திருப்புகழ் 1096 விடமளவி யரிபரவு  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1096 vidamaLaviyariparavu  (common)
Thiruppugazh - 1096 vidamaLaviyariparavu - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
     தனதனன தனதனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

விடமளவி யரிபரவு விழிகுவிய மொழிபதற
     விதறிவளை கலகலென ...... அநுராகம்

விளையம்ருக மதமுகுள முலைபுளக மெழநுதலில்
     வியர்வுவர அணிசிதற ...... மதுமாலை

அடரளக மவிழஅணி துகிலகல அமுதுபொதி
     யிதழ்பருகி யுருகியரி ...... வையரோடே

அமளிமிசை யமளிபட விரகசல தியில்முழுகி
     யவசமுறு கினுமடிகள் ...... மறவேனே

உடலுமுய லகன்முதுகு நெறுநெறென எழுதிமிர
     வுரகர்பில முடியவொரு ...... பதமோடி

உருவமுது ககனமுக டிடியமதி முடிபெயர
     வுயரவகி லபுவனம ...... திரவீசிக்

கடககர தலமிலக நடனமிடு மிறைவர்மகிழ்
     கருதரிய விதமொடழ ...... குடனாடுங்

கலபகக மயில்கடவி நிருதர்கஜ ரததுரக
     கடகமுட னமர்பொருத ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

விடம் அளவி அரி பரவு விழி குவிய மொழி பதற விதறி
வளை கல கல் என அநுராகம் விளைய
... விஷம் கலந்ததாய்,
ரேகைகள் பரவினதாய் உள்ள கண்கள் குவிய, பேச்சு பதற, அசைவுற்று
வளையல்கள் கல கல் என்று ஒலிக்க, காம ஆசை உண்டாக,

ம்ருகமத முகுள முலை புளகம் எழ நுதலில் வியர்வு வர
அணி சிதற மது மாலை அடர் அளகம் அவிழ அணி துகில்
அகல
... கஸ்தூரி அணிந்ததும், அரும்பு போன்றதுமான மார்பகத்தில்
புளகம் உண்டாக, நெற்றியில் வியர்வை வர, அணிகலன்கள் சிதற,
(தேன் நிறைந்த) மலர் மாலை நெருங்கியுள்ள கூந்தல் அவிழ்ந்து
விழ, அணிந்துள்ள ஆடை விலக,

அமுது பொதி இதழ் பருகி உருகி அரிவையரோடே அமளி
மிசை அமளி பட விரக சலதியில் முழுகி அவசம் உறுகினும்
அடிகள் மறவேனே
... அமுதம் பொதிந்துள்ள வாயிதழ் ஊறலை
உண்டு விலைமாதர்களுடன் படுக்கையின் மீது ஆரவாரங்கள்
உண்டாக காமக் கடலில் முழுகி பரவசம் அடையினும் உனது
திருவடிகளை மறக்க மாட்டேன்.

உடலு(ம்) முயலகன் முதுகு நெறுநெறு என எழு திமிர(ம்)
உரகர் பில(ம்) முடிய ஒரு பதம் ஓடி உருவ முது ககன முகடு
இடிய மதி முடி பெயர
... கோபத்துடன் வந்த முயலகன்* என்னும்
பூதத்தின முதுகு நெறு நெறு என்று முறிய, இருள் பரந்த நாக லோகமும்
பாதாள முழுதும் ஒப்பற்ற அடி ஓடி உருவவும், பழமையான ஆகாயத்தின்
உச்சி இடியவும், சந்திரனின் முடி நகரவும்,

உயர அகில புவனம் அதிர வீசி கடக(ம்) கர தலம் இலக
நடனம் இடும் இறைவர் மகிழ் கருத அரிய விதமோடு
அழகுடன் ஆடும் கலப கக மயில் கடவி
... (நடனத்தின் போது)
உயரும் போது, சகல உலகங்களும் அதிர்ச்சி உறவும், வீசி கங்கணம்
அணிந்த கைகள் விளங்க நடனம் செய்யும் சிவபெருமான் மகிழும்படியான
அழகுடன், எண்ணுதற்கரிய வகையில் எழிலுடன் ஆடுகின்ற தோகைப்
பட்சியாகிய மயிலை நடத்தி,

நிருதர் கஜ ரத துரக கடகமுடன் அமர் பொருத
பெருமாளே.
... அசுரர்களின் (நாற்படைகளான) யானை, தேர்,
குதிரை, காலாட்படைளுடன் போர் புரிந்த பெருமாளே.


