திருப்புகழ் 1220 இனமறை விதங்கள்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1220 inamaRaividhangkaL  (common)
Thiruppugazh - 1220 inamaRaividhangkaL - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தந்தனம் தனதனன தந்தனம்
     தனதனன தந்தனம் ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

இனமறைவி தங்கள்கொஞ் சியசிறுச தங்கைகிண்
     கிணியிலகு தண்டையம் ...... புண்டரீகம்

எனதுமன பங்கயங் குவளைகுர வம்புனைந்
     திரவுபகல் சந்ததஞ் ...... சிந்தியாதோ

உனதருளை யன்றியிங் கொருதுணையு மின்றிநின்
     றுளையுமொரு வஞ்சகன் ...... பஞ்சபூத

உடலதுசு மந்தலைந் துலகுதொறும் வந்துவந்
     துழலுமது துன்புகண் ...... டன்புறாதோ

கனநிவத தந்தசங் க்ரமகவள துங்கவெங்
     கடவிகட குஞ்சரந் ...... தங்கும்யானை

கடகசயி லம்பெறும் படியவுணர் துஞ்சமுன்
     கனககிரி சம்பெழுந் ...... தம்புராசி

அனலெழமு னிந்தசங் க்ரமமதலை கந்தனென்
     றரனுமுமை யும்புகழ்ந் ...... தன்புகூர

அகிலபுவ னங்களுஞ் சுரரொடுதி ரண்டுநின்
     றரிபிரமர் கும்பிடுந் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இன மறை விதங்கள் கொஞ்சிய ... வேதத் தொகுதியின் வகைகளை
விதவிதமாக கொஞ்சிக் கொஞ்சி ஒலித்துக் காட்டுகின்ற

சிறு சதங்கை கிண்கிணி இலகு தண்டை அம் புண்டரீகம் ...
சிறிய சதங்கை, கிண்கிணி, தண்டை விளங்கும் உன் அழகிய தாமரை
போன்ற திருவடியை

எனது மன பங்கயம் குவளை குரவம் புனைந்து ... எனது மனம்
என்னும் தாமரை, செங்கழுநீர், குராமலர் (இவைகளைக் கொண்டு)
அலங்கரித்து

இரவு பகல் சந்ததம் சிந்தியாதோ ... இரவும், பகலும்,
எப்பொழுதும் தியானிக்காதோ?

உனது அருளை அன்றி இங்கு ஒரு துணையும் இன்றி
நின்று
... உனது திருவருளைத் தவிர இங்கு வேறொரு துணையும்
இல்லாமல் நின்று,

உளையும் ஒரு வஞ்சகன் பஞ்ச பூத உடல் அது ...
வேதனைப்படும் ஒரு வஞ்சகனாகிய நான் மண், நீர், தீ, காற்று, விண்
ஆகிய ஐந்து பூதங்களால் ஆகிய உடலை

சுமந்து அலைந்து உலகு தொறும் வந்து வந்து ... சுமந்து,
அலைந்து, உலகு ஒவ்வொன்றிலும் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து வந்து

உழலும் அது துன்பு கண்டு அன்பு உறாதோ ... அலைச்சல் உறும்
அந்தத் துன்பத்தைக் கண்டு (உனக்கு என் மீது) அன்பு பிறவாதோ?

கனம் நிவத தந்த சங்க்ரம கவள ... பெருமையுடன் உயர்ச்சியை
உடைய தந்தங்களைக் கொண்டதும், உணவு உண்டைகளை
உண்ணுவதும்,

துங்கம் வெம் கடம் விகட குஞ்சரம் தங்கும் யானை ...
பரிசுத்தமான, கொடிய மதம் கொண்ட, அழகுள்ள ஐராவதம் என்னும்
யானை மீது வீற்றிருக்கும் தேவயானை

கடகம் சயிலம் பெறும்படி ... (உனது) கங்கணம் அணிந்த மலை
போன்ற திருப்புயத்தைப் பெறும்படியும்,

அவுணர் துஞ்ச ... அசுரர்கள் மடியவும்,

முன் கனக கிரி சம்பெழுந்து ... முன்பு பொன்மலையாக இருந்த
கிரெளஞ்சம் பாழ்பட்டு (அது இருந்த இடத்தில்) சம்புப் புல் எழவும்,

