திருப்புகழ் 149 குறித்தமணி  (பழநி)
Thiruppugazh 149 kuRiththamaNi  (pazhani)
Thiruppugazh - 149 kuRiththamaNi - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்ததனத் தனத்ததனத்
     தனத்ததனத் தனத்ததனத்
          தனத்ததனத் தனத்ததனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

குறித்தமணிப் பணித்துகிலைத்
     திருத்தியுடுத் திருட்குழலைக்
          குலைத்துமுடித் திலைச்சுருளைப் ...... பிளவோடே

குதட்டியதுப் புதட்டைமடித்
     தயிற்பயிலிட் டழைத்துமருட்
          கொடுத்துணர்வைக் கெடுத்துநகக் ...... குறியாலே

பொறித்ததனத் தணைத்துமனச்
     செருக்கினர்கைப் பொருட்கவரப்
          புணர்ச்சிதனிற் பிணிப்படுவித் ...... திடுமாதர்

புலத்தலையிற் செலுத்துமனப்
     ப்ரமத்தையறப் ப்ரசித்தமுறப்
          புரித்தருளித் திருக்கழலைத் ...... தருவாயே

பறித்ததலைத் திருட்டமணக்
     குருக்களசட் டுருக்களிடைப்
          பழுக்களுகக் கழுக்கள்புகத் ...... திருநீறு

பரப்பியதத் திருப்பதிபுக்
     கனற்புனலிற் கனத்தசொலைப்
          பதித்தெழுதிப் புகட்டதிறற் ...... கவிராசா

செறித்தசடைச் சசித்தரியத்
     தகப்பன்மதித் துகப்பனெனச்
          சிறக்கவெழுத் தருட்கருணைப் ...... பெருவாழ்வே

திகழ்ப்படுசெய்ப் பதிக்குளெனைத்
     தடுத்தடிமைப் படுத்தஅருட்
          டிருப்பழநிக் கிரிக்குமரப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குறித்த மணிப் பணித் துகிலைத் திருத்தி உடுத்து இருள்
குழலைக் குலைத்து முடித்து
... சிறந்ததென்று கருதிய ரத்தின
மணிகள் பதித்த ஆபரணங்களையும் ஆடைகளையும் முறையே
சரிப்படுத்தி உடுத்து, கரிய கூந்தலை கலைத்து முடித்து,

இலைச் சுருளைப் பிளவோடே குதட்டிய துப்பு உதட்டை
மடித்து அயில் பயிலிட்டு அழைத்து மருள் கொடுத்து
உணர்வைக் கெடுத்து
... வெற்றிலையைப் பாக்குப் பிளவுடன்
மெல்லுகின்ற பவளம் போன்ற இதழ்களை மடித்து, வேல் போன்ற
கண்களால் நெருக்கி அருகே அழைத்து, காம மயக்கத்தைக்
கொடுத்து நல்லுணர்வைக் கெடுத்து,

நகக் குறியாலே பொறித்து அத்தனத்து அணைத்து மனச்
செருக்கினர் கைப்பொருள் கவரப் புணர்ச்சி தனில்
பிணிப்படுவித்திடு மாதர்
... நகக் குறியால் அடையாளம்
இடப்பட்ட மார்பகத்தில் அணைத்து, மனம் கர்வம் கொண்டவராய்,
(தம்மிடம் வந்தவர்களிடம்) கைப் பொருளைக் கவரும் பொருட்டு
கலவியில் கட்டுப்படுத்துகின்ற விலைமாதர்கள்.

புலம் தலையில் செலுத்தும் மனப் ப்ரமத்தை அறப்
ப்ரசித்தம் உறப் புரித்து அருளித் திருக் கழலைத்
தருவாயே
... அவர்களிடத்தில் செலுத்துகின்ற மயக்கம்
அற்றுப் போக நான் பெரும் புகழ் பெற அன்பு கூர்ந்து அருள்
புரிந்து உனது அழகிய திருவடியைத் தருவாயாக.

பறித்த தலைத் திருட்டு அமணக் குருக்கள் அசட்டு
உருக்கள் இடைப் பழுக்கள் உகக் கழுக்கள் புகத் திரு நீறு
பரப்பிய தத் திருப்பதி புக்கு
... ரோமத்தை விலக்கிய தலையையும்
கள்ள நெஞ்சத்தையும் உடைய சமணக் குருக்களாகிய
அறிவில்லாதவர்களின் விலா எலும்புகள் முறிந்து விழ, (அவர்கள்)
கழு மரங்கள் ஏறும்படி விபூதியைப் பரவ வைத்த அந்த
மதுரையம்பதிக்குச் சென்று,

அனல் புனலில் கனத்த சொ(ல்)லைப் பதித்து எழுதிப்
புக(வி)ட்ட திறல் கவி ராசா
... நெருப்பிலும் நீரிலும் பெருமை
வாய்ந்த (தேவாரத்) திருப் பதிகத்தைப் பொறித்து எழுதப்பட்ட
ஏடுகளைப் புகவிட்ட ஞான வலிமையுடைய (சம்பந்தராக வந்த)
கவியரசனே,

