திருப்புகழ் 1129 ஆனாத ஞான  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1129 AnAdhanjAna  (common)
Thiruppugazh - 1129 AnAdhanjAna - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானான தான தத்த தத்த தத்தன
     தானான தான தத்த தத்த தத்தன
          தானான தான தத்த தத்த தத்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

ஆனாத ஞான புத்தி யைக்கொ டுத்ததும்
     ஆராயு நூல்க ளிற்க ருத்த ளித்ததும்
          ஆதேச வாழ்வி னிற்ப்ர மித்தி ளைத்துயி ...... ரழியாதே

ஆசாப யோதி யைக்க டக்க விட்டதும்
     வாசாம கோச ரத்தி ருத்து வித்ததும்
          ஆபாத னேன்மி கப்ர சித்தி பெற்றினி ...... துலகேழும்

யானாக நாம அற்பு தத்தி ருப்புகழ்
     தேனூற வோதி யெத்தி சைப்பு றத்தினும்
          ஏடேவு ராஜ தத்தி னைப்ப ணித்ததும் ...... இடராழி

ஏறாத மாம லத்ர யக்கு ணத்ரய
     நானாவி கார புற்பு தப்பி றப்பற
          ஏதேம மாயெ னக்க நுக்ர கித்ததும் ...... மறவேனே

மாநாக நாண்வ லுப்பு றத்து வக்கியொர்
     மாமேரு பூத ரத்த னுப்பி டித்தொரு
          மாலாய வாளி யைத்தொ டுத்த ரக்கரி ...... லொருமூவர்

மாளாது பாத கப்பு ரத்ர யத்தவர்
     தூளாக வேமு தற்சி ரித்த வித்தகர்
          வாழ்வேவ லாரி பெற்றெ டுத்த கற்பக ...... வனமேவும்

தேநாய காஎ னத்து தித்த வுத்தம
     வானாடர் வாழ விக்ர மத்தி ருக்கழல்
          சேராத சூர னைத்து ணித்த டக்கிய ...... வரைமோதிச்

சேறாய சோரி புக்க ளக்கர் திட்டெழ
     மாறாநி சாச ரக்கு லத்தை யிப்படி
          சீராவி னால றுத்த றுத்தொ துக்கிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

ஆனாத ஞான புத்தியைக் கொடுத்ததும் ... என்றும் கெடாத
ஞான அறிவைக் கொடுத்ததையும்,

ஆராயு(ம்) நூல்களில் கருத்து அளித்ததும் ... ஆராய்ந்து அறிய
வேண்டிய நூல்களில் கருத்தைக் கொடுத்ததையும்,

ஆதேச வாழ்வினில் ப்ரமித்து இளைத்து உயிர் அழியாதே ...
ஒரு வழியாக நிலைத்திராத மயக்கம் உள்ள வாழ்க்கையில் மயங்கித்
திளைத்து, தளர்ச்சி உற்று உயிர் அழிந்து போகாமல்,

ஆசா பயோதியைக் கடக்க விட்டதும் ... ஆசை என்கின்ற
கடலைக் கடக்கும்படியான ஆற்றலைத் தந்ததையும்,

வாசா மகோசரத்து இருத்து வித்ததும் ... வாக்குக்கு
எட்டாத ஒரு நிலையில் என்னை இருக்கும்படி அருளியதும்,

ஆபாதனேன் மிக ப்ரசத்தி பெற்று இனிது உலகேழும் யான்
ஆக நாம(ம்)
... கீழ்ப்பட்டவனான நான் மிக்க புகழ் எய்தி
இனிமையுடன் ஏழு உலகில் உள்ளவரும் உள்ளவையும் நானே என்னும்
அத்துவித நிலையைப் பெறுமாறு புகழ் கொண்டதும்,

அற்புதத் திருப்புகழ் தேன் ஊற ஓதி ... மிக அற்புதமாக
அமைந்துள்ள திருப்புகழ்ப் பாக்களை தேன் ஊறிய இனிமையுடன் பாடி,

எத்திசைப் புறத்தினும் ஏடு ஏவு ராஜதத்தினை பணித்ததும் ...
எல்லா திசைகளிலும் நான் எழுதி அனுப்பும் கடிதமோ பாடலோ
ராஜமரியாதையுடன் போற்றப்படத்தக்க மேன்மையை எனக்கு அருளிச்
செய்ததும்,

இடர் ஆழி ஏறாத மா மலத்ரய குணத்ரய ... துன்பக்
கடலினின்றும் கரை ஏற முடியாத பெரிய மும்மலங்களாகிய ஆணவம்,
கன்மம், மாயை ஆகிய மூன்றும், சத்துவம், இராசதம், தாமதம் என்ற
மூவகைக் குணங்களும்,

நானா விகார புற்புதம் பிறப்பு அற ... பலவிதமான கலக்கங்கள்
(காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாற்சரியம், டும்பு, அசூயை
எனப்பட்ட துர்க் குணங்கள்) கூடியதும், நீர்க்குமிழிபோல் தோன்றி
மறைவதுமான பிறப்பும் நீங்கும்படியாக

ஏது ஏமமாய் எனக்கு அநுக்ரகித்ததும் மறவேனே ... இன்பம்
தரும் வகையில் எனக்கு வரமாகத் தந்து அருளியதும் நான் ஒருபோதும்
மறக்க மாட்டேன்.

