திருப்புகழ் 1152 குறிப்பரிய குழல்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1152 kuRippariyakuzhal  (common)
Thiruppugazh - 1152 kuRippariyakuzhal - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்ததன தனத்ததன தனத்ததன தனத்ததன
     தனத்ததன தனத்ததன ...... தனதான

......... பாடல் .........

குறிப்பரிய குழற்குமதி நுதற்புருவ விலுக்குமிரு
     குழைக்கும்வடு விழிக்குமெழு ...... குமிழாலுங்

கொடிப்பவள இதழ்க்குமிகு சுடர்த்தரள நகைக்குமமு
     தினுக்குமிக வுறத்தழுவு ...... குறியாலும்

அறப்பெரிய தனக்குமன நடைக்குமினி னிடைக்குமல
     ரடிக்குமிள நகைக்குமுள ...... மயராதே

அகத்தியனொ டுரைத்தபொரு ளளித்தருளி அரிப்பிரமர்
     அளப்பரிய பதக்கமல ...... மருள்வாயே

கறுத்தடரு மரக்கரணி கருக்குலைய நெருக்கியொரு
     கணத்திலவர் நிணத்தகுடல் ...... கதிர்வேலாற்

கறுத்தருளி யலக்கணுறு சுரர்க்கவர்கள் பதிக்குரிமை
     யளித்திடரை யறுத்தருளு ...... மயில்வீரா

செறுத்துவரு கரித்திரள்கள் திடுக்கிடவல் மருப்பையரி
     சினத்தினொடு பறித்தமர்செய் ...... பெருகானிற்

செலக்கருதி யறக்கொடிய சிலைக்குறவர் கொடித்தனது
     சிமிழ்த்தனமு னுறத்தழுவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குறிப்பு அரிய குழற்கு(ம்) மதி நுதல் புருவ வி(ல்)லுக்கும் இரு
குழைக்கும் வடு விழிக்கும் எழு குமிழாலும் கொடிப் பவள
இதழ்க்கு(ம்) மிகு சுடர்த் தரள நகைக்கும்
... உவமைகள் சொல்ல
முடியாத (விலைமாதர்களின்) கூந்தலுக்கும், பிறைச் சந்திரனைப் போன்ற
நெற்றிக்கும், வில்லைப் போல் வளைந்த புருவத்துக்கும், இரண்டு
செவிகளுக்கும், மாவடு போன்ற கண்களுக்கும், மேலெழுந்து விளங்கும்
குமிழம்பூ போன்ற மூக்குக்கும், கொடிப் பவளம் போலச் சிவந்த
வாயிதழுக்கும், மிக்க ஒளி வீசும் முத்துப் போன்ற பல்லுக்கும்,

அமுதினுக்கு(ம்) மிக உறத் தழுவு குறியாலும் அறப் பெரிய
தனக்கும் அ(ன்)ன நடைக்கும் மினின் இடைக்கும் மலர்
அடிக்கும் இள நகைக்கும் உளம் அயராதே
... அமுதினும் இனிக்கும்
பேச்சுக்கும், நன்கு பொருந்தத் தழுவிச் சேரும் பெண்குறிக்கும்,
மிகப் பெரிதான மார்பகத்துக்கும், அன்னம் போன்ற நடைக்கும், மின்னல்
போன்ற இடுப்புக்கும், பூப்போன்று மிருதுவான பாதத்திற்கும், புன்
சிரிப்புக்கும் என் மனம் சோர்வு அடையாமல்,

அகத்தியனொடு உரைத்த பொருள் அளித்து அருளி
அரிப்பிரமர் அளப்பரிய பதக் கமலம் அருள்வாயே
... அகத்திய
முனிவருக்கு உபதேசித்த ஞானப் பொருளை எனக்கும் அளித்து அருளி,
திருமாலும், பிரமனும் கண்டு அளத்தற்கு அரிதான உனது திருவடித்
தாமரைகளைத் தந்து அருள் புரிவாயாக.

கறுத்து அடரும் அரக்கர் அணி கருக் குலைய நெருக்கி ஒரு
கணத்தில் அவர் நிணத்த குடல் கதிர் வேலால் கறுத்தருளி
...
கோபித்து எதிர்த்துத் தாக்கிய அசுரர்களுடைய சேனை அடியோடு நிலை
குலைய அவர்களை நெருக்கி, ஒரு கணப் பொழுதில் அவர்களுடைய
கொழுப்பு நிறைந்த குடலை ஒளி பொருந்திய வேலாயுதத்தால் சினந்து
அழித்து,

அலக்கண் உறு சுரர்க்கு அவர்கள் பதிக்கு உரிமை அளித்து
இடரை அறுத்து அருளு(ம்) மயில் வீரா
... துக்கத்தில்
ஆழ்ந்திருந்த தேவர்களுக்கு அவர்களுடைய பொன்னுலகத்தின்
உரிமையைத் தந்து அவர்களுடைய வருத்தத்தை நீக்கி அருளிய மயில்
வீரனே,

