திருப்புகழ் 1124 அகர முதலென  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1124 agaramudhalena  (common)
Thiruppugazh - 1124 agaramudhalena - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனதனன தந்தந்த னத்ததன
  தனதனன தனதனன தந்தந்த னத்ததன
   தனதனன தனதனன தந்தந்த னத்ததன ...... தத்ததனதான

......... பாடல் .........

அகரமுத லெனவுரைசெய் ஐம்பந்தொ ரக்ஷரமும்
  அகிலகலை களும்வெகுவி தங்கொண்ட தத்துவமும்
    அபரிமித சுருதியும டங்குந்த னிப்பொருளை ...... எப்பொருளுமாய

அறிவையறி பவரறியும் இன்பந்த னைத்துரிய
  முடிவைஅடி நடுமுடிவில் துங்கந்த னைச்சிறிய
    அணுவையணு வினின்மலமு நெஞ்சுங்கு ணத்ரயமு ...... மற்றதொருகாலம்

நிகழும்வடி வினைமுடிவி லொன்றென்றி ருப்பதனை
  நிறைவுகுறை வொழிவறநி றைந்தெங்கு நிற்பதனை
    நிகர்பகர அரியதைவி சும்பின்பு ரத்ரயமெ ...... ரித்தபெருமானும்

நிருபகுரு பரகுமர என்றென்று பத்திகொடு
  பரவஅரு ளியமவுன மந்த்ரந்த னைப்பழைய
    நினதுவழி யடிமையும்வி ளங்கும்ப டிக்கினிது ...... ணர்த்தியருள்வாயே

தகுதகுகு தகுதகுகு தந்தந்த குத்தகுகு
  டிகுடிகுகு டிகுடிகுகு டிண்டிண்டி குக்குடிகு
   தகுதகெண கெணசெகுத தந்தந்த ரித்தகுத ...... தத்ததகுதீதோ

தனதனன தனதனன தந்தந்த னத்ததன
  டுடுடுடுடு டுடுடுடுடு டுண்டுண்டு டுட்டுடுடு
   தரரரர ரிரிரிரிரி யென்றென்றி டக்கையுமு ...... டுக்கையுமியாவும்

மொகுமொகென அதிரமுதி ரண்டம்பி ளக்கநிமிர்
  அலகைகர ணமிடவுல கெங்கும்ப்ர மிக்கநட
    முடுகுபயி ரவர்பவுரி கொண்டின்பு றப்படுக ...... ளத்திலொருகோடி

முதுகழுகு கொடிகருட னங்கம்பொ ரக்குருதி
  நதிபெருக வெகுமுகக வந்தங்கள் நிர்த்தமிட
    முரசதிர நிசிசரரை வென்றிந்தி ரற்கரச ...... ளித்தபெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அகரமுத லெனவுரைசெய் ... அகரம் முதல் எழுத்தாக கூறப்படுகின்ற

ஐம்பந்தொர் அக்ஷரமும் ... (வட மொழியிலுள்ள) ஐம்பத்தி ஒன்று
எழுத்துக்களும்,

அகிலகலைகளும் ... உலகத்திலுள்ள எல்லாக் கலைகளும்,

வெகுவிதங்கொண்ட தத்துவமும் ... பலதரப்பட்ட (96)
தத்துவங்களும்*,

அபரிமித சுருதியும் ... அளவிட முடியாத வேதங்களும்,

அடங்குந்தனிப்பொருளை ... தனக்குள் அடக்கிக் கொண்டுள்ள
ஒப்பற்ற பரம்பொருளை,

எப்பொருளும் ஆய ... தன்னைத் தவிர மற்ற எல்லாப் போருள்களும்
தானே ஆகி விளங்கும்

அறிவை அறிபவர் அறியும் இன்பந்தனை ... ஞான நிலையை
அறிபவர் அறிந்து அனுபவிக்கும் பரமானந்தப் பொருளை,

துரிய முடிவை ... யோகியர் தன்மயமான நிலையில் தரிசிக்கும் முடிவுப்
பொருளை,

அடிநடுமுடிவில் துங்கந்தனை ... தொடக்கம், இடைநிலை, இறுதி
இவை ஏதும் இல்லாத பரிசுத்தப் பொருளை,

