திருப்புகழ் 1007 முருகு செறிகுழலவிழ் தர  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1007 muruguseRikuzhalavizhthara  (common)
Thiruppugazh - 1007 muruguseRikuzhalavizhthara - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனதன தனதன தனதன
     தனன தனதன தனதன தனதன
          தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

முருகு செறிகுழ லவிழ்தர முகமதி
     முடிய வெயர்வர முதுதிரை யமுதன
          மொழிகள் பதறிட வளைகல கலவென ...... அணைபோக

முலையின் மிசையிடு வடமுடி யறஇடை
     முறியு மெனஇரு பரிபுர மலறிட
          முகுள அலரிள நிலவெழ இலவிதழ் ...... பருகாநின்

றுருகி யுளமுட லுடலொடு செருகிட
     வுயிரு மெனதுயி ரெனமிக வுறவுசெய்
          துதவு மடமக ளிர்களொடு மமளியி ...... லநுராக

உததி யதனிடை விழுகினு மெழுகினும்
     உழலு கினுமுன தடியிணை எனதுயி
          ருதவி யெனவுனை நினைவது மொழிவது ...... மறவேனே

எருவை யொடுகொடி கெருடனும் வெளிசிறி
     திடமு மிலையென வுலவிட அலகையின்
          இனமும் நிணமுண எழுகுறள் களுமிய ...... லிசைபாட

இகலி முதுகள மினமிசை யொடுதனி
     யிரண பயிரவி பதயுக மிகுநட
          மிடவு மிகவெதி ரெதிரெதி ரொருதனு ...... விருகாலும்

வரிசை யதனுடன் வளைதர வொருபது
     மகுட மிருபது புயமுடன் மடிபட
          வலியி னொருகணை விடுகர முதலரி ...... நெடுமாயன்

மருக குருபர சரவண மதில்வரு
     மகிப சுரபதி பதிபெற அவுணர்கள்
          மடிய இயல்கொளு மயில்மிசை வரவல ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முருகு செறி குழல் அவிழ் தர முகம் மதி முடிய வெயர்வர முது
திரை அமுது அன மொழிகள் பதறிட வளை கலகல என
...
நறுமணம் நெருங்கிய கூந்தல் அவிழவும், சந்திரனை ஒத்த முகம்
முழுவதும் வியர்வு எழவும், பழமையான (பாற்)கடலில் பிறந்த அமுதம்
போன்ற பேச்சு குழற, (கையில் அணிந்த) வளையல்கள் கல் கல் என்று
ஒலிக்க,

அணை போக முலையின் மிசை இடு வட(ம்) முடி அற இடை
முறியும் என இரு பரிபுரம் அலறிட
... போக இன்பத்துக்கு
பாலமான மார்பகத்தின் மேல் அணிந்துள்ள மாலைகள் முடிச்சற்று
விழவும், இடை முறிபடும் என்று சொல்லும்படி, (காலில் அணிந்த)
இரண்டு சிலம்புகளும் ஓலமிட்டு அலறவும்,

முகுள அலர் இள நிலவு எழ இலவு இதழ் பருகா நின்று
உருகி உ(ள்)ளம் உடல் உடலொடு செருகிட உயிரும் எனது
உயிர் என மிக உறவு செய்து உதவு(ம்)
... மலரும் தன்மையுள்ள
மலர்களின் இடையே இள நிலவின் ஒளியைப் பற்கள் வீச, இலவம்
பூவைப்போல் சிவந்த வாயிதழ் ஊறலை உண்டு நின்று மனம் உருகி,
உடலும் உடலும் ஒன்றோடுன்று பொருந்த, (அம்மாதர்களின்) உயிரும்
என்னுயிர் போலவே மிகவும் உறவு கொண்டாடும்படி உதவி செய்கின்ற

மட மகளிர்களொடும் அமளியில் அநுராக உததி அதன் இடை
விழுகினும் எழுகினும் உழலுகினும்
... அழகிய பெண்களுடன்
படுக்கையில் காம இச்சையாகிய கடலிடையே வீழ்ந்தாலும், மூழ்கி
எழுந்தாலும், அதிலேயே சுழன்றாலும்,

உனது அடி இணை எனது உயிர் உதவி என உனை
நினைவது(ம்) மொழிவது(ம்) மறவேனே
... உனது திருவடிகள்
இரண்டும் என் உயிருக்கு உற்ற துணை எனக் கருதி (நான்) உன்னை
நினைப்பதையும் போற்றுவதையும் மறக்கமாட்டேன்.

