திருப்புகழ் 1303 வாரி மீதே  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1303 vArimeedhE  (common)
Thiruppugazh - 1303 vArimeedhE - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானனா தானன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

வாரிமீ தேயெழு ...... திங்களாலே
   மாரவே ளேவிய ...... அம்பினாலே
      பாரெலா மேசிய ...... பண்பினாலே
         பாவியே னாவிம ...... யங்கலாமோ

சூரனீள் மார்புதொ ...... ளைந்தவேலா
   சோதியே தோகைய ...... மர்ந்தகோவே
      மூரிமால் யானைம ...... ணந்தமார்பா
         மூவர்தே வாதிகள் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வாரிமீதேயெழு திங்களாலே ... கடலின் மீது உதிக்கின்ற
சந்திரனாலே,

மாரவே ளேவிய அம்பினாலே ... மன்மதக் கடவுள் ஏவிய
மலர் அம்புகளினாலே,

பாரெலாம் ஏசிய பண்பினாலே ... உலகிலுள்ள
பெண்களெல்லாம் இகழ்ந்து ஏசிய செய்கையாலே,

பாவியேன் ஆவி மயங்கலாமோ ... (உன்னைப் பிரிந்த)
பாவம் செய்த தலைவியாகிய நான் உயிர் போகும் நிலைக்கு வந்து
மயங்கலாமோ?

சூரனீள் மார்பு தொளைந்த வேலா ... சூரனுடைய பெரும்
மார்பைத் தொளைத்த வேலனே,

சோதியே தோகையமர்ந்த கோவே ... ஜோதியே, மயில்
மீது வீற்றிருக்கும் அரசே,

மூரிமால் யானைமணந்தமார்பா ... பெருமையும், உன் மீது
ஆசையும் கொண்ட தேவயானையை மணந்த திருமார்பா,

மூவர்தேவாதிகள் தம்பிரானே. ... மும்மூர்த்திகளுக்கும்,
தேவாதிகளுக்கும் தலைவனே.


இப்பாடல் அகத்துறையில், 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் முருகனைப் பிரிந்த
தலைவிக்காக பாடியது. கடல், சந்திரன், மன்மதன், மலர்க் கணைகள் - இவை
தலைவியின் பிரிவுத்துயரைக் கூட்டுவன.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.680  pg 3.681 
 WIKI_urai Song number: 1302 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam

Song 1303 - vAri meedhE (common)

vAri meedhE ezhu ...... thingaLAlE
   mAra vELEviya ...... ambinAlE
      pArelA mEsiya ...... paNbinAlE
         pAviyE nAvi ...... mayangalAmO

sUraneeL mArbu tho ...... Laindha vElA
   jOthiyE thOgai ...... amarndha kOvE
      mUri mAl yAnai ma ...... Nandha mArbA
         mUvar dhEvAdhigaL ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

vAri meedhE ezhu thingaLAlE: The moon rising above the sea,

mAra vELEviya ambinAlE: the flowery arrows shot by Manmathan (Love God),

pArelA mEsiya paNbinAlE: and the scandal mongering by the women of the world

pAviyE nAvi mayangalAmO: make my sinful life (due to separation from You) very miserable. Is this fair?

sUraneeL mArbu tho Laindha vElA: You have the spear that pierced through the broad chest of SUran!

jOthiyE thOgai amarndha kOvE: You are the Eternal Light! You are the king who mounted the peacock!

mUri mAl yAnai ma Nandha mArbA: You married DEvayAnai, who proudly embraced Your chest with passion!

mUvar dhEvAdhigaL thambirAnE.: You are the Leader of the Trinity and all DEvAs, Oh Great One!


This song has been written in the NAyaka-NAyaki BhAva portraying the pangs of separation of the heroine from Lord Murugan.
The sea, the moon, Love God, the flowery arrows and the scandal-mongering women are some of the sources which aggravate the agony of separation from the Lord.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1303 vAri meedhE - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]