திருப்புகழ் 1334 கன்றிவரு நீல  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 1334 kandRivaruneela  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 1334 kandRivaruneela - thiruchchendhUrEnglish
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

வேறொரு பழைய நூலிலிருந்த இதே பாடலின் சற்று மாறுபட்ட அமைப்பு.--

--தந்ததன தான தந்ததன தான
     தந்ததன தான ...... தனதான

......... பாடல் .........

கன்றிவரு நீல குங்குமப டீர
     கஞ்சமலர் மேவு ...... முலைகாட்டி

கங்குல்செறி கேச நின்றுகுலை யாமை
     கண்கள்கடை காட்டி ...... விலைகாட்டி

நன்றுபொரு டீது வென்றுவிலை பேசி
     நம்பிவிடு மாத ...... ருடனாட்ட

நஞ்சுபுரி தேரை யங்கமது வாக
     நைந்துவிடு மெற்கொன் ...... றருள்வாயே

குன்றிமணி போலச் செங்கண்வரி நாகங்
     கொண்டபடம் வீசு ...... மணிகூர்வாய்

கொண்டமயி லேறிக் குன்றிடிய மோதிச்
     சென்றவடி வேலைக் ...... கொடுபோர்செய்

மன்றல்கமழ் பூகந் தெங்குதிரள் சோலை
     வண்டுபடு வாவி ...... புடைசூழ

மந்திநட மாடுஞ் செந்தில்நகர் மேவும்
     அந்தசுர காலப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கன்றிவரு நீல குங்கும படீர கஞ்ச மலர் மேவு(ம்)
முலைகாட்டி
... கன்றிப் போய் நீலம் பாய்ந்த, குங்குமமும் சந்தனமும்
கலந்த, தாமரை மலரைப் போன்ற தங்கள் மார்பகத்தைக் காட்டி,

கங்குல் செறி கேச நின்று குலையாமை கண்கள் கடை காட்டி
விலைகாட்டி
... கரு நிறம் அடர்ந்த மேகம் போன்ற கூந்தல் கலையாத
வண்ணம் இறுக்கி முடித்து, கடைக்கண்களால் ஜாடை காட்டி, தங்களது
விலையையும் குறிப்பாகக் காட்டி,

நன்றுபொருள் தீதுவென்று விலை பேசி நம்பி விடு
மாதருடன் ஆட்ட(ம்)
... வந்தவர் தரும் பொருள் ஏற்புடைத்து
அல்லது ஏற்காது என்று பேரம் பேசி, (தம்மை) நம்பும்படி செய்கின்ற
வேசியர்களோடு விளையாடி,

நஞ்சு புரி தேரை அங்கம் அதுவாக நைந்துவிடும் எற்கு
ஒன்று அருள்வாயே
... பாம்பின் விஷம் பாய்ந்த தேரை
(என்னும்படி) உடல் அத்தன்மையதாகி நைந்து போகின்ற
எனக்கு ஒரு நல்வாக்கு அருள்வாயாக.

குன்றிமணி போலச் செங்கண்வரி நாகங் கொண்ட படம்
வீசு(ம்) மணிகூர்வாய் கொண்ட மயில் ஏறி
... குண்டு மணி
போல சிவந்த கண்களையும் கோடுகளையும் உடைய பாம்பு
படத்தை வீசும்படி, (தனது) அழகிய கூர்மையான வாயில்
(அந்தப் பாம்பைக் கொத்திக்) கொண்ட மயிலின் மீது ஏறி,

குன்று இடிய மோதிச் சென்றவடி வேலைக் கொ(ண்)டு
போர்செய்
... கிரெளஞ்ச மலை இடிந்து நொறுங்கும்படியாக மோதிய
கூர்மையான வேலைக் கரத்தில் கொண்டு போர் செய்தவனே,

மன்றல்கமழ் பூகந் தெங்குதிரள் சோலை வண்டு படு வாவி
புடைசூழ மந்தி நடமாடுஞ் செந்தில்நகர் மேவும் அந்த அசுர
காலப் பெருமாளே.
... மணம் வீசும் கமுகு, தென்னை நெருங்கு
சோலைகளும், வண்டுகள் ஒலிக்கும் குளங்களும் பக்கங்களில் சூழ,
குரங்குகள் நடனம் செய்யும் திருச்செந்தூரில் வீற்றிருக்கும் வீரனே,
அந்த அசுரர் குலத்துக்கு யமனாக அமைந்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg Last.Line  pg Last.Line  pg Last.Line  pg Last.Line  pg Last.Line  pg Last.Line 
 WIKI_urai Song number:  
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 45 (1334) - kanRivaru neela (thiruchchendhUr) (version 2)

Another version of same song 45 (found in old texts).

kanRivaru neela kungumapa deera
     kanjamalar mEvu ...... mulaikAtti

kangulseRi kEsa ninRukulai yAmai
     kaNkaLkadai kAtti ...... vilaikAtti

nanRuporu deethu venRuvilai pEsi
     nampividu mAtha ...... rudanAtta

nanjupuri thErai yangamathu vAka
     nainthuvidu meRkon ...... RaruLvAyE

kunRimaNi pOlac chengaNvari nAkang
     koNdapadam veesu ...... maNikUrvAy

koNdamayi lERik kunRidiya mOthic
     chenRavadi vElaik ...... kodupOrsey

manRalkamazh pUkan thenguthiraL sOlai
     vaNdupadu vAvi ...... pudaicUzha

manthinada mAdunj senthilnakar mEvum
     anthasura kAlap ...... perumALE.

......... Meaning ......... (version 2)

kanRivaru neela kunguma padeera kanja malar mEvu(m) mulaikAtti: Baring their sunburnt, bluish, and lotus-like bosom smeared with a paste of vermillion and sandalwood powder,

kangul seRi kEsa ninRu kulaiyAmai kaNkaL kadai kAtti vilaikAtti: with their hair like the dense and dark cloud tied up neatly into a knot, they gesture from the corner of their eyes indicating their price;

nanRuporuL theethuvenRu vilai pEsi nampi vidu mAtharudan Atta(m): clearly specifying whether the offered price is good or unacceptable, they set out to bargain; they make themselves so trustworthy that I indulge playfully in carnal pleasure with them;

nanju puri thErai angam athuvAka nainthuvidum eRku onRu aruLvAyE: my body has deteriorated to such an extent that I have become like a toad attacked by a venomous snake; kindly bless me with one of Your gracious preachings, Oh Lord!

kunRimaNi pOlac chengaNvari nAkang koNda padam veesu(m) maNikUrvAy koNda mayil ERi: The eyes of the striped serpent are like red beads; making the serpent raise its hood, Your peacock has clasped it within its beautiful and sharp beak; mounting that peacock,

kunRu idiya mOthic chenRavadi vElaik ko(N)du pOrsey: You attacked the Mount Krouncha with Your sharp spear and shattered it to pieces, Oh Valorous One!

manRalkamazh pUkan thenguthiraL sOlai vaNdu padu vAvi pudaicUzha manthi nadamAdunj senthilnakar mEvum antha asura kAlap perumALE.: Many fragrant trees of betelnut and densely-planted coconut trees seen abundantly in the groves and many ponds with humming beetles surround this town ThiruchchendhUr where monkeys dance around; and You are seated here, Oh Lord! You are the God of Death to all those demons, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1334 kandRivaru neela - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]