திருப்புகழ் 164 தகைமைத் தனியில்  (பழநி)
Thiruppugazh 164 thagaimaiththaniyil  (pazhani)
Thiruppugazh - 164 thagaimaiththaniyil - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
     தனனத் தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

தகைமைத் தனியிற் பகைகற் றுறுகைத்
     தநுமுட் டவளைப் ...... பவனாலே

தரளத் திரளிற் புரளக் கரளத்
     தமரத் திமிரக் ...... கடலாலே

உகைமுத் தமிகுத் ததெனப் பகல்புக்
     கொளிமட் குமிகைப் ...... பொழுதாலே

உரையற் றுணர்வற் றுயிரெய்த் தகொடிக்
     குனநற் பிணையற் ...... றரவேணும்

திகைபத் துமுகக் கமலத் தனைமுற்
     சிறையிட் டபகைத் ...... திறல்வீரா

திகழ்கற் பகமிட் டவனக் கனகத்
     திருவுக் குருகிக் ...... குழைமார்பா

பகலக் கிரணப் பரணச் சடிலப்
     பரமற் கொருசொற் ...... பகர்வோனே

பவனப் புவனச் செறிவுற் றுயர்மெய்ப்
     பழநிக் குமரப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

தகைமைத் தனியில் பகை கற்று உறு கைத் தநு முட்ட
வளைப்பவனாலே
... தக்க தருணமென்று பார்த்து தனி நிலையில்
(அவள் மீது) பகை பூண்டு, தன் கையில் உள்ள வில்லை நன்றாக
வளைக்கும் மன்மதனாலே,

தரளத் திரளில் புரளக் கரளத் தமரத் திமிரக் கடலாலே ...
முத்துக் குவியல்கள் புரள்கின்றதும், நஞ்சின் பிறப்புக்கு இடமானதும்,
ஒலி செய்வதும், இருள் நிறைந்ததுமாகிய கடலாலும்,

உ(ற்)கை முத்தம் மிகுத்தது எனப் பகல் புக்கு ஒளி மட்கு
மிகைப் பொழுதாலே
... நட்சத்திரங்கள் முத்துக்கள் நிறைந்தது போல்
வானில் நிரம்பித் தோன்ற, பகல் பொழுது போய், ஒளி மங்கி, மிஞ்சி
நிற்கும் (இரவுப்) பொழுதாலும்,

உரை அற்று உணர்வு அற்று உயிர் எய்த்த கொடிக்கு உன
நல் பிணையல் தர வேணும்
... வாக்கு அற்றும், உணர்வு அற்றும்,
உயிர் இளைத்து நிற்கும் கொடி போன்ற (என்) மகளுக்கு
உனது நல்ல மாலையை நீ தந்தருள வேண்டும்.

திகை பத்தும் உகக் கமலத்தனை முன் சிறை இட்ட பகைத்
திறல் வீரா
... பத்துத் திசைகளில் உள்ளவர்களும் கலங்க, தாமரையில்
உள்ள பிரமனை முன்பு சிறையில் அடைத்து பகைமைத் திறத்தைக்
காட்டிய வீரனே,

திகழ் கற்பகம் மிட்ட வனக் கனகத் திருவுக்கு உருகிக் குழை
மார்பா
... (வேண்டியதைத் தந்து) விளங்கும் கற்பக மரங்கள் நிறைந்த
சோலைகளை உடைய பொன்னுலகத்து லக்ஷ்மி (தேவயானை) மீது
மனம் உருகிக் குழைந்து அணைந்த மார்பனே,

பகலக் கிரணப் பரணச் சடிலப் பரமற்கு ஒரு சொல் பகர்வோனே ...
ஞாயிறு போல ஒளி கொண்ட, பாரமான சடையைக் கொண்ட
பரமனாகிய சிவபெருமானுக்கு, ஒப்பற்ற பிரணவச் சொல்லை
உபதேசித்தவனே,

பவனப் புவனச் செறிவுற்று உயர் மெய்ப் பழநிக் குமரப்
பெருமாளே.
... வாயு மண்டலம் வரையும் நிறைந்து உயர்ந்த மெய்ம்மை
விளங்கும் பழநித் தலத்தில் நிற்கும் குமரப் பெருமாளே.


இப்பாடல் அகத்துறையில் 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் முருகனைப்
பிரிந்த தலைவிக்காக அவளது தாய் பாடியது. மன்மதன், அவனது
வில், கடல், இரவு, இவை தலைவியின் பிரிவுத்துயரைக் கூட்டுவன.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.316  pg 1.317 
 WIKI_urai Song number: 127 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 164 - thagaimaith thaniyil (pazhani)

thakaimaith thaniyiR pakaikat RuRukaith
     thanumut tavaLaip ...... pavanAlE

tharaLath thiraLiR puraLak karaLath
     thamarath thimirak ...... kadalAlE

ukaimuth thamikuth thathenap pakalpuk
     koLimat kumikaip ...... pozhuthAlE

uraiyat RuNarvat Ruyireyth thakodik
     kunanaR piNaiyal ...... tharavENum

thikaipath thumukak kamalath thanaimuR
     ciRaiyit tapakaith ...... thiRalveerA

thikazhkaR pakamit tavanak kanakath
     thiruvuk kurukik ...... kuzhaimArpA

pakalak kiraNap paraNac cadilap
     paramaR korusol ...... pakarvOnE

pavanap puvanac ceRivut Ruyarmeyp
     pazhanik kumarap ...... perumALE.

......... Meaning .........

thakaimaith thaniyil pakai katRu uRu kaith thanu mutta vaLaippavanAlE: Because of the Love God (Manmathan) who exploited her loneliness and became antagonistic by stretching out the bow in his hand fully,

tharaLath thiraLil puraLak karaLath thamarath thimirak kadalAlE: because of the dark roaring sea with heaps of pearls, the source of poison,

u(R)kai muththam mikuththathu enap pagal pukku oLi matku mikaip pozhuthAlE: and because of the end of daylight leaving a dim dark night lingering with stars in the sky sprawling like pearls,

urai atRu uNarvu atRu uyir eyththa kodikku una nal piNaiyal vENum thara: this creeper-like girl (of mine) is rendered speechless, senseless and with a shrunken life; kindly grant her Your hallowed garland!

thikai paththum ukak kamalaththanai mun siRai itta pakaith thiRal veerA: Once You imprisoned BrahmA, seated on the lotus, to the dismay of all in the ten directions, thereby establishing Your hostile valour!

thikazh kaRpakam mitta vanak kanakath thiruvukku urukik kuzhai mArpA: She is Lakshmi belonging to the celestial world where the famous (wish-yielding) KaRpaga trees abound in groves; You melted for that DEvayAnai and fondly embraced her with Your chest!

pakalak kiraNap paraNac cadilap paramaRku oru sol pakarvOnE: He has huge matted hair that is bright like the sun; to that supreme Lord SivA, You preached the matchless PraNava ManthrA!

pavanap puvana ceRivutRu uyar meyp pazhanik kumarap perumALE.: The Truth in this holy place, Pazhani, soars and spreads right up to the cosmos; You have Your abode there, KumarA, Oh Great One!


This song has been written in the Nayaka-Nayaki BhAva portraying - from the view of the mother - the pangs of separation of the heroine from Lord Murugan.
The Love God, His bows, the sea and the night are some of the sources which aggravate the agony of separation from the Lord.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 164 thagaimaith thaniyil - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]