திருப்புகழ் 643 சரியையாளர்க்கும்  (கதிர்காமம்)
Thiruppugazh 643 sariyaiyALarkkum  (kadhirgAmam)
Thiruppugazh - 643 sariyaiyALarkkum - kadhirgAmamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனா தத்தனத் தனதனா தத்தனத்
     தனதனா தத்தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

சரியையா ளர்க்குமக் கிரியையா ளர்க்குநற்
     சகலயோ கர்க்குமெட் ...... டரிதாய

சமயபே தத்தினுக் கணுகொணா மெய்ப்பொருட்
     டருபரா சத்தியிற் ...... பரமான

துரியமே லற்புதப் பரமஞா னத்தனிச்
     சுடர்வியா பித்தநற் ...... பதிநீடு

துகளில்சா யுச்சியக் கதியையீ றற்றசொற்
     சுகசொரூ பத்தையுற் ...... றடைவேனோ

புரிசைசூழ் செய்ப்பதிக் குரியசா மர்த்யசற்
     புருஷவீ ரத்துவிக் ...... ரமசூரன்

புரளவேல் தொட்டகைக் குமரமேன் மைத்திருப்
     புகழையோ தற்கெனக் ...... கருள்வோனே

கரியயூ கத்திரட் பலவின்மீ திற்சுளைக்
     கனிகள்பீ றிப்புசித் ...... தமராடிக்

கதலிசூ தத்தினிற் பயிலுமீ ழத்தினிற்
     கதிரகா மக்கிரிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சரியையாளர்க்கும் அக் கிரியையாளர்க்கும் நல் சகல
யோகர்க்கும் எட்ட அரிதாய
... சரியை மார்க்கத்தில்*
இருப்பவர்களுக்கும், அந்தக் கிரியை மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கும்,
நல்ல எல்லாவித யோக நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் எட்டுதற்கு
முடியாததும்,

சமய பேதத்தினுக்கு அணுக ஒணா மெய்ப் பொருள் தரு பரா
சத்தியின் பரமான
... வேறுபட்ட சமயங்களினால் நெருங்க
முடியாததுமான உண்மை ஞானத்தைத் தர வல்ல பராசக்தியினும்
மேலானதானதும்,

துரிய மேல் அற்புதப் பரம ஞானத் தனிச் சுடர் வியாபித்த ...
யோகியர் தன்மயமாய் நிற்பதுவும், அதற்கும் மேம்பட்டதான துரியாதீத
நிலையானதும் ஆகி, பரம ஞானத் தனி ஒளியாகப் பரந்துள்ளதாய்,

நல் பதி நீடு துகள் இல் சாயுச்சியக் கதியை ... சிறந்த இடமாய்,
குற்றமில்லாததாய், இறைவனோடு இரண்டறக் கலக்கும் நிலையை,

ஈறு அற்ற சொல் சுக சொரூபத்தை உற்று அடைவேனோ ...
முடிவில்லாததும், புகழப்படுவதுமான பேரின்ப நிலையை, நான்
பொருந்தி அடைவேனோ?

புரிசை சூழ் செய்ப்பதிக்கு உரிய சாமர்த்ய சத் புருஷ ... மதில்
சூழ்ந்துள்ள வயலூருக்கு உரிய வல்லவனே, உத்தமனே,

வீரத்து விக்ரம சூரன் புரள வேல் தொட்ட கைக் குமர ...
வீரமும் வலிமையும் கொண்ட சூரன் புரண்டு விழ, வேலைச் செலுத்திய
திருக்கரத்தை உடைய குமரனே,

மேன்மைத் திருப் புகழை ஓதற்கு எனக்கு அருள்வோனே ...
மேன்மை பொருந்திய திருப்புகழை ஓதுவதற்கு எனக்கு அருள்
செய்தவனே,

கரிய ஊகத் திரள் பலவின் மீதில் சுளைக் கனிகள் பீறிப்
புசித்து அமர் ஆடி
... கருங்குரங்குகளின் கூட்டங்கள் பலா மரத்தின்
மீது இருந்து சுளைப் பழங்களைக் கீறிக் கிழித்து உண்டு சண்டை இட்டு,

கதலி சூதத்தினில் பயிலும் ஈழத்தினில் ... வாழை மரங்களிலும்,
மாமரங்களிலும் நெருங்கி விளையாடும் ஈழ நாட்டில் உள்ள

கதிர காமக் கிரிப் பெருமாளே. ... கதிர்காம மலையில் வீற்றிருக்கும்
பெருமாளே.


* நான்கு பக்தி மார்க்கங்கள் பின்வருமாறு:

1. சரியை: திருக்கோயிலில் அலகு இடுதல், மெழுகுதல், விளக்கு இடுதல், நந்தவனம்
வைத்தல், பூ எடுத்தல், மாலை அமைத்தல், இறைவனை வாழ்த்துதல், திருவேடம் கண்டு
பணிதல். இது 'தாத மார்க்கம் - சாலோகம்'.