அணுவினின் சிறிய அணுவை ... அணுவைக் காட்டிலும் சிறிய
அணுவாக விளங்கும் பொருளை,

மலமு நெஞ்சுங் குணத்ரயமும் ... மும்மலங்களும் (ஆணவம், கன்மம்,
மாயை), மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் ஆகிய நான்கு கரணங்களும்,
த்வம், ராஜதம், தாமதம் என்ற முக்குணங்களும்,

அற்றதொரு காலம் நிகழும் வடிவினை ... நீங்கின ஒரு வேளையில்
துலங்கும் அருள் உருவத்தை,

முடிவி லொன்றென்றி ருப்பதனை ... ஊழிக்காலம் முடிகின்ற சமயம்
ஒன்று என்னும் பொருளாக இருப்பதனை,

நிறைவுகுறைவு ஒழிவற ... நிறைந்தது, குறைந்தது, நீங்கிப் போவது
என்பது ஏதுமற்று

நிறைந்தெங்கு நிற்பதனை ... நிறை பொருளாக எல்லா இடங்களிலும்
நிலைத்து நிற்கும் பொருளை,

நிகர்பகர அரியதை ... இதற்கு சமம் அதுதான் என வேறொரு
பொருளை ஒப்புரைக்க இயலாததை,

விசும்பின்புரத்ரயம் எரித்தபெருமானும் ... வானில் சஞ்சரித்துக்
கொண்டே இருந்த திரிபுரத்தை சிரித்தே எரித்த சிவபெருமானும்,
(உன்னை நோக்கி)

நிருப குருபர குமர என்றென்று ... அரசனே, குருமூர்த்தியே,
குமரனே, என்றெல்லாம்

பத்திகொடு பரவ அருளிய ... பக்தியுடனே போற்றித் தொழுதவுடன்
அவருக்கு அருளிச் செய்த

மவுன மந்த்ரந்தனை ... மெளன உபதேசமந்திரத்தை**

பழைய நினது வழியடிமையும் விளங்கும்படிக்கு ... உன் பழைய
அடிமையாகிய அடியேனுக்கும் புரியும்படி

இனிது உணர்த்தியருள்வாயே ... இனிமையாக உபதேசித்து
அருள்வாயாக.

தகுதகுகு தகுதகுகு தந்தந்த குத்தகுகு
  டிகுடிகுகு டிகுடிகுகு டிண்டிண்டி குக்குடிகு
   தகுதகெண கெணசெகுத தந்தந்த ரித்தகுத தத்ததகுதீதோ
தனதனன தனதனன தந்தந்த னத்ததன
  டுடுடுடுடு டுடுடுடுடு டுண்டுண்டு டுட்டுடுடு
   தரரரர ரிரிரிரிரி என்றென்று
... (என்று பலமுறை இந்த ஓசையுடன்)

இடக்கையும் உடுக்கையுமியாவும் ... இடது கையால் கொட்டும்
தோல் பறைகளும் உடுக்கை வாத்தியங்களும் பிற எல்லா
ஒலிக்கருவிகளும்,

மொகுமொகென அதிர ... மொகு மொகு என்னும் பேரொலியோடு
அதிர்ச்சி தரும்படி முழங்க,

முதிர் அண்டம் பிளக்க ... இப் பழமையான முதிர்ந்த பூமி பிளவுபட்டு
வெடிக்க,

நிமிர் அலகை கரணமிட ... நிமிர்ந்து நின்று பேய்கள் கூத்தாட,

உலகெங்கும் ப்ரமிக்க ... உலகம் எங்கிலும் உள்ள மக்கள்
திகைத்து நிற்க,

நடமுடுகு பயிரவர் பவுரி கொண்டின்புற ... வேகமாக நடனம்
செய்யும் பைரவ மூர்த்திகள் கூத்தாடி மகிழ,

