திருப்புகழ் 1275 மூலா நிலமதின்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1275 mUlAnilamadhin  (common)
Thiruppugazh - 1275 mUlAnilamadhin - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானா தனதன தானா தனதன
     தானா தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

மூலா நிலமதின் மேலே மனதுறு
     மோகா டவிசுடர் ...... தனைநாடி

மோனா நிலைதனை நானா வகையிலு
     மோதா நெறிமுறை ...... முதல்கூறும்

லீலா விதமுன தாலே கதிபெற
     நேமா ரகசிய ...... வுபதேசம்

நீடூ ழிதனிலை வாடா மணியொளி
     நீதா பலமது ...... தருவாயே

நாலா ருசியமு தாலே திருமறை
     நாலா யதுசெப ...... மணிமாலை

நாடாய் தவரிடர் கேடா வரிகரி
     நாரா யணர்திரு ...... மருகோனே

சூலா திபர்சிவ ஞானார் யமனுதை
     காலார் தரவரு ...... குருநாதா

தோதீ திகுதிகு தீதீ செகசெக
     சோதீ நடமிடு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

(முதல் இரண்டு அடிகளை அன்வயப்படுத்தி பொருள் தரப்படுகிறது)

மனதுறு மோக அடவி ... மனத்தில் பொருந்தியுள்ள ஆசை
என்ற காடு

மூலா நிலமதின் மேலே சுடர் தனைநாடி ... (வேறு வழிகளில்
செல்லாமல்) மூலாதார நிலைக்கு மேல் உள்ள ஜோதியினை*
நாடிச்சென்று,

மோனா நிலைதனை நானா வகையிலும் ஓதா ... மெளன
நிலையை, பலவகைகளிலும் கற்று,

நெறிமுறை முதல்கூறும் ... நன்னெறி வகைகளைக் காட்டுகின்ற

லீலா விதம் உனதாலே கதிபெற ... உனது பலவகையான
விளையாட்டுக்களை உன்னருளாலே யான் கண்டு முக்தி பெற,

நேமா ரகசிய வுபதேசம் ... ஒழுக்க விதிக்கு உட்பட்ட ரகசிய
உபதேசத்தின்

பலமது தருவாயே ... பயன்தனை எனக்கு அருள்வாயாக.

நீடூழிதனிலை வாடா மணியொளி நீதா ... நீண்ட
ஊழிக்காலத்தும் (எப்போதும்) தன் நிலை வாடாத சுயம்பிரகாச மணி
ஜோதியே, நீதிமானே,

நாலா ருசியமுதாலே ... பலவகையான இன்பச் சுவையமுதம்
பருகிய உணர்ச்சியாலே,

திருமறை நாலாயது செப மணிமாலை ... அழகிய வேதங்கள்
நான்கையும், ஜெபமணிமாலை கொண்டு

நாடாய் தவரிடர் கேடா ... நாடிச் சென்று ஆராயும் தவ
சிரேஷ்டர்களின் துன்பங்களை அழிப்பவனே,

அரிகரி நாரா யணர்திரு மருகோனே ... ஹரி ஹரி என்று
ஓதப்படும் நாராயணரின், லக்ஷ்மியின் மருமகனே,

சூலா திபர்சிவ ஞானார் ... சூலாயுதம் ஏந்திய தலைவரும்,
சிவஞானத்தினரும்,

யமனுதை காலார் ... காலனை உதைத்த திருவடியினருமான
சிவபெருமான்

தரவரு குருநாதா ... தந்தருள வந்த குருமூர்த்தியே,

தோதீ திகுதிகு தீதீ செக ... தோதீ திகுதிகு தீதீ செக என்ற
தாளத்தில்

செக சோதீ நடமிடு பெருமாளே. ... ஜெகஜ்ஜோதியாக நடனம்
செய்யும் பெருமாளே.


ஆதாரங்களின் பெயர்களும், உடலில் இருக்கும் இடம், உரிய ஐம்பூதங்கள், அனுட்டிக்கும்போது மலர் வடிவங்களின் அமைப்பு, அக்ஷரக் குறிப்பு ஆகியவை கீழே தரப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த ஆதாரங்களுக்கு உரிய தலங்கள், கடவுளர்கள் பெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆதாரம்

மூலாதாரம்


சுவாதிஷ்டானம்மணிபூரகம்அநாகதம்விசுத்திஆக்ஞா


பிந்து சக்கரம்
(துவாதசாந்தம்,
ஸஹஸ்ராரம்,
பிரமரந்திரம்)
இடம்

குதம்


கொப்பூழ்மேல்வயிறுஇருதயம்கண்டம்புருவத்தின் நடு


கபாலத்தின்
மேலே


பூதம்

மண்


அக்கினிநீர்காற்றுஆகாயம்மனம்


வடிவம்

4 இதழ் கமலம்
முக்கோணம்

6 இதழ் கமலம்
லிங்கபீடம்
நாற் சதுரம்

10 இதழ் கமலம்
பெட்டிப்பாம்பு
நடு வட்டம்

12 இதழ் கமலம்
முக்கோணம்
கமல வட்டம்

16 இதழ் கமலம்
ஆறு கோணம்
நடு வட்டம்

3 இதழ் கமலம்


1008
இதழ் கமலம்


அக்ஷரம்

ஓம்


ந(கரம்)ம(கரம்)சி(கரம்)வ(கரம்)ய(கரம்)


