திருப்புகழ் 1332 அனத்தோடொப்பா  (திருக்கானப்பேர்)
Thiruppugazh 1332 anaththOdoppA  (thirukkAnappEr)
Thiruppugazh - 1332 anaththOdoppA - thirukkAnappErEnglish
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தானத்தா தனதன தனதன ...... தனதான
     தனத்தானத்தா தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அனத்தோடொப்பா மெனுநடை மடவியர் ...... அநுராகம்
     அதற்கேசிச்சீ இனமென துயிர்கெடல் ...... அழகாமோ

உனைப்பாடிப்பே றுறுமொரு வரமினி ...... உதவாயோ
     உவப்பாகத்தே வர்கள்சிறை விடவிடும் ...... அயிலோனே

முனைப்பாடிக்கே* திரிதரும் அரிதிரு ...... மருகோனே
     முகிற்கே நத்தா** விரிதரு கலபநன் ...... மயிலோனே

தினைக்காவற்கே உரியவள் மனமகிழ் ...... மணவாளா
     திருக்கானப்பேர் நகர்தனி லினிதுறை ...... பெருமாளே.

குறிப்பு:

*முனைப்பாடிக்கே=முன் ஆயர் பாடியில்
**நத்தா=விரும்பி.

மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1332 - anaththOdoppA (thirukkAnappEr)

thanaththAnaththA thanathana thanathana ...... thanathAna
     thanaththAnaththA thanathana thanathana ...... thanathAna

anaththOdoppA menunadai madaviyar ...... anurAgam
     athaRkEsichchee inamena thuyirkedal ...... azhagAmO

unaippAdippE RuRumoru varamini ...... udhavAyO
     uvappAgaththE vargaLsiRai vidavidum ...... ayilOnE

munaippAdikkE thiritharum arithiru ...... marugOnE
     mugiRkE naththA viritharu kalabanan ...... mayilOnE

thinaikkAvaRkE uriyavaL manamagizh ...... maNavALA
     thirukkAnappEr nagarthani linithuRai ...... perumALE.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1332 anaththOdoppA - thirukkAnappEr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]