மா நாகம் நாண் வலுப்புறத் துவக்கி ... வாசுகி என்னும் பெரிய
பாம்பாகிய கயிற்றை பலமாகக் கட்டியுள்ள

ஒர் மா மேரு பூதரத் தனுப் பிடித்து ... ஒப்பற்ற பெரிய மேரு
மலையாகிய வில்லைப் பிடித்து,

ஒரு மால் ஆய வாளியைத் தொடுத்து ... சிறந்த திருமாலாகிய
அம்பைச் செலுத்தி,

அரக்கரில் ஒரு மூவர் மாளாது பாதகம் புரத்ரயத்தவர்
தூளாகவே
... அங்கிருந்த அசுரர்களில், மூன்று பேர்* மட்டும் இறந்து
போகாமல், பாபச் செயலில் ஈடுபட்டிருந்த திரிபுரத்து அசுரர்கள்
பொடியாய் விழ,

நுதல் சிரித்த வித்தகர் வாழ்வே ... முன்பு புன்முறுவல் செய்து
எரித்த, பேரறிஞராகிய சிவபெருமான் பெற்ற செல்வமே,

வலாரி பெற்றெடுத்த கற்பக வனம் மேவும் தே(ம்) நாயகா ...
தேவேந்திரன் மகளாய் அடைந்து வளர்த்த, கற்பக மரங்கள் நிறைந்த
தேவலோகத் தோப்பில் வாழும், தேவயானையின் நாயகனே,

எனத் துதித்த உத்தம வான் நாடர் வாழ ... என்றெல்லாம்
போற்றித் துதித்த உத்தமமான தேவர்கள் வாழும்படி,

விக்ரமத் திருக் கழல் சேராத சூரனைத் துணித்து அடக்கி ...
வல்லமை பொருந்திய உனது திருவடியைச் சிந்தித்துப் போற்றாத
சூரனை வெட்டி அடக்கி,

அ வரை மோதி சேறு ஆய சோரி புக்கு அளக்கர் திட்டு எழ ...
அந்த கிரெளஞ்ச மலையைத் தாக்கி, சேறு போன்ற ரத்தம் பாய்வதால்
கடலும் மேடிட்டு மலை போல் எழ,

மாறா நிசாசர குலத்தை இப்படி ... பகைத்து நின்ற அரக்கர்
கூட்டத்தை இப்படியும் அப்படியுமாக

சீராவினால் அறுத்து அறுத்து ஒதுக்கிய பெருமாளே. ... உடை
வாளால் துண்டு துண்டாக அறுத்துத் தள்ளிய பெருமாளே.


* வித்யுன்மாலி, தாரகாட்சன், கமலாட்சன் என்ற மூன்று அசுரர்கள் பொன்,
வெள்ளி, இரும்பு இவைகளால் ஆகிய திரிபுரங்கள் என்ற பறக்கும் பட்டணங்களைக்
கொண்டு அனைவரின் மேலே விழுந்துத் துன்புறுத்தினர். ஆதலால் சிவபெருமான்
அவர்களை எரித்தபோது, சிவ வழிபாட்டால் மாளாது பிழைத்த மூவரில், இருவர்
கோயில் காவலாளர் ஆனார்கள். மற்றவர் முழவு முழக்கும் பேற்றினை அடைந்தார்
- சுந்தரர் தேவாரம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.304  pg 3.305  pg 3.306  pg 3.307 
 WIKI_urai Song number: 1132 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1129 - AnAdha njAna (common)

AnAdha njAna puththi yaikko duththathum
     ArAyu nUlka LiRka ruththa Liththathum
          AthEsa vAzhvi niRpra miththi Laiththuyi ...... razhiyAthE

AsApa yOthi yaikka dakka vittathum
     vAsAma kOsa raththi ruththu viththathum
          ApAtha nEnmi kapra siththi petRini ...... thulakEzhum

yAnAka nAma aRpu thaththi ruppukazh
     thEnURa vOthi yeththi saippu Raththinum
          EdEvu rAja thaththi naippa Niththathum ...... idarAzhi

