திருப்புகழ் 1333 கோலக்காதிற்  (திருக்கானப்பேர்)
Thiruppugazh 1333 kOlakkAthiR  (thirukkAnappEr)
Thiruppugazh - 1333 kOlakkAthiR - thirukkAnappErEnglish
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானத்தானத் ...... தனதானா
     தானத்தானத் ...... தனதானா

......... பாடல் .........

கோலக்காதிற் ...... குழையாலே
     கோதிச்சேர்மைக் ...... குழலாலே

ஞாலத்தாரைத் ...... துயரேசெய்
     *நாரிக்காசைப் ...... படலாமோ

மேலைத்தேவர்க் ...... கரியோனே
     வீரச்சேவற் ...... கொடியோனே

காலப்பாசத் ...... துயர்தீராய்
     கானப்பேரிற் ...... பெருமாளே.

குறிப்பு:

*நாரி=பெண்.

மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1333 - kOlakkAthiR (thirukkAnappEr)

thAnaththAnath ...... thanathAnA
     thAnaththAnath ...... thanathAnA

kOlakkAthiR ...... kuzhaiyAlE
     kOdhichchErmaik ...... kuzhalAlE

njAlaththAraith ...... thuyarEsei
     nArikkAsaip ...... padalAmO

mElaiththEvark ...... kariyOnE
     veerachchEvaR ...... kodiyOnE

kAlappAsath ...... thuyartheerAi
     kAnappEriR ...... perumALE.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1333 kOlakkAthiR - thirukkAnappEr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]