திருப்புகழ் 1125 அரிய வஞ்சகர்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1125 ariyavanjagar  (common)
Thiruppugazh - 1125 ariyavanjagar - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தந்தன தனனா தனதன
     தந்தன தனனா தனதன
          தனன தந்தன தனனா தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அரிய வஞ்சக ரறவே கொடியவர்
     அவலர் வன்கண ரினியா ரவகுணர்
          அசட ரன்பில ரவமே திரிபவர் ...... அதிமோக

அலையில் மண்டிய வழியே யொழுகியர்
     வினைநி ரம்பிடு பவமே செறிபவர்
          அருள்து றந்தவ ரிடம்வாழ் சவலைகள் ...... நரகேற

உரிய சஞ்சல மதியா னதுபெறு
     மனஇ டும்பர்க ளிடமே தெனஅவர்
          உபய அங்கமு நிலையா கிடவொரு ...... கவியாலே

உலக முண்டவர் மதனா ரிமையவர்
     தருவெ னும்படி மொழியா வவர்தர
          உளது கொண்டுயி ரவமே விடுவது ...... தவிராதோ

கரிய கொந்தள மலையா ளிருதன
     அமுது ணுங்குரு பரனே திரைபடு
          கடல டும்படி கணையே வியஅரி ...... மருகோனே

கருணை கொண்டொரு குறமா மகளிடை
     கலவி தங்கிய குமரா மயில்மிசை
          கடுகி யெண்டிசை நொடியே வலம்வரு ...... மிளையோனே

திரிபு ரங்கனல் நகையா லெரிசெய்து
     பொதுந டம்புரி யரனா ரிடமுறை
          சிவைச வுந்தரி யுமையா ளருளிய ...... புதல்வோனே

சிகர வெண்கரி அயிரா வதமிசை
     வருபு ரந்தர னமரா பதியவர்
          சிறைவி டும்படி வடிவேல் விடவல ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அரிய வஞ்சகர் அறவே கொடியவர் ... வஞ்சகத்தில் அருமையாகத்
தேர்ந்த மிகவும் பொல்லாதவர்கள்,

அவலர் வன்கணர் இனியார் அவகுணர் ... வீணாக பொழுது
போக்குபவர், இரக்கம் இல்லாதவர்கள், இன்பம் தரும் வகையில் பேச
வல்லவர்கள், துர்க்குணம் உடையவர்,

அசடர் அன்பிலர் அவமே திரிபவர் ... மூடர், அன்பு இல்லாதவர்கள்,
கேடு தரும் வழியில் திரிபவர்,

அதிமோக அலையில் மண்டிய வழியே ஒழுகியர் ... மிகவும் காமம்
என்னும் கடலலையில் மோசமான வழியையே பின்பற்றுபவர்,

வினை நிரம்பிடு பவமே செறிபவர் ... தீவினை மிக்கு நிரம்பும்
பாபமே பொருந்தியவர்கள்,

அருள் துறந்தவர் இடம் வாழ் சவலைகள் ... கருணையை
அடியோடு விட்டவருடைய இடத்தையே தமது இருப்பிடமாகக்
கொண்டு வாழும் அறிவீனர்கள்,

நரகு ஏற உரிய சஞ்சல மதியானது பெறு மன இடும்பர்கள் ...
நரகத்திலே வீழுதற்கே உரித்தான குழப்பம் கொண்ட அறிவைப்
பெற்றுள்ள அகந்தை நெஞ்சினர்கள்,

இடம் ஏது என அவர் உபய அங்கமும் நிலையாகிட ஒரு
கவியாலே
... இத்தகையோர் இருக்கும் இடம் எது என்று வினவிச்
சென்று, அவருடைய உடலும் அங்கமும் (சாங்கமும் உபாங்கமும்)
என்றும் நிலைத்திருக்கும்படியாக ஒரு பாடல் அமைத்து,

உலகம் உண்டவர் மதனார் இமையவர் தரு எனும்படி
மொழியா
... அவரை உலகத்தை உண்ட திருமாலே என்றும், மன்மதனே
என்றும், தேவலோகத்து கற்பக மரம் இவரே என்றும் இவ்வாறு வர்ணித்து,

அவர் தர உளது கொண்டு உயிர் அவமே விடுவது
தவிராதோ
... அவர் தரக் கூடிய பொருளைப் பெற்று உயிரை வீணாக
இழக்கின்ற இத்தகைய இழிதொழில் என்னை விட்டு நீங்காதோ?

கரிய கொந்தள மலையாள் இரு தன அமுது உணும் குரு
பரனே
... கரு நிறம் கொண்ட கூந்தலை உடைய மலை மகள்
பார்வதியின் இருமுலையிலும் பாலமுதத்தை உண்ட குரு மூர்த்தியே,

திரை படு கடல் அடும்படி கணை ஏவிய அரி மருகோனே ...
அலை வீசும் கடல் வெந்து அழியும்படி அம்பைச் செலுத்திய ராமனாம்
திருமாலின் மருகோனே,

கருணை கொண்டு ஒரு குற மா மகள் இடை கலவி தங்கிய
குமரா
... அருள் நிரம்பி ஒப்பற்ற, சிறந்த குறப் பெண்ணான
வள்ளியிடத்தே கலந்து மணம் பொருந்தின குமரனே,

மயில் மிசை கடுகி எண் திசை நொடியே வலம் வரும்
இளையோனே
... மயிலின் மீது வேகமாக எட்டுத் திசைகளையும் ஒரு
நொடிப் பொழுதில் வலம் வந்த இளையோனே,

திரி புரம் கனல் நகையால் எரி செய்து பொது நடம் புரி
அரனார் இடம் உறை
... திரிபுரங்களையும் நெருப்புச் சிரிப்பால்
எரித்து, அம்பலத்தில் நடனம் செய்யும் சிவபெருமானது இடப் பக்கத்தில்
உறையும்

சிவை சவுந்தரி உமையாள் அருளிய புதல்வோனே ...
சிவாம்பிகை, அழகிய பார்வதி பெற்று அருளிய குழந்தையே.