செறுத்து வரு கரித் திரள்கள் திடுக்கிட வல் மருப்பை அரி
சினத்தினொடு பறித்து அமர் செய் பெரு கானில் செலக்
கருதி
... கோபித்து வந்த யானைக் கூட்டங்கள் திடுக்கிடும்படி வலிய
தந்தங்களை சிங்கங்கள் சினத்துடன் பறித்து போர் புரியும் பெருத்த
காட்டில் போவதற்கு திட்டமிட்டு,

அறக் கொடிய சிலைக் குறவர் கொடித் தனது சிமிழ்த் தனமும்
உறத் தழுவு(ம்) பெருமாளே.
... மிகப் பொல்லாதவர்களான வில்
ஏந்தும் குறவர்களின் கொடி போன்ற மகளாகிய வள்ளியின் சிமிழ்
போன்ற மார்பினை அழுந்தத் தழுவும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.374  pg 3.375  pg 3.376  pg 3.377 
 WIKI_urai Song number: 1155 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1152 - kuRippariya kuzhal (common)

kuRippariya kuzhaRkumathi nuthaRpuruva vilukkumiru
     kuzhaikkumvadu vizhikkumezhu ...... kumizhAlung

kodippavaLa ithazhkkumiku sudarththaraLa nakaikkumamu
     thinukkumika vuRaththazhuvu ...... kuRiyAlum

aRapperiya thanakkumana nadaikkumini nidaikkumala
     radikkumiLa nakaikkumuLa ...... mayarAthE

akaththiyano duraiththaporu LaLiththaruLi arippiramar
     aLappariya pathakkamala ...... maruLvAyE

kaRuththadaru marakkaraNi karukkulaiya nerukkiyoru
     kaNaththilavar niNaththakudal ...... kathirvElAR

kaRuththaruLi yalakkaNuRu surarkkavarkaL pathikkurimai
     yaLiththidarai yaRuththaruLu ...... mayilveerA

seRuththuvaru kariththiraLkaL thidukkidaval maruppaiyari
     sinaththinodu paRiththamarsey ...... perukAniR

selakkaruthi yaRakkodiya silaikkuRavar kodiththanathu
     chimizhththanamu nuRaththazhuvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

kuRippu ariya kuzhaRku(m) mathi nuthal puruva vi(l)lukkum iru kuzhaikkum vadu vizhikkum ezhu kumizhAlum kodip pavaLa ithazhkku(m) miku sudarth tharaLa nakaikkum: In order that I do not desperately fall for the incomparable hair, the forehead that looks like the crescent moon, the curvy brows that are like the bow, the two ears, the eyes shaped like the baby-mango, the prominent nose that is like the mukizham flower, the reddish lips that resemble the coral on the reef, the dazzling pearl-like teeth,

amuthinukku(m) mika uRath thazhuvu kuRiyAlum aRap periya thanakkum a(n)na nadaikkum minin idaikkum malar adikkum iLa nakaikkum uLam ayarAthE: the speech sweeter than the nectar, the perfectly fitting and hugging genitals, the huge bosom, the gait that is like the swan's, the lightning-like waistline, the flowery soft feet and the smile of these whores,

akaththiyanodu uraiththa poruL aLiththu aruLi arippiramar aLappariya pathak kamalam aruLvAyE: kindly teach me the great principle of Knowledge that you preached to Sage Agasthiyar and grant me Your hallowed lotus feet which could not be fathomed even by Brahma and Lord VishNu!

kaRuththu adarum arakkar aNi karuk kulaiya nerukki oru kaNaththil avar niNaththa kudal kathir vElAl kaRuththaruLi: When the angry and confronting army of the demons attacked, You strangulated them to the point of annihilation, and in the fraction of a second, You destroyed their fatty intestines by wielding Your bright spear, Oh Lord!

alakkaN uRu surarkku avarkaL pathikku urimai aLiththu idarai aRuththu aruLu(m) mayil veerA: You gave the sovereign right to rule the celestial land to the depressed DEvAs and removed their grief, Oh Valorous One mounting the peacock!

seRuththu varu karith thiraLkaL thidukkida val maruppai ari sinaththinodu paRiththu amar sey peru kAnil selak karuthi: You planned to enter the jungle where the lions fought with angry herds of elephants by pulling their strong tusks in rage;

aRak kodiya silaik kuRavar kodith thanathu chimizhth thanamum uRath thazhuvu(m) perumALE.: and there, You wooed the damsel of the evil hunters who roam about with their bows and tightly hugged that VaLLi, whose bosom looks like a casket, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1152 kuRippariya kuzhal - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]