திருப்புகழ் 524 கறுத்ததலை வெளிறு  (திருவேங்கடம்)
Thiruppugazh 524 kaRuththathalaiveLiRu  (thiruvEngkadam)
Thiruppugazh - 524 kaRuththathalaiveLiRu - thiruvEngkadamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்ததன தனதன தனந்த
     தனத்ததன தனதன தனந்த
          தனத்ததன தனதன தனந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

கறுத்ததலை வெளிறு மிகுந்து
     மதர்த்த இணை விழிகள் குழிந்து
          கதுப்பிலுறு தசைகள் வறண்டு ...... செவிதோலாய்க்

கழுத்தடியு மடைய வளைந்து
     கனத்தநெடு முதுகு குனிந்து
          கதுப்புறுப லடைய விழுந்து ...... தடுநீர்சோர்

உறக்கம்வரு மளவி லெலும்பு
     குலுக்கிவிடு மிருமல் தொடங்கி
          உரத்தகன குரலு நெரிந்து ...... தடிகாலாய்

உரத்தநடை தளரு முடம்பு
     பழுத்திடுமுன் மிகவும் விரும்பி
          உனக்கடிமை படுமவர் தொண்டு ...... புரிவேனோ

சிறுத்தசெலு வதனு ளிருந்து
     பெருத்ததிரை யுததி கரந்து
          செறித்தமறை கொணர நிவந்த ...... ஜெயமாலே

செறித்தவளை கடலில் வரம்பு
     புதுக்கியிளை யவனோ டறிந்து
          செயிர்த்தஅநு மனையு முகந்து ...... படையோடி

மறப்புரிசை வளையு மிலங்கை
     யரக்கனொரு பதுமுடி சிந்த
          வளைத்தசிலை விஜய முகுந்தன் ...... மருகோனே

மலர்க்கமல வடிவுள செங்கை
     அயிற்குமர குகைவழி வந்த
          மலைச்சிகர வடமலை நின்ற ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கறுத்ததலை வெளிறு மிகுந்து ... கருப்பாயிருந்த தலை முடி
நரையினால் மிக்க வெண்மையாகி,

மதர்த்த இணை விழிகள் குழிந்து ... செழிப்புற்று இருந்த இரு
கண்களும் குழிவிழுந்து,

கதுப்பிலுறு தசைகள் வறண்டு ... கன்னங்களில் இருந்த சதைகள்
வற்றிப்போய்,

செவிதோலாய் ... காதுகள் வெறும் தோலாக மெலிந்து,

கழுத்தடியும் அடைய வளைந்து ... கழுத்தின் அடிப்பாகம் முற்றிலும்
வளைந்து,

கனத்தநெடு முதுகு குனிந்து ... பருத்திருந்த அகன்ற முதுகும்
கூன் விழுந்து குறுகி,

கதுப்புறு பல் அடைய விழுந்(து) ... தாடையில் இருந்த பற்கள்
மொத்தமாய் விழுந்து,

உதடுநீர்சோர் ... உதடுகளில் ஜொள்ளு ஒழுக,

உறக்கம்வரும் அளவில் ... தூக்கம் வரும் சமயத்தில்

எலும்பு குலுக்கிவிடும் இருமல் தொடங்கி ... எலும்புகளைக்
குலுக்கித் தள்ளும்படி இருமல் வந்து,

உரத்தகன குரலு நெரிந்து ... வலிமையும் உறுதியும் பெற்றிருந்த
குரல் நெரிபட்டு அடங்கி,

தடிகாலாய் ... கைத்தடியே கால் போல உதவ,

உரத்தநடை தளரும் ... வலிமை மிகுந்த நடை தளர்ந்து

உடம்பு பழுத்திடுமுன் ... இந்த உடம்பு முதுமை அடைவதற்கு
முன்பு,

மிகவும் விரும்பி ... மிகுந்த விருப்பத்துடன்

உனக்கடிமை படும் அவர் தொண்டு புரிவேனோ ... உனக்கு
அடிமை பூண்டுள்ள அடியார்களுக்கு யான் தொண்டு
புரிய மாட்டேனோ?

சிறுத்த செலு அதனுள் இருந்து ... சிறிய மீன் உருவத்தினுள்
அவதாரம் செய்து,

பெருத்ததிரை யுததி கரந்து செறித்த ... பெரிய அலை வீசும்
கடலுக்கு அடியில் ஒளித்து வைத்த

மறை கொணர நிவந்த ஜெயமால் ... வேதங்களை மீட்டு
வருவதற்காகத் தோன்றிய வெற்றித் திருமாலும்,

ஏ செறித்து அ(வ்)வளை கடலில் வரம்பு புதுக்கி ... கணையைச்
செலுத்தி, அந்த வளைந்த கடலில் அணையைப புதிதாகக் கட்டி,

இளையவனோடு ... தம்பி இலக்குவனோடும்,

அறிந்து செயிர்த்த அநு மனையும் உகந்து ... ராவணனுடைய
நிலையை அறிந்து சீறிய (இலங்கையில் தீ மூட்டித் திரும்பிய)
அநுமனுடனும் மகிழ்ந்து,

படையோடி ... வானரப் படையைச் செலுத்தி,

மறப்புரிசை வளையும் இலங்கை ... வீரம் பொருந்திய மதில்கள்
சூழ்ந்துள்ள இலங்கையில் வாழ்ந்த

