திருப்புகழ் 1029 கூறும் மார வேள்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1029 kURummAravEL  (common)
Thiruppugazh - 1029 kURummAravEL - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தான தானான தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கூறு மார வேளார வாரக் ...... கடலாலே

கோப மீது மாறாத கானக் ...... குயிலாலே

மாறு போலு மாதாவின் வார்மைப் ...... பகையாலே

மாது போத மாலாகி வாடத் ...... தகுமோதான்

ஏறு தோகை மீதேறி யாலித் ...... திடும்வீரா

ஏழு லோகம் வாழ்வான சேவற் ...... கொடியோனே

சீறு சூரர் நீறாக மோதிப் ...... பொரும்வேலா

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கூறும் மார வேள் ஆரவாரக் கடலாலே ... புகழ் பெற்ற மார
வேளாகிய மன்மதனாலும், பேரொலி செய்யும் கடலாலும்,

கோப மீது மாறாத கானக் குயிலாலே ... என் மீது கோபம்
நீங்காத, இசை பாடும், குயிலாலும்,

மாறு போலும் மாதாவின் வார்மைப் பகையாலே ... என் மீது
விரோதம் பூண்டவள் போலுள்ள தாயின் நியாயமான பகையாலும்,

மாது போத மால் ஆகி வாடத் தகுமோதான் ... பெண்ணாகிய
நான் அறிவு மயக்கம் கொண்டு வாடுதல் நியாயமாகுமோ?

ஏறு தோகை மீது ஏறி ஆலித்திடும் வீரா ... அழகிய தோகை
மயிலின் மேல் ஏறி வீராவேசம் செய்யும் வீரனே,

ஏழு லோகம் வாழ்வான சேவல் கொடியோனே ... ஏழு
உலகங்களும் வாழ்வதற்கு உதவும் சேவற் கொடியோனே,

சீறு சூரர் நீறு ஆக மோதிப் பொரும் வேலா ... கோபித்து
எழுந்த சூரர்கள் பொடியாகும்படி தாக்கி சண்டை செய்த வேலனே,

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் பெருமாளே. ... தேவ தேவனே,
தேவாதி தேவர்களுக்கும் பெருமாளே.


இந்தப் பாடல் அகப் பொருள் துறையைச் சார்ந்தது. புலவர் தம்மையே
நாயகியாக எண்ணிப் பாடியது. மாரன், கடல், குயில் கூவுதல், தாயின் வசை
முதலியவை தலைவனின் பிரிவுத் துயரைக் கூட்டும் பொருள்கள்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.100  pg 3.101 
 WIKI_urai Song number: 1032 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1029 - kURum mAra vEL (common)

kURu mAra vELAra vArak ...... kadalAlE

kOpa meethu mARAtha kAnak ...... kuyilAlE

mARu pOlu mAthAvin vArmaip ...... pakaiyAlE

mAthu pOtha mAlAki vAdath ...... thakumOthAn

ERu thOkai meethERi yAlith ...... thidumveerA

Ezhu lOkam vAzhvAna sEvaR ...... kodiyOnE

seeRu cUrar neeRAka mOthip ...... porumvElA

thEva thEva thEvAthi thEvap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kURum mAra vEL AravArak kadalAlE: Because of the famous God of Love (Manmathan), because of the roaring waves of the sea,

kOpa meethu mARAtha kAnak kuyilAlE: because of the (heartrending) song sung by the cuckoo which is still angry with me,

mARu pOlum mAthAvin vArmaip pakaiyAlE: because of the justifiable hostility shown by my mother who appears to be cross with me,

mAthu pOtha mAl Aki vAdath thakumOthAn: is it fair that I, the poor damsel, am left in a state of delusion and despair?

ERu thOkai meethu ERi Aliththidum veerA: You rejoice in mounting the beautiful peacock and roaring triumphantly!

Ezhu lOkam vAzhvAna sEval kodiyOnE: You hold the staff of Rooster that protects the lives in the seven worlds!

seeRu cUrar neeRu Aka mOthip porum vElA: When the demons confronted You with a roar, You smashed them into pieces with Your spear, Oh Lord!

thEva thEva thEvAthi thEvap perumALE.: You are the God of all celestials! You are the Super Lord, Oh Great One!


This song is based on the Nayaka-Nayaki Bhavam, where the poet, assuming the heroine's role, expresses the pang of separation from the hero, Murugan.
The waves of the sea, the God of Love Manmathan, cuckoo's song and the mother's scorn are a few of the things that aggravate the agony of separation.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1029 kURum mAra vEL - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]