படுகளத்திலொரு கோடி ... அசுரர்கள் இறந்து படும் போர்க்களத்தில்
கோடிக்கணக்கான

முதுகழுகு கொடிகருடன் ... முதிர்ந்த கழுகுகளும், காக்கைகளும்,
கருடன் பருந்துகளும்

அங்கம்பொரக்குருதி நதிபெருக ... பிணங்களின் அங்கங்களைக்
கொத்தித் தின்ன, ரத்த வெள்ளம் பெருக,

வெகுமுக கவந்தங்கள் நிர்த்தமிட ... பலவகையான தலையற்ற
உடல் குறைகள் கூத்தாட,

முரசதிர நிசிசரரை வென்று ... முரசு வாத்தியம் பேரொலி முழக்க
அசுரர்களை வெற்றி கொண்டு,

இந்தி ரற்கரசளித்த பெருமாளே. ... தேவேந்திரனுக்கு விண்ணுலக
ஆட்சியைத் தந்த பெருமாளே.


* 96 தத்துவங்கள் பின்வருமாறு:

36 பரதத்துவங்கள் (அகநிலை):
ஆத்ம தத்துவம் 24, வித்யா தத்துவம் 7, சிவ தத்துவம் 5.

ஐம்பூதங்கள், அவற்றின் தன்மைகளோடு, ஐயைந்து - 25 (புறநிலை):
மண், தீ, நீர், காற்று, வெளி.

ஏனைய தத்துவங்கள் 35 (புறநிலை):
வாயுக்கள் 10, நாடிகள் 10, கன்மங்கள் 5, அகங்காரம் 3, குணம் 3, வாக்குகள் 4.


** இதே மெளன மந்திர உபதேசம் அருணகிரிநாதருக்கும் கிட்டியதை
கந்தர் அனுபூதியில் வரும்
     ... சும்மா இரு சொல்லற என்றலுமே
          அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலனே ...

... என்ற வரிகளால் அறியலாம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.288  pg 3.289  pg 3.290  pg 3.291  pg 3.292  pg 3.293 
 WIKI_urai Song number: 1127 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1124 - agara mudhalena (common)

agaramudha lenauraisey aimbandho raksharamum
  akilakalai gaLumveguvi dhankoNda thaththuvamum
    aparimitha surudhiyuma danguntha nipporuLai ...... epporuLumAya

aRivaiaRi bavaraRiyum inbantha naiththuriya
  mudivaiadi nadumudivil thungantha naisiRiya
    aNuvaiaNu vininmalamu nenjungu Nathrayamu ...... matradhorukAlam

nigazhumvadi vinaimudivi londrendri ruppadhanai
  niRaivukuRai vozhivaRani Raindhengu niRpadhanai
    nigarpagara ariyadhaivi sumbinpu rathrayame ...... riththaperumAnum

nirupaguru parakumara endrendru baththikodu
  paravaaru Liyamavuna manthrantha naippazhaiya
    ninadhuvazhi adimaiyumvi Langumpa dikinidhu ...... NarthiaruLvAyE

thaguthagugu thaguthagugu thanthandha kuththakugu
  tigutigugu tigutigugu tiNdiNdi kukkudigu
    thaguthageNa geNasegutha thandhandha riththagudha ...... thaththathagutheedhO

thanathanana thanathanana thandhandha naththathana
  dududududu dududududu duNduNdu duttududu
    tharararara ririririri endrendri dakkaiyumu ...... dukkaiyumiyAvum

mogumogena adhiramudhi raNdampi Lakkanimir
  alagaikara Namidaula gengumbra mikkanata
    mudugubayi ravarpavuri koNdinbu Rappaduka ...... LaththilorukOdi

mudhukazhugu kodigaruda nangampo rakkurudhi
  nadhiperuga vegumukaka vandhangaL nirththamida
    murasadhira nisisararai vendrindhi raRkarasa ...... LiththaperumALE.