2. கிரியை: பூஜை உபகரணங்களை அமைத்து நித்தியக் காரியம் செய்தல்.
இது 'புத்ர மார்க்கம் - சாமீபம்'.

3. யோகம்: புலன்களை அடக்கிப் பிராண வாயுவைச் சலனம் அற நிறுத்தி ஆறு
ஆதாரங்களின் பொருளை உணர்ந்து, சந்திர மண்டல அமிர்தத்தை உடல் முழுதும் நிரப்பி,
முழு ஜோதியை நினைத்திருத்தல். இது 'சக மார்க்கம் (தோழ நெறி) - சாரூபம்'.

4. ஞானம்: புறத் தொழில் அகத் தொழில் இன்றி, அறிவு மாத்திரத்தாலே செய்யும் வழிபாடு
ஞானம். இது 'சன்மார்க்கம் - சாயுஜ்யம்'.

. . . சிவஞான சித்தியார் சூத்திரம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1055  pg 1.1056 
 WIKI_urai Song number: 425 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 643 - sariyaiyALarkkum (kadhirgAmam)

sariyaiyA Larkkumak kiriyaiyA LarkkunaR
     sakalayO karkkumet ...... tarithAya

samayapE thaththinuk kaNukoNA meypporuL
     thAruparA saththiyiR ...... paramAna

thuriyamE laRputhap paramanjA naththanic
     cudarviyA piththanaR ...... pathineedu

thukaLilsA yucchiyak kathiyaiyee RatRasoR
     sukasorU paththaiyut ...... RadaivEnO

purisaichUz seyppathik kuriyasA marthyasaR
     purushavee raththuvik ...... ramacUran

puraLavEl thottakaik kumaramEn maiththirup
     pukazhaiyO thaRkenak ...... karuLvOnE

kariyayU kaththirat palavinmee thiRsuLaik
     kanikaLpee Rippusith ...... thamarAdik

kathalicU thaththiniR payilumee zhaththiniR
     kathirakA makkirip ...... perumALE.

......... Meaning .........

sariyaiyALarkkum ak kiriyaiyALarkkum nal sakala yOkarkkum etta arithAya: It is beyond the reach of people who worship through the sariyai* method, or the kiriyai method or the great yOgA process;

samaya pEthaththinukku aNuka oNA meyp poruL tharu parA saththiyin paramAna: It is above the Supreme Power (ParAsakthi) that is capable of granting the true knowledge which cannot even be approached by diverse religious pursuits;

thuriya mEl aRputhap parama njAnath thanic cudar viyApiththa: It is where the ascetics (yOgis) remain in a transcendental stage; It extends even beyond that stage where supreme knowledge pervades as a unique effulgence;

nal pathi needu thukaL il sAyucchiyak kathiyai: It is an eminent place; It is impeccable; It is the non-dual amalgamation of the Lord with my soul (SAyujyam);

eeRu atRa sol suka sorUpaththai utRu adaivEnO: It is endless; It is the celebrated blissful form; will I ever attain It duly?

purisai chUz seyppathikku uriya sAmarthya sath purusha: You are the mighty Lord of VayalUr surrounded by walls, Oh Virtuous One!

veeraththu vikrama cUran puraLa vEl thotta kaik kumara: You wielded the spear from Your hand to knock down that strong and valorous demon SUran who rolled over on the ground, Lord KumarA!

mEnmai thirup pukazhai OthaRku enakku aruLvOnE: You graciously blessed me so that I could compose great songs (Thiruppugazh) spreading Your glory!

kariya Ukath thiraL palavin meethil suLaik kanikaL peeRip pusiththu amar Adi: Herds of black monkeys climb the jack-fruit trees, tear the fruits, pick out the slices and eat, fighting among themselves, and

kathali chUthaththinil payilum eezhaththinil: jumping between the plantain and mango trees in the fertile country called eezham (Sri LankA),

kathira kAmak kirip perumALE.: where You chose Mount KadhirgAmam as Your abode, Oh Great One!


* The four methods of worship are:

1.  sariyai:  Worship through service in temples such as doing penance, washing the floor, lighting the lamps, maintaining the flower garden, plucking the flowers for offering, making of garlands, singing of hymns, decorating the deities etc. This is known as 'dhAdha mArgam - sAlOkam'.

2.  kiriyai:  Worship, both inwardly and externally, of a God with a form through daily offerings (pUjA) and with several pUjA materials. This is called 'puthra mArgam - sameepam'.

3.  yOgam:  Inward worship only of a formless God by control of senses, holding the oxygen in the inhaled air and letting it through the six centres of 'kuNdalini chakrA' after understanding each state fully, experiencing the flow of nectar in the 'Lunar zone' between the eyebrows and letting it seep throughout the body and meditating on the full effulgence. This is 'sakha mArgam - sArUbam'.

4.  gnAnam:  Ceasing all external and internal activities, this method consists of worshipping through the medium of intellect alone, seeking the True Knowledge. This is 'san mArgam - sAyujyam'.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 643 sariyaiyALarkkum - kadhirgAmam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]