திருப்புகழ் 939 இரு குழை இடறி  (பட்டாலியூர்)
Thiruppugazh 939 irukuzhaiidaRi  (pattAliyUr)
Thiruppugazh - 939 irukuzhaiidaRi - pattAliyUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனனத் தான தானன
     தனதன தனனத் தான தானன
          தனதன தனனத் தான தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

இருகுழை யிடறிக் காது மோதுவ
     பரிமள நளினத் தோடு சீறுவ
          இணையறு வினையைத் தாவி மீளுவ ...... வதிசூர

எமபடர் படைகெட் டோட நாடுவ
     அமுதுடன் விடமொத் தாளை யீருவ
          ரதிபதி கலைதப் பாது சூழுவ ...... முநிவோரும்

உருகிட விரகிற் பார்வை மேவுவ
     பொருளது திருடற் காசை கூறுவ
          யுகமுடி விதெனப் பூச லாடுவ ...... வடிவேல்போல்

உயிர்வதை நயனக் காதல் மாதர்கள்
     மயல்தரு கமரிற் போய்வி ழாவகை
          உனதடி நிழலிற் சேர வாழ்வது ...... மொருநாளே

முருகவிழ் தொடையைச் சூடி நாடிய
     மரகத கிரணப் பீலி மாமயில்
          முதுரவி கிரணச் சோதி போல்வய ...... லியில்வாழ்வே

முரண்முடி யிரணச் சூலி மாலினி
     சரணெனு மவர்பற் றான சாதகி
          முடுகிய கடினத் தாளி வாகினி ...... மதுபானம்

பருகினர் பரமப் போக மோகினி
     அரகர வெனும்வித் தாரி யாமளி
          பரிபுர சரணக் காளி கூளிகள் ...... நடமாடும்

பறையறை சுடலைக் கோயில் நாயகி
     இறையொடு மிடமிட் டாடு காரணி
          பயிரவி யருள்பட் டாலி யூர்வரு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இரு குழை இடறிக் காது மோதுவ ... (இவர்களின் கண்கள்)
காதிலுள்ள இரண்டு குண்டலங்களையும் மீறி காதுகளை மோதுவன.

பரிமள நளினத்தோடு சீறுவ ... மணம் மிகுந்த தாமரை மலர்களை
(எங்களுக்கு நீ உவமையா என்று) சீறிக் கோபிப்பன.

இணை அறு வினையைத் தாவி மீளுவ ... (பயன் தருவதில்) நிகர்
இல்லாத முந்தை வினைகளையும் தாவி மீள்வன.

அதி சூர எம படர் படை கெட்டு ஓட நாடுவ ... மிக்க சூரத்தனம்
உடைய யமனுடைய தூதர்களாகிய சேனை அஞ்சிப் பின்னடைந்து
ஓடும்படி வழி தேடுவன.

அமுதுடன் விடம் ஒத்து ஆளை ஈருவ ... அமுதமும் விஷமும்
கலந்தன போன்று ஆளையே அறுத்துத் தள்ளுவன.

ரதி பதி கலை தப்பாது சூழுவ ... ரதியின் கணவனான
மன்மதனுடைய காம சாஸ்திர நூலிலிருந்து சிறிதும் பிறழாத வண்ணம்
எவரையும் சூழ்வன.

முநிவோரும் உருகிட விரகில் பார்வை மேவுவ ... முனிவர்களும்
காமத்தால் உருகும்படியாக, தந்திரத்துடன் கூடிய பார்வையை
உடையன.

பொருள் அது திருடற்கு ஆசை கூறுவ ... பொருளைக் கவரும்
பொருட்டு ஆசை மொழிகளைப் பேசுவன.

யுக முடிவு இது எனப் பூசல் ஆடுவ ... யுக முடிவு தானோ என்று
சொல்லும்படி சில சமயம் போர் விளைவிப்பன.

