திருப்புகழ் 1028 காதி மோதி  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1028 kAdhimOdhi  (common)
Thiruppugazh - 1028 kAdhimOdhi - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தான தானான தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

காதி மோதி வாதாடு நூல்கற் ...... றிடுவோருங்

காசு தேடி யீயாமல் வாழப் ...... பெறுவோரும்

மாதுபாகர் வாழ்வே யெனாநெக் ...... குருகாரும்

மாறி லாத மாகால னூர்புக் ...... கலைவாரே

நாத ரூப மாநாத ராகத் ...... துறைவோனே

நாக லோக மீரேழு பாருக் ...... குரியோனே

தீதி லாத வேல்வீர சேவற் ...... கொடியோனே

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

காதி மோதி வாதாடு ... எதிர்த்துப் பேசியும், தாக்கியும், வாதம்
செய்யவல்ல

நூல்கற்றிடுவோரும் ... நூல்களைக் கற்றவர்களும்,

காசு தேடி யீயாமல் ... பொருளைத் தேடிவைத்து ஒருவருக்கும்
கொடாது

வாழப் பெறுவோரும் ... வாழ்க்கை நடத்துபவர்களும்,

மாதுபாகர் வாழ்வே யெனா ... பார்வதிபாகன் சிவபிரானது
செல்வமே என்று

நெக்குருகாரும் ... உன்னை நினைந்து உள்ளம் உருகாதவர்களும்,

மாறிலாத மாகாலனூர் ... தர்மநெறி மாறாத பெரும் யமதர்மபுரிக்கு

புக்கலைவாரே ... புகுந்து பிறந்து புகுந்து அலைச்சல் உறுவார்கள்.

நாத ரூப ... இசை உருவத்தோனே,

மாநாதர் ஆகத்து உறைவோனே ... மகாதேவர் சிவனின்
உள்ளத்தில் வீற்றிருப்போனே,

நாகலோக மீரேழு பாருக்கு ... சுவர்க்க லோகம் ஆகிய
பதினான்கு உலகங்களுக்கும்*

உரியோனே ... உரிமைக்காரனாக விளங்குவோனே,

தீதி லாத வேல்வீர ... தீமையே செய்யாத வேல் ஏந்தும் வீரனே,

சேவற்கொடியோனே ... சேவலைக் கொடியாக உயர்த்தியவனே,

தேவ தேவ ... தேவ தேவனே,

தேவாதி தேவப் பெருமாளே. ... தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம்
பெருமாளே.


* 14 உலகங்கள் பின்வருமாறு:

கீழ் உலகங்கள் ஏழு:

அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், மகாதலம், ரசாதலம், பாதாளம்.

மேல் உலகங்கள் ஏழு:

பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.98  pg 3.99  pg 3.100  pg 3.101 
 WIKI_urai Song number: 1031 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1028 - kAdhi mOdhi (common)

kAdhi mOdhi vAdhAdu nUl ...... katriduvOrung

kAsu thEdi yeeyAmal vAzhap ...... peRuvOrum

mAdhupAgar vAzhvEenA ...... nekkurugArum

mARilAdha mAkAlanUr ...... pukkalaivArE

nAdha rUpa mA nAtha rAgath ...... uRaivOnE

nAgalOkam eerEzhu pAruk ...... uriyOnE

theedhilAdha vEl veera sEvaR ...... kodiyOnE

dhEva dhEva dhEvAdhi dhEvap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kAdhi mOdhi vAdhAdu nUl katriduvOrung: People who study books which turn them into fiercely bickering and fighting debaters,

kAsu thEdi yeeyAmal vAzhap peRuvOrum: people who earn wealth but spend their lives tight fisted without giving alms, and

mAdhupAgar vAzhvEenA nekkurugArum: people whose hearts do not melt in praising You as the Treasure of SivA who has PArvathi by His side - all these

mARilAdha mAkAlanUr pukkalaivArE: will wander about going back and forth to the place of the Death-God (Yaman) who never discriminates.

nAdha rUpa: You are the form of Divine Music!

mA nAtha rAgath uRaivOnE: You are cherished in the heart of the Greatest Deva, namely SivA!

nAgalOkam eerEzhu pAruk uriyOnE: You reside in all the fourteen worlds*, including Heaven.

theedhilAdha vEl veera: You hold the Spear that can never do any harm.

sEvaR kodiyOnE: You have hoisted Your flag of the Rooster.

dhEva dhEva: You are the God of all Gods!

dhEvAdhi dhEvap perumALE.: You are the Super Lord, Oh Great One!


* The 14 worlds are as follows:

7 Upper Worlds: bUlOgam, bhuvarlOgam, suvarlOgam, janalOgam, thabOlOgam, mahAlOgam and sathyalOgam.

7 Lower Worlds: athalam, vithalam, suthalam, tharAthalam, mahAthalam, rasAthalam and pAthAlam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1028 kAdhi mOdhi - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]