திருப்புகழ் 133 கருப்புவிலில்  (பழநி)
Thiruppugazh 133 karuppuvilil  (pazhani)
Thiruppugazh - 133 karuppuvilil - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்ததன தனத்ததன தனத்ததன தனத்ததன
     தனத்ததன தனத்ததன
          தனத்தனா தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கருப்புவிலில் மருப்பகழி தொடுத்துமதன் விடுத்தனைய
     கடைக்கணொடு சிரித்தணுகு
          கருத்தினால் விரகுசெய் ...... மடமாதர்

கதக்களிறு திடுக்கமுற மதர்த்துமிக வெதிர்த்துமலை
     கனத்தவிரு தனத்தின்மிசை
          கலக்குமோ கனமதில் ...... மருளாமே

ஒருப்படுதல் விருப்புடைமை மனத்தில்வர நினைத்தருளி
     யுனைப்புகழு மெனைப்புவியில்
          ஒருத்தனாம் வகைதிரு ...... அருளாலே

உருத்திரனும் விருத்திபெற அநுக்கிரகி யெனக்குறுகி
     யுரைக்கமறை யடுத்துபொருள்
          உணர்த்துநா ளடிமையு ...... முடையேனோ

பருப்பதமு முருப்பெரிய அரக்கர்களு மிரைக்குமெழு
     படிக்கடலு மலைக்கவல
          பருத்ததோ கையில்வரு ...... முருகோனே

பதித்தமர கதத்தினுட னிரத்னமணி நிரைத்தபல
     பணிப்பனிரு புயச்சயில
          பரக்கவே இயல்தெரி ...... வயலூரா

திருப்புகழை யுரைப்பவர்கள் படிப்பவர்கள் மிடிப்பகைமை
     செயித்தருளு மிசைப்பிரிய
          திருத்தமா தவர்புகழ் ...... குருநாதா

சிலைக்குறவ ரிலைக்குடிலில் புகைக்களக முகிற்புடைசெல்
     திருப்பழநி மலைக்குளுறை
          திருக்கைவே லழகிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கருப்பு வி(ல்)லில் மருப் பகழி தொடுத்து மதன் விடுத்து
அனைய கடைக் க(ண்)ணொடு சிரித்து அணுகு கருத்தினால்
விரகு செய் மடமாதர்
... கரும்பு வில்லில் வாசனை உடைய மலர்க்
கணைகளைத் தொடுத்து மன்மதன் செலுத்தியது போல் கடைக் கண்
நோக்குடன் சிரித்து நெருங்கி, எண்ணத்தினால் தந்திரச் செயல்கள்
புரிகின்ற இளம் மாதர்களின்,

கதக் களிறு திடுக்கம் உற மதர்த்து மிக எதிர்த்து மலை
கனத்த இரு தனத்தின் மிசை கலக்கும் மோகனம் அதில்
மருளாதே
... கோபமுள்ள யானையும் திடுக்கிடும்படி செழிப்புற்று
மிகவும் எதிர்த்து, மலை போல் பருத்துள்ள இரண்டு மார்பகங்களின்
மேல் கலந்து கொள்ளும் மோக வெறியில் மயங்காமல்,

ஒருப் படுதல் விருப்பு உடைமை மனத்தில் வர நினைத்து
அருளி உனைப் புகழும் எனைப் புவியில் ஒருத்தனாம் வகை
திரு அருளாலே
... மனம் ஒருமை அடைதலில் விருப்பம் கொள்ளும்
எண்ணம் என் மனதில் உண்டாகும்படி உனது திரு உள்ளத்தில்
நினைத்து அருள் செய்து, உன்னைப் புகழ்ந்து பாடும் என்னை
நிகரில்லாத புலவனாகும் வகையை உன்னுடைய திருவருளால்,

உருத்திரனும் விருத்தி பெற அனுக்கிரகி எனக் குறுகி
உரைக்க அ(ம்) மறை அடுத்து பொருள் உணர்த்தும் நாள்
அடிமையும் உடையேனோ
... ருத்திர மூர்த்தியும் விளக்கம் பெற
வேண்டி, எனக்கு உபதேசித்து அருளுக என்று உன்னை அணுகிக்
கேட்க, நீ அவருக்கு உபதேசித்த அந்த ரகசியப் பிரணவப் பொருளை
அடியேனுக்கும் உணர்த்தும்படியான நாள் ஒன்றை அடியேனும்
பெறுவேனோ?