* தாருக வனத்து முனிவர்கள் சிவனை வெறுத்து வேள்வி செய்தனர். பலி
ஏற்க சிவன் அங்கு சென்றபோது, முனிவர்களின் மங்கையர் அவர் அழகைக்
கண்டு மோகம் கொண்டனர். முனிவர்கள் கோபம் கொண்டு சிவனைக் கொல்ல
ஒரு கொடிய வேள்வியை ஆற்றினர். வேள்வியில் ஒரு புலி எழுந்தது. புலியைக்
கொன்று அதன் தோலை உடுத்துக் கொண்டார். வேள்வியிலிருந்து பின் மழு,
மான், அரவம், பூதங்கள், வெண்டலை, துடி, முயலகன் என்ற பூதம், தீ இவைகள்
ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தோன்றின. சிவன் முயலகனைத் தள்ளி மிதித்து நடனம்
ஆடினார் .. சிவபுராணம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.222  pg 3.223  pg 3.224  pg 3.225 
 WIKI_urai Song number: 1099 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1096 - vidamaLavi yariparavu (common)

vidamaLavi yariparavu vizhikuviya mozhipathaRa
     vithaRivaLai kalakalena ...... anurAkam

viLaiyamruka mathamukuLa mulaipuLaka mezhanuthalil
     viyarvuvara aNisithaRa ...... mathumAlai

adaraLaka mavizhaaNi thukilakala amuthupothi
     yithazhparuki yurukiyari ...... vaiyarOdE

amaLimisai yamaLipada virakasala thiyilmuzhuki
     yavasamuRu kinumadikaL ...... maRavEnE

udalumuya lakanmuthuku neRuneRena ezhuthimira
     vurakarpila mudiyavoru ...... pathamOdi

uruvamuthu kakanamuka didiyamathi mudipeyara
     vuyaravaki lapuvanama ...... thiraveesik

kadakakara thalamilaka nadanamidu miRaivarmakizh
     karuthariya vithamodazha ...... kudanAdung

kalapakaka mayilkadavi nirutharkaja rathathuraka
     kadakamuda namarporutha ...... perumALE.

......... Meaning .........

vidam aLavi ari paravu vizhi kuviya mozhi pathaRa vithaRi vaLai kala kal ena anurAkam viLaiya: Their poisonous eyes with a spread of minute blood vessels closed in ecstacy; their speech faltered; their bangles in motion made a jingling sound; their passion leapt;

mrukamatha mukuLa mulai puLakam ezha nuthalil viyarvu vara aNi sithaRa mathu mAlai adar aLakam avizha aNi thukil akala: their bud-like bosom, smeared with musk, became exhilarated; beads of perspiration appeared on their forehead; their ornaments were scattered; their hair bedecked with garlands of honey-filled flowers became loosened, sliding down; and their attire moved out of place;

amuthu pothi ithazh paruki uruki arivaiyarOdE amaLi misai amaLi pada viraka salathiyil muzhuki avasam uRukinum adikaL maRavEnE: Even though I imbibe the nectar-filled saliva gushing from the lips of these whores, sleeping with them on their beds, immersed in a sea of passion and having a blissful ruckus, I would never forget Your hallowed feet, Oh Lord!

udalu(m) muyalakan muthuku neRuneRu ena ezhu thimira(m) urakar pila(m) mudiya oru patham Odi uruva muthu kakana mukadu idiya mathi mudi peyara: The confronting demon Muyalakan* was crushed under His feet with his back breaking up with a collapsing noise; the darkness-filled NAgalOkam (Serpents' world) and nether-world (PAthALam) were penetrated by His extended and matchless foot; the old zenith of the sky was shattered; the crown of the moon was displaced;

uyara akila puvanam athira veesi kadaka(m) kara thalam ilaka nadanam idum iRaivar makizh karutha ariya vithamOdu azhakudan Adum kalapa kaka mayil kadavi: when He soared (during His dance) all the worlds were rudely shaken; He flung His two arms, displaying the bracelets prominently, and danced; during the dance of that Lord SivA, You elated Him and made the plumed peacock dance exquisitely beyond comprehension

niruthar kaja ratha thuraka kadakamudan amar porutha perumALE.: as You battled with the (four kinds of) armies of the demons, namely, chariots, elephants, horses and soldiers, Oh Great One!


* The sages in ThArukavanam heckled Lord SivA and performed a sacrifice against Him. When SivA went to the place of sacrifice to obtain the offering, the wives of the sages fell in love with Him. This enraged the sages who performed yet another ferocious sacrifice from which a tiger emerged which was sent to kill SivA. Destroying that tiger, SivA wore its hide as clothing. From the sacrificial-pyre, a series of things emerged, one after one, such as a pick-axe, a deer, a serpent, devils, a weapon called veNdalai, a hand-drum, a demon called Muyalakan and a pot of fire. Siva conquered them all and wore them on His body while He vanquished the demon Muyalakan upon whose body He danced the cosmic dance. - Siva purANam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1096 vidamaLavi yariparavu - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]