திருப்புகழ் 91 முந்துதமிழ் மாலை  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 91 mundhuthamizhmAlai  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 91 mundhuthamizhmAlai - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்ததன தான தானத் தான
     தந்ததன தான தானத் தான
          தந்ததன தான தானத் தான ...... தனதானா

......... பாடல் .........

முந்துதமிழ் மாலை கோடிக் கோடி
     சந்தமொடு நீடு பாடிப் பாடி
          முஞ்சர்மனை வாசல் தேடித் தேடி ...... யுழலாதே

முந்தைவினை யேவ ராமற் போக
     மங்கையர்கள் காதல் தூரத் தேக
          முந்தடிமை யேனை யாளத் தானு ...... முனைமீதே

திந்திதிமி தோதி தீதித் தீதி
     தந்ததன தான தானத் தான
          செஞ்செணகு சேகு தாளத் தோடு ...... நடமாடுஞ்

செஞ்சிறிய கால்வி சாலத் தோகை
     துங்கஅநு கூல பார்வைத் தீர
          செம்பொன்மயில் மீதி லேயெப் போது ...... வருவாயே

அந்தண்மறை வேள்வி காவற் கார
     செந்தமிழ்சொல் பாவின் மாலைக் கார
          அண்டருப கார சேவற் கார ...... முடிமேலே

அஞ்சலிசெய் வோர்கள் நேயக் கார
     குன்றுருவ ஏவும் வேலைக் கார
          அந்தம்வெகு வான ரூபக் கார ...... எழிலான

சிந்துரமின் மேவு போகக் கார
     விந்தைகுற மாது வேளைக் கார
          செஞ்சொலடி யார்கள் வாரக் கார ...... எதிரான

செஞ்சமரை மாயு மாயக் கார
     துங்கரண சூர சூறைக் கார
          செந்தினகர் வாழு மாண்மைக் கார ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முந்து தமிழ் மாலை ... மொழிகளில் முந்தியுள்ள தமிழில்
பாமாலைகளை

கோடிக் கோடி சந்தமொடு ... கோடிக்கணக்காக சந்தப்பா வகையில்

நீடு பாடிப் பாடி ... நீண்டனவாகப் பாடிப்பாடி,

முஞ்சர் மனை வாசல் ... அழிகின்ற மக்களின் வீட்டு வாசல்கள்

தேடித் தேடி ... எங்கே உள்ளன என்று தேடித் தேடி

உழலாதே ... அலையாமல்,

முந்தை வினையே ... முன்ஜென்ம வினை என்பதே

வராமற் போக ... என்னைத் தொடராமல் ஓடிப்போக

மங்கையர்கள் காதல் தூரத் தேக ... பெண்ணாசை என்பது தூரத்தே
ஓடிப்போக

முந்தடிமை யேனை ... முந்தவேண்டும் என்ற ஆசைகொண்ட
அடிமையேனை

ஆளத் தானு முனைமீதே ... ஆண்டருளும் பொருட்டு என்
முன்னிலையில்,

திந்திதிமி தோதி தீதித் தீதி, தந்ததன தான தானத் தான,
செஞ்செணகு சேகு
... (அதே ஒலி) என்ற

தாளத் தோடு நடமாடும் ... தாளத்திற்கு ஏற்ப நடனம் செய்யும்

செஞ்சிறிய கால் ... சிவந்த சிறிய கால்களை உடையதும்,

விசாலத் தோகை ... விரித்த தோகையை உடையதும்,

துங்க அநுகூல பார்வை ... பரிசுத்தமான நன்மை நல்கும் பார்வை
கொண்டதும்,

தீர செம்பொன்மயில் மீதிலே ... தீரமும், செம்பொன் நிறத்தையும்
கொண்ட மயில்மீது,

எப்போது வருவாயே ... எப்போது தான் வரப்போகிறாயோ?

