திருப்புகழ் 1034 தோலத்தியால்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1034 thOlaththiyAl  (common)
Thiruppugazh - 1034 thOlaththiyAl - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானத்த தானத்த தானத்த தானத்த
     தானத்த தானத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

தோலத்தி யாலப்பி னாலொப்பி லாதுற்ற
     தோளுக்கை காலுற்ற ...... குடிலூடே

சோர்வற்று வாழ்வுற்ற கால்பற்றி யேகைக்கு
     வேதித்த சூலத்த ...... னணுகாமுன்

கோலத்தை வேலைக்கு ளேவிட்ட சூர்கொத்தொ
     டேபட்டு வீழ்வித்த ...... கொலைவேலா

கோதற்ற பாதத்தி லேபத்தி கூர்புத்தி
     கூர்கைக்கு நீகொற்ற ...... அருள்தாராய்

ஆலத்தை ஞாலத்து ளோர்திக்கு வானத்த
     ராவிக்கள் மாள்வித்து ...... மடியாதே

ஆலித்து மூலத்தொ டேயுட்கொ ளாதிக்கு
     மாம்வித்தை யாமத்தை ...... யருள்வோனே

சேலொத்த வேலொத்த நீலத்து மேலிட்ட
     தோதக்கண் மானுக்கு ...... மணவாளா

தீதற்ற நீதிக்கு ளேய்பத்தி கூர்பத்தர்
     சேவிக்க வாழ்வித்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

தோல் அத்தியால் அப்பினால் ஒப்பிலாது உற்ற ... தோலாலும்
எலும்பினாலும் நீராலும் ஒப்பில்லாத வகையில் அமைந்துள்ள

தோளு கை கால் உற்ற குடிலூடே ... தோள், கை, கால் இவை
கூடிய குடிசையாகிய இந்த உடலில்

சோர்வு அற்று வாழ்வு உற்ற கால் ... தளர்ந்து போகாமல் நான்
வாழ்ந்திருந்த காலத்தில்

பற்றி ஏகைக்கு வேதித்த சூலத்தன் அணுகா முன் ... (உனது
திருவடியைப்) பிடித்து நான் வாழ்நாளைச் செலுத்துதற்கு விடாமல் என்
மேல் மாறு கொண்ட, திரிசூலத்தை ஏந்திய, யமன் என்னை
நெருங்கிவரும் முன்பாக,

கோலத்தை வேலைக்கு உள்ளே விட்ட சூர் ... தனது உருவை
கடலுக்குள் (மாமரமாய்) மாற்றுவித்த சூரன்

கொத்தோடே பட்டு வீழ்வித்த கொலை வேலா ... தன்
குலத்தாருடன் அழிந்து விழச் செய்து கொன்ற வேலாயுதனே,

கோது அற்ற பாதத்திலே பத்தி கூர் புத்தி கூர்கைக்கு ...
குற்றமற்ற உனது திருவடியில் பக்தி மிகுந்த புத்தி நுண்மை அடைவதற்கு

நீ கொற்ற அருள் தாராய் ... நீ வெற்றி தரும் திருவருளை
எனக்குத் தந்தருள்க.

ஆலத்தை ஞாலத்து உளோர் திக்கு வானத்தர் ... ஆலகால
விஷத்தை பூமியில் உள்ளவர்களும் பல திசைகளில் இருந்த
விண்ணோர்களும்

ஆவிக்கள் மாள்வித்து மடியாதே ... தத்தம் உயிர் மாண்டு
இறந்து படாமல்,

ஆலித்து மூலத்தோடே உட் கொள் ஆதிக்கும் ... களித்து
நடனமாடி அடியோடு (முழு விஷத்தையும்) உட்கொண்ட ஆதி
மூர்த்தியாகிய சிவபெருமானுக்கும்

ஆம் வித்தையாம் அத்தை அருள்வோனே ... ஏற்றதான
உண்மை ஞானமாகிய அந்த வேதப் பொருளை உபதேசித்தவனே,