......... Meaning .........

agara mudhalena uraisey aimbandhor aksharamum: All the fifty-one letters of the alphabets starting with "a" (51 letters being in Sanskrit);

akila kalaigaLum: all the arts of this world;

vegu vidhankoNda thaththuvamum: the varieties of Thathvas (tenets - in all 96)*; and

aparimitha surudhiyum: VEdAs (scriptures) of immeasurable vastness

adangun thanipporuLai: This unique Entity containing them all in itself!

epporuLu mAya aRivai aRibavar aRiyum inban thanai: This Entity, an eternal Bliss of Knowledge, that can be perceived by those who can feel its omnipresence.

thuriya mudivai: The ultimate vision experienced by Yogis (sages) in trance.

adinadu mudivil thungan thanai: That purest substance without a beginning, a middle or an end,

siRiya aNuvai aNuvinin: tinier than the minutest particle of an atom,

malamu nenjum guNathrayamum atradhoru kAlam nigazhum vadivinai: which manifests in the heart of those who have gotten rid of the three slags (namely, arrogance, karma and delusion), the four aspects of mind (namely intellect, free-will, egoism and desire) and the three qualities (namely sattvam, rajas and thamas).

mudivil ondrendr iruppadhanai: which ultimately remains as the One and only One,

niRaivu kuRai vozhivaRa niRaindhengu niRpadhanai: that has no fullness nor deficiency nor degeneration and is omniscient and

nigarpagara ariyadhai: which is matchless.

visumbin purathrayam eriththa perumAnum: Such a unique Entity was addressed by even Lord SivA, who burnt down Thirisiram that was constantly orbiting the sky, as follows ...

nirupaguru parakumara endrendru baththikodu parava: "Oh Lord, Great Master, KumarA" - like this Lord SivA worshipped MurugA with devotion.

aruLiya mavuna manthran thanai: You blessed Him with the "ManthrA of Silence"**.

pazhaiya ninadhuvazhi adimaiyum viLangumpadiku: Kindly initiate me, Your old traditional slave, also into it

inidh uNarthi aruLvAyE: in a sweet, vivid and graceful manner.

thaguthagugu thaguthagugu thanthandha kuththakugu
  tigutigugu tigutigugu tiNdiNdi kukkudigu
    thaguthageNa geNachegutha thandhandha riththagudha thaththathagu theedhO

thanathanana thanathanana thandhandha naththathana
  dududududu dududududu duNduNdu duttududu
    tharararara ririririri endrendru:
Repeatedly sounding like the meters given

idakkaiyum udukkaiyum iyAvum: the drums made of leather beaten by the left hand (idakkai), hand-drums (udukkai) and other drum instruments

mogumogena adhira: were making a rattling noise;

mudhir aNdam piLakka: in that din, the earth split apart;

nimir alagai karaNamida: the erect ghosts jumped about dancing;

ulagengum bramikka: the entire world was awestruck;

nata mudugu bayiravar pavuri koNdinbuRa: Bhairava MUrthis (SivA's disciples) were ecstatic and danced non-stop;

padu kaLaththiloru kOdi mudhukazhugu kodigarudan angampora: in the battlefield where the demons (asuras) were dying, millions of old eagles, crows, vultures and other birds were eating away the flesh from the dead bodies;

kurudhi nadhiperuga: blood was gushing in the field like a river;

vegumuka kavandhangaL nirththamida: several beheaded torsos were dancing about everywhere;

murasadhira: and the drums were beaten loudly to proclaim victory,

nisisararai vendrindhiraRk aras aLiththa perumALE.: when You conquered the asuras and redeemed the Kingdom of IndrA and gave it to him gracefully, Oh Great One!


* The 96 thathvAs (tenets) are as follows:

36 ParathathvAs (internal, Superior Tenets): 'AathmA' (soul) thathvAs 24, 'vidhyA' (knowledge) thathvAs 7, 'siva' thathvAs 5.

5 Elements (external, with five aspects each making 25): Earth, Fire, Water, Air, Cosmos.

35 Other thathvAs (external): 'vAyus' (gases) 10, nAdis (kundalinis) 10, karmAs 5, ahangkAram (ego) 3, gunAs (character) 3, vAkku (speech).


** The same 'ManthrA of Silence' was preached by Lord Murugan to ArunagirinAthar, according to Kanthar AnubhUthi, as seen from the lines

     "... chummA iru chollaRa endralumE
          ammA poruL onRum aRinthilanE ...",


meaning - "When You commanded me to remain silent and cease speaking, I did not know anything anymore."

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1124 agara mudhalena - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]