaNas, who had the custom of plucking the hair of one another, were sent to the gallows by You (coming as ThirugnAna Sambandhar); and You are seated in the mount, Pazhani, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 132 karugi agandRu - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]