எருவையோடு கொடி கெருடனும் வெளி சிறிது இடமும்
இ(ல்)லை என உலவிட அலகையின் இனமும் நிணம்
உ(ண்)ண எழு குறள்களும் இயல் இசை பாட
... கழுகுடனே,
காக்கையும் கருடனும் ஆகாயத்தில் வெற்றிடம் கொஞ்சமும் இல்லை
என்னும்படி நெருங்கி உலவ, பேய்களின் கூட்டங்களும், மாமிசங்களை
போர்க்களத்தில் உண்ண அங்கு வந்துள்ள குட்டி வேதாளங்களும் இயல்
தமிழ், இசைத் தமிழ்ப் பாடல்களைப் பாட,

இகலி முது களம் இனம் இசையொடு தனி இரண பயிரவி
பதயுக(ம்) மிகு நடம் இடவும் மிக எதிர் எதிர் எதிர் ஒரு தனு
இரு காலும்
... மாறுபட்டு எதிர்க்கும் முற்றிய போர்க்களத்தில் சுற்றமாகிய
கணங்களின் இசைப் பாட்டுடன், தனிச்சிறப்புள்ள ரண பயிரவியின்
இரண்டு பாதங்களும் மிக்க நடனத்தைச் செய்யவும், மிகவும் எதிருக்கு
எதிராக (ராவணனுக்கு) நேரே நின்று, ஒப்பற்ற வில்லின் இரண்டு
முனைகளும்

வரிசை அதனுடன் வளை தர ஒரு ப(த்)து மகுடம் இருபது
புயமுடன் மடி பட வலியின் ஒரு கணை விடு கர முதல் அரி
நெடு மாயன் மருக குருபர சரவணம் அதில் வரு மகிப
...
முறைப்படி (கோதண்டத்தை) வளைத்து, (ராவணனது) பத்துத்
தலைகளும் இருபது புயங்களுடன் மடிந்து விழ வலிமை வாய்ந்த ஒப்பற்ற
அம்பைச் செலுத்திய கைகளை உடைய முதல்வனாகிய திருமாலாம்
நீண்ட மாயவனுடைய மருகனே, குருபரனே, சரவண மடுவில் தோன்றிய
பெருமையாளனே,

சுரபதி பதி பெற அவுணர்கள் மடிய இயல் கொ(ள்)ளும் மயில்
மிசை வர வல பெருமாளே.
... தேவர்களின் தலைவனாகிய இந்திரன்
(அவனுடைய) பொன்னுலகைப் பெறவும், அசுரர்கள் இறக்கவும், தகுதி
வாய்ந்த மயிலின் மேல் ஏற வரவல்ல பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.50  pg 3.51  pg 3.52  pg 3.53 
 WIKI_urai Song number: 1010 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1007 - murugu seRikuzhalavizh thara (common)

muruku cheRikuzha lavizhthara mukamathi
     mudiya veyarvara muthuthirai yamuthana
          mozhikaL pathaRida vaLaikala kalavena ...... aNaipOka

mulaiyin misaiyidu vadamudi yaRaidai
     muRiyu menairu pAipura malaRida
          mukuLa alariLa nilavezha ilavithazh ...... parukAnin