பருப்பதமும் உருப் பெரிய அரக்கர்களும் இரைக்கும் எழு
படிக் கடலும் அலைக்க வ(ல்)ல பருத்த தோகையில் வரு
முருகோனே
... (கிரெளஞ்ச) மலையையும், பெரிய உருவம் உள்ள
அரக்கர்களையும், ஒலித்து எழுகின்ற, பூமியிலுள்ள ஏழு
கடல்களையும் அலைத்துக் கலக்க வல்ல பருமையான மயிலில்
மீது வரும் முருகனே,

பதித்த மரகதத்தினுடன் இரத்னமணி நிரைத்த பல பணிப்
ப(ன்)னிரு புயச் சயில பரக்கவே இயல் தெரி வயலூரா
...
பதிக்கப்பட்ட மரகதத்துடன் ரத்தின மணிகள் வரிசையில்
அமைக்கப்பட்ட பலவகையான அணிகலன்களை அணிந்துள்ள,
மலை போன்ற பன்னிரண்டு புயங்களை உடையவனே, விரிவாகவே
இலக்கியத் தமிழைத் தெரிந்த வயலூர் முருகனே,

திருப்புகழை உரைப்பவர்கள் படிப்பவர்கள் மிடிப் பகைமை
செயித்தருளும் இசைப் பிரிய திருத்த மாதவர் புகழ்
குருநாதா
... திருப்புகழை உரைப்பவர்களுடையவும்
படிப்பவர்களுடையவும் வறுமையும் பகைமையும் தொலைந்து
வெற்றி தந்தருளும் இசைப் பிரியனே, ஒழுக்கமுடைய சிறந்த
தவத்தினர் புகழ்கின்ற குருநாதனே,

சிலைக் குறவர் இலைக் குடிலில் புகைக் களக முகில் புடை
செல் திருப் பழநி மலைக்குள் உறை திருக்கை வேல்
அழகிய பெருமாளே.
... வில் ஏந்திய குறவர்களுடைய ஓலைக்
குடிசையிலும், புகை போன்ற கருமையுடைய மேகங்கள் அருகில்
தவழ்ந்து செல்லுகின்ற அழகிய பழனி மலையிலும் வீற்றிருக்கும்,
திருக்கையில் வேல் ஏந்தும் அழகிய பெருமாளே.


  இது கரந்துறை பாடல் என்று பெயர் பெறும். ஒவ்வொரு அடியிலும்
  இறுதியில் உள்ள வரியை எடுத்து தனியே அமைத்தால் அது ஒரு தனித்
  திருப் புகழாக அமையும்:

   கருத்தினால் விரகுசெய் ...... மடமாதர்
      கலக்குமோ கனமதில் ...... மருளாதே

   ஒருத்தனாம் வகைதிரு ...... வருளாலே
      உணர்த்துநா ளடிமையு ...... முடையேனோ

   பருத்ததோ கையில்வரு ...... முருகோனே
      பரக்கவே யியல்தெரி ...... வயலூரா

   திருத்தமா தவர்புகழ் ...... குருநாதா
      திருக்கைவே லழகிய ...... பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.414  pg 1.415  pg 1.416  pg 1.417  pg 1.418  pg 1.419 
 WIKI_urai Song number: 173 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 133 - kaRuppuvilil (pazhani)

karuppuvilil maruppakazhi thoduththumathan viduththanaiya
     kadaikkaNodu siriththaNuku
          karuththinAl virakusey ...... madamAthar

kathakkaLiRu thidukkamuRa matharththumika vethirththumalai
     kanaththaviru thanaththinmisai
          kalakkumO kanamathil ...... maruLAmE

oruppaduthal viruppudaimai manaththilvara ninaiththaruLi
     yunaippukazhu menaippuviyil
          oruththanAm vakaithiru ...... aruLAlE

uruththiranum viruththipeRa anukkiraki yenakkuRuki
     yuraikkamaRai yaduththuporuL
          uNarththunA Ladimaiyu ...... mudaiyEnO

