திருப்புகழ் 1330 வானவராதி யோர்  (திருப்பூவணம்)
Thiruppugazh 1330 vAnavarAdhiyOr  (thiruppUvaNam)
Thiruppugazh - 1330 vAnavarAdhiyOr - thiruppUvaNamEnglish
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானனதான தானனதான தானனதான ...... தனதான
     தானனதான தானனதான தானனதான ...... தனதான

......... பாடல் .........

வானவராதி யோர்சிறைமேவ மாவலியேசெய் ...... திடுசூரன்
     மார்பிருகூற தாய்விடவாரி வாய்விடவேலை ...... விடுதீரா

கானவர்பாவை காதலனான காசணிபார ...... தனமார்பா
     காலனைமோது காலகபால *காளகளேசர் ...... தருபாலா

தேனமர்நீப மாலைவிடாத சேவகஞான ...... முதல்வோனே
     தீயகுணாதி பாவிநினாது சேவடிகாண ...... அருள்வாயே

**போனகசாலை யாதுலர்வாழ வீதிகடோறும் ...... நனிமேவு
     பூவணமான மாநகர்வாழு நாதகுகேச ...... பெருமாளே.

குறிப்பு:

*காளகளேசர்=விசத்தைக் கண்டத்திலுடையவர்,
**போனகம்=போஜனம்=அன்னம்.

......... உரை .........

வானவர்கள் அனைவரும் பத்மாசுரனால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
மிகவும் வலிமை பொருந்திய இந்த அசுரனின் மார்பினை இரண்டு
கூறாக ஆக்கிடுமாறு வேலைவிடுத்த தீரனாகிய முருகப் பெருமானே!
கானகத்தின் குறமகளான வள்ளியின் காதலுக்கு அடிமையானவனே!
எமனை எதிர்த்து காலங்களையெல்லாம் கடந்து ஆலகால விசத்தையுண்ட
பரமேசுரனின் மைந்தனே! தேன் உதிரும் நீபமாலையை எப்பொழுதும்
அணிந்து சேவக ஞான முதல்வனாய் விளங்குபவனே.

தீயகுணங்களைக் கொண்ட பாவியாகிய நான் உனது சேவடிகளைக்
காண நீ அருளவேண்டும். வீதிகள் தோறும் அன்னதானம் நடைபெறும்
சிறப்புப் பெற்ற திருப்பூவணமான மாநகரில் வாழும் நாதகுகேசப்
பெருமானே, நீ எனக்கு அருளவேண்டும்.

மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1330 - vAnavarAdhi yOr (thiruppUvaNam)

thAnanathAna thAnanathAna thAnanathAna ...... thanathAna
     thAnanathAna thAnanathAna thAnanathAna ...... thanathAna

vAnavarAdhi yOrsiRaimEva mAvaliyEsei ...... dhidusUran
     mArbirukURa dhAividavAri vAividavElai ...... vidutheerA

kAnavarpAvai kAdhalanAna kAsaNibAra ...... dhanamArbA
     kAlanaimOdhu kAlakabAla kALakaLEsar ...... tharubAlA

thEnamarneeba mAlaividAdha sEvaga njAna ...... mudhalvOnE
     theeyaguNAdhi pAvininAdhu sEvadikANa ...... aruLvAyE

pOnagasAlai yAdhurvAzha veedhigadORum ...... nanimEvu
     pUvaNamAna mAnagarvAzhu nAdhagugEsa ...... perumALE.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1330 vAnavarAdhi yOr - thiruppUvaNam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]