திருப்புகழ் 1216 ஆலும் மயில் போல்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1216 AlumayilpOl  (common)
Thiruppugazh - 1216 AlumayilpOl - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தானத்த தானதன தானத்த
     தானதன தானத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

ஆலுமயில் போலுற்ற தோகையர்க ளேமெத்த
     ஆரவட மேலிட்ட ...... முலைமீதே

ஆனதுகி லேயிட்டு வீதிதனி லேநிற்க
     ஆமவரை யேசற்று ...... முரையாதே

வேலுமழ கார்கொற்ற நீலமயில் மேலுற்று
     வீறுமுன தார்பத்ம ...... முகமாறு

மேவியிரு பாகத்தும் வாழுமனை மார்தக்க
     மேதகவு நானித்த ...... முரையேனோ

நாலுமுக வேதற்கு மாலிலையில் மாலுக்கு
     நாடவரி யார்பெற்ற ...... வொருபாலா

நாணமுடை யாள்வெற்றி வேடர்குல மீதொக்க
     நாடுகுயில் பார்மிக்க ...... எழில்மாது

வேலைவிழி வேடச்சி யார்கணவ னேமத்த
     வேழமுக வோனுக்கு ...... மிளையோனே

வீரமுட னேயுற்ற சூரனணி மார்பத்து
     வேலைமிக வேவிட்ட ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

ஆலும் மயில் போல் உற்ற தோகையர்களே மெத்த ஆர வடம்
மேலிட்ட முலை மீதே
... ஆடும் மயில் போல் உள்ள மாதர்கள், முத்து
மாலையை மேலே அணிந்த, நிரம்பிய மார்பின் மீது

ஆன துகிலே இட்டு வீதி தனிலே நிற்க ஆம் அவரையே
சற்றும் உரையாதே
... பொருத்தமான ஆடையை அணிந்து தெருவில்
நிற்க ஆசைப்பட்ட விலைமாதர்கள் - இவர்களைப் பற்றியே சிறிதும் நான்
பேசாமல்,

வேலும் அழகு ஆர் கொற்ற நீல மயில் மேல் உற்று வீறும்
உனது ஆர் பத்ம முகம் ஆறு
... உனது வேலாயுதத்தையும்,
அழகு நிறைந்த, வீரம் மிக்க, நீலநிறம் கொண்ட மயில் மீது ஏறி
விளங்குவதான உன் மலர்ந்த தாமரை போன்ற ஆறு முகங்களையும்,

மேவி இரு பாகத்தும் வாழும் அ(ன்)னைமார் தக்க மேதகவும்
நான் நித்தம் உரையேனோ
... பொருந்தி உனது இரு புறங்களிலும்
வாழ்கின்ற அன்னைமார் (வள்ளி, தேவயானை என்ற இருவருடைய)
சிறந்த பெருமையையும், நான் நாள்தோறும் புகழ மாட்டேனோ?

நாலு முக வேதற்கும் ஆலிலையில் மாலுக்கும் நாட அரியார்
பெற்ற ஒரு பாலா
... நான்கு முகங்களைக் கொண்ட பிரமனாலும்,
ஆலிலை மேல் பள்ளி கொள்ளும் திருமாலாலும் தேடிக் காண முடியாத
சிவபெருமான் ஈன்ற ஒப்பற்ற குழந்தையே,

நாணம் உடையாள் வெற்றி வேடர் குல மீது ஒக்க நாடு
குயில் பார் மிக்க எழில் மாது
... நாணம் உடையவளும், வெற்றி
பெறும் வேடர் குலத்திலே யாவரும் விரும்பிப் போற்றும் குயில்
போன்றவளும், உலகில் யாரினும் மேம்பட்ட அழகுள்ள பெண்ணும்,

வேலை விழி வேடச்சியார் கணவனே ... கடல் போன்ற
கண்களைக் கொண்ட வேடப்பெண் ஆகிய வள்ளியின் கணவனே,

மத்த வேழ முகவோனுக்கும் இளையோனே ... மதம் கொண்ட
யானை முகம் உள்ள கணபதிக்குத் தம்பியே,

வீரமுடனே உற்ற சூரன் அணி மார்பத்து வேலை மிகவே
விட்ட பெருமாளே.
... வீரத்துடன் போருக்கு எழுந்த சூரனுடைய
அழகிய மார்பிடத்தே வேலாயுதத்தை வேகமாகச் செலுத்திய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.528  pg 3.529  pg 3.530  pg 3.531 
 WIKI_urai Song number: 1215 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1216 - Alum ayil pOl (common)

Aalumayil pOlutRa thOkaiyarka LEmeththa
     Aravada mElitta ...... mulaimeethE

Aanathuki lEyittu veethithani lEniRka
     Amavarai yEsatRu ...... muraiyAthE

vElumazha kArkotRa neelamayil mElutRu
     veeRumuna thArpathma ...... mukamARu

mEviyiru pAkaththum vAzhumanai mArthakka
     mEthakavu nAniththa ...... muraiyEnO

nAlumuka vEthaRku mAlilaiyil mAlukku
     nAdavari yArpetRa ...... vorupAlA

nANamudai yALvetRi vEdarkula meethokka
     nAdukuyil pArmikka ...... ezhilmAthu

vElaivizhi vEdacchi yArkaNava nEmaththa
     vEzhamuka vOnukku ...... miLaiyOnE

veeramuda nEyutRa cUranaNi mArpaththu
     vElaimika vEvitta ...... perumALE.

......... Meaning .........

Aalum mayil pOl utRa thOkaiyarkaLE meththa Ara vadam mElitta mulai meethE: Women who look like the dancing peacock, wearing pearl necklace on their big bosom,

Aana thukilE ittu veethi thanilE niRka Am avaraiyE satRum uraiyAthE: wrapped in appropriate dress, stand at the street-corners; I do not want to speak in the least about these whores;

vElum azhaku Ar kotRa neela mayil mEl utRu veeRum unathu Ar pathma mukam ARu: instead, (I wish to speak of) Your spear, Your mounting the beautiful, valorous and blue peacock, Your six fully-blossomed lotus faces,

mEvi iru pAkaththum vAzhum a(n)naimAr thakka mEthakavum nAn niththam uraiyEnO: and the great eminence of the two Goddesses (VaLLi and DEvayAnai) gracefully positioned by Your sides; will I be able to sing the praise of these everyday?

nAlu muka vEthaRkum Alilaiyil mAlukkum nAda ariyAr petRa oru pAlA: The four-faced BrahmA and Lord VishNu who slumbers on a banyan leaf could not perceive Him; You are the unique child of that Lord SivA!

nANam udaiyAL vetRi vEdar kula meethu okka nAdu kuyil pAr mikka ezhil mAthu: She is a shy damsel of the triumphant tribe of hunters who cherish her like a cuckoo; she is the most beautiful woman in this world;

vElai vizhi vEdacchiyAr kaNavanE: She is VaLLi, the kuRavA girl, with eyes wide like the sea; and You are her Consort, Oh Lord!

maththa vEzha mukavOnukkum iLaiyOnE: You are the younger brother of GaNapathi, the Lord with the face of a frenzied elephant!

veeramudanE utRa cUran aNi mArpaththu vElai mikavE vitta perumALE.: You swiftly wielded the spear aimed at the broad chest of the demon SUran who came to the battlefield valorously, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1216 Alum ayil pOl - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]