திருப்புகழ் 1103 வண்டுதான் மிக  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1103 vaNdudhAnmiga  (common)
Thiruppugazh - 1103 vaNdudhAnmiga - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தனா தனதனந் தந்தனா தனதனந்
     தந்தனா தனதனந் ...... தனதான

......... பாடல் .........

வண்டுதான் மிகவிடங் கொண்டகா ரளகமென்
     பந்திமா மலர்சொரிந் ...... துடைசோர

வம்புசேர் கனிபொருந் தின்பவா யமுதருந்
     தந்தமா மதனலம் ...... விதமாக

விண்டுமே னிகள்துவண் டன்றில்போ லுளமிரண்
     டொன்றுமா யுறவழிந் ...... தநுபோகம்

விஞ்சவே தருமிளங் கொங்கையார் வினைகடந்
     துன்றன்மே லுருகஎன் ...... றருள்வாயே

பண்டுபா ரினையளந் துண்டமால் மருகசெம்
     பைம்பொன்மா நகரிலிந் ...... திரன்வாழ்வு

பண்பெலா மிகுதிபொங் கின்பயா னையைமணந்
     தன்பினோ ரகமமர்ந் ...... திடுவோனே

அண்டர்தா மதிபயங் கொண்டுவா டிடநெடுந்
     தண்டுவாள் கொடுநடந் ...... திடுசூரன்

அங்கமா னதுபிளந் தெங்கும்வீ ரிடவெகுண்
     டங்கைவே லுறவிடும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வண்டுதான் மிக இடம் கொண்ட கார் அளகமென் பந்திமா
மலர்சொரிந்து உடைசோர
... வண்டுகள் நிரம்பவும் மொய்க்கும்
கரிய கூந்தலில் வரிசையாக வைக்கப் பெற்ற நல்ல மலர்கள்
சிதறுண்டு விழ, அணிந்துள்ள ஆடை நெகிழ,

வம்புசேர் கனிபொருந்தி இன்பவாய் அமுதருந்து அந்த மா
மதன் நலம் விதமாக விண்டு மேனிகள் துவண்டு
... புதுமை
வாய்ந்ததும், கனியின் சுவை கொண்டதும் ஆகிய வாயூறலைப்
பருகுகின்ற அந்த சிறந்த மன்மத லீலையின் இன்பம் பலவிதத்திலும்
வெளிவர, இருவர் உடல்களும் சோர்வடைந்து,

அன்றில்போல் உளம் இரண்டு ஒன்றுமாய் உறவு அழிந்து
அநுபோகம் விஞ்சவே தரும் இளங் கொங்கையார்
வினைகடந்து உன்றன்மேல் உருக என்று அருள்வாயே
...
அன்றில் பறவை போல இருவர் உள்ளமும் நன்றாக ஒன்றுபட்டு,
காம நுகர்ச்சியை நிரம்பத் தருகின்ற இளமை வாய்ந்த மார்பகங்களை
உடைய மாதர்களுடன் ஊடாடுவதை விட்டு, உன்னை நினைந்து
உருக, எனக்கு என்று அருள் புரிவாய்?

பண்டு பாரினை அளந்து உண்டமால் மருக ... முன்பு
பூமியை (திரிவிக்கிரமனாக) அளந்தவரும், பூமியை (கண்ணனாக)
உண்டவருமான திருமாலின் மருகனே,

செம் பைம் பொன்மா நகரில் இந்திரன்வாழ்வு பண்பெலா(ம்)
மிகுதி பொங்கு இன்ப யானையை மணந்து அன்பினோர்
அகம் அமர்ந்திடுவோனே
... செவ்விய பசுமையான சிறந்த
பொன்னுலகத்தில் இந்திரனின் செல்வமும், அழகுச் சிறப்புக்கள்
எல்லாமும் நிறைந்திருக்கும் மேலெழுந்து விளங்கும் தேவயானையை
மணந்து, அன்புடனே ஒன்றுபட்ட மனத்தினனாக அமர்ந்து
வீற்றிருப்போனே,

