திருப்புகழ் 1310 சீலமுள தாயர்  (பழமுதிர்ச்சோலை)
Thiruppugazh 1310 seelamuLathAyar  (pazhamudhirchOlai)
Thiruppugazh - 1310 seelamuLathAyar - pazhamudhirchOlaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தான தந்த தானதன தான தந்த
     தானதன தான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

சீலமுள தாயர் தந்தை மாதுமனை யான மைந்தர்
     சேருபொரு ளாசை நெஞ்சு ...... தடுமாறித்

தீமையுறு மாயை கொண்டு வாழ்வுசத மாமி தென்று
     தேடினது போக என்று ...... தெருவூடே

வாலவய தான கொங்கை மேருநுத லான திங்கள்
     மாதர்மய லோடு சிந்தை ...... மெலியாமல்

வாழுமயில் மீது வந்து தாளிணைகள் தாழு மென்றன்
     மாயவினை தீர அன்பு ...... புரிவாயே

சேலவள நாட னங்கள் ஆரவயல் சூழு மிஞ்சி
     சேணிலவு தாவ செம்பொன் ...... மணிமேடை

சேருமம ரேசர் தங்க ளூரிதென வாழ்வு கந்த
     தீரமிகு சூரை வென்ற ...... திறல்வீரா

ஆலவிட மேவு கண்டர் கோலமுட னீடு மன்று
     ளாடல்புரி யீசர் தந்தை ...... களிகூர

ஆனமொழி யேப கர்ந்து சோலைமலை மேவு கந்த
     ஆதிமுத லாக வந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சீலமுளதாயர் தந்தை மாதுமனையான மைந்தர் ...
நற்குணவதியான தாய், தகப்பன், மனைவி, வீடு, மக்கள்,

சேருபொருள் ஆசை நெஞ்சு தடுமாறி ... சம்பாதித்த பொருள்
இவைகளின் மேல் ஆசையால் மனம் தடுமாற்றத்தை அடைந்து,

தீமையுறு மாயை கொண்டு ... கெடுதலைத் தருவதான
மயக்கத்தில் வீழ்ந்து,

வாழ்வுசத மாமி தென்று ... இந்த வாழ்வே நிரந்தரமாக இருக்கும்
என்று எண்ணி

தேடினது போக என்று ... தேடிச் சம்பாதித்த பொருள் அத்தனையும்
தொலைந்து போகும்படியாக,

தெருவூடே வாலவய தான ... நடுத்தெருவில் இளம்
வயதுள்ளவர்களாக,

கொங்கை மேரு நுதலான திங்கள் ... மார்பகம் மலைபோன்றும்,
நெற்றி பிறைச்சந்திரனைப் போலவும் உள்ள

மாதர்மய லோடு சிந்தை மெலியாமல் ... பொது மகளிரின் மீது
மோகத்தால் அடியேனது மனம் நோகாமல்,

வாழுமயில் மீது வந்து ... என்றும் வாழ்கின்ற மயிலின் மிசை நீ வந்து

தாளிணைகள் தாழு மென்றன் ... உன் பாத கமலங்களில்
பணிகின்ற எந்தன்

மாயவினை தீர அன்பு புரிவாயே ... மாயவினை அழியும்படியாக
அருள் புரிவாயாக.

சேலவள நாடு அ(ன்)னங்கள் ஆர ... சேல் மீன்கள் மிகுந்த நாடு,
அன்னங்கள் நிரம்பிய

வயல் சூழும் இஞ்சி ... வயல்கள் சூழ்ந்த மதில்கள்

சேணிலவு தாவ செம்பொன் மணிமேடை ... வானிலுள்ள நிலவை
எட்டும் செம்பொன்னாலான மணிமேடைகள்

சேரும் அமரேசர் தங்கள் ஊரிதென வாழ்வு உகந்த ...
இவையெல்லாம் கூடிய இந்திரபுரி போன்றது எங்கள் ஊர் என்று
சொல்லும்படி மகிழ்ச்சியான வாழ்வு கொண்டிருந்த

