திருப்புகழ் 1314 கருவாகியெதாய்  (பழமுதிர்ச்சோலை)
Thiruppugazh 1314 karuvAgiyethAi  (pazhamudhirchOlai)
Thiruppugazh - 1314 karuvAgiyethAi - pazhamudhirchOlaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனாதன தானன தத்தன
     தனனாதன தானன தத்தன
          தனனாதன தானன தத்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கருவாகியெ தாயுத ரத்தினி
     லுருவாகவெ கால்கையு றுப்பொடு
          கனிவாய்விழி நாசியு டற்செவி ...... நரைமாதர்

கையிலேவிழ வேகிய ணைத்துயி
     லெனவேமிக மீதுது யிற்றிய
          கருதாய்முலை யாரமு தத்தினி ...... லினிதாகித்

தருதாரமு மாகிய சுற்றமு
     நலவாழ்வுநி லாதபொ ருட்பதி
          சதமாமிது தானென வுற்றுனை ...... நினையாத

சதுராயுன தாளிணை யைத்தொழ
     அறியாதநிர் மூடனை நிற்புகழ்
          தனையோதிமெய்ஞ் ஞானமு றச்செய்வ ...... தொருநாளே

செருவாயெதி ராமசு ரத்திரள்
     தலைமூளைக ளோடுநி ணத்தசை
          திமிர்தாதுள பூதக ணத்தொடு ...... வருபேய்கள்

திகுதாவுண வாயுதி ரத்தினை
     பலவாய்நரி யோடுகு டித்திட
          சிலகூகைகள் தாமுந டித்திட ...... அடுதீரா

அருமாமறை யோர்கள்து தித்திடு
     புகர்வாரண மாதுத னைத்திகழ்
          அளிசேர்குழல் மேவுகு றத்தியை ...... அணைவோனே

அழகானபொன் மேடையு யர்த்திடு
     முகில்தாவிய சோலைவி யப்புறு
          அலையாமலை மேவிய பத்தர்கள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கருவாகியெ தாய் உதரத்தினில் ... கருவாய் அமைந்து தாயின்
வயிற்றினில்

உருவாகவெ கால்கை உறுப்பொடு ... உருவம் பெற்று, கால் கை
என்ற உறுப்புக்களுடன்

கனிவாய்விழி நாசி உடற்செவி ... இனிய வாய், கண்கள், மூக்கு,
உடல், செவி என்ற அங்கங்களுடன்

நரைமாதர் கையிலேவிழ ஏகி ... மருத்துவச்சியின் கைகளிலே
விழும்படியாக பிறந்து வந்து,

அணைத்துயிலெனவே மிக மீது துயிற்றிய ... படுக்கையில்
படுத்துக்கொள் என்று மிகவும் பாராட்டித் தூங்கச்செய்த,

கருது ஆய்முலை யாரமுதத்தினில் இனிதாகி ... அக்கரையோடு
கவனிக்கும் தாயின் முலையில் நிறைந்த அமுதம் போன்ற
பாலைப் பருகி இனியனாக வளர்ந்து,

தருதாரமும் ஆகிய சுற்றமு ... தனக்கென்று வாய்த்த மனைவி,
உடன் அமைந்த உறவினர்கள்,

நலவாழ்வு நிலாதபொருள்பதி ... நல்ல வாழ்வு, நிலைத்து நிற்காத
செல்வம், ஊர்,

சதமாமிது தானெனவுற்று ... இவையெல்லாம் நிலைத்து நிற்கும்
எனக் கருதி,

உனைநினையாத சதுராய் ... உன்னை நினைத்துப் பார்க்காத
சாமர்த்தியம் உடையவனாய்,

உன தாளிணையைத்தொழ அறியாதநிர் மூடனை ... உன்னிரு
பாதங்களைத் தொழ அறியாத முழு மூடனாகிய என்னை,

நிற்புகழ்தனையோதி மெய்ஞ் ஞானமுறச் செய்வதொரு
நாளே
... உன் புகழை ஓதி உண்மை ஞானத்தை அடையச்செய்யும்
நாள் ஒன்று உண்டாகுமோ?

செருவாயெதிராம் அசுரத்திரள் ... போர்க்களத்தில் எதிர்த்துவந்த
அசுரர் கூட்டங்களின்

தலைமூளைகளோடு நிணத்தசை ... தலை, மூளை, சதை,
இறைச்சி இவைகளை

திமிர்தாதுள பூதக ணத்தொடு வருபேய்கள் ... தேகக் கொழுப்பும்
சத்துத் தாதுக்களும் உள்ள பூதகணங்களுடன் வருகின்ற பேய்கள்

திகுதாவுணவாய் ... திகுதிகுவென்று உணவாக உண்ண,

உதிரத்தினை பலவாய்நரி யோடுகு டித்திட ... பெருகும்
ரத்தத்தை வெகுவாக வந்த நரிகள் குடித்திட,

சிலகூகைகள் தாமுநடித்திட அடுதீரா ... சில கோட்டான்கள்
தாமும் அங்கு நடனமாட, போர் செய்த தீரனே,

அருமாமறையோர்கள்துதித்திடு ... அரிய சிறந்த வேதநெறியாளர்கள்
துதித்துப் போற்றுகின்ற,

புகர்வாரண மாதுதனை ... யானை வளர்த்த மகள், அழகிய
தேவயானைத் தேவியையும்,

திகழ் அளிசேர்குழல் மேவுகுறத்தியை அணைவோனே ...
விளங்கும் வண்டுகள் (பூவிலுள்ள தேனுக்காக) மொய்க்கும் கூந்தலை
உடைய குறத்தி வள்ளியையும் தழுவுகின்றவனே,

அழகானபொன் மேடையுயர்த்திடு ... அழகிய பொன்மயமான
மாடங்களின் உச்சியில் தங்கும்

முகில்தாவிய சோலை ... மேகங்களைத் தொடும் உயரமான
சோலைகளும்,

வியப்புறு அலையாமலை மேவிய பத்தர்கள் பெருமாளே. ...
அற்புதமான, சலனமற்ற பழமுதிர்ச்சோலை* என்னும் மலையில்
வீற்றிருப்பவனே, அன்பர்கள் போற்றுகின்ற பெருமாளே.


