திருப்புகழ் 960 சீத வாசனை மலர்  (மதுரை)
Thiruppugazh 960 ceedhavAsanaimalar  (madhurai)
Thiruppugazh - 960 ceedhavAsanaimalar - madhuraiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தானதன தத்ததன தத்ததன
     தான தானதன தத்ததன தத்ததன
          தான தானதன தத்ததன தத்ததன ...... தத்ததான

......... பாடல் .........

சீத வாசனைம லர்க்குழல்பி லுக்கிமுக
     மாய வேல்விழிபு ரட்டிநகை முத்தமெழ
          தேமல் மார்பினிள பொற்கிரிப ளப்பளென ...... தொங்கலாரஞ்

சேரு மோவியமெ னச்சடமி னுக்கிவெகு
     வாசை நேசமும்வி ளைத்துஇடை யுற்றவரி
          சேலை காலில்விழ விட்டுநடை யிட்டுமயி ...... லின்கலாபச்

சாதி யாமெனவெ ருட்டிநட மிட்டுவலை
     யான பேர்தமையி ரக்கவகை யிட்டுகொடி
          சாக நோய்பிணிகொ டுத்திடர்ப டுத்துவர்கள் ...... பங்கினூடே

தாவி மூழ்கிமதி கெட்டவல முற்றவனை
     பாவ மானபிற விக்கடலு ழப்பவனை
          தாரு லாவுபத பத்தியிலி ருத்துவது ...... மெந்தநாளோ

வாத வூரனைம தித்தொருகு ருக்களென
     ஞான பாதம்வெளி யிட்டுநரி யிற்குழுவை
          வாசி யாமெனந டத்துவகை யுற்றரச ...... னன்புகாண

மாடை யாடைதர பற்றிமுன கைத்துவைகை
     யாறின் மீதுநட மிட்டுமணெ டுத்துமகிழ்
          மாது வாணிதரு பிட்டுநுகர் பித்தனருள் ...... கந்தவேளே

வேத லோகர்பொனி லத்தர்தவ சித்தரதி
     பார சீலமுனி வர்க்கமுறை யிட்டலற
          வேலை யேவியவு ணக்குலமி றக்கநகை ...... கொண்டசீலா

வேத மீணகம லக்கணர்மெய் பச்சைரகு
     ராம ரீணமயி லொக்கமது ரைப்பதியின்
          மேவி வாழமரர் முத்தர்சிவ பத்தர்பணி ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சீத வாசனை மலர்க் குழல் பிலுக்கி முகம் மாய வேல் விழி
புரட்டி நகை முத்தம் எழ
... குளிர்ந்த மணம் பொருந்திய மலர்
அணிந்த கூந்தலை அலங்கரித்து, முகத்தில் உள்ள மயக்குவதான வேல்
போன்ற கண்களைச் சுழற்றி, புன் சிரிப்பு முத்துப் போன்ற பற்களினின்று
தோன்ற,

தேமல் மார்பின் இள பொன் கிரி பளப்பள என தொங்கல்
ஆரம் சேரும் ஓவியம் எனச் சடம் மினுக்கி வெகு ஆசை
நேசமும் விளைத்து இடை உற்ற வரி சேலை காலில்
விழவிட்டு
... தேமல் படர்ந்த மார்பகத்தில் உள்ள இளமை விளங்கும்
மலை பொன்ற மார்பகங்களின் மீது பளபள என்று விளங்கும் முத்து
மாலை சேர்ந்துள்ள சித்திரப் பதுமையோ என்னும்படி உடலை மினுக்கி,
அதிக காமப் பற்றையும் நட்பையும் உண்டாக்கி, அரையில் கட்டி உள்ள
கோடுகள் கொண்ட புடவையை கணுக்கால் அளவு தொங்கும்படி விட்டு,

நடை இட்டு மயிலின் கலாபச் சாதியாம் என வெருட்டி நடம்
இட்டு வலையான பேர் தமை இரக்க வகை இட்டு கொடி சாக
நோய் பிணி கொடுத்து இடர் படுத்துவர்கள் பங்கினூடே
...
நடந்துவந்து, தோகை விளங்கும் மயிலின் இனமாம் என்று சொல்லும்படி,
வந்தவர்களை விரட்டியும், நடித்தும் தங்கள் வலையில் வீழ்ந்த
பேர்வழிகளை தம்மை இரந்து வேண்டும்படியான வழிக்குக் கொண்டுவர
முயற்சித்து, இறப்பதற்கே நோயும் பிணியும் வரும்படிச் செய்து துன்பம்
உண்டு பண்ணுபவர்களாகிய விலைமாதர்கள் பால்,

