திருப்புகழ் 126 கடலைச் சிறை  (பழநி)
Thiruppugazh 126 kadalaichchiRai  (pazhani)
Thiruppugazh - 126 kadalaichchiRai - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
     தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
          தனனத் தனனத் தனனத் தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கடலைச் சிறைவைத் துமலர்ப் பொழிலிற்
     ப்ரமரத் தையுடற் பொறியிட் டுமடுக்
          கமலத் தைமலர்த் திவிடத் தையிரப் ...... பவனூணாக்

கருதிச் சருவிக் கயலைக் கயமுட்
     படுவித் துழையைக் கவனத் தடைசிக்
          கணையைக் கடைவித் துவடுத் தனையுப் ...... பினின்மேவி

அடலைச் செயல்சத் தியையக் கினியிற்
     புகுவித் துயமப் ப்ரபுவைத் துகைவித்
          தரிகட் கம்விதிர்த் துமுறித் துமதித் ...... தசகோரம்

அலறப் பணிரத் நமணிக் குழையைச்
     சிலுகிட் டுமையிட் டொளிவிட் டுமருட்
          டுதலுற் றபொறிச் சியர்கட் கடையிற் ...... படுவேனோ

சடிலத் தவனிட் டவிசிட் டகுலத்
     தொருசெட் டியிடத் தினுதித் தருள்வித்
          தகருத் ரஜன்மப் பெயர்செப் பியிடப் ...... பரிவாலே

சநகர்க் குமகஸ்த் யபுலஸ்த் யசநற்
     குமரர்க் குமநுக் க்ரகமெய்ப் பலகைச்
          சதுபத் துநவப் புலவர்க் கும்விபத் ...... தியில்ஞான

படலத் துறுலக் கணலக் யதமிழ்த்
     த்ரயமத் திலகப் பொருள்வ்ருத் தியினைப்
          பழுதற் றுணர்வித் தருள்வித் தகசற் ...... குருநாதா

பவளக் கொடிசுற் றியபொற் கமுகிற்
     றலையிற் குலையிற் பலமுத் துதிர்செய்ப்
          பழநிப் பதிவெற் பினில்நிற் குமரப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கடலைச் சிறை வைத்து மலர்ப் பொழிலில் ப்ரமரத்தை உடல்
பொறி இட்டு மடுக் கமலத்தை மலர்த்தி
... சமுத்திரத்தை ஒரு
எல்லையைத் தாண்டாதபடி சிறையில் வைத்து, மலர்ச் சோலையில் உள்ள
வண்டை உடலில் வரி ரேகைகளை அமைத்து ஒடுக்கி, மடுவில் உள்ள
தாமரை மலரை வாடச் செய்து,

விடத்தை இரப்பவன் ஊணாக் கருதிச் சருவிக் கயலைக் கயம்
உள் படுவித்து உழையைக் கவனத்து அடைசிக் கணையைக்
கடைவித்து வடுத்தனை உப்பினின் மேவி
... ஆலகால விஷத்தை
பலி ஏந்தி இரப்பவனாகிய சிவ பெருமானுக்கு உணவாகக் கருதிவைத்து,
போராடும் கயல் மீனை குளத்தில் புக வைத்து, மானை காட்டில் அடையச்
செய்து, பாணத்தை உலையில் கடைய வைத்து, மாவடுவை உப்பினில்
ஊறவைத்து,

அடலைச் செயல் சத்தியை அக்கினியில் புகுவித்து யம
ப்ரபுவைத் துகைவித்து அரி கட்கம் விதிர்த்து முறித்து மதித்த
சகோரம் அலறப் ப(ண்)ணி
... வெற்றிச் செயல் கொண்ட
வேற்படையை தீயினில் புக வைத்து, யமனை உதைத்திட்டு, ஒளி
பொருந்திய வாளை ஆட்டமுற்று முறிய வைத்து, மதிக்கப்படும் சகோரப்
பட்சியை (வெட்கத்தால்) அலறும்படிச் செய்து,

ரத்ந மணிக் குழையைச் சிலுகிட்டு மை இட்டு ஒளி விட்டு
மருட்டுதல் உற்ற பொறிச்சியர்கள் கடையில் படுவேனோ
...
ரத்தினத்தால் செய்யப்பட்ட மணிக்குழையோடு போராடுவதும்,
மயக்கும் மை அணிந்ததும், ஒளி வீசுவதும், மருட்டுதல் செய்யும்
மனத்தை உடைய விலைமாதர்களின் கடைக்கண்களில்
அகப்படுவேனோ?