அந்தண் மறை வேள்வி ... அழகிய அருள்மிக்க வேத
வேள்விக்கெல்லாம்

காவற் கார ... காவல் புரியும் பெருமானே,

செந்தமிழ் சொல் பாவின் ... செந்தமிழ்ச் சொற்களான பாடல்களை

மாலைக் கார ... மாலைகளாக அணிந்துகொள்பவனே,

அண்டர் உபகார ... தேவர்களுக்கெல்லாம் உபகாரியே,

சேவற் கார ... சேவலைக் கொடியாக உடையவனே,

முடிமேலே அஞ்சலி செய்வோர்கள் ... சிரத்தின்மேல் கைகூப்பித்
தொழுவோரின்

நேயக் கார ... அன்பு பூண்டவனே,

குன்றுருவ ஏவும் ... (கிரெளஞ்ச) மலையை ஊடுருவும்படி ஏவின

வேலைக் கார ... வேற் கரத்தோனே,

அந்தம் வெகுவான ... அழகு மிகப் பொலியும்

ரூபக் கார ... திருவுருவம் கொண்டவனே,

எழிலான சிந்துரமின் மேவு ... அழகு நிறைந்த தேவயானை விரும்பும்

போகக் கார ... இன்பம் வாய்ந்தவனே,

விந்தை குறமாது ... அழகிய குறப்பெண் வள்ளியுடன்

வேளைக் கார ... பொழுதுபோக்கும் மெய்க்காவலனே,

செஞ்சொல் அடியார்கள் ... இன்சொற்களால் போற்றும் அடியார்கள்
மீது

வாரக் கார ... அன்பு கொண்டவனே,

எதிரான செஞ்சமரை மாயு ... எதிர்த்துவரும் பெரும்போரில்
பகைவரை மாய்க்கும்

மாயக் கார ... மாயக்காரனே,

துங்கரண சூர ... பெரும் போரில் சூரனை

சூறைக் கார ... சூறாவளிக் காற்றுப் போல் அடித்துத் தள்ளியவனே,

செந்தினகர் வாழும் ... திருச்செந்தூர் நகரில் வாழும்

ஆண்மைக் கார பெருமாளே. ... ஆட்சித் திறன் படைத்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.128  pg 1.129  pg 1.130  pg 1.131 
 WIKI_urai Song number: 41 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
ThiruththaNi Thiru SAminAthan
'திருத்தணி' திரு சாமிநாதன்

'ThiruththaNi' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 91 - mundhuthamizh mAlai (thiruchchendhUr)

mundhuthamizh mAlai kOdik kOdi
     sandhamodu needu pAdip pAdi
          munjarmanai vAsal thEdith thEdi ...... uzhalAdhE

mundhaivinai yEva rAmaR pOga
     mangaiyargal kAdhal dhUrath thEga
          mundhadimaiy Enai ALath thAnu ...... munaimeedhE

dhindhidhimi thOdhi theedhith theedhi
     thandhathana thAna thAnath thAna
          chenjeNagu chEgu thALath thOdu ...... nadamAdum

chenchiRiya kAlvi sAlath thOgai
     thungaanu kUla pArvaith theera
          semponmayil meedhi lEep pOdhu ...... varuvAyE

andhaNmaRai veLvi kAvaR kAra
     senthamizhsol pAvin mAlaik kAra
          aNdaruba kAra sEvaR kAra ...... mudimElE

anjalisey vOrgaL nEyak kAra
     kundRuruva Evum vElaik kAra
          andhamvegu vAna rUpak kAra ...... ezhilAna

sindhuramin mEvu bOgak kAra
     vindhaikuRa mAdhu vElaik kAra
          sencholadi yArgaL vArak kAra ...... edhirAna

senchamarai mAyu mAyak kAra
     thungaraNa sUra sURaik kAra
          sendhinagar vAzhu mANmaik kAra ...... perumALE.

......... Meaning .........

mundhu thamizh mAlai: Composing poems in the foremost language, Tamil,

kOdik kOdi sandhamodu: millions of them in various meters,

needu pAdip pAdi: long ones, I sang them repeatedly

munjar manai vAsal: going to the doors of many mortals

thEdith thEdi uzhalAdhE: and I roamed and roamed.

mundhai vinaiyE varAmaR pOga: In order that my past karmas do not follow me,

mangaiyargal kAdhal: in order that lust for women

dhUrath thEga: goes far away from me,

mundhadimaiy Enai: and in order that this lowly ambitious soul

ALath thAnum: is fully taken charge of by You,

munaimeedhE: (You have to manifest) before me.

dhindhidhimi thOdhi theedhi theedhi
     thandha thana thAna thAnath thAna
     chenjeNagu chEgu:
(No meaning - use the same sound)

thALath thOdu nadamAdum: In the above meter, dances (Your Peacock)

chenchiRiya kAl: which has little reddish paws,

visAla thOgai: wide colourful tail,

thunga anukUla pArvaith theera: pure and benevolent vision, valour

semponmayil meedhilE: and reddish golden colour; mounting that Peacock,

eppOdhu varuvAyE: when do You propose to come to me?

andhaN maRai veLvi kAvaRkAra: You are the Protector of grand vedic sacrifices,

senthamizhsol pAvin mAlai kAra: You wear garlands of poems in sweet Tamil,

aNdar ubakAra: You are the Benefactor of all DEvAs in Heaven,

sEvaRkAra: You raise the staff of the Holy Rooster,

mudimElE anjali seyvOrgaL nEyakkAra: You are the Friend of those prostrating at You with folded hands over their heads,

kundruruva Evum vElaikkAra: You hold the Spear that pierced through the (Krouncha) Mount,

andham veguvAna rUpak kAra: You are the most handsome one,

ezhilAna sindhuramin mEvu bOgak kAra: You are the consort of beautiful DEvasEna,

vindhai kuRamAdhu vElaikkAra: You wait for the audience of wonderful VaLLi,

senchol adiyArgaL vArakkAra: You are the favourite of sweet-tongued devotees who sing Your praise,

edhirAna senchamarai mAyu mAyak kAra: You are the magician who annihilates enemies in big wars,

thungaraNa sUra sURai kAra: You are like a hurricane that blew away SUran in the battlefield, and

sendhinagar vAzhum ANmaikAra: You reside in and rule the great city of ThiruchchendhUr,

perumALE.: Oh, Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 91 mundhuthamizh mAlai - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]