வடி வேல் போல் உயிர் வதை நயனக் காதல் மாதர்கள் ...
வேலாயுதத்தைப் போல உயிரை வதைக்கும் இத்தகைய கண்களை
உடைய ஆசை மாதர்களின்

மயல் தரு கமரில் போய் விழா வகை ... காம மயக்கம் தருகின்ற
பெரும் பள்ளத்தில் போய் விழாமல் இருக்கும் பொருட்டு,

உனது அடி நிழலில் சேர வாழ்வதும் ஒரு நாளே ... உனது
திருவடியின் நிழலில் பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கை என்றொரு
நாளாவது கிடைக்குமோ?

முருகு அவிழ் தொடையைச் சூடி நாடிய மரகத கிரணப் பீலி
மாமயில்
... நறு மணம் வீசும் மாலையை அணிந்து, உனக்கு வாகனம்
ஆகும்படி விரும்பின* பச்சை ஒளி வீசும் தோகையைக் கொண்ட சிறந்த
மயிலின் மேல்,

முது ரவி கிரணச் சோதி போல் வயலியில் வாழ்வே ... முற்றின
ஒளி கொண்ட சூரியனுடைய ஒளியைப் போல் விளங்கி வயலூரில்
வாழும் செல்வமே,

முரண் முடி இரணச் சூலி மாலினி ... வலிமை வாய்ந்த முடியை
உடைய, போர்க்கு உற்ற சூலாயுதத்தை ஏந்தியவள், மாலையை
அணிந்தவள்,

சரண் எனும் அவர் பற்றான சாதகி முடுகிய கடினத்து ஆளி
வாகினி
... உனக்கு அடைக்கலம் என்று நிற்கும் அடியார்களுக்கு
பற்றாக இருக்கும் குணத்தினள், வேகமாகச் செல்லும் கடினமான
பெண்சிங்க வாகனம் உடையவள்,

மது பானம் பருகினர் பரம போக மோகினி ... கள்ளுணவை
உண்பவர்களுக்கு மேலான போகத்தை அளிக்கும் அழகி,

அரகர எனும் வித்தாரி யாமளி ... அரகர என்று நிரம்ப ஒலி
செய்பவள், சியாமளப் பச்சை நிறத்தை உடையவள்,

பரி புர சரண காளி கூளிகள் நடமாடும் பறை அறை சுடலை
கோயில் நாயகி
... சிலம்பு அணிந்த கால்களை உடைய காளி, பேய்கள்
நடனமாடும், பறைகள் ஒலிப்பதுமான, சுடு காட்டுக் கோயிலின் தலைவி,

இறையொடும் இடம் இட்டு ஆடு காரணி ... சிவ பெருமானோடு,
அவரது இடப்பாகத்தில் இருந்துகொண்டே, காரணமாக நடனம்
செய்பவள்,

பயிரவி அருள் பட்டாலியூர் வரு பெருமாளே. ... அத்தகைய
பைரவியாம் பார்வதி தேவி பெற்றருளியவனும், பட்டாலியூரில்**
வீற்றிருப்பவனுமான, பெருமாளே.


இப்பாடலின் முதல் 10 வரிகள் வேசையரின் கண்களைப் பற்றிய வர்ணனை.


* மயிலாகி முருகவேளுக்கு வாகனமாகத் தன் முற்பிறப்பில் சூரன் விரும்பினான்.


** இது 'பட்டாலி சிவ மலை' என்று வழங்கப்படுகிறது. ஈரோடு - திருப்பூர்
சாலையில் உள்ள காங்கேயத்துக்கு அருகில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1299  pg 2.1300  pg 2.1301  pg 2.1302 
 WIKI_urai Song number: 943 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 939 - iru kuzhai idaRi (pattAliyUr)

irukuzhai yidaRik kAthu mOthuva
     parimaLa naLinath thOdu seeRuva
          iNaiyaRu vinaiyaith thAvi meeLuva ...... vathicUra

emapadar padaiket tOda nAduva
     amuthudan vidamoth thALai yeeruva
          rathipathi kalaithap pAthu sUzhuva ...... munivOrum

urukida virakiR pArvai mEvuva
     poruLathu thirudaR kAsai kURuva
          yukamudi vithenap pUsa lAduva ...... vadivElpOl

uyirvathai nayanak kAthal mAtharkaL
     mayaltharu kamariR pOyvi zhAvakai
          unathadi nizhaliR sEra vAzhvathu ...... morunALE