சடிலத்தவன் இட்ட சிட்ட குலத்து ஒரு செட்டியிடத்தின்
உதித்து அருள் வித்தக ருத்ர ஜன்மப் பெயர் செப்பி இட
பரிவாலே சநகர்க்கும் அகஸ்த்ய புலஸ்த்ய சனக் குமரர்க்கும்
அநுக்ரக
... சடை மகுடத்தவனாகிய சிவபெருமானின் ஆணையின்படி
மேன்மையான குலத்தில் ஒரு செட்டி இடத்தே தோன்றி, அருளும்
ஞானமும் கொண்ட ருத்ர ஜன்மன்* என்னும் பெயருடன் திகழ்ந்து,
அன்புடனே சநகர், அகஸ்தியர், புலஸ்தியர், சநற்குமரர்
ஆகியோர்களுக்கு அருள் பாலித்தவனே,

மெய்ப் பலகைச் சது பத்து நவப் புலவர்க்கும் விபத்து இல்
ஞான படலத்து உறு லக்கண லக்ய தமிழ்த் த்ரயம் அத்தில்
அகப் பொருள் வ்ருத்தியினைப் பழுது அற்று உணர்வித்து
அருள்வித்த வித்தக சற்குருநாதா
... சங்கப்பலகையில்
வீற்றிருந்த நாற்பத்தொன்பது புலவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லாத
முறையில் ஞானப் பகுதியில் உள்ள இலக்கண இலக்கிய (இயல்,
இசை, நாடகம் ஆகிய) முத்தமிழில் (சிவபெருமான் இயற்றிய)
அகப்பொருள் விளக்கத்தை குற்றமின்றி உணர்வித்து அருளிய
வித்தகனே, சற்குரு நாதனே,

பவளக் கொடி சுற்றிய பொன் கமுகின் தலையில் குலையில்
பல முத்து உதிர் செய்ப் பழநிப்பதி வெற்பினில் நில் குமரப்
பெருமாளே.
... பவளக் கொடி சுற்றிய அழகிய கமுகு மரத்தின்
உச்சிக் குலையினின்றும் பல முத்துக்கள் உதிர்கின்ற பழநிப் பதி
மலையில் நின்றருளும் பெருமாளே.


முதல் 12 வரிகளில் கண்ணுக்கு உவமையாகக் கருதப்படும் கடல், வண்டு,
தாமரை, விஷம், கயல் மீன், மாவடு, வேல், மான், யமன், வாள், சகோரப் பட்சி
ஆகியவை எங்ஙனம் கண்ணுக்கு உவமை ஆகா என்பதை ஒவ்வோர் உவமைக்கும்
ஒரு குறை உள்ளது என்று கூறப்படும் முறை தனிச் சிறப்பு வாய்ந்தது.


* மதுரையில் 49 சங்கப்புலவர்கள் இறையனார் அகப் பொருளுக்கு உரை
எழுதினர். சிறந்த உரை எது என்பதில் விவாதம் ஏற்பட, மதுரை செட்டி குலத்தில்
ஊமைப்பிள்ளை ருத்திரஜன்மன் என்ற பெயரில் அவதரித்த முருகன் அனைவரது
உரையையும் கேட்டு, நக்கீரன், கபிலன், பரணன் ஆகிய புலவர்களின் உரைகளைக்
கேட்கும்போது மட்டும் வியப்பையும், கண்ணீரையும் காட்ட, இம் மூவரின் உரையே
உண்மைப் பொருள் என்று புலவர்கள் உணர்ந்து கலகம் தீர்த்தனர்.
- திருவிளையாடல் புராணம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.312  pg 1.313  pg 1.314  pg 1.315  pg 1.316 
 WIKI_urai Song number: 126 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 126 - kadalaich chiRai (pazhani)

kadalaic chiRaivaith thumalarp pozhiliR
     pramarath thaiyudaR poRiyit tumaduk
          kamalath thaimalarth thividath thaiyirap ...... pavanUNAk

karuthic charuvik kayalaik kayamut
     paduvith thuzhaiyaik kavanath thadaisik
          kaNaiyaik kadaivith thuvaduth thanaiyup ...... pininmEvi

adalaic cheyalsath thiyaiyak kiniyiR
     pukuvith thuyamap prapuvaith thukaivith
          tharikat kamvithirth thumuRith thumathith ...... thasakOram

alaRap paNirath namaNik kuzhaiyaic
     chilukit tumaiyit toLivit tumarut
          tuthalut RapoRic chiyarkat kadaiyiR ...... paduvEnO

