திருப்புகழ் 1226 கடலினும் பெரிய  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1226 kadalinumperiya  (common)
Thiruppugazh - 1226 kadalinumperiya - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனந் தனதனன தனதனந் தனதனன
     தனதனந் தனதனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கடலினும் பெரியவிழி மலையினும் பெரியமுலை
     கவரினுந் துவரதர ...... மிருதோள்பைங்

கழையினுங் குழையுமென மொழிபழங் கிளவிபல
     களவுகொண் டொருவர்மிசை ...... கவிபாடி

அடலசஞ் சலனதுல னநுபமன் குணதரன்மெய்
     அருள்பரங் குரனபய ...... னெனஆசித்

தலமரும் பிறவியினி யலமலம் பிறவியற
     அருணபங் கயசரண ...... மருள்வாயே

வடநெடுங் குலரசத கிரியினின் றிருகலுழி
     மகிதலம் புகவழியு ...... மதுபோல

மதசலஞ் சலசலென முதுசலஞ் சலதிநதி
     வழிவிடும் படிபெருகு ...... முதுபாகை

உடையசங் க்ரமகவள தவளசிந் துரதிலக
     னுலகுமிந் திரனுநிலை ...... பெறவேல்கொண்

டுததிவெந் தபயமிட மலையொடுங் கொலையவுண
     ருடனுடன் றமர்பொருத ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கடலினும் பெரிய விழி மலையினும் பெரிய முலை கவர் இனும்
துவர் அதரம்
... கடலைக் காட்டிலும் பெரிதான கண்கள், மலையைக்
காட்டிலும் பெரிதான மார்பகம், பின்னும் நுகர்தலுக்குரிய பவளம் போன்ற
உதடுகள்,

இரு தோள் பைங் கழையினும் குழையும் என மொழி பழங்
கிளவி பல
... இரண்டு தோள்களும் பசுமை வாய்ந்த மூங்கிலைக்
காட்டிலும் குழைந்து நிற்பவை என்று விலைமாதர்களைப் புகழ்வதற்கு
(பணம் தேடுவதற்காக) பழைய உவமைச் சொற்கள் பலவற்றை

களவு கொண்டு ஒருவர் மிசை கவி பாடி ... (பழைய நூல்களிலிருந்து) திருடி
(பொருட் செல்வம் உடைய) ஒருவர் மீது கவிகளைப் புனைந்து கவி பாடி,

அடல் அசஞ்சலன் அதுலன் அநுபமன் குணதரன் மெய்
அருள் பர அங்குரன் அபயன் என ஆசித்து
... (நீ) வலிமை
பொருந்தியவன், கவலை அற்றவன், நிகரில்லாதவன், உவமை கூற
முடியாதவன், நற் குணங்கள் உடையவன், உண்மைப் பொருளை அருள
வல்ல மேன்மையான தோற்றம் உடையவன், அடைக்கலம் தர வல்லவன்
என்றெல்லாம் விரும்பிப் புகழ்ந்து பாடி,

அலமரும் பிறவி இனி அலம் அலம் ... மனம் கலங்கி வருந்தும்
இப்பிறப்பு இனிப் போதும் போதும்.

பிறவி அற அருண பங்கய சரணம் அருள்வாயே ... (ஆதலால்)
பிறவி என்பது ஒழிவதற்காக, சிவந்த தாமரை போன்ற உன் பாதங்களை
எனக்கு அருள் செய்வாயாக.

வட நெடும் குல ரசத கிரியினின்று இரு கலுழி மகிதலம் புக
வழியும் அது போல
... வடக்கே உள்ள பெரிய சிறந்த வெள்ளி
மலையிலிருந்து இரு காட்டாறுகள் பூமியில் புக வழிந்து வருவது போல,

மத சலம் சல சல என முது சலம் சலதி நதி வழி விடும் படி
பெருகு
... (இரு கண்களிலிருந்தும்) மத நீர் சல சல என்ற ஒலியுடன்,
பழமையான நீர் நிறைந்த கடலும் ஆறும் வழி விடும்படியாகப்
பெருகுவதும்,