சிகர வெண் கரி அயிராவத மிசை வரு புரந்தரன் அமரா பதி
அவர்
... மலை போன்ற வெள்ளை யானையாகிய ஐராவதத்தின் மீது
ஏறிவரும் இந்திரனும், தேவர் உலகில் வாழ்ந்திருந்த தேவர்களும்

சிறை விடும்படி வடிவேல் விடவல பெருமாளே. ...
சிறையினின்று மீளும்படி கூரிய வேலைச் செலுத்திய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.292  pg 3.293  pg 3.294  pg 3.295 
 WIKI_urai Song number: 1128 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1125 - ariya vanjagar (common)

ariya vanjaka raRavE kodiyavar
     avalar vankaNa riniyA ravakuNar
          asada ranpila ravamE thiripavar ...... athimOka

alaiyil maNdiya vazhiyE yozhukiyar
     vinaini rampidu pavamE seRipavar
          aruLthu Ranthava ridamvAzh savalaikaL ...... narakERa

uriya sanjala mathiyA nathupeRu
     manai dumparka LidamE thenAvar
          upaya angamu nilaiyA kidavoru ...... kaviyAlE

ulaka muNdavar mathanA rimaiyavar
     tharuve numpadi mozhiyA vavarthara
          uLathu koNduyi ravamE viduvathu ...... thavirAthO

kariya konthaLa malaiyA Liruthana
     amuthu Nunguru paranE thiraipadu
          kadala dumpadi kaNaiyE viya ari ...... marukOnE

karuNai koNdoru kuRamA makaLidai
     kalavi thangiya kumarA mayilmisai
          kaduki yeNdisai nodiyE valamvaru ...... miLaiyOnE

thiripu ranganal nakaiyA leriseythu
     pothuna dampuri yaranA ridamuRai
          sivaisa vunthari yumaiyA LaruLiya ...... puthalvOnE

sikara veNkari ayirA vathamisai
     varupu ranthara namarA pathiyavar
          siRaivi dumpadi vadivEl vidavala ...... perumALE.

......... Meaning .........

ariya vanjakar aRavE kodiyavar: These people have mastered treachery and are extremely vicious.

avalar vankaNar iniyAr avakuNar: These idlers are merciless, having a knack of sweet talk, and are wicked.

asadar anpilar avamE thiripavar: They are foolish, devoid of any love, roaming about in a destructive path.

athimOka alaiyil maNdiya vazhiyE ozhukiyar: They are swayed by waves of extreme passion, adopting despicable means.

vinai nirampidu pavamE seRipavar: They are full of sins giving rise to bad deeds.

aruL thuRanthavar idam vAzh savalaikaL: These dim-witted people feel at home in the places of those without any compassion.

naraku ERa uriya sanjala mathiyAnathu peRu mana idumparkaL: These arrogant ones have a confused mind that leads them only to hell.

idam Ethu ena avar upaya angamum nilaiyAkida oru kaviyAlE: I have been roaming about in search of places where such people reside; I composed songs permanently casting their bodies and limbs in poetry,

ulakam uNdavar mathanAr imaiyavar tharu enumpadi mozhiyA: comparing them to Lord VishNu who swallowed the earth, Manmathan, the God of Love and the wish-yielding kaRpaga tree in the celestial world;

avar thara uLathu koNdu uyir avamE viduvathu thavirAthO: accepting whatever they had to offer, I have ben whiling away my life; will this base profession never leave me at all?

kariya konthaLa malaiyAL iru thana amuthu uNum kuru paranE: Oh Great Master, You imbibed the nectar of milk from the breasts of the dark-haired Goddess PArvathi, the daughter of HimavAn, the Mountain-King!

thirai padu kadal adumpadi kaNai Eviya ari marukOnE: You are the nephew of VishNu, who as Rama wielded the arrow drying up the wavy sea!

karuNai koNdu oru kuRa mA makaL idai kalavi thangiya kumarA: She is matchless and full of grace and comes from the lineage of the KuRavAs; You were united with that VaLLi in wed-lock, Oh KumarA!

mayil misai kaduki eN thisai nodiyE valam varum iLaiyOnE: Mounting the peacock, You flew swiftly around in all the eight directions in a fraction of a second, Oh Young Lord!

thiri puram kanal nakaiyAl eri seythu pothu nadam puri aranAr idam uRai: He burnt down the Thiripuram by His fiery smile; He dances on the cosmic stage; on the left side of the body of that Lord SivA, She is concorporate;

sivai savunthari umaiyAL aruLiya puthalvOnE: She is Mother Sivai, the beautiful Goddess PArvathi; and You are Her child!

sikara veN kari ayirAvatha misai varu purantharan amarA pathi avar: IndrA, who mounts the mountain-like white elephant, AyrAvadham, and the DevAs who lived in the celestial world

siRai vidumpadi vadivEl vidavala perumALE.: were all freed from their prison when You wielded the sharp spear, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1125 ariya vanjagar - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]