தாவி மூழ்கி மதி கெட்டு அவலம் உற்றவனை பாவமான
பிறவிக் கடல் உழப்பவனை தார் உலாவு பத பத்தியில்
இருத்துவதும் எந்த நாளோ
... பாய்ந்து, காமத்தில் மூழ்கி, அறிவு
கெட்டு துன்பம் அடைந்தவனை, பாவத்துக்குக் காரணமான பிறவிக்
கடலில் உழல்பவனாகிய என்னை, மாலைகள் விளங்கும் திருவடிப்
பத்தியில் நீ இருத்தி வைப்பதும் என்றைக்கோ?

வாதவூரனை மதித்து ஒரு குருக்கள் என ஞான பாதம் வெளி
இட்டு
... திருவாதவூரர் ஆகிய மாணிக்கவாசகரைக் குறிக் கொண்டு ஒரு
குரு மூர்த்தியாக நின்று (முக்திக்கு வழிகளான சரியா பாதம், கிரியா பாதம்,
யோக பாதம், ஞான பாதம் ஆகிய நால் வகையான சைவ சமய வழிகளில்)
ஞான மார்க்கத்தை அவருக்கு உபதேசித்தும்,

நரியின் குழுவை வாசியாம் என நடத்து உவகை உற்று
அரசன் அன்பு காண மாடை ஆடை தர பற்றி முன் நகைத்து
...
நரிகளின் கூட்டத்தை குதிரைகளாம் என்னும்படி திருவிளையாடலில்
மகிழ்ச்சி பூண்டு பாண்டிய மன்னன் தனது அன்பைக் காட்ட
பொன்னாடையைக் கொடுக்க அதை வாங்கிக் கொண்டு மன்னனின்
முன்பு சிரித்தும்,

வைகை ஆறின் மீது நடம் இட்டு மண் எடுத்து மகிழ் மாது
வாணி தரு பிட்டு நுகர் பித்தன் அருள் கந்த வேளே
...
வைகையாற்றங்கரை மீது கூத்தாடியும், (ஆற்றில் அணைகட்ட) மண்
சுமந்து மகிழ்வுற்றும், மாது வந்தி அம்மையார் கூலியாகத் தந்த பிட்டை
உண்டும் விளையாடிய பித்தனாகிய சிவ பெருமான் பெற்றருளிய கந்த
வேளே,

வேத லோகர் பொன் நிலத்தர் தவ சித்தர் அதி பார சீல முனி
வர்க்க(ம்) முறை இட்டு அலற வேலை ஏவி அவுணக் குலம்
இறக்க நகை கொண்ட சீலா
... வேதம் ஓதும் நன் மக்கள்,
பொன்னுலகத் தேவர்கள், தவசிகள், சித்தர்கள், மிக்க பெருமை வாய்ந்த
ஒழுக்கம் நிறைந்த முனிவர் கூட்டங்கள் முறையிட்டுக் கூச்சலிட,
வேலைச் செலுத்தி அசுரர்களின் கூட்டம் இறக்கும்படி சிரித்த தூயவனே,

வேதம் மீண கமலக் க(ண்)ணர் மெய் பச்சை ரகு ராமர் ஈண
மயில் ஒக்க மதுரைப் பதியில் மேவி வாழ் அமரர் முத்தர் சிவ
பத்தர் பணி தம்பிரானே.
... (அவுணர்களால் கவரப்பட்ட) வேதத்தை
மீட்டுத் தந்த** தாமரை போன்ற கண்களை உடையவரும், உடல் பச்சை
நிறமுடையவரும் ஆகிய ராமர் பெற்ற மயில் போன்ற பெண்களான
தேவயானை, வள்ளி இவர்கள் இருவருடன் மதுரை நகரில் வீற்றிருந்து
வாழ்கின்றவனே, தேவர்களும், ஜீவன் முக்தர்களும், சிவனடியார்களும்
வணங்குகின்ற தலைவனே.