* பழமுதிர்ச்சோலை மதுரைக்கு வடக்கே 12 மைலில் உள்ள கள்ளழகர் கோயில்
என்ற தலமாகும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1091  pg 1.1092  pg 1.1093  pg 1.1094 
 WIKI_urai Song number: 440 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1314 - karuvAgiyethAi (pazhamudhirchOlai)

karuvAgiye thAy udharaththinil
     uruvAgave kAl kai urRuppodu
          kani vAy vizhi nAsi udaR sevi ...... naraimAdhar

kaiyilE vizha vEgi aNaiththuyil
     enavE miga meedhu thuyitriya
          karudhAy mulai Aramudhaththinil ...... inidhAgi

tharu dhAramum Agiya sutramu
     nala vAzhvu nilAdha porut padhi
          sathamAm idhuthAn ena utrunai ...... ninaiyAdha

chathurAy una thAL iNaiyaith thozha
     aRiyAdha nir mUdanai niR pugazh
          thanai Odhi meynyAnam uRach seyvadh ...... orunALE

seruvAy edhirAm asurath thiraL
     thalai mULaigaLodu niNath thasai
          thimir dhAthuLa bUtha gaNaththodu ...... varu pEygaL

thigudhA uNavAy udhiraththinai
     palavAy nari Odu kudiththida
          sila kUgaigaL thAmu nadiththida ...... adudheerA

aru mA maRaiyOrgaL thudhiththidu
     pugar vAraNa mAdhu thanaith thigazh
          aLisEr kuzhal mEvu kuRaththiyai ...... aNaivOnE

azhagAna pon mEdai uyarththidu
     mugil thAviya sOlai viyappuRu
          alaiyAmalai mEviya baththargaL ...... perumALE.

......... Meaning .........

karuvAgiye thAy udharaththinil: As a foetus, I grew up in the womb of my mother.

uruvAgave kAl kai urRuppodu: I took shape with the growth of the legs, arms and other limbs like

kani vAy vizhi nAsi udaR sevi: the sweet mouth, eyes, nose and ears.

naraimAdhar kaiyilE vizha vEgi: Ultimately, I landed in the hands of the midwife.

aNaiththuyil enavE miga meedhu thuyitriya: I was made to sleep in the bed with utmost care by

karudhAy mulai Aramudhaththinil inidhAgi: a very caring mother who breast-fed me with nectar-like milk, and I grew up as her darling.

tharu dhAramum Agiya sutramu: My own wife, the other relatives,

nala vAzhvu nilAdha porut padhi: my happy life, the insecure wealth and my hometown

sathamAm idhuthAn ena utrunai ninaiyAdha chathurAy: were all considered by me as everlasting, and my smartness lay in not thinking about You.

una thAL iNaiyaith thozha aRiyAdha nir mUdanai: I was an utter fool not knowing how to worship Your hallowed feet.

niR pugazh thanai Odhi meynyAnam uRach seyvadh orunALE: Will there be a day when You will make me realise the true wisdom of praising Your glory?

seruvAy edhirAm asurath thiraL thalai mULaigaLodu niNath thasai: The heads, brains, fat and flesh of the multitude of demons who confronted You in the battlefield

thimir dhAthuLa bUtha gaNaththodu varu pEygaL thigudhA uNavAy: were devoured in a hurry by the fiends who were accompanied by the flock of obese devils.

udhiraththinai palavAy nari Odu kudiththida: They were joined by the herds of foxes in drinking the gushing blood.

sila kUgaigaL thAmu nadiththida adudheerA: Some kOttAns (owl-like birds) danced with joy. That is the way You destroyed the demons, Oh valorous One!

aru mA maRaiyOrgaL thudhiththidu: She is worshipped by great scholars rare VEdAs (scriptures);

pugar vAraNa mAdhu thanai: She is DEvayAnai, the beautiful daughter of the Elephant;

thigazh aLisEr kuzhal mEvu kuRaththiyai aNaivOnE: She is VaLLi, the damsel of the KuRavAs, around whose hair beetles gather (to taste the honey in the flowers); and You hug them both!

azhagAna pon mEdai uyarththidu: The grand gold-laden terraces are so high that

mugil thAviya sOlai: clouds hover on them and on the tall groves;

viyappuRu alaiyAmalai mEviya: and the mountain is full of wonders at the unwavering mountain in PazhamuthirchOlai* which is Your abode!

baththargaL perumALE.: You are the Lord of Your devotees, Oh Great One!


* PazhamuthirchOlai is 12 miles north of Madhurai and is known as KaLLazhagar Kovil.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1314 karuvAgiyethAi - pazhamudhirchOlai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]