Ruruki yuLamuda ludalodu cherukida
     vuyiru menathuyi renamika vuRavusey
          thuthavu madamaka LirkaLodu mamaLiyi ...... lanurAka

uthathi yathanidai vizhukinu mezhukinum
     uzhalu kinumuna thadiyiNai enathuyi
          ruthavi yenavunai ninaivathu mozhivathu ...... maRavEnE

eruvai yodukodi kerudanum veLisiRi
     thidamu milaiyena vulavida alakaiyin
          inamum niNamuNa ezhukuRaL kaLumiya ...... lisaipAda

ikali muthukaLa minamisai yoduthani
     yiraNa payiravi pathayuka mikunada
          midavu mikavethi rethirethi roruthanu ...... virukAlum

varisai yathanudan vaLaithara vorupathu
     makuda mirupathu puyamudan madipada
          valiyi norukaNai vidukara muthalari ...... nedumAyan

maruka gurupara saravaNa mathilvaru
     makipa surapathi pathipeRa avuNarkaL
          madiya iyalkoLu mayilmisai varavala ...... perumALE.

......... Meaning .........

muruku cheRi kuzhal avizh thara mukam mathi mudiya veyarvara muthu thirai amuthu ana mozhikaL pathaRida vaLai kalakala ena: Their fragrant hair became loosened and dishevelled; the moon-like face showed beads of perspiration; their speech that is usually sweet as nectar obtained from the good old sea (milky ocean) became a babble; the bangles (on their arms) made a clinking noise;

aNai pOka mulaiyin misai idu vada(m) mudi aRa idai muRiyum ena iru paripuram alaRida: the garlands worn on their chest that serves as the bridge to the bliss of physical union were severed at the knots and fell loose; the two anklets on their feet rattled so much as though they were complaining that their waist was about to give way;

mukuLa alar iLa nilavu ezha ilavu ithazh parukA ninRu uruki u(L)Lam udal udalodu cherukida uyirum enathu uyir ena mika uRavu seythu uthavu(m): their teeth radiated a cool moonlight amidst the blossoming flowers; my mind melted after imbibing the saliva oozing from their lips, red like the ilavam (silk-cotton) flower; the two bodies united fittingly; and these women make me feel that their life and mine are one and the same; so was their helpful relationship;

mada makaLirkaLodum amaLiyil anurAka uthathi athan idai vizhukinum ezhukinum uzhalukinum: even though I have fallen into the sea of passion along with those beautiful girls on their bed, drowned in that sea, refloated again and whirled in it,

unathu adi iNai enathu uyir uthavi ena unai ninaivathu(m) mozhivathu(m) maRavEnE: I will never forget meditating on and praising Your two hallowed feet that are the only refuge for my life, Oh Lord!

eruvaiyOdu kodi kerudanum veLi siRithu idamum i(l)lai ena ulavida alakaiyin inamum niNam u(N)Na ezhu kuRaLkaLum iyal isai pAda: Eagles and crows, accompanied by the white-necked kites (garudan), crowded as if there was no empty space left in the sky; bunches of fiends and little imps, that had assembled in the battlefield to devour the flesh from the corpses, began to sing songs in literary and musical Tamil;

ikali muthu kaLam inam isaiyodu thani iraNa payiravi pathayuka(m) miku nadam idavum mika ethir ethir ethir oru thanu iru kAlum: in the battlefield of full-scale war, where enmity was fully complete, they came with their fellow-devils to add to the music while the two feet of the Goddess RaNa Bhairavi (KALi) danced in a frenzy; at that time, He stood face to face (against RAvaNan); holding on to the two ends of the matchless bow (KOthaNdam),

varisai athanudan vaLai thara oru pa(th)thu makudam irupathu puyamudan madi pada valiyin oru kaNai vidu kara muthal ari nedu mAyan maruka gurupara saravaNam athil varu makipa: He bent the bow and wielded a unique and powerful arrow severing and felling the ten heads and twenty arms of RAvaNan; those strong hands belonged to the Primordial Lord VishNu (RAmA), the tall and mystical Lord, and You are His nephew, Oh Great Master! You are the most famous Lord having been born in the Pond of SaravaNa!

surapathi pathi peRa avuNarkaL madiya iyal ko(L)Lum mayil misai vara vala perumALE.: Indra, the leader of the celestials, was able to redeem his golden land, and the demons were destroyed because of You, capable of mounting the worthy peacock, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1007 murugu seRikuzhalavizh thara - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]