திருப்புகழ் 1249 திரைவஞ்ச  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1249 thiraivanja  (common)
Thiruppugazh - 1249 thiraivanja - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதந்த தனதனன தனதந்த தனதனன
     தனதந்த தனதனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

திரைவஞ்ச இருவினைகள் நரையங்க மலமழிய
     சிவகங்கை தனில்முழுகி ...... விளையாடிச்

சிவம்வந்து குதிகொளக வடிவுன்றன் வடிவமென
     திகழண்டர் முநிவர்கண ...... மயன்மாலும்

அரன்மைந்த னெனகளிறு முகனெம்பி யெனமகிழ
     அடியென்க ணளிபரவ ...... மயிலேறி

அயில்கொண்டு திருநடன மெனதந்தை யுடன்மருவி
     அருமந்த பொருளையினி ...... யருள்வாயே

பரியென்ப நரிகள்தமை நடனங்கொ டொருவழுதி
     பரிதுஞ்ச வருமதுரை ...... நடராஜன்

பழியஞ்சி யெனதருகி லுறைபுண்ட ரிகவடிவ
     பவளஞ்சொ லுமைகொழுந ...... னருள்பாலா

இருள்வஞ்ச கிரியவுண ருடனெங்க ளிருவினையு
     மெரியுண்டு பொடியஅயில் ...... விடுவோனே

எனதன்பி லுறைசயில மகிழ்வஞ்சி குறமகளொ
     டெணுபஞ்ச ணையின்மருவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

திரை வஞ்ச இரு வினைகள் ... கடல் அலைபோல வருவதும்,
வஞ்சனைச் செயல்களால் வருவதுமான நல் வினை, தீ வினை
எனப்படும் இரு வினைகளும்,

நரை அங்கம் மலம் அழிய ... மயிர் நரைத்தலுக்கு இடம் கொடுக்கும்
உடலும், மும்மலங்களும் அழியவும்,

சிவ கங்கை தனில் முழுகி விளையாடி ... சிவாமிர்தம் என்னும்
கங்கை நீரில் மூழ்கி, திளைத்து விளையாடி,

சிவம் வந்து குதி கொள ... உள்ளத்தில் சிவமாகிய மங்கலப் பொருள்
வந்து அழுந்தப் பதிய,

அகம் வடிவு உன்றன் வடிவம் என ... என்னுடைய வடிவம்
உன்னுடைய வடிவம் என்று சொல்லும்படி,

திகழ் அண்டர் முநிவர் கணம் அயன் மாலும் அரன் மைந்தன்
என
... விளங்கும் தேவர், முனிவர் கூட்டமும், பிரமனும், திருமாலும்,
(நான்) சிவ பெருமானது குமரனே என்று மகிழ,

களிறு முகன் எம்பி என மகிழ ... யானை முகத்தை உடைய
கணபதி என் தம்பியே என்று (என்னிடம்) மகிழ்ச்சி கொள்ள,

அடியென் கண் அளி பரவ மயில் ஏறி அயில் கொண்டு ...
அடியேனிடத்தில் கருணையை மிகக் காட்ட (நீ) மயிலின் மேல் ஏறி,
வேல் ஏந்தி,

திரு நடனம் என தந்தை உடன் மருவி ... உன் தந்தையின் திரு
நடனம் என்று சொல்லும்படி, உடன் இருந்து என்னுடன் பொருந்தி,

அருமந்த பொருளை இனி அருள்வாயே ... அரிய மறைப்
பொருளை இனி எனக்கும் அருள்வாயாக.

பரி என்ப நரிகள் தமை நடனம் கொண்டு ... குதிரை என்று
நரிகளை மாற்றி ஒரு திருவிளையாடலாகக் காட்டி,

ஒரு வழுதி பரி துஞ்ச வரும் மதுரை நடராஜன் ... ஒரு பாண்டிய
மன்னனுக்கு இருந்த குதிரைகள் (ஓரிரவில்) இறந்துபடும்படியாக
எழுந்தருளி வந்த மதுரை நடராஜப் பெருமான்,

பழி அஞ்சி எனது அருகில் உறை புண்டரிக வடிவ ... பழிக்கு
பயந்தவனாக என்னுடைய அருகில் இருப்பவன், செந்தாமரை போன்ற
திரு உருவத்தினன்,

பவளம் சொல் உமை கொழுநன் அருள் பாலா ... பவள
நிறத்தினன் என்றும் சொல்லும்படியானவன், உமா தேவியின் கணவன்
ஆகிய சிவ பெருமான் ஈன்ற மகனே,