murukavizh thodaiyaic cUdi nAdiya
     marakatha kiraNap peeli mAmayil
          muthuravi kiraNac cOthi pOlvaya ...... liyilvAzhvE

muraNmudi yiraNac cUli mAlini
     saraNenu mavarpat RAna sAthaki
          mudukiya kadinath thALi vAkini ...... mathupAnam

parukinar paramap pOka mOkini
     arakara venumvith thAri yAmaLi
          paripura saraNak kALi kULikaL ...... nadamAdum

paRaiyaRai sudalaik kOyil nAyaki
     iRaiyodu midamit tAdu kAraNi
          payiravi yaruLpat tAli yUrvaru ...... perumALE.

......... Meaning .........

iru kuzhai idaRik kAthu mOthuva: Their eyes stretch beyond the ear-rings to hit their ears;

parimaLa naLinaththOdu seeRuva: they challenge the fragrant lotus (in beauty) and chide them;

iNai aRu vinaiyaith thAvi meeLuva: they surpass the matchless past deeds (in terms of causing effects) and come back intact;

athi cUra ema padar padai kettu Oda nAduva: they scheme ways and means of chasing away even the mighty powerful messengers of Yaman (God of Death);

amuthudan vidam oththu ALai eeruva: like a combination of nectar and poison they could shear off men to pieces;

rathi pathi kalai thappAthu sUzhuva: they could encircle anyone without any deviation from the erotic text written by Manmathan (God of Love), the consort of Rathi;

munivOrum urukida virakil pArvai mEvuva: they have such an ensnaring quality of vision that even the sages would melt with passion;

poruL athu thirudaRku Asai kURuva: they communicate passionately with an ulterior motive to steal things;

yuka mudivu ithu enap pUsal Aduva: they engage in combat at times as if this aeon is coming to an end;

vadi vEl pOl uyir vathai nayanak kAthal mAtharkaL: they are capable of torturing life like a spear; such qualities are attributable to the eyes of the whores,

mayal tharu kamaril pOy vizhA vakai: and to save myself from falling into the deep rut of delusory passion for them,

unathu adi nizhalil sEra vAzhvathum oru nALE: will I get one of these days a sustained life under the shade of Your hallowed feet?

muruku avizh thodaiyaic cUdi nAdiya marakatha kiraNap peeli mAmayil: Wearing a fragrant garland, You are seated, mounted on the great peacock with green plumes, which yearned* to be Your vehicle;

muthu ravi kiraNac cOthi pOl vayaliyil vAzhvE: Your eminence is as bright as the fully developed rays of the sun, and You are seated in VayalUr, Oh my Treasure!

muraN mudi iraNac cUli mAlini: She holds in Her hand the strong, combat-ready trident with a powerful head; She is garlanded;

saraN enum avar patRAna sAthaki mudukiya kadinaththu ALi vAkini: She is the refuge for Her devotees who surrender to Her; She has as Her vehicle the swift and strong lioness;

mathu pAnam parukinar parama pOka mOkini: She is the enchantress offering heavenly bliss to those who are intoxicated;

arakara enum viththAri yAmaLi: She makes the loud noise of "Hara Hara"; Her complexion is of emerald-green colour;

pari pura saraNa kALi kULikaL nadamAdum paRai aRai sudalai kOyil nAyaki: She is KALi wearing anklets on Her feet; She presides at the temple in the cremation ground where devils dance and drums are beaten loudly;

iRaiyodum idam ittu Adu kAraNi: She is the Causal One, dancing with Lord SivA, and, at the same time, She is concorporate on the left side of His body;

payiravi aruL pattAliyUr varu perumALE.: She is Bhairavi; and You are the son of that PArvathi DEvi; You have Your abode in PattAliyUr**, Oh Great One!


The first 10 lines of this song describe the eyes of the whores.


* In his previous birth, SUran desired to be born as peacock to become the vehicle of Lord Murugan.


** This place is now known as PattAli Sivamalai, situated on the road between EerOde (Erode) and ThiruppUr, near KangkEyam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 939 iru kuzhai idaRi - pattAliyUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]