திருப்புகழ் 92 முலை முகம்  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 92 mulaimugam  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 92 mulaimugam - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தந்த தந்த தனன தந்த தந்த
     தனன தந்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

முலைமு கந்தி மிர்ந்த கலவை யுந்து லங்கு
     முறுவ லுஞ்சி வந்த ...... கனிவாயும்

முருக விழ்ந்து திர்ந்த மலர்க ளுஞ்ச ரிந்த
     முகிலு மின்ப சிங்கி ...... விழிவேலும்

சிலைமு கங்க லந்த திலத முங்கு ளிர்ந்த
     திருமு கந்த தும்பு ...... குறுவேர்வும்

தெரிய வந்து நின்ற மகளிர் பின்சு ழன்று
     செயல ழிந்து ழன்று ...... திரிவேனோ

மலைமு கஞ்சு மந்த புலவர் செஞ்சொல் கொண்டு
     வழிதி றந்த செங்கை ...... வடிவேலா

வளர்பு னம்ப யின்ற குறம டந்தை கொங்கை
     மணிவ டம்பு தைந்த ...... புயவேளே

அலைமு கந்த வழ்ந்து சினைமு திர்ந்த சங்க
     மலறி வந்து கஞ்ச ...... மலர்மீதே

அளிக லந்தி ரங்க இசையு டன்து யின்ற
     அரிய செந்தில் வந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முலை முகம் திமிர்ந்த கலவையும் துலங்கு முறுவலும் சிவந்த
கனி வாயும்
... மார்பகத்தின் மேல் பூசப்பட்ட சந்தனக் கலவையும்,
விளங்கும் பற்களின் புன்னகையும், செந்நிறமான கொவ்வைக் கனி
போன்ற வாயும்,

முருகு அவிழ்ந்து உதிர்ந்த மலர்களும் சரிந்த முகிலும் இன்ப
சிங்கி விழி வேலும்
... மணம் அவிழ்ந்து உதிர்ந்த பூக்களும், சரிந்துள்ள
மேகம் போன்று கருத்த கூந்தலும், இன்பமும் நஞ்சும் ஒருங்கே கொண்ட
கண்களாகிய வேலும்,

சிலை முகம் கலந்த திலதமும் குளிர்ந்த திரு முகம் ததும்பு(ம்)
குறு வேர்வும்
... வில் போன்ற இடமாகிய நெற்றியில் அமைந்த பொட்டும்,
குளிர்ந்த அழகிய முகத்தில் அரும்பும் சிறு வியர்வைத் துளிகளும்,

தெரிய வந்து நின்ற மகளிர் பின் சுழன்று செயல் அழிந்து
உழன்று திரிவேனோ
... தெரியும்படி வந்து நின்ற விலைமாதர்களின்
பின்னால், என் செயல் அழிந்து, அலைந்து திரிவேனோ?

மலை முகம் சுமந்த புலவர் செம் சொல் கொண்டு வழி திறந்த
செம் கை வடிவேலா
... மலைக் குகையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த
புலவராகிய நக்கீரரின் சிறந்த பாடலை (திருமுருகாற்றுப்படையைக்)
கேட்டு, அந்தக் குகையின் வாயிலைத் திறந்து விட்ட செவ்விய
கைகளை உடைய வடிவேலனே.

வளர் புனம் பயின்ற குற மடந்தை கொங்கை மணி வடம்
புதைந்த புய வேளே
... வளர்கின்ற தினைப் புனத்தில் காவல்
இருந்த குறமங்கையாகிய வள்ளியின் மார்பின் மீதிருந்த மணி மாலை
புதைந்த புயம் விளங்கும் அரசே,

அலை முகம் தவழ்ந்து சினை முதிர்ந்த சங்கம் அலறி வந்து
கஞ்ச மலர் மீதே அளி கலந்து இரங்க இசையுடன் துயின்ற
அரிய செந்தில் வந்த பெருமாளே.
... அலைகளில் தவழ்ந்து
(முத்துக்களைக் கருவில் கொண்டுள்ள) சூல் நிறைந்த சங்குகள் மிக
ஒலித்து வந்து, வண்டுகள் மொய்த்து ஒலிக்கும் தாமரை மலர் மேல் தங்கி,
அந்த இசையைக் கேட்டுக் கொண்டே துயில் கொள்ளும் அருமையான
தலமாகிய திருச்செந்தூரில் வந்து அமர்ந்துள்ள பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.228  pg 1.229  pg 1.230  pg 1.231 
 WIKI_urai Song number: 91 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 92 - mulaimu kanthi (thiruchchendhUr)

mulaimu kanthi mirntha kalavai yunthu langu
     muRuva lumchi vantha ...... kanivAyum

muruka vizhnthu thirntha malarka Lumcha rintha
     mukilu minpa singi ...... vizhivElum

silaimu kamka lantha thilatha mumku Lirntha
     thirumu kantha thumpu ...... kuRuvErvum

theriya vanthu ninRa makaLir pinchu zhanRu
     seyala zhinthu zhanRu ...... thirivEnO

malaimu kamchu mantha pulavar semchol koNdu
     vazhithi Rantha sengai ...... vadivElA

vaLarpu nampa yinRa kuRama danthai kongai
     maNiva dampu thaintha ...... puyavELE

alaimu kantha vazhnthu sinaimu thirntha sanga
     malaRi vanthu kanja ...... malarmeethE

aLika lanthi ranga isaiyu danthu yinRa
     ariya senthil vantha ...... perumALE.

......... Meaning .........

mulai mukam thimirntha kalavaiyum thulangu muRuvalum sivantha kani vAyum: With their bosom smeared with sandalwood paste, their smile on their elegant teeth, their reddish mouth looking like the kovvai fruit,

muruku avizhnthu uthirntha malarkaLum sarintha mukilum inpa singi vizhi vElum: the fragrant bunch of flowers dropping from their loosened hair that looks like the dark cloud, their spear-like eyes that contain pleasure and poison together,

silai mukam kalantha thilathamum kuLirntha thiru mukam thathumpu(m) kuRu vErvum: the decorative mark on the bow-like forehead and the tiny beads of sweat that appear on their cool and pretty face,

theriya vanthu ninRa makaLir pin chuzhanRu seyal azhinthu uzhanRu thirivEnO: the whores come out and stand showing off; why am I roaming after them losing my self-control?

malai mukam sumantha pulavar sem chol koNdu vazhi thiRantha sem kai vadivElA: When Poet Nakkeerar was imprisoned in a mountainous cave, You listened to his great composition (ThirumurugAtRuppadai) and opened the door of the cave for him with Your reddish hands, Oh Lord with the sharp spear!

vaLar punam payinRa kuRa madanthai kongai maNi vadam puthaintha puya vELE: She was standing guard in the millet-field to the growing crop of millet; she is VaLLi, the damsel of the KuRavAs, and the string of pearls on her bosom got buried in Your shoulder, Oh Lord!

alai mukam thavazhnthu sinai muthirntha sangam alaRi vanthu kanja malar meethE aLi kalanthu iranga isaiyudan thuyinRa ariya senthil vantha perumALE.: The conch-shells (fully pregnant with pearls) float on the sea-waves making a loud noise and rest on the lotus flowers, swarmed by the beetles; listening to the humming music of the beetles, the shells fall asleep in this unique place, ThiruchchendhUr, which is Your abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 92 mulai mugam - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]