திருப்புகழ் 1318 வாதினை அடர்ந்த  (பழமுதிர்ச்சோலை)
Thiruppugazh 1318 vAdhinaiadarndha  (pazhamudhirchOlai)
Thiruppugazh - 1318 vAdhinaiadarndha - pazhamudhirchOlaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தந்த தானதன தந்த
     தானதன தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள்
     மாயமதொ ழிந்து ...... தெளியேனே

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து
     மாபதம ணிந்து ...... பணியேனே

ஆதியொடு மந்த மாகிய நலங்கள்
     ஆறுமுக மென்று ...... தெரியேனே

ஆனதனி மந்த்ர ரூபநிலை கொண்ட
     தாடுமயி லென்ப ...... தறியேனே

நாதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு
     நானிலம லைந்து ...... திரிவேனே

நாகமணி கின்ற நாதநிலை கண்டு
     நாடியதில் நின்று ...... தொழுகேனே

சோதியுணர் கின்ற வாழ்வுசிவ மென்ற
     சோகமது தந்து ...... எனையாள்வாய்

சூரர்குலம் வென்று வாகையொடு சென்று
     சோலைமலை நின்ற ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள் ... வம்பு செய்வது போன்று
அடர்ந்து நெருங்கி வேலொத்த கண்களை உடைய பெண்களின்

மாயமது ஒழிந்து தெளியேனே ... மயக்குதல் என்னை நீங்கி நான்
தெளிவு பெறவில்லையே.

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து ... நல்ல மலர்களால்
ஆன மாலைகளைத் தொடுத்து

மாபதம் அணிந்து பணியேனே ... நின் சீரிய அடிகளில் சூட்டி நான்
பணியவில்லையே.

ஆதியொடு மந்த மாகிய நலங்கள் ... முதலில் தொடங்கி இறுதி
வரை உள்ள சகல நலன்களும்

ஆறுமுக மென்று தெரியேனே ... ஆறுமுகம்* என்ற உண்மையை
நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லையே.

ஆனதனி மந்த்ர ரூபநிலை கொண்டது ... ஒப்பற்ற ஓங்கார மந்திர
ரூபநிலை கொண்டது

ஆடுமயி லென்பது அறியேனே ... ஆடுகின்ற நிலையிலுள்ள
மயில்தான் என்று அறியவில்லையே.

நாதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு ... நாதமும் விந்துவும்
சேர்ந்து உருவாக்கிய இவ்வுடலால்

நானிலம் அலைந்து திரிவேனே ... உலகமெல்லாம் அலைந்து
திரிகின்றேனே.

நாகம் அணிகின்ற நாதநிலை கண்டு ... குண்டலினியாக ஓடும்
பிராணவாயு அடைகின்ற ஆறாவது நிலையை (ஆக்ஞாசக்ரமாகிய
ஒளி வீசும் ஞான சதாசிவ நிலையைக்) கண்டு தரிசித்து**

நாடியதில் நின்று தொழுகேனே ... விருப்புற்று அந்த நிலையிலே
நின்று நான் தொழவில்லையே.

சோதியுணர் கின்ற வாழ்வுசிவ மென்ற ... அந்த ஞான ஒளியை
உணர்கின்ற வாழ்வே சிவ வாழ்வு என்ற

சோகமது தந்து எனையாள்வாய் ... ( +அகம்) அதுவே நான்
என்ற நிலை தந்து, என்னை ஆள்வாய்.

சூரர்குலம் வென்று வாகையொடு சென்று ... சூரர் குலத்தை
வென்று வெற்றியோடு போய்

சோலைமலை நின்ற பெருமாளே. ... பழமுதிர்ச்சோலை மலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* ஆறுமுகம் என்ற தத்துவம்:

1.   அ, உ, ம், நாதம், விந்து, சக்தி.
2.   சிவனது ஐந்து முகங்களும் தேவியின் ஒரு முகமும்.
3.   ஆதி, இச்சா, கிரியா, பரா, ஞான, குடிலா சக்திகள் என்ற ஆறு சக்திகள்.
4.   ஐசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம், வைராக்கியம் என்ற ஆறு குணங்கள்.


** ஆதாரங்களின் பெயர்களும், உடலில் இருக்கும் இடம், உரிய ஐம்பூதங்கள், அனுட்டிக்கும்போது மலர் வடிவங்களின் அமைப்பு, அக்ஷரக் குறிப்பு ஆகியவை கீழே தரப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த ஆதாரங்களுக்கு உரிய தலங்கள், கடவுளர்கள் பெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆதாரம்

மூலாதாரம்


சுவாதிஷ்டானம்மணிபூரகம்அநாகதம்விசுத்திஆக்ஞா


பிந்து சக்கரம்
(துவாதசாந்தம்,
ஸஹஸ்ராரம்,
பிரமரந்திரம்)
இடம்

குதம்


கொப்பூழ்மேல்வயிறுஇருதயம்கண்டம்புருவத்தின் நடு


கபாலத்தின்
மேலே


பூதம்

மண்


அக்கினிநீர்காற்றுஆகாயம்மனம்


வடிவம்

4 இதழ் கமலம்
முக்கோணம்

6 இதழ் கமலம்
லிங்கபீடம்
நாற் சதுரம்

10 இதழ் கமலம்
பெட்டிப்பாம்பு
நடு வட்டம்

12 இதழ் கமலம்
முக்கோணம்
கமல வட்டம்

16 இதழ் கமலம்
ஆறு கோணம்
நடு வட்டம்

3 இதழ் கமலம்


1008
இதழ் கமலம்


அக்ஷரம்

ஓம்


ந(கரம்)ம(கரம்)சி(கரம்)வ(கரம்)ய(கரம்)