இருள் வஞ்ச கிரி அவுணர் உடன் எங்கள் இரு வினையும் ...
இருள் சூழ்ந்ததும், வஞ்சகச் செயல்கள் செய்வதுமான கிரெளஞ்ச
மலையும், அதனிடம் இருந்த அசுரர்களும், எங்களுடைய (நல்வினை,
தீவினை ஆகிய) இரண்டு வினைகளும்,

எரி உண்டு பொடிய அயில் விடுவோனே ... எரிபட்டுப்
பொடியாகும்படியாக வேலைச் செலுத்தியவனே,

எனது அன்பில் உறை சயில மகிழ் வஞ்சி குற மகளொடு ...
என்னுடைய அன்பில் எப்போதும் உறைபவளும், வள்ளி மலைச் சாரலில்
மகிழ்ந்த வஞ்சிக் கொடி போன்ற குறப் பெண்ணுமாகிய வள்ளியுடன்

எ(ண்)ணு(ம்) பஞ்சு அணையில் மருவு பெருமாளே. ...
மதிக்கும்படியான பஞ்சு மெத்தையில் பள்ளி கொள்ளும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.590  pg 3.591  pg 3.592  pg 3.593 
 WIKI_urai Song number: 1248 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1249 - thiraivanja (common)

thiraivanja iruvinaigaL narai anga malam azhiya
     sivagangai thanil muzhugi ...... viLaiyAdi

sivam vandhu kudhikoL aga vadiundran vadivamena
     thigazh aNdar munivargaNam ...... ayan mAlum

aran maindhanena kaLiRu mukan embiyena magizha
     adiyenkaN aLiparava ...... mayilERi

ayil koNdu thiru natanam ena thandhaiyudan maruvi
     arumantha poruLaiyini ...... aruLvAyE

pariyenba narigaL thamai natanangkod oruvazhudhi
     parithunja varu madhurai ...... NadarAjan

pazhiyanji enadharugil uRai puNdarika vadiva
     pavaLansol umai kozhunan ...... aruL bAlA

iruL vanjagiri avuNarudan engaL iruvinaiyum
     eriyuNdu podiya ayil ...... viduvOnE

enadhanbil uRaisayila magizh vanji kuRamagaLo
     deNu panjaNaiyin maruvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

thiraivanja iruvinaigaL: The good and bad deeds, which follow me like waves in the sea as a result of my treacherous acts,

narai anga malam azhiya: my body which induces the greying of my hair and my three blemishes (namely - arrogance, karma and delusion) must all perish;

sivagangai thanil muzhugi viLaiyAdi: I wish to dip myself in the River Ganga of SivA's nectar, immerse in it and swim around until

sivam vandhu kudhikoL aga vadiundran vadivamena: the sacred principle called SivA takes a firm footing in my mind so that my form becomes identical with Your form;

thigazh aNdar munivargaNam ayan mAlum: the effulgent celestials and the sages, along with BrahmA and Vishnu,

aran maindhanena kaLiRu mukan embiyena magizha: must declare (me) as the Son of Lord SivA and the elephant-faced Ganapathi must be elated to accept (me) as His younger brother;

adiyenkaN aLiparava mayilERi ayil koNdu: to show Your infinite compassion for me, kindly mount Your peacock, holding the Spear in Your hand,

thiru natanam ena thandhaiyudan maruvi: and join with me in an unison like in Your father's great cosmic dance

arumantha poruLaiyini aruLvAyE: to graciously teach me as well, the rarest PraNava ManthrA!

pariyenba narigaL thamai natanangkodu: In a divine prank, He transformed the jackals into horses

oruvazhudhi parithunja varu madhurai NadarAjan: and made all the horses belonging to a PANdiya King die (overnight); He is Lord NadarAjan who came to Madhurai;

pazhiyanji enadharugil uRai puNdarika vadiva: just to save Himself from blame, He stands besides me all the time; He has a skin texture of the red lotus;

pavaLansol umai kozhunan aruL bAlA: One could also say that it is a coral hue; He is the Consort of UmAdEvi; You are the son of that Lord SivA!

iruL vanjagiri avuNarudan engaL iruvinaiyum: Mount Krouncha, which was eerily dark and notorious for its treachery, the demons living thereon, and our deeds (both good and bad)

eriyuNdu podiya ayil viduvOnE: were all burnt down when You wielded the Spear!

enadhanbil uRaisayila magizh vanji kuRamagaLodu: She dwells in my devotion; She lives happily in the valley of VaLLimalai; She is VaLLi, the vanji (rattan reed) creeper-like damsel of the KuRavAs; along with her,

eNu panjaNaiyin maruvu perumALE.: You get into Your venerable bed of soft cotton, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1249 thiraivanja - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]