சேல் ஒத்த வேல் ஒத்த நீலத்து மேலிட்ட ... சேல் மீன்
போன்றதும், வேலாயுதம் போன்றதும், நீலோற்பல மலரைவிடச்
சிறந்ததுமான

தோதக் கண் மானுக்கு மணவாளா ... கண்களைக் கொண்டு
உனக்கு விரக தாபம் தந்த மான் போன்ற வள்ளிக்கு மணவாளனே,

தீது அற்ற நீதிக்குள் ஏய் பத்தி கூர் பத்தர் ... குற்றம் இல்லாத
நீதி வழியில் பொருந்திய பக்தி மிக்க அடியார்கள்

சேவிக்க வாழ்வித்த பெருமாளே. ... உன்னைப் போற்ற,
அவர்களை வாழ்வித்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.108  pg 3.109  pg 3.110  pg 3.111 
 WIKI_urai Song number: 1037 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1034 - thOlaththiyAl (common)

thOl aththiyAl appinAl oppilAdhutra
     thOLukkai kAlutra ...... kudilUdE

sOrvatru vAzhvutra kAl patri Egaikku
     vEdhiththa sUlaththan aNugAmun

kOlaththai vElaikkuLE vitta sUr koththo
     dEpattu veezh viththa ...... kolai vElA

kOdhatra pAdhaththilE baththi kUr budhdhi
     kUrgaikku nee kotra ...... aruL thArAy

Alaththai nyAlaththuL Ordhikku vAnaththa
     rAvikkaL mALviththu ...... madiyAdhE

Aliththu mUlaththodE utkoLA dhikkum
     Am vidhdhaiyAm aththai ...... aruLvOnE

sEloththa vEloththa neelaththu mElitta
     thOdhak kaN mAnukku ...... maNavALA

theedhatra neethikkuLE baththi kUr baththar
     sEvikka vAzh viththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

thOl aththiyAl appinAl oppilAdhutra: This has been uniquely composed with skin, water and bones;

thOLukkai kAlutra kudilUdE: this body is like a cottage equipped with shoulders, legs and arms; in that cottage,

sOrvatru vAzhvutra kAl: I am living comfortably, full of life. Now,

patri Egaikku vEdhiththa sUlaththan aNugAmun: hindering my prostration at Your feet, Yaman, the indifferent God of Death, with a trident in His hand, will be closing in on me. Before that moment, -

kOlaththai vElaikkuLE vitta sUr koththo dEpattu veezh viththa kolai vElA: Oh Lord, who massacred with Your Spear, felling the entire dynasty of SUran who was hiding inside the sea, disguised as a mango tree, -

kOdhatra pAdhaththilE baththi kUr budhdhi kUrgaikku: in order that my intellect becomes sharper in devotional prostration at Your blemishless and hallowed feet,

nee kotra aruL thArAy: kindly bestow on me Your triumphant Grace!

Alaththai nyAlaththuL Ordhikku vAnaththar AvikkaL mALviththu madiyAdhE: The lives of all people of the world and the celestials were saved from the clutches of death due to the terrible poison (AlakAlam),

Aliththu mUlaththodE utkoLA dhikkum: which was imbibed in its entirety by the primordial Cosmic Dancer, Lord SivA;

Am vidhdhaiyAm aththai aruLvOnE: to that SivA You graciously taught the fundamental VEdic ManthrA, Oh Master!

sEloththa vEloththa neelaththu mElitta: Her eyes are like the sEl fish and the sharp spear and are prettier than the blue lilies;

thOdhak kaN mAnukku maNavALA: with those eyes, that deer-like VaLLi causes You painful pangs of separation, and You are her consort!

theedhatra neethikkuLE baththi kUr baththar sEvikka vAzh viththa perumALE.: The lives of those devotees who tread the devotional and righteous path of worship are consecrated by You, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1034 thOlaththiyAl - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]