தீரமிகு சூரை வென்ற திறல்வீரா ... தைரியம் மிகுந்த சூரனை
வென்ற வலிமை மிக்க வீரனே,

ஆலவிட மேவு கண்டர் ... ஆலகால விஷத்தை உண்ட நீலத் தழும்பு
உள்ள கண்டத்தை உடையவரும்,

கோலமுடன் நீடு மன்றுள் ஆடல்புரி ... நீண்ட கனகசபையில்
அழகுடன் நடனம் புரிகின்றவரும் ஆகிய

ஈசர் தந்தை களிகூர ... பரமேசுவரனாம் உனது தந்தை மகிழ்ச்சி
மிகவும் அடையும்படியாக

ஆனமொழியே பகர்ந்து ... சிறந்ததான உபதேச மொழியை
உபதேசித்து

சோலைமலை மேவு கந்த ... பழமுதிர் சோலையில் வீற்றிருக்கும்
கந்தனே,

ஆதிமுதலாக வந்த பெருமாளே. ... ஆதி முதல்வனாக வந்த
பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1079  pg 1.1080 
 WIKI_urai Song number: 436 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1310 - seelamuLa thAyar (pazhamudhirchOlai)

seelamuLa thAyar thandhai mAdhu manaiyAna maindhar
     sEru poruLAsai nenju ...... thadumARi

theemaiyuRu mAyai koNdu vAzhvu sathamAm idhendru
     thEdinadhu pOga endru ...... theruvUdE

vAla vayadhAna kongai mEru nudhal Ana thingaL
     mAdhar mayalOdu chinthai ...... meliyAmal

vAzhu mayil meedhu vandhu thALiNaigaL thAzhum
     endran mAya vinai theera anbu ...... purivAyE

sEla vaLa nAdanangaL Ara vayal shUzhum inji
     sENilavu thAva sempon ...... maNimEdai

sErum amarEsar thangaL Uridhena vAzhv ugandha
     dheeramigu sUrai venRa ...... thiRal veerA

Ala vida mEvu kaNtar kOlamudan eedu mandruL
     Adal puri eesar thandhai ...... kaLikUra

Ana mozhiyE pagarndhu sOlai malai mEvu kandha
     Adhi mudhalAga vandha ...... perumALE.

......... Meaning .........

seelamuLa thAyar thandhai mAdhu manaiyAna maindhar: My virtuous mother, father, wife, house, dear children

sEru poruLAsai nenju thadumARi: and the accumulated wealth - to these I was attached, and I lost my mind!

theemaiyuRu mAyai koNdu vAzhvu sathamAm idhendru: I fell into a destructive delusion thinking that this life would last for ever!

thEdinadhu pOga endru theruvUdE: All the wealth that I earned was frittered away in the streets

vAla vayadhAna kongai mEru nudhal Ana thingaL: when I began to chase young women with large bosoms and their foreheads resembling the crescent moon.

mAdhar mayalOdu chinthai meliyAmal: In order that I do not suffer an afflicted mind lusting for women,

vAzhu mayil meedhu vandhu: You must come on Your immortal Peacock

thALiNaigaL thAzhum endran: to me who is prostrating at Your lotus feet

mAya vinai theera anbu purivAyE: and kindly shower Your grace on me so that all my mysterious karma is destroyed!

sEla vaLa nAdanangaL Ara vayal shUzhum: "Our country has plenty of sEl fish; its paddy fields are full of water on which swans glide;

inji sENilavu thAva sempon maNimEdai sErum: the fortress walls are so tall that the reddish gold terraces of our palaces touch the moon in the sky;

amarEsar thangaL Uridhena: and our town is nothing else but AmarAvathi, the Capital of IndrA"

vAzhv ugandha dheeramigu: - so bragged mighty SUran who was enjoying the happiest life.

sUrai venRa thiRal veerA: You conquered that SUran showing Your superior valour!

Ala vida mEvu kaNtar: He has a bluish stain on His throat due to consumption of the fiery poison;

kOlamuda needu mandruLAdal puri eesar: and He is the Lord dancing prettily on the wide golden stage at Thillai.

thandhai kaLikUra: That SivA, Your Father, was ecstatic

Ana mozhiyE pagarndhu: when You preached to Him the significance of the scripture (VEdAs)!

sOlai malai mEvu kandha: You have Your abode at SOlaimalai (Pazhamuthir chOlai), Oh KandhA,

Adhi mudhalAga vandha perumALE.: You are the first and foremost, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1310 seelamuLa thAyar - pazhamudhirchOlai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]