அரக்கனொரு பதுமுடி சிந்த ... அரக்கன் ராவணனது பத்துத்
தலைகளும் அறுபட்டு விழுமாறு

வளைத்தசிலை விஜய முகுந்தன் மருகோனே ... வில்லை
வளைத்த வெற்றி முகுந்தன்ஆகிய திருமாலின் மருகோனே,

மலர்க்கமல வடிவுள செங்கை ... தாமரை மலர் போன்ற வடிவுடைய
சிவந்த திருக்கரத்தில்

அயிற்குமர ... வேலாயுதத்தை ஏந்திய குமரக் கடவுளே,

குகைவழி வந்த ... குகையின் வழியாக வந்து*

மலைச்சிகர வடமலை நின்ற பெருமாளே. ... வெளிவந்த
மலையாகிய, சிகரத்தை உடைய திருவேங்கடமலை மீது
எழுந்தருளியுள்ள பெருமாளே.


* ஒருமுறை உமாதேவியிடம் கோபித்துக்கொண்டு கயிலையை விட்டு பாதாளத்தில்
ஒளிந்து கொண்ட முருகக் குழந்தை குகை வழியே திருவேங்கட மலையின்
உச்சியை அடைந்து நின்றான் - கந்தபுராணம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.583  pg 1.585  pg 1.586  pg 1.587  pg 1.588 
 WIKI_urai Song number: 245 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 524 - kaRuththathalai veLiRu (thiruvEngkadam)

kaRuththathalai veLiRu migundhu
     madharththa iNai vizhigaL kuzhindhu
          kadhuppiluRu dhasaigaL vaRaNdu ...... sevithOlAy

kazhuththadiyu madaiya vaLaindhu
     ganaththanedu mudhugu kunindhu
          kadhuppuRupa ladaiya vizhundh ...... udhaduneersOr

uRakkamvarum aLavil elumbu
     kulukkividum irumal thodangi
          uraththagana kuralu nerindhu ...... thadikAlAy

uraththanadai thaLarum udambu
     pazhuththidumun migavum virumbi
          unakkadimai padumavar thoNdu ...... purivEnO

siRuththaselu vadhanuL irundhu
     peruththathirai yudhadhi karandhu
          seRiththamaRai koNara nivandha ...... jeyamAlE

seRiththavaLai kadalil varambu
     pudhukki iLai yavano daRindhu
          seyirththa anumanaiyum ugandhu ...... padaiyOdi

maRappurisai vaLaiyum ilangai
     arakkanoru padhumudi sindha
          vaLaiththasilai vijaya mukundhan ...... marugOnE

malarkkamala vadivuLa sengai
     ayiRkumara gugaivazhi vandha
          malaisikara vadamalai nindra ...... perumALE.

......... Meaning .........

kaRuththathalai veLiRu migundhu: My black hair grew increasingly grey.

madharththa iNai vizhigaL kuzhindhu: Both my healthy eyes became hollow.

kadhuppiluRu dhasaigaL vaRaNdu sevithOlAy: My fleshy cheeks shrank and my ears became skinny.

kazhuththadiyu madaiya vaLaindhu: My neckline was totally bent out of shape.

ganaththanedu mudhugu kunindhu: My broad and firm back became hunched.

kadhuppuRupa ladaiya vizhundhu: All my teeth had fallen from the jaws.

udhaduneersOr: There was uncontrollable oozing from my lips.

uRakkamvarum aLavil: Just when I was about to fall asleep,

elumbu kulukkividum irumal thodangi: coughing started so intensely as to shake my bones.

uraththagana kuralu nerindhu: My strong and resonant voice became feeble and scratchy.

thadikAlAy: The cane became one of my legs.

uraththanadai thaLarum: My firm steps began to slow down.

udambu pazhuththidumun: Before my body becomes ripe due to old age,

migavum virumbi unakkadimai padumavar thoNdu purivEnO: will I ever be able to serve Your devotees who have willingly surrendered to You?

siRuththaselu vadhanuL irundhu: He incarnated in the form of a little fish;

peruththathirai yudhadhi karandhu seRiththa maRai: and when the VEdAs were hidden deep under the huge wavy ocean,

koNara nivandha jeyamAl: He (as Vishnu in Mathsya avathAram) successfully rescued them.

EyseRiththavaLai kadalil varambu pudhukki: He shot the arrows at the bay, and built a new bridge across the sea;

iLai yavanodu: with the help of His younger brother Lakshmanan,

aRindhu seyirththa anumanaiyum ugandhu padaiyOdu: and in the happy company of Hanuman, who gauged RavanA's strength correctly (and set fire to LankA), along with His army of monkeys,

maRappurisai vaLaiyum ilangai arakkanoru padhumudi sindha: He invaded LankA, with its strong fortress walls, and knocked RavanA's ten heads down

vaLaiththasilai vijaya mukundhan marugOnE: by the strength of His bow (KOthaNdam); and He is Rama, an incarnation of Mukundhan (Vishnu). You are His nephew!

malarkkamala vadivuLa sengai ayiRkumara: In Your lovely lotus-like hand, You hold the Spear, Oh KumarA,

gugaivazhi vandha: You came through an underground tunnel* to

malaisikara vadamalai nindra perumALE.: the hilltop and stood at the peak in ThriruvEnkatam, Oh Great One!


* Once, after quarelling with His Mother PArvathi, Murugan hid Himself in PAthALa logam.
Later, He dug a tunnel through the hills of ThiruvEngkadam and stood at the peak - Kandha PurANam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 524 kaRuththathalai veLiRu - thiruvEngkadam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]