* நான்கு பக்தி மார்க்கங்கள் பின்வருமாறு:

1. சரியை: திருக்கோயிலில் அலகு இடுதல், மெழுகுதல், விளக்கு இடுதல், நந்தவனம்
வைத்தல், பூ எடுத்தல், மாலை அமைத்தல், இறைவனை வாழ்த்துதல், திருவேடம் கண்டு
பணிதல். இது 'தாத மார்க்கம் - சாலோகம்'.

2. கிரியை: பூஜை உபகரணங்களை அமைத்து நித்தியக் காரியம் செய்தல்.
இது 'புத்ர மார்க்கம் - சாமீபம்'.

3. யோகம்: புலன்களை அடக்கிப் பிராண வாயுவைச் சலனம் அற நிறுத்தி ஆறு
ஆதாரங்களின் பொருளை உணர்ந்து, சந்திர மண்டல அமிர்தத்தை உடல் முழுதும் நிரப்பி,
முழு ஜோதியை நினைத்திருத்தல். இது 'சக மார்க்கம் (தோழ நெறி) - சாரூபம்'.

4. ஞானம்: புறத் தொழில் அகத் தொழில் இன்றி, அறிவு மாத்திரத்தாலே செய்யும் வழிபாடு
ஞானம். இது 'சன்மார்க்கம் - சாயுஜ்யம்'.

. . . சிவஞான சித்தியார் சூத்திரம்.


** சோமுகன் என்னும் அசுரன் பிரமனிடமிருந்து மறை நூல்களைப் பிடுங்கி
கடலுள் மறைந்தான். திருமால் மச்சாவதாரம் எடுத்து சோமுகனைக் கொன்று
வேத நூல்களை மீட்டார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1351  pg 2.1352  pg 2.1353  pg 2.1354  pg 2.1355  pg 2.1356 
 WIKI_urai Song number: 964 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 960 - ceedha vAsanai malar (madhurai)

thAna thAnathana thaththathana thaththathana
     thAna thAnathana thaththathana thaththathana
          thAna thAnathana thaththathana thaththathana ...... thanthathAna

......... Song .........

ceetha vAsanaima larkkuzhalpi lukkimuka
     mAya vElvizhipu rattinakai muththamezha
          thEmal mArpiniLa poRkiripa LappaLena ...... thongalAram

sEru mOviyame nacchadami nukkiveku
     vAsai nEsamumvi Laiththuidai yutRavari
          sElai kAlilvizha vittunadai yittumayi ...... linkalApac

chAthi yAmenave ruttinada mittuvalai
     yAna pErthamaiyi rakkavakai yittukodi
          sAka nOypiNiko duththidarpa duththuvarkaL ...... panginUdE

thAvi mUzhkimathi kettavala mutRavanai
     pAva mAnapiRa vikkadalu zhappavanai
          thAru lAvupatha paththiyili ruththuvathu ...... menthanALO

vAtha vUranaima thiththoruku rukkaLena
     njAna pAthamveLi yittunari yiRkuzhuvai
          vAsi yAmenana daththuvakai yutRarasa ...... nanpukANa

mAdai yAdaithara patRimuna kaiththuvaikai
     yARin meethunada mittumaNe duththumakizh
          mAthu vANitharu pittunukar piththanaruL ...... kanthavELE

vEtha lOkarponi laththarthava siththarathi
     pAra seelamuni varkkamuRai yittalaRa
          vElai yEviyavu Nakkulami Rakkanakai ...... koNdaseelA

vEtha meeNakama lakkaNarmey pacchairaku
     rAma reeNamayi lokkamathu raippathiyin
          mEvi vAzhamarar muththarsiva paththarpaNi ...... thampirAnE.

......... Meaning .........

ceetha vAsanai malark kuzhal pilukki mukam mAya vEl vizhi puratti nakai muththam ezha: They adorn their cool and fragrant hair, bedecked with flowers and roll their enchanting eyes that are like the spear; their pearl-like teeth wear a charming smile;

thEmal mArpin iLa pon kiri paLappaLa ena thongal Aram sErum Oviyam enac chadam minukki veku Asai nEsamum viLaiththu idai utRa vari sElai kAlil vizhavittu: on their youthful mountain-like bosom with a slight decoloration, the strand of pearls dazzles, and they show off their body that looks like a statuette and provoke passion and friendship excessively; the striped saree that wraps around their waist falls down freely hanging right down to their ankles;

