திருப்புகழ் 1030 பேரவா அறா  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1030 pEravAaRA  (common)
Thiruppugazh - 1030 pEravAaRA - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தான தானான தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பேர வாவ றாவாய்மை பேசற் ...... கறியாமே

பேதை மாத ராரோடு கூடிப் ...... பிணிமேவா

ஆர வார மாறாத நூல்கற் ...... றடிநாயேன்

ஆவி சாவி யாகாமல் நீசற் ...... றருள்வாயே

சூர சூர சூராதி சூரர்க் ...... கெளிவாயா

தோகை யாகு மாரா கிராதக் ...... கொடிகேள்வா

தீர தீர தீராதி தீரப் ...... பெரியோனே

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பேரவா அறாவாய்மை பேசற்கறியாமே ... பேராசை நீங்காத
நிலையில் இருந்து, உண்மை பேசுதற்குத் தெரியாமல்,

பேதை மாதராரோடு கூடிப் பிணிமேவா ... அறிவீனர்களாகிய
பெண்களுடன் நான் சேர்ந்து, நோய்களை அடைந்து,

ஆர வார மாறாத நூல்கற்று அடிநாயேன் ... ஆடம்பரம் நீங்காத
சமயக் கூச்சலுக்கு இடம்தரும் நூல்களைப் படித்து அடிமை
நாயான எனது

ஆவி சாவி யாகாமல் நீசற்றருள்வாயே ... உயிர் வீண் படாமல்
நீ சிறிது அருள் புரிவாயாக.

சூர சூர சூராதி சூரர்க்கெளிவாயா ... சூரர்களுக்குச் சூரனான
சூரபத்மன் முதலியோருக்கு எளிதாகக் காட்சி கொடுத்தவனே,

தோகையா குமாரா கிராதக் கொடிகேள்வா ... மயில் வாகனனே,
குமாரமூர்த்தியே, வேடர் குலக்கொடியாம் வள்ளியின் கணவனே,

தீர தீர தீராதி தீரப் பெரியோனே ... மகா தீரம் உடையோய்,
தைரியமாதி மேம்பட்ட குணங்களில் உறுதி வாய்ந்த பெரியோனே,

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் பெருமாளே. ... தேவதேவனே,
தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் பெருமாளாய் விளங்குபவனே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.100  pg 3.101  pg 3.102  pg 3.103 
 WIKI_urai Song number: 1033 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1030 - pEravA aRA (common)

pEra vAva RAvAymai pEsaR ...... kaRiyAmE

pEthai mAtha rArOdu kUdip ...... piNimEvA

Ara vAra mARAtha nUlkaR ...... RadinAyEn

Avi sAvi yAkAmal neesaR ...... RaruLvAyE

sUra sUra sUrAthi sUrark ...... keLivAyA

thOkai yAku mArA kirAthak ...... kodikELvA

theera theera theerAthi theerap ...... periyOnE

thEva thEva thEvAthi thEvap ...... perumALE.

......... Meaning .........

pEravA aRAvAymai pEsaRkaRiyAmE: Consumed by dogmatic greed, I did not know to speak the truth;

pEthai mAtharArOdu kUdip piNimEvA: I indulged in the company of stupid women and contracted many diseases.

Ara vAra mARAtha nUlkaRRu adinAyEn: Reading many pompous and vain books that deal with religious bickerings, I, the lowly dog,

Avi sAvi yAkAmal neesaRRaruLvAyE: do not wish to waste my precious life. For that, You have to shower some blessings on me.

sUra sUra sUrAthi sUrarkkeLivAyA: The lord of all demons, SUrapadman, and his kin had an easy access to You!

thOkaiyA kumArA kirAthak kodikELvA: You mount the peacock! You are Lord KumArA! You are the consort of creeper-like VaLLi, the damsel of the hunter-tribe!

theera theera theerAthi theerap periyOnE: You possess extraordinary valour! You show great resolve in displaying Your courage!

thEva thEva thEvAthi thEvap perumALE.: You are the Lord of all Lords! You are the Greatest One among all the Celestials!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1030 pEravA aRA - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]