திருப்புகழ் 1203 அடியார் மனம்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1203 adiyArmanam  (common)
Thiruppugazh - 1203 adiyArmanam - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதான தந்த தந்த தனதான தந்த தந்த
     தனதான தந்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

அடியார்ம னஞ்சலிக்க எவராகி லும்ப ழிக்க
     அபராதம் வந்து கெட்ட ...... பிணிமூடி

அனைவோரும் வந்து சிச்சி யெனநால்வ ருஞ்சி ரிக்க
     அனலோட ழன்று செத்து ...... விடுமாபோற்

கடையேன்ம லங்கள் முற்று மிருநோயு டன்பி டித்த
     கலியோடி றந்து சுத்த ...... வெளியாகிக்

களிகூர என்ற னுக்கு மயிலேறி வந்து முத்தி
     கதியேற அன்பு வைத்து ...... னருள்தாராய்

சடைமீது கங்கை வைத்து விடையேறு மெந்தை சுத்த
     தழல்மேனி யன்சி ரித்தொர் ...... புரமூணும்

தவிடாக வந்தெ திர்த்த மதனாக முஞ்சி தைத்த
     தழல்பார்வை யன்ற ளித்த ...... குருநாதா

மிடிதீர அண்ட ருக்கு மயிலேறி வஞ்சர் கொட்டம்
     வெளியாக வந்து நிர்த்த ...... மருள்வோனே

மினநூல்ம ருங்குல் பொற்பு முலைமாதி ளங்கு றத்தி
     மிகுமாலொ டன்பு வைத்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அடியார்மனஞ்சலிக்க எவராகிலும் பழிக்க ... உன் அடியார்கள்
மனம் துன்பப்படும்படி அவர்களை யாராலும் பழித்தால்,

அபராதம் வந்து கெட்ட பிணிமூடி ... அதனால் பிழை ஏற்பட்டு,
கெட்ட நோய்கள் வந்து பழித்தவர்களைப் பீடித்து,

அனைவோரும் வந்து சிச்சி யென ... எல்லோரும் வந்து சீ சீ என்று
அருவருப்புடன் இகழ,

நால்வருஞ்சிரிக்க ... நாலு பேர் பரிகசித்துச் சிரிக்க,

அனலோடு அழன்று செத்து விடுமாபோல் ... கடைசியில் இறந்து
நெருப்பிடை வீழ்ந்து வெந்துவிடுவது போல,

கடையேன்மலங்கள் முற்றும் இருநோயுடன் ... இழிந்தவனாகிய
என்னுடைய ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்கள் யாவும்,
நல்வினை, தீவினை என்ற இரு நோய்களுடனும்,

பிடித்தகலியோடு இறந்து ... என்னைப் பிடித்துள்ள தரித்திரத்தோடும்
யாவுமாக அழிபட்டு,

சுத்த வெளியாகி ... ஞான பரிசுத்த பரவெளி எனக்குப் புலப்பட்டதாகி,

களிகூர என்றனுக்கு மயிலேறி வந்து ... மகிழ்ச்சி மிகுந்து ஏற்பட,
நீ எனக்காக மயில் மீது ஏறி வந்து,

முத்தி கதியேற அன்பு வைத்து உன் அருள்தாராய் ... முக்தி
வீட்டை யான் அடையுமாறு என்மீது அன்பு வைத்து, உனது
திருவருளைத் தந்தருள்க.

சடைமீது கங்கை வைத்து விடையேறு மெந்தை ... சடையின் மீது
கங்கை நதியைச் சூடி, நந்தி வாகனத்தின் மீதேறும் எங்கள் தந்தை,

சுத்த தழல்மேனியன்சிரித்து ஒர் புரமூணும் தவிடாக ...
பரிசுத்தமான நெருப்பு மேனியன் ஆகிய சிவபிரான் சிரித்தே ஒப்பற்ற
திரிபுரம் மூன்றையும் எரித்துத் தவிடு பொடியாகும்படியும்,

வந்தெதிர்த்த மதன் ஆகமுஞ் சிதைத்த ... வந்து தன்னை எதிர்த்த
மன்மதனின் உடலைச் சிதைத்து அழியுமாறு செய்த

தழல்பார்வை அன்றளித்த குருநாதா ... (நெற்றியிலுள்ள)
நெருப்புக்கண்ணின் சுடரில் ஒருநாள் வெளிப்பட்ட குருநாதனே,

