திருப்புகழ் 1329 அறப்பாவை அத்தற்கு  (திருப்பூவணம்)
Thiruppugazh 1329 aRappAvaiaththaRku  (thiruppUvaNam)
Thiruppugazh - 1329 aRappAvaiaththaRku - thiruppUvaNamEnglish
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தான தத்தத் ...... தனதானா
     தனத்தான தத்தத் ...... தனதானா

......... பாடல் .........

அறப்பாவை அத்தற் ...... கருள்பாலா
     அளித்தாது வெட்சித் ...... திருமார்பா

குறப்பாவை அற்பிற் ...... புணர்வோனே
     குலத்தேவ வர்க்கப் ...... பரிபாலா

மறப்பாத கத்துற் ...... றுழல்வேனோ
     மலர்த்தாள்வ ழுத்தக் ...... க்ருபையீவாய்

சிறப்பான முத்திக் ...... கொருவாழ்வே
     திருப்பூவ ணத்திற் ...... பெருமாளே.

......... உரை .........

சிறப்பான முத்தியை அளிக்கக் கூடிய பூவணத்தில் எழுந்தருளியுள்ள
பெருமானே! முருகா! நீ அறப்பாவையான தேவசேனையின் இனத்தைச்
சார்ந்த தேவர்களுக்கு அருளுகின்றவன். எப்போதும் வெற்றியை
அளிக்கக்கூடிய வெட்சி மாலையை மார்பினில் அணிந்தவன். குறப்
பாவையாகிய வள்ளியின் அன்பிற்கு அடிமையானவன். தேவர்களின்
குலம் பெருக பரிபாலனம் செய்வோன். இவ்வளவு உயரிய நீ, மிகக் கொடிய
பாவங்கள் செய்து மாபாதகத்துள் உழலும் என்னைக் காத்து மலர்போன்ற
உனது தாளை வணங்கிட அருள் செய்வாய்.

மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1329 - aRappAvai aththaRku (thiruppUvaNam)

thanaththAna thaththath ...... thanathAnA
     thanaththAna thaththath ...... thanathAnA

aRappAvai aththaR ...... karuLbAlA
     aLiththAdhu vetchith ...... thirumArbA

kuRappAvai aRpiR ...... puNarvOnE
     kulaththEva varkkap ...... paribAlA

maRappAdha kaththuR ...... RuzhalvEnO
     malarththALva zhuththak ...... krubaiyeevAi

siRappAna muththik ...... koruvAzhvE
     thiruppUva NaththiR ...... perumALE.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1329 aRappAvai aththaRku - thiruppUvaNam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]