தலம்

திருவாரூர்


திருவானைக்காதிரு(வ)
அண்ணாமலை


சிதம்பரம்திருக்காளத்திகாசி
(வாரணாசி)

திருக்கயிலை
கடவுள்

விநாயகர்


பிரமன்திருமால்ருத்திரன்மகேசுரன்சதாசிவன்


சிவ . சக்தி
ஐக்கியம்  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1101  pg 1.1102  pg 1.1103  pg 1.1104 
 WIKI_urai Song number: 444 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1318 - vAdhinai adarndha (pazhamudhirchOlai)

vAdhinai adarndha vEl vizhiyar thangaL
     mAyamadh ozhindhu ...... theLiyEnE

mA malargaL koNdu mAlaigaL punaindhu
     mA padham aNindhu ...... paNiyEnE

Adhi odum antham Agiya nalangaL
     ARumugam endru ...... theriyEnE

Ana thani manthra rUpa nilai koNdadh
     Adu mayil enbadh ...... aRiyEnE

nAdhamodu vindhu Ana udal koNdu
     nAnilam alaindhu ...... thirivEnE

na aham aNigindra nAtha nilai kaNdu
     nAdi adhil nindru ...... thozhugEnE

jOthi uNargindra vAzhvu sivam endra
     sOham adhu thandhu ...... enaiyALvAy

sUrar kulam vendru vAgaiyodu sendru
     sOlai malai nindra ...... perumALE.

......... Meaning .........

vAdhinai adarndha vEl vizhiyar: With challenging eyes that look like spears, these women

thangaL mAyamadh ozhindhu theLiyEnE: enchant me; and I am unable to get over that passion.

mA malargaL koNdu mAlaigaL punaindhu: Making garlands from beautiful and fragrant flowers,

mA padham aNindhu paNiyEnE: I have never decorated Your two hallowed feet nor worshipped.

Adhi odum antham Agiya nalangaL: From the very beginning till the very end, all good things

ARumugam endru theriyEnE: are entirely due to ARumugam (Six Faces)* - this Truth I did not know.

Ana thani manthra rUpa nilai koNdadh: The shape of the Sacred and Unique ManthrA OM is

Adu mayil enbadh aRiyEnE: that of the dancing peacock - even this I never knew.

nAdhamodu vindhu Ana udal koNdu: With this body made out of a sperm (NAtham) and an egg (Vinthu)

nAnilam alaindhu thirivEnE: I have been roaming the entire world.

na aham aNigindra nAtha nilai kaNdu: Raising my Kundalini through breathing to reach the final scintillating stage (of AgnyA ChakrA) and viewing the Cosmic Light**,

nAdi adhil nindru thozhugEnE: I failed to concentrate on it for a steady worship.

jOthi uNargindra vAzhvu sivam endra: The realization of that Light in my life is seeing SivA; and

sOham adhu thandhu enaiyALvAy: then He becomes Me - You have to bless me with that state.

sUrar kulam vendru vAgaiyodu sendru: After destroying the SUras, You marched victoriously to

sOlai malai nindra perumALE.: PazhamuthirchOlai, on whose mount You stand, Oh Great One!


* ARumugam (Six faces) of MurugA signify:

1.   The letters a, u, and m, nAdham (Sperm), Vindhu (Egg) and Shakthi (Energy).
2.   SivA's five faces combined with DEvi PArvathi's face.
3.   Adhi, ichchA, kriyA, parA, gnAna and kudilA Sakthis (six forms of Energy).
4.   aiswaryam (Wealth), veeryam (Valour), pugazh (Fame), thiru (Grace), gnAnam (Wisdom) and vairAkkiyam (Determination).


** The names of the chakrA centres, the deities, the elements, the zones of the body where they are located, the shape of the chakrAs, the description of the flowers in the chakrAs, the letters of the ManthrA governing them and the temple-towns representing them are given in the following chart:

ChakrA

mUlAthAram


swAthishtAnammaNipUragamanAgathamvisudhdhiAgnyA


Bindu chakkaram
(DhwAdhasAntham,
SahasrAram,
Brahma-ranthiram)

Body Zone

Genitals


Belly-buttonUpper bellyHeartThroatBetween the
eyebrows

Over
the skullElement

Earth


FireWaterAirSkyMind


Shape

4-petal lotus
Triangle

6-petal lotus
Lingam
Square

10-petal lotus
cobra in box
central circle

12-petal lotus
Triangle
lotus circle

16-petal lotus
Hexagon
central circle

3-petal lotus


1008-petal
lotus


Letter

Om


namasivaya


Temple

ThiruvArUr


ThiruvAnaikkAThiru
aNNAmalai


ChidhambaramThirukkALaththiVaranAsi
(kAsi)

Mt. KailAshDeity

VinAyagar


BrahmAVishnuRUdhranMahEswaranSathAsivan


Siva-Sakthi
Union


தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1318 vAdhinai adarndha - pazhamudhirchOlai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]