sadilath thavanit tavisit takulath
     thoruchet tiyidath thinuthith tharuLvith
          thakaruth rajanmap peyarsep piyidap ...... parivAlE

sanakark kumakaSth yapulaSth yasanaR
     kumarark kumanuk krakameyp palakaic
          chathupath thunavap pulavark kumvipath ...... thiyilnjAna

padalath thuRulak kaNalak yathamizhth
     thrayamath thilakap poruLvruth thiyinaip
          pazhuthat RuNarvith tharuLvith thakasaR ...... gurunAthA

pavaLak kodisut RiyapoR kamukit
     RalaiyiR kulaiyiR palamuth thuthirseyp
          pazhanip pathiveR pinilniR kumarap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kadalaic chiRai vaiththu malarp pozhilil pramaraththai udal poRi ittu maduk kamalaththai malarththi: Arresting the sea so that it does not extend beyond a stipulated boundary, constricting the beetle in the flowery grove by engraving stripes on its body, letting the lotus in the pond wither away,

vidaththai irappavan UNAk karuthic charuvik kayalaik kayam uL paduviththu uzhaiyaik kavanaththu adaisik kaNaiyaik kadaiviththu vaduththanai uppinin mEvi: reserving the AlakAla poison as the food for Lord SivA who goes about with a skull in His hand as the begging bowl, helping the struggling kayal fish back into the tank, confining the deer inside the forest, smelting the arrow in the furnace, pickling the baby-mango in brine,

adalaic cheyal saththiyai akkiniyil pukuviththu yama prapuvaith thukaiviththu ari kadkam vithirththu muRiththu mathiththa sakOram alaRap pa(N)Ni: burning the triumphant spear in fire, kicking away Yaman (God of Death), brandishing the dazzling sword and flapping it until it breaks, making the revered bird, sakOram, scream (out of shame),

rathna maNik kuzhaiyaic chilukittu mai ittu oLi vittu maruttuthal utRa poRicchiyarkaL kadaiyil paduvEnO: the eyes of the whores constantly combat with the swinging ear-studs made of precious gems and pearls; why am I ensnared by the corners of those bright eyes that are bewitching with black pigment and belonging to the whores who possess a bewildering mind?

sadilaththavan itta sitta kulaththu oru chettiyidaththin uthiththu aruL viththaka ruthra janmap peyar seppi ida parivAlE sanakarkkum akaSthya pulaSthya sanak kumararkkum anukraka: At the behest of Lord SivA, with a crown of matted hair, You were born in the renowned lineage of ChettiyAr and grew up with the name of Rudrajanman*, full of grace and knowledge; with loving keenness, You taught Sages Sanakar, Agasthyar, Pulasthyar and SanathkumArar;

meyp palakaic chathu paththu navap pulavarkkum vipaththu il njAna padalaththu uRu lakkaNa lakya thamizhth thrayam aththil akap poruL vruththiyinaip pazhuthu atRu uNarviththu aruLviththa viththaka saRgurunAthA: to all those forty-nine poets seated on the plank of Tamil Sangam, You taught, without discrimination, and in a flawless manner, the interpretation of the chapter on Knowledge in "akapporuL" (the inner meaning - composed by Lord SivA), rich in grammar and literature and consisting of the three aspects of Tamil language**, Oh Learned One and Great Master!

pavaLak kodi sutRiya pon kamukin thalaiyil kulaiyil pala muththu uthir seyp pazhanippathi veRpinil nil kumarap perumALE.: On top of Mount Pazhani, the beautiful betel-nut trees are entwined by the creeping vine bearing corals, and pearls are dropped on the mountain which is Your abode, Oh Great One!


The first twelve lines uniquely describe the following similes for eyes: sea, beetle, lotus, poison, kayal fish, deer, baby-mango, spear, Yaman (God of Death), sword and the bird sakOram and conclude that none of them is a match to the eye due to built-in defect in them.


* Once, in Madhurai, 49 poet-stalwarts of Tamil Sangam wrote interpretation for the work of Lord SivA. To resolve the dispute among them about whose work was the best, Murugan came to Madhurai as a mute and dumb boy Rudrajanman, born in the lineage of ChettiyArs, and listened to all the interpretations. Only when He heard the works of Nakkeeran, Kapilan and BaraNan, He showed so much awe with tears in His eyes that the poets realised which were the best ones and resolved their dispute. - ThiruviLaiyAdal PurANam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 126 kadalaich chiRai - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]