செறித்த சடைச் சசித் தரி அத் தகப்பன் மதித்து உகப்பன்
எனச் சிறக்க எழுத்து அருள் கருணைப் பெருவாழ்வே
...
நெருங்கி அடர்ந்த சடையில் சந்திரனைத் தரித்த அந்தத்
தந்தையாகிய சிவ பெருமான் பாராட்டி மகிழ்வான் என்று சிறப்புறும்
வகையில் பிரணவத்தின் பொருளை உபதேசித்து அருளிய
கருணைச் செல்வமே,

திகழ்ப் படு செய்ப்பதிக்குள் எனைத் தடுத்து அடிமைப்
படுத்த அருள் திரு பழநிக் கிரிக் குமரப் பெருமாளே.
...
விளக்கமுறும் வயலூரில் என்னைத் தடுத்து ஆட்கொண்டு
அடிமை ஆக்கிய அருளாளனே, அழகிய பழனி மலையில்
உறையும் குமரப் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.332  pg 1.333  pg 1.334  pg 1.335 
 WIKI_urai Song number: 135 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 149 - kuRiththamaNi (pazhani)

kuRiththamaNip paNiththukilaith
     thiruththiyuduth thirutkuzhalaik
          kulaiththumudith thilaicchuruLaip ...... piLavOdE

kuthattiyathup puthattaimadith
     thayiRpayilit tazhaiththumarut
          koduththuNarvaik keduththunakak ...... kuRiyAlE

poRiththathanath thaNaiththumanas
     cherukkinarkaip porutkavarap
          puNarcchithaniR piNippaduvith ...... thidumAthar

pulaththalaiyiR cheluththumanap
     pramaththaiyaRap prasiththamuRap
          puriththaruLith thirukkazhalaith ...... tharuvAyE

paRiththathalaith thiruttamaNak
     kurukkaLasat turukkaLidaip
          pazhukkaLukak kazhukkaLpukath ...... thiruneeRu

parappiyathath thiruppathipuk
     kanaRpunaliR kanaththasolaip
          pathiththezhuthip pukattathiRaR ...... kavirAsA

cheRiththasadaic chasiththariyath
     thakappanmathith thukappanenac
          chiRakkavezhuth tharutkaruNaip ...... peruvAzhvE

thikazhppaduseyp pathikkuLenaith
     thaduththadimaip paduththaarut
          tiruppazhanik kirikkumarap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kuRiththa maNip paNith thukilaith thiruththi uduththu iruL kuzhalaik kulaiththu mudiththu: They neatly adjust and correctly wear their attire and ornaments embedded with selectively chosen precious gems; they unlock their dark hair and tie it neatly into a tuft;

ilaic churuLaip piLavOdE kuthattiya thuppu uthattai madiththu ayil payilittu azhaiththu maruL koduththu uNarvaik keduththu: they curl up their coral-like red lips that munch betel leaves along with betel-nuts; with their spear-like eyes, they hustle their suitors inviting them to come closer to them; they dish out delusory passion and corrupt their good sense;

nakak kuRiyAlE poRiththu aththanaththu aNaiththu manac cherukkinar kaipporuL kavarap puNarcchi thanil piNippaduviththidu mAthar: these whores hug (their suitors) tightly with their bosom bearing nail-marks; and, with an arrogant mind, they force their suitors into intercourse mainly to grab all their belongings;

pulam thalaiyil cheluththum manap pramaththai aRap prasiththam uRap puriththu aruLith thiruk kazhalaith tharuvAyE: to destroy my illusory passion for these women, kindly bless me by granting Your hallowed feet so that I could attain lasting fame, Oh Lord!

paRiththa thalaith thiruttu amaNak kurukkaL asattu urukkaL idaip pazhukkaL ukak kazhukkaL pukath thiru neeRu parappiya thath thiruppathi pukku: Those stupid samaNa priests, whose heads were shaven and hearts filled with treachery, were sent to the gallows, with their ribs broken, as You spread the holy ash entering the sacred town, Madhurai;

anal punalil kanaththa so(l)laip pathiththu ezhuthip puka(vi)tta thiRal kavi rAsA: there, You placed, in fire and water, the palm leaves on which the famous hymns (ThEvAram) were scribed, coming as the wise and powerful king of poets (ThirugnAnasambandhar), Oh Lord!

cheRiththa sadaic chasith thari ath thakappan mathiththu ukappan enac chiRakka ezhuththu aruL karuNaip peruvAzhvE: On His dense and closely matted hair, He wears the crescent moon; to the elation and appreciation of that Lord SivA, Your father, You splendidly preached to Him the meaning of the PraNava ManthrA, Oh Compassionate Treasure!

thikazhp padu seyppathikkuL enaith thaduththu adimaip paduththa aruL thiru pazhanik kirik kumarap perumALE.: In the eminent town, VayalUr, You came to my rescue by taking me over as Your slave, Oh Gracious One! You are seated in the beautiful town, Mount Pazhani, Oh KumarA, the Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 149 kuRiththamaNi - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]