அண்டர்தாம் அதிபயங் கொண்டு வாடிட நெடுந் தண்டுவாள்
கொடுநடந்திடு சூரன் அங்கமானது பிளந்து எங்கும் வீரிட
வெகுண்டு அங்கை வேல் உற விடும் பெருமாளே.
... தேவர்கள்
மிக்க பயம் கொண்டு வாட்டம் அடையும்படி பெரிய தண்டாயுதம்,
வாள் இவைகளுடன் வந்த சூரனுடைய உடலைப் பிளந்து, எங்கும்
கூச்சல் எழும்படி கோபித்து, அழகிய திருக்கையில் இருந்த வேல்
சென்று தாக்கும்படியாகச் செலுத்தின பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.238  pg 3.239  pg 3.240  pg 3.241 
 WIKI_urai Song number: 1106 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 1103 - vaNdudhAn miga (common)

vaNduthAn mikavidang koNdakA raLakamen
     panthimA malarsorin ...... thudaisOra

vampusEr kaniporun thinpavA yamutharun
     thanthamA mathanalam ...... vithamAka

viNdumE nikaLthuvaN danRilpO luLamiraN
     donRumA yuRavazhin ...... thanupOkam

vinjavE tharumiLang kongaiyAr vinaikadan
     thunRanmE lurukaen ...... RaruLvAyE

paNdupA rinaiyaLan thuNdamAl marukasem
     paimponmA nakarilin ...... thiranvAzhvu

paNpelA mikuthipong kinpayA naiyaimaNan
     thanpinO rakamamarn ...... thiduvOnE

aNdarthA mathipayang koNduvA didanedun
     thaNduvAL kodunadan ...... thiducUran

angamA nathupiLan thengumvee ridavekuN
     dangaivE luRavidum ...... perumALE.

......... Meaning .........

vaNduthAn mika idam koNda kAr aLakamen panthimA malarsorinthu udaisOra: The beautiful flowers, neatly bedecked on their dark hair, swarmed by a horde of beetles, are scattered spilling all over; the garments they are wearing have come loose;

vampusEr kaniporunthi inpavAy amutharunthu antha mA mathan nalam vithamAka viNdu mEnikaL thuvaNdu: the bliss from the famous erotic art of imbibing their saliva, filled with novelty and tasting like the fruit, is derived in many a way; both of our bodies droop;

anRilpOl uLam iraNdu onRumAy uRavu azhinthu anupOkam vinjavE tharum iLang kongaiyAr vinaikadanthu unRanmEl uruka enRu aruLvAyE: like a pair of anRil (krouncha) birds, both our minds unite perfectly; I have been abundantly enjoying passionate experience through the youthful bosom of these women; making me give up that kind of interplay with them, when will You bless me graciously so that I could melt in contemplative thoughts of You?

paNdu pArinai aLanthu uNdamAl maruka: Once He measured the dimensions of the earth (coming as Thirivikraman) and gulped the earth (coming as KrishNan); and You are the nephew of that Lord VishNu!

sem paim ponmA nakaril inthiranvAzhvu paNpelA(m) mikuthi pongu inpa yAnaiyai maNanthu anpinOr akam amarnthiduvOnE: She is endowed with all the wealth of Lord Indra who rules the great, fertile and famous celestial land; She is also the flourishing damsel gifted with all beautiful niceties; marrying that DEvayAnai, You are also seated with her, with Your minds fused together in a bond of love, Oh Lord!

aNdarthAm athipayang koNdu vAdida nedun thaNduvAL kodunadanthidu cUran angamAnathu piLanthu engum veerida vekuNdu angai vEl uRa vidum perumALE.: When the demon SUran came aggressively with weapons like a huge mace and a sword to intimidate the terrified celestials, You angrily wielded the powerful spear held in Your hallowed hand to attack and split his body amidst a din of screams everywhere, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1103 vaNdudhAn miga - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]