paruppathamu murupperiya arakkarkaLu miraikkumezhu
     padikkadalu malaikkavala
          paruththathO kaiyilvaru ...... murukOnE

pathiththamara kathaththinuda nirathnamaNi niraiththapala
     paNippaniru puyacchayila
          parakkavE iyaltheri ...... vayalUrA

thiruppukazhai yuraippavarkaL padippavarkaL midippakaimai
     seyiththaruLu misaippiriya
          thiruththamA thavarpukazh ...... gurunAthA

silaikkuRava rilaikkudilil pukaikkaLaka mukiRpudaisel
     thiruppazhani malaikkuLuRai
          thirukkaivE lazhakiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

karuppu vi(l)lil marup pakazhi thoduththu mathan viduththu anaiya kadaik ka(N)Nodu siriththu aNuku karuththinAl viraku sey madamAthar: The look from the corner of their eyes is like the fragrant and flowery arrow wielded by Manmathan (God of Love) from his bow of sugarcane; these young whores approach with a smile, but, in their mind, they are scheming tricky ploys;

kathak kaLiRu thidukkam uRa matharththu mika ethirththu malai kanaththa iru thanaththin misai kalakkum mOkanam athil maruLAthE: even an enraged elephant is stunned when confronted by their rich, heavy and mountain-like bosom; saving me from the dizzy obsession of hugging those two breasts,

orup paduthal viruppu udaimai manaththil vara ninaiththu aruLi unaip pukazhum enaip puviyil oruththanAm vakai thiru aruLAlE: kindly consider in Your hallowed mind to grant me the thought of desiring concentration of my mind and bless me graciously to become a matchless poet singing Your glory!

uruththiranum viruththi peRa anukkiraki enak kuRuki uraikka a(m) maRai aduththu poruL uNarththum nAL adimaiyum udaiyEnO: When Lord Rudhra (SivA) approached You seeking an exposition of the PraNava ManthrA to be kindly preached to, You taught Him the secret meaning of that ManthrA; will there be a day when I, the lowly slave, will also be similarly preached?

paruppathamum urup periya arakkarkaLum iraikkum ezhu padik kadalum alaikka va(l)la paruththa thOkaiyil varu murukOnE: You mounted the huge peacock which shook the (Krouncha) mountain and the giant-sized demons, stirring up the seven noisy seas of this world, Oh MurugA!

pathiththa marakathaththinudan irathnamaNi niraiththa pala paNip pa(n)niru puyas sayila parakkavE iyal theri vayalUrA: You have twelve mountain-like shoulders adorned with several ornaments, studded with rows of precious gems and embedded with emerald, Oh Lord! You know the entire length and breadth of Tamil literature, Oh MurugA of VayalUr!

thiruppukazhai uraippavarkaL padippavarkaL midip pakaimai seyiththaruLum isaip piriya thiruththa mAthavar pukazh gurunAthA: The poverty and adversity of those who recite and read the songs of Your Glory (Thiruppugazh) vanish, and they are blessed with success, Oh lover of music! You are praised by highly moral and famous people who have performed penance, Oh Great Master!

silaik kuRavar ilaik kudilil pukaik kaLaka mukil pudai sel thirup pazhani malaikkuL uRai thirukkai vEl azhakiya perumALE.: You reside in the little thatched huts of the KuRavAs carrying the bow; You also reside, holding the spear in Your hallowed hand, in the beautiful Mountain in Pazhani where smoke-like dark clouds hang about, Oh Great One!


This song contains another song concealed in it (karanthuRai pAdal);
  if every third line is grouped together, another concise song of Thiruppugazh
  in eight lines is obtained as follows:

karuththinAl virakusey ...... madamAthar
     kalakkumO kanamathil ...... maruLAthE

oruththanAm vakaithiru ...... varuLAlE
     uNarththunA Ladimaiyu ...... mudaiyEnO

paruththathO kaiyilvaru ...... murukOnE
     parakkavE yiyal theri ...... vayalUrA

thiruththamA thavarpukazh ...... gurunAthA
     thirukkaivE lazhakiya ...... perumALE.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 133 karuppuvilil - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]