அம்பு ராசி அனல் எழ ... கடல் தீப்பற்றி வற்றும்படியாக

முனிந்த சங்க்ரம மதலை கந்தன் என்று ... கோபித்தவனும்,
போருக்கு உற்றவனுமாகிய பிள்ளை கந்தன் என்று

அரனும் உமையும் புகழ்ந்து அன்பு கூர ... சிவபெருமானும்
பார்வதியும் (உன்னைப்) புகழ்ந்து அன்பு கூர்ந்திருக்க,

அகில புவனங்களும் சுரரொடு திரண்டு நின்று ... சகல பூமியில்
உள்ளவர்களும் தேவர்களுடன் கூட்டமாய்க் கூடி நின்று,

அரி பிரமர் கும்பிடும் தம்பிரானே. ... திருமாலும், பிரமனும்
வணங்கும் தலைவனே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.536  pg 3.537  pg 3.538  pg 3.539 
 WIKI_urai Song number: 1219 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1220 - inamaRai vidhangkaL (common)

inamaRai vidhangaL konjiya siRu sadhangai kiN
     kiNi ilagu thaNadaiyam ...... puNdareekam

enadhu mana pangaiyan kuvaLai kuravam punaindhu
     iravu pagal santhatham ...... chinthiyAdhO

unadharuLai andri ingoru thuNaiyum indri nindru
     uLaiyumoru vanjakan ...... panchabUtha

udaladhu sumandh alaindh ulagu thoRum vandhu vandhu
     uzhalumadhu thunbukaNd ...... anbuRAdhO

gana nivadha thandha sangrama kavaLa thunga ven
     kada vikata kunjaran ...... thangumyAnai

kadaga sayilam peRumpadi avuNar thunja mun
     kanaka giri sambezhundhu ...... amburAsi

analezha munindha sangrama madhalai kandhanen
     draranum umaiyum pugazhndh ...... anbukUra

akila buvanangaLum surarodu thiraNdu nindru
     ari biramar kumbidum ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

inamaRai vidhangaL konjiya: The several melodies of VEdAs are liltingly jingling in

siRu sadhangai kiNkiNi ilagu thaNadaiyam puNdareekam: Your lotus feet displaying little anklets, the tiny bells (kiNkiNi) within, and the elegant thandai;

enadhu mana pangaiyan kuvaLai kuravam punaindhu: I wish to worship those feet by adorning them with lotus (symbolised by my mind), red lilies and kurA flowers;

iravu pagal santhatham chinthiyAdhO: why cannot my mind contemplate those feet at all times, day and night?

unadharuLai andri ingoru thuNaiyum indri nindru uLaiyumoru vanjakan: I, the miserable cheat, stand here brooding without any support other than Your grace,

panchabUtha udaladhu sumandhu: carrying the burden of this body made up of the five elements, (namely, earth, water, fire, air and the sky),

alaindh ulagu thoRum vandhu vandhu: and roaming about aimlessly in all the worlds, taking several births again and again.

uzhalumadhu thunbukaNd anbuRAdhO: Will you not be kind to me even after seeing all my miseries?

gana nivadha thandha sangrama kavaLa thunga ven kada vikata kunjaran: This elephant has lofty and majestic ivory tusks; He gulps down food in many swallows; He is impeccable, gets very mad at times, and is the handsome celestial elephant (AirAvadham).

thangumyAnai kadaga sayilam peRumpadi: "In order that DEvayAnai, who is seated on that elephant, hugs Your bejewelled and mighty shoulders,

avuNar thunja: in order that the demons are destroyed,

mun kanaka giri sambezhundhu: in order that the erstwhile golden mount Krouncha is shattered and in its place weeds and grass abound,

amburAsi analezha: and in order that the seas catch fire and dry up,

munindha sangrama madhalai kandhanendru: He gets enraged; that brave angry warrior child Kandhan is ours"

aranum umaiyum pugazhndh anbukUra: so praise Lord SivA and DEvi UmA, lovingly!

akila buvanangaLum surarodu thiraNdu nindru: The entire people of all the worlds and the celestials have assembled and stand along with

ari biramar kumbidum thambirAnE.: Lord Vishnu and BrahmA worshipping You, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1220 inamaRai vidhangkaL - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]