தலம்

திருவாரூர்


திருவானைக்காதிரு(வ)
அண்ணாமலை


சிதம்பரம்திருக்காளத்திகாசி
(வாரணாசி)

திருக்கயிலை
கடவுள்

விநாயகர்


பிரமன்திருமால்ருத்திரன்மகேசுரன்சதாசிவன்


சிவ . சக்தி
ஐக்கியம்  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.642  pg 3.643  pg 3.644  pg 3.645 
 WIKI_urai Song number: 1274 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem) பாடல் ரா - 1    song R1 


 பாடல் ரா - 2    song R2 

Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 1275 - mUlA nilamadhin (common)

mUlA nilamathin mElE manathuRu
     mOkA davisudar ...... thanainAdi

mOnA nilaithanai nAnA vakaiyilu
     mOthA neRimuRai ...... muthalkURum

leelA vithamuna thAlE kathipeRa
     nEmA rakasiya ...... vupathEsam

needU zhithanilai vAdA maNiyoLi
     neethA palamathu ...... tharuvAyE

nAlA rusiyamu thAlE thirumaRai
     nAlA yathusepa ...... maNimAlai

nAdAy thavaridar kEdA varikari
     nArA yaNarthiru ...... marukOnE

chUlA thiparsiva njAnAr yamanuthai
     kAlAr tharavaru ...... kurunAthA

thOthee thikuthiku theethee sekaseka
     sOthee nadamidu ...... perumALE.

......... Meaning .........

(The first two lines have been rearranged for proper meaning).

manathuRu mOkA davi: The forest of desire which grows in the mind,

mUlA nilamathin mElEsudar thanainAdi: (withut spreading wildly) should transcend the flame far above the mUlAdhara Peetam*

mOnA nilaithanai nAnA vakaiyilu mOthA: and realise the sublime silent state in several ways.

neRimuRai muthalkURum: The right path is shown by

leelA vithamuna thAlE kathipeRa: Your multiple mystical ways leading to salvation.

nEmA rakasiya vupathEsam: Bless me with Your preaching of the secret discipline governed by moral code

palamathu tharuvAyE: and grant me the benefit thereof.

needU zhithanilai vAdA maNiyoLi neethA: You are the eternal flame that never shows any diminishing, and You are the dispenser of justice!

nAlA rusiyamu thAlE: Tasting sweetly like nectar in several ways,

thirumaRai nAlA yathusepa maNimAlai: the four great scriptures are chanted with meditation beeds by

nAdAy thavaridar kEdA: those saints who seek to do research in them, and their sufferings are removed by You.

arikari nArA yaNarthiru marukOnE: You are the nephew of NArAyana (who is chanted by the name of Hari Hari) and of Lakshmi!

chUlA thipar siva njAnAr: He holds the trident in His hand; He is the embodiment of Saivite Knowledge;

yamanuthai kAlAr tharavaru kurunAthA: and He kicked the God of Death (Yaman) by His foot. He is Lord SivA who blessed us with You, Oh Great Master!

thOthee thikuthiku theethee seka: To the beat of "thOthee thikuthiku theethee seka"

seka sOthee nadamidu perumALE.: You dance as the brilliant light in this world, Oh Great One!


The names of the chakrA centres, the deities, the elements, the zones of the body where they are located, the shape of the chakrAs, the description of the flowers in the chakrAs, the letters of the ManthrA governing them and the temple-towns representing them are given in the following chart:

ChakrA

mUlAthAram


swAthishtAnammaNipUragamanAgathamvisudhdhiAgnyA


Bindu chakkaram
(DhwAdhasAntham,
SahasrAram,
Brahma-ranthiram)

Body Zone

Genitals


Belly-buttonUpper bellyHeartThroatBetween the
eyebrows

Over
the skullElement

Earth


FireWaterAirSkyMind


Shape

4-petal lotus
Triangle

6-petal lotus
Lingam
Square

10-petal lotus
cobra in box
central circle

12-petal lotus
Triangle
lotus circle

16-petal lotus
Hexagon
central circle

3-petal lotus


1008-petal
lotus


Letter

Om


namasivaya


Temple

ThiruvArUr


ThiruvAnaikkAThiru
aNNAmalai


ChidhambaramThirukkALaththiVaranAsi
(kAsi)

Mt. KailAshDeity

VinAyagar


BrahmAVishnuRUdhranMahEswaranSathAsivan


Siva-Sakthi
Union


தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1275 mUlA nilamadhin - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]