திருப்புகழ் 883 அஞ்சன வேல்விழி மடமாதர்  (தஞ்சை)
Thiruppugazh 883 anjanavElvizhimadamAdhar  (thanjai)
Thiruppugazh - 883 anjanavElvizhimadamAdhar - thanjaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தன தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அஞ்சன வேல்விழி ...... மடமாதர்

அங்கவர் மாயையி ...... லலைவேனோ

விஞ்சுறு மாவுன ...... தடிசேர

விம்பம தாயரு ...... ளருளாதோ

நஞ்சமு தாவுணு ...... மரனார்தம்

நல்கும ராவுமை ...... யருள்பாலா

தஞ்சென வாமடி ...... யவர்வாழத்

தஞ்சையில் மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அஞ்சனம் வேல் விழி மட மாதர் அங்கு அவர் மாயையில்
அலைவேனோ
... மை பூசிய வேல் போன்ற கண்கள் உள்ள அழகிய
விலைமாதர்களிடத்தில் மாயை மயக்கத்தில் அலைச்சல் உறுவேனோ?

விஞ்சுறுமா(று) உனது அடி சேர விம்பம் அதாய் அருள்
அருளாதோ
... நான் மேம்பட்டு விளங்குமாறு உனது திருவடியில்
சேர்வதற்கு ஒளி உருவமாக உனது திருவருள் எனக்கு அருளக்
கூடாதோ?

நஞ்சு அமுதாய் உ(ண்)ணும் அரனார் தம் நல் குமரா உமை
அருள் பாலா
... விஷத்தை அமுதமாக உண்ட சிவபெருமானுடைய
நல்ல மகனே, உமாதேவி பெற்றருளிய பாலனே,

தஞ்ச(ம்) எனவாம் அடியவர் வாழ தஞ்சையில் மேவிய
பெருமாளே.
... சரணம் நீயே எனக் கொண்டுள்ள அடியார்கள் வாழ
தஞ்சையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1151  pg 2.1152  pg 2.1153  pg 2.1154 
 WIKI_urai Song number: 887 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

KarUr Thiru SAminAthan
'கரூர்' திரு சாமிநாதன்

KarUr' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Karivalam Thiru Muruga Sundhar
'கரிவலம்' திரு முருக சுந்தர்

Thiru M. Sundhar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 883 - anjana vElvizhi madamAdhar (thanjAvUr)

anjana vElvizhi ...... madamAthar

angavar mAyaiyi ...... lalaivEnO

vinjuRu mAvuna ...... thadisEra

vimpama thAyaru ...... LaruLAthO

nanjamu thAvuNu ...... maranArtham

nalkuma rAvumai ...... yaruLbAlA

thanjena vAmadi ...... yavarvAzhath

thanjaiyil mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

anjanam vEl vizhi mada mAthar angu avar mAyaiyil alaivEnO: These beautiful whores have spear-like eyes with dark makeup; would I be roaming around them in utter delusion?

vinjuRumA(Ru) unathu adi sEra vimpam athAy aruL aruLAthO: To uplift me so that I could attain Your hallowed feet, will You kindly bless me with Your vision of effulgence?

nanju amuthAy u(N)Num aranAr tham nal kumarA umai aruL bAlA: You are the virtuous son of Lord SivA who swallowed poison as if it were nectar! You are the child of UmAdEvi!

thanja(m) enavAm adiyavar vAzha thanjaiyil mEviya perumALE.: Protecting Your devotees who have surrendered to You, You are seated in ThanjAvUr, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 883 anjana vElvizhi madamAdhar - thanjai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]