மிடிதீர அண்டருக்கு மயிலேறி ... தேவர்களுக்கு எற்பட்ட துன்பம்
தீர, மயில் மீதேறி,

வஞ்சர் கொட்டம் வெளியாக வந்து நிர்த்தம் அருள்வோனே ...
வஞ்சக அரக்கர்களின் இறுமாப்பும், செயல்களும் ஒடுங்கும்படிச் செய்து
வெளிவந்து வெற்றி நடனம் புரிந்தவனே,

மினநூல் மருங்குல் பொற்பு முலைமாது இளங்குறத்தி ...
மின்னல் போன்றும், நூல் போன்றும் நுண்ணிய இடையையும், அழகிய
மார்பையும் உடைய பெண்ணாம் இளங் குறத்தி வள்ளியின் மீது

மிகுமாலொடு அன்பு வைத்த பெருமாளே. ... மிக்க ஆசையுடன்
அன்பு வைத்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.502  pg 3.503 
 WIKI_urai Song number: 1202 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1203 - adiyAr manam (common)

adiyAr manam salikka evarAgilum pazhikka
     aparAdham vandhu ketta ...... piNimUdi

aNaivOrum vandhu chichiyena nAlvarun sirikka
     analOda zhandru seththu ...... vidumApOR

kadaiyEn malangaL mutrum irunOyudan pidiththa
     kali yOdiRandhu sudhdha ...... veLiyAgi

kaLikUra endranukku mayilEri vandhu muththi
     gathi ERa anbu vaiththun ...... aruLthArAy

sadaimeedhu gangai vaiththu vidai Erum endhai sudhdha
     thazhal mEniyan siriththOr ...... puramUNum

thavidAga vandh edhirththa madhanAga munsidhaiththa
     thazhal pArvai andraLiththa ...... gurunAthA

miditheera aNdarukku mayilERi vanjar kottam
     veLiyAga vandhu nirththam ...... aruLvOnE

minanUl marungul poRpu mulai mAdhiLang kuRaththi
     migu mAlodanbu vaiththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

adiyAr manam salikka evarAgilum pazhikka: If anyone abuses Your devotees making them disheartened,

aparAdham vandhu ketta piNimUdi: that offence will affect that abuser causing severe ailment;

aNaivOrum vandhu chichiyena nAlvarun sirikka: all the people will gather around ridiculing that person who will become a laughing-stock;

analOda zhandru seththu vidumApOR: and at the end, the person will be dead and consumed by fire. Similarly,

kadaiyEn malangaL mutrum irunOyudan: all the three slags of the worthless me (namely, arrogance, karma and delusion), along with my two diseases (namely, good and bad deeds)

pidiththa kali yOdiRandhu: and the poverty that has stuck to me should all perish,

sudhdha veLiyAgi kaLikUra: and, to my great delight, the cosmos of pure knowledge should be perceivable.

endranukku mayilEri vandhu: For that to happen, You must appear for my sake, mounted on Your peacock,

muththigathi ERa anbu vaiththun aruLthArAy: and kindly bless me to reach the ultimate goal of Liberation!

sadaimeedhu gangai vaiththu vidai Erum endhai sudhdha thazhal mEniyan: He holds River Ganga on His tresses; He mounts the bull, Nandi; He is our Father, with the hue of pure fire;

siriththOr puramUNum thavidAga: by His mere smile, He burnt down the three mounts of Thiripuram into powder;

vandh edhirththa madhanAga munsidhaiththa: when Manmathan (God of Love) accosted Him, He, Lord SivA, destroyed his body

thazhal pArvai andraLiththa gurunAthA: by the fiery eye (in His forehead); and, one day, from the sparks emanating from SivA's fiery eye, You were born, Oh Master!

miditheera aNdarukku mayilERi: To alleviate the agony suffered by the celestials, You mounted Your peacock and

vanjar kottam veLiyAga vandhu nirththam aruLvOnE: subdued the arrogance and atrocities of the wicked demons; then You came out performing Your victory dance!

minanUl marungul poRpu mulai mAdhiLang kuRaththi: Her waist is as slender as the lightning or a thread, and she has lovely bosoms; She is VaLLi, the young damsel of the KuRavAs;

migu mAlodanbu vaiththa perumALE.: and You love her immensely, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1203 adiyAr manam - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]