ERAtha mAma lathra yakku Nathraya
     nAnAvi kAra puRpu thappi RappaRa
          EthEma mAye nakka nugra kiththathum ...... maRavEnE

mAnAka nANva luppu Raththu vakkiyor
     mAmEru pUtha raththa nuppi diththoru
          mAlAya vALi yaiththo duththa rakkari ...... lorumUvar

mALAthu pAtha kappu rathra yaththavar
     thULAka vEmu thaRci riththa viththakar
          vAzhvEva lAri petRe duththa kaRpaka ...... vanamEvum

thEnAya kA enaththu thiththa vuththama
     vAnAdar vAzha vikra maththi rukkazhal
          sErAtha cUra naiththu Niththa dakkiya ...... varaimOthi

sERAya cOri pukka Lakkar thittezha
     mARAni sAsa rakku laththai yippadi
          seerAvi nAla Ruththa Ruththo thukkiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

AnAtha njAna puththiyaik koduththathum: You gifted me the imperishable Spiritual Knowledge

ArAyu(m) nUlkaLil karuththu aLiththathum: and an interest in the scriptural texts worth researching into.

AthEsa vAzhvinil pramiththu iLaiththu uyir azhiyAthE AsA payOthiyaik kadakka vittathum: You gave me the ability to cross the sea of desire without losing myself in this turbulent and delusory life and deteriorating to the point of death.

vAsA makOsaraththu iruththu viththathum: You elevated me to a height that is beyond the reach of words.

ApAthanEn mika prasaththi petRu inithu ulakEzhum yAn Aka nAma(m): You made the lowly me into a very famous person with the pleasant realisation that all people and things in the seven worlds are none other than myself; attaining that state of non-duality was the basis of my fame!

aRputhath thiruppukazh thEn URa Othi: You made me compose excellent poems of Your glory and sing them with nectar-like sweetness.

eththisaip puRaththinum Edu Evu rAjathaththinaip paNiththathum: You granted me the greatness so that any of my writings or letters sent in any direction were revered with royal respect.

idar Azhi ERAtha mA malathraya kuNathraya: The three major slags (namely, arrogance, karma and delusion) that could never cross the sea of misery, the three gunAs (qualities, namely, sathwam, rAjasam and thAmasam - meaning, tranquility, aggressiveness and lethargy)

nAnA vikAra puRputham piRappu aRa: this birth, transient like an air-bubble in water, and afflicted by several sins (such as lust, anger, covetousness, ignorance, pride, envy, stubbornness and prejudice) - all these were obliterated

Ethu EmamAy enakku anukrakiththathum maRavEnE: by You in the nicest manner by way of a blessing gesture that could never be forgotten by me!

mA nAkam nAN valuppuRath thuvakki: The giant serpent VAsuki was tied firmly as the string;

or mA mEru pUtharath thanup pidiththu: and the matchless huge Mount MEru was held as the bow;

oru mAl Aya vALiyaith thoduththu: the great Lord, VishNu, was used as the arrow to be wielded;

arakkaril oru mUvar mALAthu pAthakam purathrayaththavar thULAkavE: of the demons actively involved in sinful deeds in Thiripuram, except three individuals,* were shattered to pieces

nuthal siriththa viththakar vAzhvE: when He once grinned from the eye in His forehead; You are the Treasure of that Supremely Erudite Lord SivA!

valAri petReduththa kaRpaka vanam mEvum thE(m) nAyakA: "Oh Lord, You are the Consort of DEvayAnai, who lived in the grove of KaRpaga trees in the celestial land and who was gifted as the daughter of, and raised by, IndrA" -

enath thuthiththa uththama vAn nAdar vAzha: so praised the virtuous DEvAs who were protected;

vikramath thiruk kazhal sErAtha cUranaith thuNiththu adakki: You slayed and subdued the demon SUran who never contemplated Your mighty hallowed feet;

a varai mOthi sERu Aya cOri pukku aLakkar thittu ezha: the Mount Krouncha was smashed, and because of the demons' blood gushing like mud, the sea itself rose like a solid mass of mountain;

mARA nisAsara kulaththai ippadi seerAvinAl aRuththu aRuththu othukkiya perumALE.: and the host of recalcitrant demons were slaughtered to pieces hither and thither by Your mighty sword, Oh Great One!


* Three demons named VidhyunmAli, ThArakAtchan and KamalAkshan created in the sky three floating islands made of gold, silver and iron (collectively called Thiripuram). They were falling all over people in the world, harassing and killing them. When Lord SivA burnt them down, He spared three of their residents who were totally devoted to the Lord. Two of them became the guards of Lord SivA's shrine; the third one became the drummer during the Cosmic Dance of SivA - ThEvAram by Sundarar.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1129 AnAdha njAna - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]