முது பாகை உடைய சங்க்ரம கவள தவள சிந்துரம் திலகன்
உலகும் இந்திரனும் நிலை பெற வேல் கொண்டு
... யானைப்
பாகனாக இந்திரனை உடையதும், ஊண் உண்டைகள் உண்பதும்,
வெண்மை நிறமானதுமான யானை ஐராவதத்தைக் கொண்ட
சிறந்தவனான இந்திரனுடைய பொன்னுலகமும், அந்த இந்திரனும்
நிலை பெற்று உய்ய, வேலாயுதத்தால்

உததி வெந்து அபயம் இட மலையொடும் கொலை
அவுணருடன் உடன் அன்று அமர் பொருத பெருமாளே.
...
கடல் வற்றி ஓலமிட, கிரெளஞ்ச மலையுடனும், கொலைத் தொழிலைப்
பூண்ட அசுரர்களுடனும் மாறுபட்டுச் சண்டை செய்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.546  pg 3.547  pg 3.548  pg 3.549 
 WIKI_urai Song number: 1225 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1226 - kadalinum periya (common)

kadalinum periyavizhi malaiyinum periyamulai
     kavarinun thuvarathara ...... miruthOLpaing

kazhaiyinung kuzhaiyumena mozhipazhang kiLavipala
     kaLavukoN doruvarmisai ...... kavipAdi

adalasan chalanathula nanupaman kuNatharanmey
     aruLparam kuranapaya ...... nenaAsith

thalamarum piRaviyini yalamalam piRaviyaRa
     aruNapan gayasaraNa ...... maruLvAyE

vadanedum kularasatha kiriyinin Rirukaluzhi
     makithalam pukavazhiyu ...... mathupOla

mathasalan chalasalena muthusalam chalathinathi
     vazhividum padiperuku ...... muthupAkai

udaiyasan kramakavaLa thavaLasin thurathilaka
     nulakumin thiranunilai ...... peRavElkoN

duthathiven thapayamida malaiyodung kolaiyavuNa
     rudanudan Ramarporutha ...... perumALE.

......... Meaning .........

kadalinum periya vizhi malaiyinum periya mulai kavar inum thuvar atharam: "Their eyes are wider than the sea; their bosom is bigger than the mountain; further, their lips are coral-red, raring to be imbibed;

iru thOL paing kazhaiyinum kuzhaiyum ena mozhi pazhang kiLavi pala: their two shoulders are softer than the green bamboo" with so many olden words of simile, I have been describing the whores; (to earn money for them)

kaLavu koNdu oruvar misai kavi pAdi: I have been plagiarising words from ancient literature to compose poems lauding a (rich) person stating that

adal asanchalan athulan anupaman kuNatharan mey aruL para anguran apayan ena Asiththu: he is strong, unperturbed, unrivalled and incomparable, is the repository of virtues, possessing an imposing personality that delivers the truth and is the ultimate refuge; so on and so forth I have sung about him enthusiastically;

alamarum piRavi ini alam alam: I have had enough of this miserable life;

piRavi aRa aruNa pangaya saraNam aruLvAyE: (so,) kindly grant me your reddish lotus feet to get rid of my birth!

vada nedum kula rasatha kiriyininRu iru kaluzhi makithalam puka vazhiyum athu pOla: Like two wild rivers gushing towards the earth from the silvery Mount MEru in the north,

matha salam sala sala ena muthu salam salathi nathi vazhi vidum padi peruku: tears of frenzy spurted noisily from both eyes (of the elephant) as though beckoning the sea and the river, filled with ancient waters, to make way;

muthu pAkai udaiya sangrama kavaLa thavaLa sinthuram thilakan ulakum inthiranum nilai peRa vEl koNdu: this white elephant, AirAvadham, with IndrA as the keeper and driver, guzzles gulps of food; the celestial world of its owner IndrA and the Lord IndrA himself were redeemed to live prosperously by Your spear

uthathi venthu apayam ida malaiyodum kolai avuNarudan udan anRu amar porutha perumALE.: which dehydrated the sea and fought aggressively against Mount Krouncha and the demons who were bent on the act of slaughter, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1226 kadalinum periya - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]