nadai ittu mayilin kalApac chAthiyAm ena verutti nadam ittu valaiyAna pEr thamai irakka vakai ittu kodi sAka nOy piNi koduththu idar paduththuvarkaL panginUdE: they stride along with a gait that belongs to the specis of peacocks with a rich plume; they chase away their suitors and play-act with such an effort that the victims who have fallen in their trap are brought down on their knees pleading for mercy; they induce so much of illness and misery that the suitors are driven to death; falling for these wretched whores,

thAvi mUzhki mathi kettu avalam utRavanai pAvamAna piRavik kadal uzhappavanai thAr ulAvu patha paththiyil iruththuvathum entha nALO: I have been wildly jumping at them, drowning in lust, destroying my intellect and wooing misery; I have been wading in the sea of birth that is the root-cause of all my sins; will there be a day when You will kindly place me amidst Your hallowed feet adorned with garlands, Oh Lord?

vAthavUranai mathiththu oru kurukkaL ena njAna pAtham veLi ittu: Targetting His devotee ThiruvAdhvUrar (Manikka VAsagar), He manifested before him as His Great Master and preached to him the Path of Knowledge (the Saivaite Path towards Liberation comprising the four routes*, namely, Sariya, Kiriya, Yogam and GnAnam);

nariyin kuzhuvai vAsiyAm ena nadaththu uvakai utRu arasan anpu kANa mAdai Adai thara patRi mun nakaiththu: He performed a sportive act by converting a group of foxes into horses thereby elating the PaNdiya King who offered a rich ornamental and golden brocade to Him eliciting His smile;

vaikai ARin meethu nadam ittu maN eduththu makizh mAthu vANi tharu pittu nukar piththan aruL kantha vELE: He danced on the banks of the river Vaigai and happily carried loads of sand (to build a dam on the river); He took pittu (steamed and sweetened rice flour) offered as wages by the old lady, Vandhi; that crazy one performed so many miracles; He is Lord SivA, and You are the son graciously delivered by Him, Oh Lord KandhA!

vEtha lOkar pon nilaththar thava siththar athi pAra seela muni varkka(m) muRai ittu alaRa vElai Evi avuNak kulam iRakka nakai koNda seelA: When good people who chant the vEdAs, the DevAs of the celestial land, people who have performed many penances and the celebrated group of highly disciplined sages pleaded to You appealing for help, You wielded Your spear and destroyed the clan of the demons with Your smile, Oh Unblemished One!

vEtham meeNa kamalak ka(N)Nar mey pacchai raku rAmar eeNa mayil okka mathuraip pathiyil mEvi vAzh amarar muththar siva paththar paNi thampirAnE.: When the VEdas were stolen and hidden by the demon**, He redeemed those scriptures; He is thelotus-eyed Lord with a green complexion; He is Lord RAmA, and along with His two peacock-like daughters, DEvayAnai and VaLLi, You are seated in the city of Madhurai! You are worshipped by the DEvAs, by the people who are realised souls in this very birth and by the devotees of Lord SivA, Oh Great One!


* The four methods of worship are:

1.  sariyai:  Worship through service in temples such as doing penance, washing the floor, lighting the lamps, maintaining the flower garden, plucking the flowers for offering, making of garlands, singing of hymns, decorating the deities etc. This is known as 'dhAdha mArgam - sAlOkam'.

2.  kiriyai:  Worship, both inwardly and externally, of a God with a form through daily offerings (pUjA) and with several pUjA materials. This is called 'puthra mArgam - sameepam'.

3.  yOgam:  Inward worship only of a formless God by control of senses, holding the oxygen in the inhaled air and letting it through the six centres of 'kuNdalini chakrA' after understanding each state fully, experiencing the flow of nectar in the 'Lunar zone' between the eyebrows and letting it seep throughout the body and meditating on the full effulgence. This is 'sakha mArgam - sArUbam'.

4.  gnAnam:  Ceasing all external and internal activities, this method consists of worshipping through the medium of intellect alone, seeking the True Knowledge. This is 'san mArgam - sAyujyam'.


** A demon called SOmukan stole the four VEdAs from Lord BrahmA and hid them under the sea. Lord Vishnu took the incarnation of a giant fish, went under the sea, killed the demon SOmukan and redeemed the scriptures.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 960 ceedha vAsanai malar - madhurai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]